Gustav Naan

Allikas: Vikipeedia

Gustav Naan (17. mai 1919 Vladivostoki lähedal – 12. jaanuar 1994 Tallinn) oli eesti kosmoloog ja filosoof.[1]

Naan oli Eesti nõukogude entsüklopeedia peatoimetaja (1966–1989), publitsist ja teadusadministraator[2], tema sulest ilmus rohkesti irriteerivaid publitsistlikke artikleid.[3] Teadusjuhina toetas ta uue observatooriumi ehitamist Tõraveres ja küberneetika arendamist Tallinnas[4].

Ta oli üks Eesti ajaloo stalinistliku käsitluse alusepanijaid.[2] Hiljem on Naan tagasivaatena öelnud, et oma kutsumuseks ei pidanud ta ajalugu, vaid filosoofia ajalugu, elu- ja töökohana kujutas ette pigem Moskvat kui Tallinna.[5]

Universaalteadlasena[6] oli Gustav Naan tõsiselt huvitatud filosoofilistest probleemidest ja kirjutas mitmeid artikleid kaasaegse kosmoloogia probleemidest, kus kaitses moodsaid seisukohti maailma lõpmatusest, paisumisest ja muudest aktuaalsetest probleemides ajal, mil Nõukogude Liidus oli veel valdav seisukoht, et mingit universumi paisumist pole olemas, et see on vaid Lääne pseudoteadlaste järjekordne väljamõeldis ning näitab nende võimetust näha maailma selle dialektilises mitmekesisuses.[7]

Norbert Wieneri vaadete vahendaja, globaalprobleemide käsitleja ja publitsistina avaldas Naan märgatavat mõju Eesti 1960.–1970. aastate mõttekultuurile.[2]

Elukäik[muuda | muuda lähteteksti]

Gustav Naan sündis väljarännanud eestlaste rajatud Liivikülas Jaapani mere kaldal Primorje krais (praegu Bolšoi Kameni linna Južnaja Lifljandija mikrorajoon) jõukas peres[viide?][8]. Vladivostoki linn jääb umbes 20 km kaugusele üle Ussuuri lahe. Eestlased olid külla rajanud emakeelse neljaklassilise kooli[8]. Selles õppis ka Naan[8]. Seitsmeklassilise kooli lõpetas ta juba naaberkülas Petrovkas[9] ja keskkooli 1937. aastal Vladivostokis[2]. Aastatel 1937–1941 õppis Naan Leningradi Riiklikus Ülikoolis füüsikat[2].Ta valmistus saama füüsikuks-eksperimentaatoriks[10].

Naan võttis osa Teisest maailmasõjast. 1941. aasta suvel saadeti ta ülikooli viimaselt kursuselt partisanina vaenlase tagalasse Leningradi lähistel.[11][12] Seal võitles ta Viktor Dorofejevi partisanisalgas, mis formeeriti Leningradi Riikliku Ülikooli üliõpilastest ja mis kuulus Vassiljeostrovski rajooni 70. partisanipataljoni koosseisu[13]. Hiljem võitles Naan roodukomandörina Eesti laskurkorpuses; 1943. aastal määrati ta Eesti Partisaniliikumise Staabi osakonnaülemaks (teistel andmetel operatiivosakonna ohvitseriks[12]). Naan oli ka Vastuluure Peavalitsuse SMERŠ ('Surm spioonidele') teenistuses[3]. Naani sõjaväeline auaste pole teada, perekonnaarhiivis olevatel sõjafotodel on ta kapteni vormis[viide?].

Aastatel 1943–1946 õppis ta Moskvas ÜK(b)P KK Kõrgemas Parteikoolis.[2] Selle lõpetamise järel tehti talle ettepanek asuda ELKNÜ Keskkomitee 1. sekretäri ametikohale Eestis[viide?]. Naan keeldus ja palus end saata teadustööle[viide?]. Seejärel suunati ta õppima ÜK(b)P KK Ühiskonnateaduste Akadeemia aspirantuuri Moskvas, mille ta lõpetas 1949. aastal[2]. 1950. aastal kaitses Naan filosoofiakandidaadi kraadi väitekirjaga "Современный англо-американский физический идеализм на службе поповщины и реакции"[2] ("Kaasaegne angloameerika füüsikaline idealism papimeelsuse ja reaktsiooni teenistuses").

Vahetult pärast Saksa okupatsiooni asus Naan tööle ÜK(b)P Pärnumaa maakonnakomiteesse[10] ja ühtlasi tegutses ta Pärnus tsensorina.[14] [15]

Aastatel 1950–1951 oli Naan Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi direktor.[2] 1950. aastate alguses tahtis Moskva temast teha EKP Keskkomitee ideoloogiasekretäri[5]. Naan käis enda väitel kahel korral Moskvas, kus teda võttis vastu NLKP Keskkomitee administratiivosakonna juhataja[16] Grigori Gromov[5]. Naani väitel ütles ta kohast ära[5]. 1950. aastate algul töötas Naan kateedrijuhatajana Vabariiklikus Parteikoolis[17].

1951. aastal valiti Naan Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Aastatel 1951–1964 oli ta Eesti NSV TA asepresident, aastatel 1951–1956 ühtlasi Eesti NSV Teaduste Akadeemia ühiskonnateaduste osakonna akadeemik-sekretär[18]. Alates 1968. aastast Teaduste Akadeemia presiidiumi liige[2]. Aastatel 1982–1983 oli ta Eesti NSV Teaduste Akadeemia füüsika-, matemaatika- ja tehnikateaduste osakonna akadeemik-sekretär[1].

Naan oli NLKP liige 1943. aastast.[18] Ta oli aastatel 1960–1964 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee liige[2] ja aastatel 1951–1963 Eesti NSV Ülemnõukogu saadik[1]. 1963. aastal kirjutas satiiriajakiri Krokodil sellest, kuidas Naan ehitas Musta mere äärde Gagrasse luksusvillat[3]. Naan kaotas oma koha EKP nomenklatuuris seoses parteilise karistusega 1960. aastatel[19].

Följetonis naeruvääristati Naani seoses naise tegevusega Gagras. See oli Naanile suur löök. Ta vabastati kõikidest ametitest akadeemias ja muutus põlualuseks. Selles olukorras pakkus Tõravere observatooriumi tolleaegne asedirektor Charles Villmann Naanile tuge ja tegi talle ettepaneku tulla Tõraverre poole kohaga[7] vanemteadurina tööle. See oli 1964. aastal. Naan nõustus. Kuna korterit Tõraveres talle pakkuda polnud, siis tuli tal ööbida oma töökabinetis. Uuema kirjandusega tutvumiseks käis ta tihti töötamas Moskva raamatukogudes.[4]

Aastatel 1964–1973 töötaski Naan Tõraveres Eesti NSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi[18] ja 1973–1982 Eesti NSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi vanemteadurina.[1] Teistel andmetel kestis Tõraveres töötamise periood 1966–1989[20]; nimelt andis 1966. aastal Eesti NSV Ministrite Nõukogu talle loa töötada poole kohaga Füüsika ja Astronoomia Instituudis[20]. Lahkumisavalduse esitas ta instituudi direktorile Tõnu Viigile 31. jaanuaril 1989[20].

Naan oli Eesti NSV Ajakirjanike Liidu liige[12], 1973. aastast NSV Liidu Filosoofiaühingu Eesti osakonna esimees ja 1984. aastast Eesti NSV Raamatuühingu esimees.[18]

Ta oli "Suure nõukogude entsüklopeedia" nõukogu liige[12] ja aastatel 1966–1989 "Eesti nõukogude entsüklopeedia" peatoimetaja.[2]

Relatiivsusteooria[muuda | muuda lähteteksti]

Varsti pärast ÜK(b)P Keskkomitee ideoloogiasekretäri Andrei Ždanovi kõnet juunis 1947 Moskvas toimunud teaduslikul disskusioonil filosoofia küsimustes, kus kriitika alla sattusid mitmed välismaised relatiivsusteooria järgijad (Arthur Eddington, Edward Arthur Milne), ilmus Nõukogude Liidu juhtivas filosoofiaajakirjas Вопросы философии 1948. aasta 2. numbris Naani artikkel "Современный «физический» идеализм в США и Англии на службе поповщины и реакции". Artikkel oli suunatud Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia füüsikaliste idealistide vastu, kes autori arvates kahtlesid materialistlikus maailmas ja eitasid looduses kehtivaid seaduspärasusi. Selliste teadlaste hulka luges Naan Arthur Eddingtoni, James Jeansi, Pascual Jordani, E. T. Whittakeri, Edward Arthur Milne'i, Bertrand Russelli ja Philipp Franki.[21]

Juba ajakirja järgmises, 3. numbris, jätkasid mitmed autorid naanilike süüdistustega paljude tuntud Lääne loodusteaduse interpreteerijate (teiste seas Erwin Schrödingeri) aadressil. Järgnevatel aastatel Nõukogude Liidus ilmunud enamikus relatiivsusteooria filosoofilisi aspekte puudutavates töödes käsitleti teooriat kui "reaktsioonilist einsteiniaalust".[21]

Ühe erandina avaldas ajakiri 1951. aastal artikli "К вопросу о принципе относительности в физике", milles relatiivsusteooriat iseloomustati igati positiivsest vaatenurgast. See oli Gustav Naani töö, kes oli vahepeal oma vaateid kardinaalselt muutnud ja asunud relatiivsusteooriat kaitsma. Muuhulgas kritiseeris ta oma artiklis teravalt NSV Liidu Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliikme Aleksandr Maksimovi 1948. aasta artiklit.[21]

Naani artiklit kritiseeriti laialdaselt, seejuures ka ajakirja enda toimetuse kolleegiumi poolt.[21]

Naani artikkel kutsus esile neli aastat kestnud diskussiooni.[12] Et diskussioon kulges tavatult raskelt, näitab seegi, et relatiivsusteooria eitaja Maksimovi 1952. aastal artikli ilmumine ajalehes Krasnõi Flot põhjustas 11 Nõukogude Liidu tippfüüsiku, teiste seas Igor Tamme, Lev Landau, Anatoli Aleksandrovi ja Andrei Sahharovi, ühiskirja Lavrenti Beriale[22].

Antimaailma hüpotees[muuda | muuda lähteteksti]

1964. aastal avaldati Tartu Astronoomia Observatooriumi Publikatsioonides Gustav Naani artikkel "Симметричная вселенная" ("Sümmeetriline universum")[23], milles autor püstitas sümmeetrilise universumi hüpoteesi, mille kohaselt koos tavalise maailmaga eksisteerib antimaailm[24].

On teada, et sümmeetriaomadused väljendavad kõige fundamentaalsemaid loodusseadusi. Meid ümbritsevas maailmas on aga aine ja antiaine sümmeetria rikutud, sest ainet esineb tunduvalt rohkem kui antiainet. Peale selle on ka mass, energia ja teised füüsikalised suurused ühemärgilised ning me loeme neid nullist suuremateks, see tähendab positiivseteks suurusteks. Täielik sümmeetria on Naani väitel looduses võimalik ainult siis, kui peale meid ümbritseva maailma eksisteerib veel antimaailm, kus kõik füüsikalised suurused on meid ümbritseva maailmaga võrreldes vastandmärgilised.[23]

Naani järgi teostatakse sidet meid ümbritseva maailma ja antimaailma vahel pekuliaarsete objektide – kvasarite, kvaasitäheliste galaktikate, kollapseeruvate või antikollapseeruvate tähtede – kaudu. Naani väitel on antimaailmas füüsikaseadused samad, mis tavalises maailmas, kuid aeg voolab seal vastassuunas ja ruum on peegelpildis. Naani järgi ei ole universumi aegruumi topoloogia samatähenduslik ei suunalt (kõik ruumisuunad pole samaväärsed) ega ajaliselt (kõik ajahetked pole samaväärsed) ning milles komplitseeruvad mineviku ja tuleviku mõisted. Sellisel juhul kaotab entroopia suurenemise teooria oma mõtte, teiste sõnadega, antimaailmas ei kehti soojussurma termodünaamiline paradoks.[24]

Naan väidab artiklis, et antimaailma hüpotees ei ole ühegi füüsikaseadusega vastuolus. Naan märgib, et oma olemuselt jääb see hüpotees füüsika ja filosoofia piiripealsesse valdkonda ja lisab, et hüpoteesi filosoofilist külge siinses artiklis peaaegu pole puudutatud. Hüpotees demonstreerib võimalust vastata artikli algusosas püstitatud küsimusele "Miks eksisteerib universum?". Artikli lõpposas formuleerib Naan vastuse: "Universum eksisteerib sellepärast, et vaakum ("eimiski") polariseerub "millekski" ja "antimillekski"[23].[25]

Tõravere filosoofiaseminarid[muuda | muuda lähteteksti]

Jaan Einasto ja Gustav Naani initsiatiivil hakati Tõraveres korraldama filosoofiaseminare. Naan oli nõus seminari juhatama. Naan hankis esinejaid Tallinnast, kus tal oli säilinud palju sidemeid. Diskussiooni juhatas tavaliselt Naan ise. Tõravere filosoofiaseminaridel esines Gustav Naan selliste ettekannetega nagu "Võim ja vaim" ja mitmed teised analoogilised. Need ilmusid esseedena kultuuriajalehes Sirp ja Vasar ning äratasid üldist tähelepanu mitte ainult Eestis, vaid ka mujal NSV Liidus.[7]

Naani seminarid saavutasid varsti üldise tuntuse. Esinemas käisid paljud tolleaegsed kultuuritegelased ja teadlased, ka poliitikud. Esinejate seas oli ka Uku Masing. Sageli kulges diskussioon lubatu ja lubamatu piirimail. Seminari vaba vaim ise oli midagi täiesti enneolematut senise sumbunud õhkkonnaga võrreldes. 1970. aastate keskel tegid võimud otsese ettekirjutuse sedalaadi seminarid lõpetada.[7]

Looming[muuda | muuda lähteteksti]

1950. aastatel avaldas ta stalinistlikke artikleid Eesti ajaloo kohta, 1960. aastatel tavaarusaamadest järsult erinevaid esseesid kosmoloogia ja sotsioloogilist laadi probleemide teemal, niisamuti uurimusi aegruumi topoloogia, lõpmatuse ja sümmeetria kohta[2]. Naani 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate algul avaldatud artiklid, mida ta eelnevalt esitas Eesti teadus- ja projekteerimisasutustes ning loomeliitudes seminariettekannetena, said ülipopulaarseteks[26].

Filosoofilistel kaalutlustel ning füüsikalistel analoogiatel põhinevad tavatud arvamused ühiskonnaelu (näiteks võimu ja vaimu vahekorra, noorsooküsimuse, iibe ja abielu) kohta esseedes, mis ilmusid 1960.–1980. aastatel ajalehes Sirp ja Vasar, ajakirjades Horisont ja Looming, tegid temast mõneks ajaks arvamusliidri.

Perestroika ajal esines Gustav Naan Eesti iseseisvuse tulise vastasena (avaldas näiteks Pravdas artikli «С ног на голову», Pravda 23. november 1988, eesti keelde tõlgituna "Kõik pea peale" – Rahva Hääl, 25. november 1988, lk 3; võrguversioon:).

Elu lõpp ja surm[muuda | muuda lähteteksti]

Pärast ENE toimetusest vallandamist moodustasid Naani sissetuleku akadeemiku tasu (50 krooni kuus[27]), personaalpension ja honorarid[viide?]. Sissetulekute suurendamiseks müüs ta mööblit ja asju, keeldudes abist.[27]

Naan külmetus 1994. aasta algul ja sai kopsupõletiku. Ta ei osanud seda võtta tõsiselt, haigus ägenes ja 12. jaanuaril 1994 Naan suri.[28] Ta maeti 18. jaanuaril Metsakalmistule[29]. Muldasängitamise korraldas Venemaalt siia saabunud poeg[30]. Akadeemikut tulid ära saatma paljud kohalikud venelased ja teised vene kultuuriruumi kuulunud inimesed, kes nägid Naanis oma õiguste kaitsjat[28].

Väidetavalt oli Naani lahanud patoloog jahmunud kunagise suurmehe peaaegu et alatoitumusest.[30]

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

Tsitaate[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kodanlik-natsionalistlik ideoloogia oli ja on sügavalt vaenulik rahvamasside vastu. Kodanlikud natsionalistid on eesti rahva verivaenlased [...].[31]
 • Intelligentsi ülesanne seisneb selles, et teavitada ühiskonda ebameeldivatest uudistest.[viide?]
 • Mina diskussiooni ei karda, ja kui vaja, puistan laiali sada Kaplinskit koos kümne Valtoni ning Andreseniga pealekauba – sel lihtsal põhjusel, et minu selja taga on tänapäeva teaduse kogu võimsus, aga nende selja taga pole midagi peale Vana Testamendi ning väikekodanlase hirmude ja lootuste pilli järgi tantsiva demagoogia.[3]

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Gustav Naan. "Eesti kodanlike natsionalistide ideoloogia reaktsiooniline olemus." Tallinn, Poliitiline Kirjandus 1947
 • Современный «физический» идеализм в США и Англии на службе поповщины и реакции // Вопросы философии. 1948. № 2.
 • Gustav Naan. "Proletaarne internatsionalism ja kodanlik natsionalism." (Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing) Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1950
 • К вопросу о принципе относительности в физике // Вопросы философии. 1951. № 2.
 • Gustav Naan. "Über die Freiheit der nationalen Entwicklung." Berlin, Akademie-Verlag 1956
 • О современном состоянии космологической науки // Вопросы космогонии. М., 1958. № 6.
 • Труды шестого совещания по вопросам космогонии. М., 1959.
 • Gustav Naan. "Despre structura şi "virsta" universului în lumina datelor celor mai recente ale astronomiei extragalactice." (Probleme filozofice ale ştiinţelor naturii (Lucrarile Consfatuirii romino-sovietice din 25-27 iunie 1959) Bucureşti, 1960
 • О бесконечности вселенной // Вопросы философии. 1961. № 6.
 • Наан Г. И. Гравитация и бесконечность // Философские проблемы теории тяготения Эйнштейна и релятивистской космологии. Под ред. П. С. Дышлевого, A. З. Петрова. Киев, 1965.
 • Понятие бесконечности в математике и космологии // Бесконечность и Вселенная. М., 1969.
 • Gustav Naan. "Võim ja vaim. Bürokraatia ja intelligents tänapäeva kodanlikus ühiskonnas." – Looming 1969, nr. 12, lk. 1856–1872, 1875–1878.
 • Norbert Wiener. "Inimolendite inimlik kasutamine: küberneetika ja ühiskond." Inglise keelest tõlkinud Boris Kabur. Eessõna: Gustav Naan. Tallinn, Loomingu Raamatukogu 1969, 45/47 (625/627) Perioodika 1969

Toimetaja[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Eesti NSV ajalugu: kõige vanemast ajast tänapäevani". Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Ajaloo Instituut. Toimetanud Gustav Naan. Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus 1952. Kordustrükid 1955, 1956, 1957 (muutustega).
 • "Soviet Estonia: Land. People. Culture". Toimetaja Gustav Naan. Tallinn, Valgus 1980

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Näidend ja romaan Gustav Naanist[muuda | muuda lähteteksti]

Näidend[muuda | muuda lähteteksti]

Romaan[muuda | muuda lähteteksti]

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Gustav Naani abikaasa oli Jevgenija Korsitšenko (abielu lahutati).[32]

Tema poeg Gustav Naan on tehnoloogiaärimees, pojapoeg Deniss Naan (sündinud 1974) on muusik ja kultuuriguru. Naani pojapojapoeg Arhip on sündinud 2015. aastal. Elavad Moskvas.[viide?]

Gustav Naanil oli vend Johannes Naan (1921–1995)[33], kes samuti elas Eestis, oli kommunist ja nomenklatuurne töötaja, pälvis 1960. aastate lõpus parteilise karistuse.[viide?]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 "Eesti entsüklopeedia", 14. köide. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000, lk 318
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 Rein Ruutsoo. Naan, Gustav Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide, lk 18–19.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Valdur Ohmann.Gustav Naani kaebekiri EKP Keskkomiteele. Tuna 3/2005.
 4. 4,0 4,1 Jaan Einasto. "Tumeda aine lugu". Tartu: Ilmamaa, 2006, lk 222–223.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Gustav Naan. Tuld Naani pihta!. Gustav Naan. Arhiiv. 1919–1994.
 6. Ants Viires. Eesti ajalugu stalinlikus haardes. Tuna. 1/2003, lk. 32–47.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Jaan Einasto. "Tumeda aine lugu". Tartu: Ilmamaa, 2006, lk 130–133.
 8. 8,0 8,1 8,2 Ivo Paulus. Eestlased kaugel idas – väljarändamisest assimileerumiseni. folklore.ee
 9. Рекк-Лебедев А. " Дальневосточная Лифляндия: Эстонцы на Уссурийской земле." Таллин: Ээсти раамат, 1989, C 33.
 10. 10,0 10,1 "Akadeemik Gustav Naan". Horisont 5/1979, lk 4.
 11. Gustav Naan. Looduse kõige geniaalsem leiutis. Gustav Naan. Arhiiv. 1919–1994.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 "Teadus ja tänapäev". Koostanud Juhan Kivi. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, lk 24.
 13. Партизанский отряд ЛГУ в годы Великой Отечественной войны. Diplomitöö. Lk 28–31.
 14. Kaljo-Olev Veskimägi. "Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed." Tallinn: 1996, lk. 63
 15. EKP Pärnumaa Komitee > 10. Isiklikud toimikud > Naan, Gustav Johannese pg. Piirdaatumid 11.1944-01.03.1947
 16. Громов Григорий Петрович. www.knowbysight.info
 17. Aare Laanemäe. "Ussipesa Tõnismäel ja teisi meenutusi". Tallinn: Argo, 2015, lk 47.
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 "Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980–1985". Tallinn: Valgus, 1986, lk 18
 19. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee>Parteikomisjon>Parteilise karistuse saanud kommunistide toimikud. Наан, Густав Иоганович. Piirdaatumid 1960-1965
 20. 20,0 20,1 20,2 Tõnu Viik. Jaak Jaaniste ja Tõnu Viik "Gustav Naan 90″. Tartu Ülikooli Televisioon. 46:00 ja 56:00.
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 Глава XI. Релятивистская физика. Лорен Грэхэм. "Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе". http://scepsis.net/library
 22. Берия и теория относительности. istmat.info
 23. 23,0 23,1 23,2 "Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest" –"Tartu Tähetorni kalender 1966. aastaks" Tallinn: Valgus, 1965, lk 87–88.
 24. 24,0 24,1 Наан Густав Иоганнович. astronet.ru
 25. Симметричная Вселенная. Г. И. Наан (1964). Публикации Тартуской астрономической обсерватории XXXIV, № 2, с. 421–444.
 26. http://ael.physic.ut.ee/KF.Public/Oppetyy/molfys_konspekt.pdf
 27. 27,0 27,1 Tõnu Viik. Jaak Jaaniste ja Tõnu Viik "Gustav Naan 90″. Tartu Ülikooli Televisioon. 39:00.
 28. 28,0 28,1 Jaan Einasto. "Tumeda aine lugu". Tartu: Ilmamaa, 2006, lk 225.
 29. Metsakalmistu, vana osa, kv6, 3816, 5-kohaline kirstuplats. kalmistud.ee
 30. 30,0 30,1 Nädala juubilar Gustav Naan 90. www.kesknadal.ee. 13.05.2009
 31. Gustav Naan, "Eesti kodanlike natsionalistide ideoloogia reaktsiooniline olemus". Poliitiline Kirjandus, 1947. Viidatud allikas Ants Viires, "Eesti ajalugu stalinlikus haardes". Tuna 2003, nr 1, lk 39.
 32. Mihkel Veiderma. "Tagasivaade eluteele". Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009, lk 220.
 33. Johannes Naan. geni.com

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]