Vikipeedia:Eesti Advokatuur 100

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search


Vikipeedia artiklikonkurss "Eesti Advokatuur 100" on 1. märtsist kuni 1. augustini 2019 toimuv õigusteemaliste Vikipeedia artiklite konkurss. Sellega tähistatakse Eesti Advokatuuri 100. aastapäeva ja antakse panus eestikeelse Vikipeedia täiendamisse.

Konkurssi korraldavad Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti Advokatuur, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja MTÜ Wikimedia Eesti ning see on osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+. Konkursi eesmärk on täiendada Vikipeediat õigusalaste artiklitega ja muuta õigusmõistete selgitused hõlpsamini kättesaadavaks.

Parimaid artikleid premeeritakse rahaliste auhindadega. Auhinnafond on 1000 eurot, mille on välja pannud Eesti Advokatuur. Auhinnad antakse üle Eesti Advokatuuri juubelikonverentsil 12. septembril. Võitjate nimed avalikustatakse Tartu Ülikooli infokanalites.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Konkursil saavad osaleda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Eesti Advokatuuri liikmed. Oodatud on nii individuaalsed kui rühmatööd – rühma liikmed peavad võidu korral auhinda omavahel jagama.

Osalemiseks on vaja:

Artikleid võib ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võib osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei ole piiratud.

Uusi kirjutajaid aitavad "Vikipeedia artikli vormistamise" videojuhend ja üldine Vikipeedia juhend. Abiks on ka Vikipeedia heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Võib kasutada võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid sel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Teistele Vikipeedia artiklitele ei viidata, sest need on referatiivsed. Tõlkeartiklis peab kasutama samu viiteid, mis on lähteartiklis. Võõrkeelse artikli tõlkimisel tuleb oma artikli arutelusse kirjutada, et artikkel on (osaline) tõlge teise keele Vikipeedia artiklist.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobivad kõik õigusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Osaleja valib soovituslike artiklite loendist sobiva(d) teema(d) ja paneb need kirja tabelisse. Sama tabelit võib täiendada ka sobival teemal artikli(te)ga, mida pole selles loendis.

Puuduolevad artiklid (01.03.19)

abieluvararegister, abieluvarasuhe, administratiivakt, advokaadibüroo, advokaaditasu, dispositiivsus, dispositsioon (õigusteadus), e-apostill, edasikaebamisõigus, eelmenetlus, Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, Eesti Notarite Ühing, Eesti NSV Advokaatide Kolleegium, Eestimaa rüütliõigus, elamisluba, emeriitadvokaat, ennetamisprintsiip, finantsõigus, hagemisõigus, halduskaristus, haldusmenetlus, hooneühistu, huvide konflikt, hüvitis, isiklik kasutusõigus, isiklikud õigused, juristieetika, juurdekasvuõigus, kahjunõue, kaitsealune, karistusõigus, kaubandusõigus, kinnipidamisõigus, kinnistusregister, kinnitatud tõlge, kliendileping, kliendisaladus, kodifitseerimine, kohaldamine, kohtuasi, kohtueelne kriminaalmenetlus, kohtueelne menetlus, kohtuistung, kohtupraktika, kohtusüsteem, kolmas isik, kommertspant, konkurentsiõigus, kontinentaalne õigussüsteem, koodeks, korterihoonestusõigus, korteriomand, kriminaalasi, kriminaalkoodeks, kriminaalprotsess, kuriteoepisood, kutsekindlustus, kutsesaladus, käsuõigus, legaliseerimine, lepitus, menetlusõigus, moraalne kahju, mõistlikkuse põhimõte, notari ametiteenus, notari ametitoiming, notari tasu, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine, notariaat, nõudeõigus, nõudeõiguse aegumine, oluline eksimus, omandipuutumatus, omavoli, ostueesõigus, otsusevõime, pankrotimenetlus, pro bono, Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL), reaalkoormatis, seaduseelnõu, sihtkäsund, sihtmäärang, süüdistus, süüvõime, vandeadvokaadi abi, Vannutatud Advokaatide Nõukogu, Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu Osakond, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe, varaühisuse varasuhe, võlaõigusseadus, õigusabi, õigusajalugu, õiguskeel, õiguslik alus, õigusloome, õiguspoliitika, õigussubjekt, õigusteenus, õigusteooria, üleskutsemenetlus

Täiendamist vajavad artiklid (01.03.19)

abieluvaraleping, advokaat, advokatuur, agent, ajakirjandusvabadus, apellatsioon, apostill, asjaõigus, avalik õigus, eestkoste, enesemääramisõigus, eraadvokaat, erahuvi, eraõigus, esimese astme kohus, esindusõigus, ettevaatuspõhimõte, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte, fakt, hageja, haldusõigus, harta, hüpoteek, intellektuaalomand, jurisdiktsioon, jälitustegevus, kaasus, kaebus, kaitseõigus, kaitsja, kassatsioonikohus, kinkeleping, kinnistusraamat, kohtunik, kohtuvõim, kostja, kriminalistika, kriminoloogia, kuritegu, legaaldefinitsioon, legitiimsus, linnaõigus, mereõigus, mõttevabadus, määrus (õigusteadus), ne bis in idem, notar, Notarite Koda, patroon, prokurör, põhivabadused, rahvusvaheline eraõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus, ratifitseerimine, ringkonnakohus, Rooma õigus, seadusandlus, süütuse presumptsioon, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, vahekohus, vandeadvokaat, volikiri, võrdlev õigusteadus, väljapressimine, väärtegu, õigusinformaatika, õiguskord, õigusküsimus, õiguspositivism, õigussüsteem, õigusvõime, äriregister, üldine õigus

Isikuartiklid

Alfred Maurer, Ants Piip, Arnold Susi, August Mahoni, August Peet, Erich Eek (Eeck), Ferdinand Karlson, Hugo Vihalem, Ilma Saarepera, Jakob Kristelstein, Kaarel Baars, Karl Grau, Lui Olesk, Mihkel Pung, Otto Strandman, Otto Tief, Rein Eliaser, Theodor Rõuk, Tõnis Kalbus, Viktor Johanson

12. veebruarist kuni 31. augustini 2018 toimunud "Eesti õiguse" artiklikonkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit. 17. septembrist 2018 kuni 31. jaanuarini 2019 toimunud "Eesti notariaat 25" artiklikonkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Konkursile esitatud artiklite hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad esindajad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, Eesti Advokatuurist ja Tartu Ülikooli Sihtasutusest.

Kriteeriumid[muuda lähteteksti]

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Valmis artikkel peab olema üles laaditud Vikipeediasse, artikkel peab olema eelnevalt üle kontrollitud.
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele peab viitama. Allika sõna-sõnalt kopeerimine ehk plagiaat on keelatud ja toob kohe kaasa konkursilt diskvalifitseerimise. Kehtivad akadeemilise teksti refereerimise nõuded, tõlkeartiklite puhul peab kasutama lähteartikli viiteid.

Kontaktid[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud küsimusi saab esitada Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]