Vikipeedia:Eesti notariaat 25

Allikas: Vikipeedia

"Eesti notariaat 25" konkursist osavõtjate ja artiklite tabel

Vikipeedia artiklikonkurss "Eesti notariaat 25" oli 17. septembrist 2018 kuni 31. jaanuarini 2019 toimunud õigusteemaliste Vikipeedia artiklite konkurss. Sellega tähistati notariaadi 25. aastapäeva ja anti panus eestikeelse Vikipeedia täiendamisse.

Konkurssi korraldasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Notarite Koda, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja MTÜ Wikimedia Eesti ning see oli osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+. Konkursi eesmärk oli esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, notarite ja advokatuuri tegevusega seotud vikiartikleid.

Parimaid artikleid premeeriti rahaliste auhindadega. Auhinnafond oli 1000 eurot, mille pani välja Notarite Koda. Auhinnad anti üle 2019. aasta märtsikuus toimuval notarite aastakoosolekul. Võitjate nimed avalikustati Tartu Ülikooli infokanalites.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Konkursil said osaleda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Notarite Koja liikmed. Oodatud olid nii individuaalsed kui ka rühmatööd – rühma liikmed pidid võidu korral auhinda omavahel jagama.

Osalemiseks oli vaja:

Artikleid võis ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võis osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei olnud piiratud.

Uusi kirjutajaid aitasid "Vikipeedia artikli vormistamise" videojuhend ja üldine Vikipeedia juhend. Abiks olid ka Vikipeedia heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Võis kasutada võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid sel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Teistele Vikipeedia artiklitele ei viidatud, sest need on referatiivsed. Tõlkeartiklis pidi kasutama samu viiteid, mis on lähteartiklis. Võõrkeelse artikli tõlkimisel tuli oma artikli arutelusse kirjutada, et artikkel on (osaline) tõlge teise keele Vikipeedia artiklist.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobisid kõik õigusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav oli artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Osaleja valis soovituslike artiklite loendist sobiva(d) teema(d) ja pani need kirja tabelisse. Sama tabelit võis täiendada ka sobival teemal artikli(te)ga, mida pole selles loendis.

Puuduolevad artiklid (17.09.18)

abieluvararegister, abieluvarasuhe, administratiivakt, advokaadibüroo, advokaaditasu, advokatuuriseadus, apellatsioonikohus, apostill, dispositiivsus, dispositsioon (õigusteadus), e-apostill, edasikaebamisõigus, eelmenetlus, Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, Eesti Notarite Ühing, Eesti NSV Advokaatide Kolleegium, Eestimaa rüütliõigus, elamisluba, eluvastased süüteod, emeriitadvokaat, ennetamisprintsiip, Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE), Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE), finantsõigus, hagemisõigus, hagita menetlus, halduskaristus, haldusmenetlus, hoonestusõigus, hooneühistu, huvide konflikt, hüvitis, infotehnoloogiaõigus, isiklik kasutusõigus, isiklikud õigused, isikupuutumatus, juristieetika, juurdekasvuõigus, järelpärija, kahjunõue, kaitsealune, karistusõigus, kaubandusõigus, kinnipidamisõigus, kinnistusregister, kinnitatud tõlge, kliendileping, kliendisaladus, kodifitseerimine, kohaldamine, kohtuasi, kohtueelne kriminaalmenetlus, kohtueelne menetlus, kohtuekspertiis,kohtuistung, kohtuotsus, kohtupraktika, kohtusüsteem, kolmas isik, kommertspant, konkurentsiõigus, kontinentaalne õigussüsteem, koodeks, korterihoonestusõigus, korteriomand, kosmoseõigus, kriminaalasi, kriminaalkoodeks, kriminaalmenetlus, kriminaalprotsess, kuriteoepisood, kutsekindlustus, kutsesaladus, käendus, käsuõigus, legaliseerimine, lepinguõigus, lepitus, maksupettus, menetlusõigus, moraalne kahju, mõistlikkuse põhimõte, mõjutusvahend, notari ametiteenus, notari ametitoiming, notari tasu, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine, notariaat, nõudeõigus, nõudeõiguse aegumine, oluline eksimus, omandipuutumatus, omavoli, ostueesõigus, otsusevõime, pankrotimenetlus, piiratud teovõime, pretsedent, pro bono, Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association), Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL), reaalkoormatis, riigi järjepidevus, riigi õigusabi, riigikohtunik, seaduseelnõu, sihtkäsund, sihtmäärang, süü, süüdistus, süüteo aegumine, süüvõime, teise astme kohus, tsiviilkohus, tulumaksuseadus, vandeadvokaadi abi, Vannutatud Advokaatide Nõukogu, Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu Osakond, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe, varalahususe varasuhe, varaühisuse varasuhe, võlaõigusseadus, väljapressimine, õigusabi, õigusajalugu, õiguskeel, õiguslik alus, õigusloome, õiguspoliitika, õigussubjekt, õigusteenus, õigusteooria, üleskutsemenetlus

Täiendamist vajavad artiklid (17.09.18)

abieluvaraleping, advokaat, advokatuur, agent, ajakirjandusvabadus, apellatsioon, asjaõigus, avalik õigus, eestkoste, enesemääramisõigus, eraadvokaat, erahuvi, eraõigus, esimese astme kohus, esindusõigus, ettevaatuspõhimõte, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte, fakt, hageja, haldusõigus, harta, hüpoteek, intellektuaalomand, jurisdiktsioon, jälitustegevus, kaasus, kaebus, kaitseõigus, kaitsja, kassatsioonikohus, kinkeleping, kinnistusraamat, kohtunik, kohtuvõim, kostja, kriminalistika, kriminoloogia, kuritegu, legaaldefinitsioon, legitiimsus, linnaõigus, mereõigus, mõttevabadus, määrus (õigusteadus), ne bis in idem, notar, Notarite Koda, patroon, prokurör, põhivabadused, rahvusvaheline eraõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus, ratifitseerimine, Rooma õigus, seadusandlus, süütuse presumptsioon, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, vahekohus, vandeadvokaat, volikiri, võrdlev õigusteadus, vääramatu jõud, väärtegu, õigusinformaatika, õiguskord, õigusküsimus, õiguspositivism, õigussüsteem, õigusvõime, äriregister, üldine õigus

Isikuartiklid

Alfred Maurer, Ants Piip, Arnold Susi, August Mahoni, August Peet, Erich Eek (Eeck), Ferdinand Karlson, Hugo Vihalem, Ilma Saarepera, Jakob Kristelstein, Kaarel Baars, Karl Grau, Lui Olesk, Mihkel Pung, Otto Strandman, Otto Tief, Rein Eliaser, Theodor Rõuk, Tõnis Kalbus, Viktor Johanson

12. veebruarist kuni 31. augustini 2018 toimunud "Eesti õiguse" artiklikonkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Konkursile esitatud artiklite hindamiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid Eve Strang (Notarite Koda), Kaitti Persidski (Notarite Koda), Raul Narits (TÜ õigusteaduskond), Andres Vutt (TÜ õigusteaduskond), Merike Ristikivi (TÜ õigusteaduskond) ja Triin Vakker (TÜ Sihtasutus).

Kriteeriumid[muuda lähteteksti]

Komisjon lähtus järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Valmis artikkel pidi olema üles laaditud Vikipeediasse, artikkel peab olema eelnevalt üle kontrollitud.
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele pidi viitama. Allika sõna-sõnalt kopeerimine ehk plagiaat oli keelatud ja tõi kohe kaasa konkursilt diskvalifitseerimise. Kehtisidakadeemilise teksti refereerimise nõuded, tõlkeartiklite puhul pidi kasutama lähteartikli viiteid.

Konkursiga seotud küsimusi sai esitada Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee). Samuti sai neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]