Vikipeedia:Eesti õigus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Praegu käib õigusteemaline Vikipeedia artiklikonkurss "Eesti notariaat 25".

Vikipeedia artiklikonkurss "Eesti õigus" on 12. veebruarist kuni 31. augustini 2018 toimuv õigusteemaliste Vikipeedia artiklite konkurss. Konkursiga tähistatakse 2018. a Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja antakse panus eestikeelse Vikipeedia täiendamisse. Konkursi eesmärk on esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, advokatuuri ja notarite tegevusega seotud vikiartikleid. Konkurssi korraldavad Tartu Ülikool, Eesti Advokatuur, Notarite Koda, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja MTÜ Wikimedia Eesti ning see on osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+.

Parimaid artikleid premeeritakse rahaliste auhindadega. Auhinnafond on 1600 eurot, mille on pannud välja Eesti Advokatuur ja Notarite Koda. Auhinnad antakse üle Eesti õigusteadlaste päevadel 4.–5. oktoobril 2018. Võitjate nimed avalikustatakse Tartu Ülikooli infokanalites.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Konkursil saavad osaleda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud, Eesti Advokatuuri ning Notarite Koja liikmed. Oodatud on nii individuaalsed kui rühmatööd – rühma liikmed peavad võidu korral auhinda omavahel jagama.

Osalemiseks on vaja:

Artikleid võib ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võib osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei ole piiratud. Uutel kirjutajatel palume tutvuda üldise Vikipeedia juhendiga. Kindlasti on abiks ka Vikipeedia heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid. Võib kasutada võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid kindlasti tuleks sellisel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Teistele Vikipeedia artiklitele ei viidata, sest need on referatiivsed. Tõlkeartiklis peab kasutama samu viiteid, mis on lähteartiklis. Teistest keeltest tõlkimisel tuleb oma artikli arutelusse kirjutada, et artikkel on (osaline) tõlge teise keele Vikipeedia artiklist.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobivad kõik õigusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Osaleja valib soovituslike artiklite loendist sobiva(d) teema(d) ja paneb need kirja tabelisse. Sama tabelit võib täiendada ka sobival teemal artikli(te)ga, mida pole selles loendis.

Puuduolevad artiklid (12.02.18)

abieluvararegister, abieluvarasuhe, administratiivakt, advokaadibüroo, advokaaditasu, advokatuuriseadus, annak, apellatsioonikohus, apostill, asepärija, asitõend, autorileping, dispositiivsus, dispositsioon (õigusteadus), e-apostill, edasikaebamisõigus, eelmenetlus, Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, Eesti Notarite Ühing, Eesti NSV Advokaatide Kolleegium, Eestimaa rüütliõigus, elamisluba, eluvastased süüteod, emeriitadvokaat, ennetamisprintsiip, Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE), Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE), finantsõigus, hagemisõigus, hagita menetlus, halduskaristus, haldusmenetlus, hoonestusõigus, hooneühistu, huvide konflikt, hädakaitse, hüvitis, infotehnoloogiaõigus, isiklik kasutusõigus, isiklikud õigused, isikupuutumatus, juristieetika, juurdekasvuõigus, järelpärija, kahjunõue, kaitsealune, karistusõigus, kaubandusõigus, kinnipidamisõigus, kinnistusregister, kinnitatud tõlge, kliendileping, kliendisaladus, kodifitseerimine, kohaldamine, kohtuasi, kohtueelne kriminaalmenetlus, kohtueelne menetlus, kohtuekspertiis,kohtuistung, kohtuotsus, kohtupraktika, kohtusüsteem, kolmas isik, kommertspant, konkurentsiõigus, kontinentaalne õigussüsteem, koodeks, korterihoonestusõigus, korteriomand, kosmoseõigus, kriminaalasi, kriminaalkoodeks, kriminaalmenetlus, kriminaalprotsess, kuriteokoosseis, kuriteoepisood, kutsekindlustus, kutsesaladus, käendus, käsuõigus, legaliseerimine, lepinguvälised võlasuhted, lepinguõigus, lepitus, litsents, litsentsitasu, maksupettus, menetlusõigus, moraalne kahju, mõistlikkuse põhimõte, mõjutusvahend, notari ametiteenus, notari ametitoiming, notari tasu, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine, notariaat, nõudeõigus, nõudeõiguse aegumine, oluline eksimus, omandipuutumatus, omandiõigus, omavoli, ostueesõigus, otsusevõime, pankrotimenetlus, piiratud teovõime, pretsedent, pro bono, pärandaja, pärandi inventuur, pärandvara hoiumeetmed, pärija, pärimine, pärimisleping, pärimisregister, pärimistunnistus, pärimisõigus, Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association), Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL), reaalkoormatis, riigi järjepidevus, riigi õigusabi, riigikohtunik, seaduseelnõu, sihtkäsund, sihtmäärang, sundosa, süü, süüdistus, süüteo aegumine, süüvõime, teise astme kohus, testaator, testamenditäitja, tsiviilkohus, tulumaksuseadus, vandeadvokaadi abi, Vannutatud Advokaatide Nõukogu, Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu Osakond, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe, varalahususe varasuhe, varaühisuse varasuhe, võlaõiguslik leping, võlaõigusseadus, väljapressimine, õigusabi, õigusajalugu, õiguskeel, õiguslik alus, õigusloome, õiguspoliitika, õigussubjekt, õigusteenus, õigusteooria, üleskutsemenetlus

Täiendamist vajavad artiklid (12.02.18)

abieluvaraleping, advokaat, advokatuur, agent, ajakirjandusvabadus, apellatsioon, asjaõigus, avalik õigus, eestkoste, eestkostja, enesemääramisõigus, eraadvokaat, erahuvi, eraõigus, esimese astme kohus, esindusõigus, ettevaatuspõhimõte, Euroopa Liidu õigus, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte, fakt, hageja, haldusõigus, harta, hüpoteek, intellektuaalomand, jurisdiktsioon, jälitustegevus, kaasus, kaebus, kaitseõigus, kaitsja, kassatsioonikohus, kinkeleping, kinnistusraamat, kohtunik, kohtuvõim, kostja, kriminalistika, kriminoloogia, kuritegu, legaaldefinitsioon, legitiimsus, linnaõigus, mereõigus, mõttevabadus, määrus (õigusteadus) , ne bis in idem, notar, Notarite Koda, patroon, prokurör, põhivabadused, rahvusvaheline eraõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus, ratifitseerimine, Rooma õigus, seadusandlus, süütuse presumptsioon, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, testament, vahekohus, vandeadvokaat, volikiri, võrdlev õigusteadus, vääramatu jõud, väärtegu, õigusinformaatika, õiguskord, õigusküsimus, õiguspositivism, õigussüsteem, õigusvõime, äriregister, üldine õigus

Isikuartiklid

Alfred Maurer, Ants Piip, Arnold Susi, August Mahoni, August Peet, Erich Eek (Eeck), Ferdinand Karlson, Hugo Vihalem, Ilma Saarepera, Jakob Kristelstein, Kaarel Baars, Karl Grau, Lui Olesk, Mihkel Pung, Otto Strandman, Otto Tief, Rein Eliaser, Theodor Rõuk, Tõnis Kalbus, Viktor Johanson

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Konkursile esitatud artiklite hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad esindajad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, Notarite Kojast, Eesti Advokatuurist ja Tartu Ülikooli Sihtasutusest.

Kriteeriumid[muuda lähteteksti]

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Valmis artikkel peab olema üles laaditud Vikipeediasse, artikkel peab olema eelnevalt üle kontrollitud.
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele peab viitama. Loomevargus ehk plagiaat on keelatud ja toob kaasa kohese diskvalifitseerimise konkursilt. Kehtivad akadeemilise teksti refereerimise nõuded, tõlkeartiklite puhul peab kasutama lähteartikli viiteid.

Kontaktid[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud küsimusi saab esitada Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]