Vikipeedia:Eesti õigus

Allikas: Vikipeedia

"Eesti õiguse" konkursist osavõtjate ja artiklite tabel

Vikipeedia artiklikonkurss "Eesti õigus" oli 12. veebruarist kuni 31. augustini 2018 toimuv õigusteemaliste Vikipeedia artiklite konkurss. Konkursiga tähistati 2018. a Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja anti panus eestikeelse Vikipeedia täiendamisse. Konkursi eesmärk oli esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, advokatuuri ja notarite tegevusega seotud vikiartikleid. Konkurssi korraldasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti Advokatuur, Notarite Koda, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja MTÜ Wikimedia Eesti ning see oli osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+.

Parimaid artikleid premeeriti rahaliste auhindadega. Auhinnafond oli 1600 eurot, mille panid välja Eesti Advokatuur ja Notarite Koda. Auhinnad anti üle Eesti õigusteadlaste päevadel 4.–5. oktoobril 2018. Võitjate nimed avalikustati Tartu Ülikooli infokanalites.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Konkursil said osaleda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud, Eesti Advokatuuri ning Notarite Koja liikmed. Oodatud olid nii individuaalsed kui ka rühmatööd – rühma liikmed pidid võidu korral auhinda omavahel jagama.

Osalemiseks oli vaja:

Artikleid võis ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võis osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei olnud piiratud. Uutel kirjutajatel palusime tutvuda üldise Vikipeedia juhendiga. Kindlasti olid abiks ka Vikipeedia heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid. Võis kasutada võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid kindlasti tuli sellisel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Teistele Vikipeedia artiklitele ei viidatud, sest need on referatiivsed. Tõlkeartiklis pidi kasutama samu viiteid, mis on lähteartiklis. Teistest keeltest tõlkimisel tuli oma artikli arutelusse kirjutada, et artikkel oli (osaline) tõlge teise keele Vikipeedia artiklist.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobisid kõik õigusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Osaleja valis soovituslike artiklite loendist sobiva(d) teema(d) ja pani need kirja tabelisse. Sama tabelit võis täiendada ka sobival teemal artikli(te)ga, mida polnud selles loendis.

Puuduolevad artiklid (12.02.18)

abieluvararegister, abieluvarasuhe, administratiivakt, advokaadibüroo, advokaaditasu, advokatuuriseadus, annak, apellatsioonikohus, apostill, asepärija, asitõend, autorileping, dispositiivsus, dispositsioon (õigusteadus), e-apostill, edasikaebamisõigus, eelmenetlus, Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, Eesti Notarite Ühing, Eesti NSV Advokaatide Kolleegium, Eestimaa rüütliõigus, elamisluba, eluvastased süüteod, emeriitadvokaat, ennetamisprintsiip, Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE), Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE), finantsõigus, hagemisõigus, hagita menetlus, halduskaristus, haldusmenetlus, hoonestusõigus, hooneühistu, huvide konflikt, hädakaitse, hüvitis, infotehnoloogiaõigus, isiklik kasutusõigus, isiklikud õigused, isikupuutumatus, juristieetika, juurdekasvuõigus, järelpärija, kahjunõue, kaitsealune, karistusõigus, kaubandusõigus, kinnipidamisõigus, kinnistusregister, kinnitatud tõlge, kliendileping, kliendisaladus, kodifitseerimine, kohaldamine, kohtuasi, kohtueelne kriminaalmenetlus, kohtueelne menetlus, kohtuekspertiis,kohtuistung, kohtuotsus, kohtupraktika, kohtusüsteem, kolmas isik, kommertspant, konkurentsiõigus, kontinentaalne õigussüsteem, koodeks, korterihoonestusõigus, korteriomand, kosmoseõigus, kriminaalasi, kriminaalkoodeks, kriminaalmenetlus, kriminaalprotsess, kuriteokoosseis, kuriteoepisood, kutsekindlustus, kutsesaladus, käendus, käsuõigus, legaliseerimine, lepinguvälised võlasuhted, lepinguõigus, lepitus, litsents, litsentsitasu, maksupettus, menetlusõigus, moraalne kahju, mõistlikkuse põhimõte, mõjutusvahend, notari ametiteenus, notari ametitoiming, notari tasu, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine, notariaat, nõudeõigus, nõudeõiguse aegumine, oluline eksimus, omandipuutumatus, omandiõigus, omavoli, ostueesõigus, otsusevõime, pankrotimenetlus, piiratud teovõime, pretsedent, pro bono, pärandaja, pärandi inventuur, pärandvara hoiumeetmed, pärija, pärimine, pärimisleping, pärimisregister, pärimistunnistus, pärimisõigus, Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association), Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL), reaalkoormatis, riigi järjepidevus, riigi õigusabi, riigikohtunik, seaduseelnõu, sihtkäsund, sihtmäärang, sundosa, süü, süüdistus, süüteo aegumine, süüvõime, teise astme kohus, testaator, testamenditäitja, tsiviilkohus, tulumaksuseadus, vandeadvokaadi abi, Vannutatud Advokaatide Nõukogu, Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu Osakond, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe, varalahususe varasuhe, varaühisuse varasuhe, võlaõiguslik leping, võlaõigusseadus, väljapressimine, õigusabi, õigusajalugu, õiguskeel, õiguslik alus, õigusloome, õiguspoliitika, õigussubjekt, õigusteenus, õigusteooria, üleskutsemenetlus

Täiendamist vajavad artiklid (12.02.18)

abieluvaraleping, advokaat, advokatuur, agent, ajakirjandusvabadus, apellatsioon, asjaõigus, avalik õigus, eestkoste, eestkostja, enesemääramisõigus, eraadvokaat, erahuvi, eraõigus, esimese astme kohus, esindusõigus, ettevaatuspõhimõte, Euroopa Liidu õigus, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte, fakt, hageja, haldusõigus, harta, hüpoteek, intellektuaalomand, jurisdiktsioon, jälitustegevus, kaasus, kaebus, kaitseõigus, kaitsja, kassatsioonikohus, kinkeleping, kinnistusraamat, kohtunik, kohtuvõim, kostja, kriminalistika, kriminoloogia, kuritegu, legaaldefinitsioon, legitiimsus, linnaõigus, mereõigus, mõttevabadus, määrus (õigusteadus) , ne bis in idem, notar, Notarite Koda, patroon, prokurör, põhivabadused, rahvusvaheline eraõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus, ratifitseerimine, Rooma õigus, seadusandlus, süütuse presumptsioon, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, testament, vahekohus, vandeadvokaat, volikiri, võrdlev õigusteadus, vääramatu jõud, väärtegu, õigusinformaatika, õiguskord, õigusküsimus, õiguspositivism, õigussüsteem, õigusvõime, äriregister, üldine õigus

Isikuartiklid

Alfred Maurer, Ants Piip, Arnold Susi, August Mahoni, August Peet, Erich Eek (Eeck), Ferdinand Karlson, Hugo Vihalem, Ilma Saarepera, Jakob Kristelstein, Kaarel Baars, Karl Grau, Lui Olesk, Mihkel Pung, Otto Strandman, Otto Tief, Rein Eliaser, Theodor Rõuk, Tõnis Kalbus, Viktor Johanson

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Konkursile esitatud artiklite hindamiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid Eve Strang ja Kaitti Persidski notarite kojast, Hannes Vallikivi, Anu Kaup ja Leen Eenpalu Eesti Advokatuurist ning Jaan Sootak, Merle Erikson ja Irene Kull TÜ õigusteaduskonnast.

Kriteeriumid[muuda lähteteksti]

Komisjon lähtus järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Valmis artikkel pidi olema üles laaditud Vikipeediasse, artikkel pidi olema eelnevalt üle kontrollitud.
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele pidi viitama. Loomevargus ehk plagiaat oli keelatud ja tõi kaasa kohese diskvalifitseerimise konkursilt. Kehtisid akadeemilise teksti refereerimise nõuded, tõlkeartiklite puhul pidi kasutama lähteartikli viiteid.

Konkursiga seotud küsimusi sai esitada Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee). Samuti sai neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]