Vikipeedia:Digihariduse konkurss/Soovituslike artiklite loend

Allikas: Vikipeedia

Digihariduse konkursil on mitu valdkonda, kus me artikleid ootame. Eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta, kuid osavõtt ei ole piiratud ainult selliste artikliga. Järgnevalt esitame mõned näited.

Majandus- ja finantsvaldkond[muuda lähteteksti]

Üldist

deflatsioon, e-majandus, ettevõte, ettevõtlus, ettevõtte ühiskondlik vastutus, Euroopa Majanduspiirkond, fiskaalpoliitika, inflatsioon, jätkusuutlik ettevõtlus, kasum, kaubanduspoliitika, kontsern, käive, maailmamajandus, majandus, majandusharu, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, majandussurutis, majandussüsteem, makroökonoomika, mikroökonoomika, monopol, osalusmajandus, rahvusvaheline kaubandus, riigi rahandus, segamajandus, sisemajanduse kogutoodang, sotsiaalne ettevõtlus, tarbijahinnaindeks, teenus, tööturg, turg, turundus, turutõrge, väliskaubandus, ärimudel, ökonomeetria

Finantsvaldkond ja investeerimine

aažio, akreditiiv, aksepteerimisväärtus, aktsiakapital, aktsionär, arhiveerimistunnus, arvelduskonto, arvelduskrediit, asutamisotsus, autoriseerimine, autoriseerimispiir, autoriseerimispäring, bartertehing, bilansireisting, bilansireiting, blankett, broneerimine, brutomarginaal, börsihind, börsiväline, debiteerimise kuupäev, deebetkaart, deposiit, diferentseeritud määrad, diskonteerimine, dividend, dokumentaalmakse, duokonto, duratsioon, elektroonilised kanalid, emaettevõte, eraisik, eraklient, esindaja, Euribor, faktuurarve, finantsinstrument, finantsplaneerimine, finantsturg, fond, fondi depoopank, fondikorraldus, fondiorder, fondiosak, fondivalitseja, FIE, hange, hindamisakt, hoiukuu, hoiuperiood, hooldustasu, hüpoteek, IBAN, inkassatsioon, inkasso, intress, intressimäär, investeerimisfond, investeerimiskonto, investeerimislaen, investeerimistoode, investeering, investor, juriidiline isik, järelmaks, järelmaksukaart, kaardimakse, kaaslaenaja, kaaslaenajad, kapitali adekvaatsus, kapitalinõue, kasumi tulusiduvus, kasumiaruanne, kasusaaja, kasutusrent, kasvukonto, kattekonto, kattevaluuta, kaubaväärtpaber, kauplemiskonto, kindlustushüvitis, kindlustuskaitse, kindlustusperiood, kindlustusvõtja, kinnisasi, kinnistamine, kliendinõustaja, kliendireiting, kliiring, kodukapitalilaen, kogumiskonto, kohaselt, kohustistasu, kohustuslik kogumispension, kombineeritud kapitaliväärtpaberid, komisjonitasu, kommertspaber, kommertspant, konsolideerimine, konteerimine, konto, kontojääk, kontoväljavõte, konverteerimisvaluuta, korrespondentpank, krediidi kulukuse määr, krediidirisk, kuuhooldustasu, kuulimiit, kviitung, kvoot, käendaja, käendusleping, käibekapitalilaen, käibeteatis, käsipant, laenu provisjon, laenu vaba jääk, laenude järelvalve, laenugraafik, laenukomitee, laenukomponendid, laenulimiit, laenumakse, laenupoliitika, laenupädevus, laenurisk, laenusaaja, laenusumma, laenutulu, lepingutasu, leppetrahv, liising, limiidikonto, limiiditasu, maaelu- ja põllumajanduslaen, maksejõuetus, maksekorraldus, maksepuhkus, maksepäev, maksevahendaja, marginaal, marsruutimisnumber, mittenoteeritud aktsia, mitteresident, määratud maksed, netosissetulek, nimiväärtus, nominaalne, nostrokonto, obligatsioon, omafinantseerimine, omakapital, omandiõigustunnistus, omavastutus, osak, osakapital, osakud, osanik, osaühing, otsekorraldus, pangakaart, pangakonto, pangapäev, pangasaladus, pank, pensionifond, pikaajaline laen, PIN, poliis, POS terminal, proaktiivne, probleemlaen, prokurist, provisjon, provisjoneerimine, puhasväärtus, põhiosa võlg, põhivaluuta, pärimisõigus, pärimisõigustunnistus, püsikorraldus, püsilaekumine, püsimakse, rahandus, rahaturuinstrument, rahvusvaheline makse, registreerimisnumber, registrikood, regressinõue, riskifond, riskikapital, saldo, segment, sertifikaat, sidusettevõte, siirdväärtpaber, siseriiklik makse, skooring, struktureeritud võlakirjad, sularaha, tagatis, tarbimislaen, tasaarveldus, tasaarvestus, teenustasu, teller, tooraine, trahv, turuhind, tähtajaline hoius, täisühing, usaldusühing, vabad vahendid, vabakonteering, vallasvara, valuuta, valuuta forvardleping, varade juhtimine, varaklass, veksel, viiteaeg, viitenumber, viivis, volikiri, volitus, võlakiri, võlgnik (deebitor), väärtuspäev, õnnetusjuhtum, õppelaen, ärakiri, ärilaen

Eestiga seotud artikleid

Eesti import, Eesti majanduse ajalugu, Eesti maksusüsteem, Eesti pangandus, Eesti rahapoliitika

Energeetika ja energiasüsteem[muuda lähteteksti]

Näiteid artiklitest, mis ootavad loomist: alajaam, avatud elektriturg, BALTSO, BRELL, Eesti elektrisüsteem, Eesti energiabilanss, Eesti energiapoliitika, Eesti gaasi ülekandevõrk, elektrimajandus, elektrituruseadus, energiajulgeolek, energiakaod, energiapoliitika, energiavarustus, ENTSO-E, Estfeed, Euroopa elektrisüsteem, Euroopa energiaturg, Euroopa Liidu energiapoliitika, faasipinge, hüdroenergia Eestis, inverteralajaam, kõrgepingeülekandevõrk, Mandri-Euroopa ühendelektrisüsteem, moodulreaktor, Nord Stream 2, pumpelektrijaam, põhjamaade ühendelektrisüsteem, põlevkivienergeetika, päikeseenergia Eestis, rikkekaitse, sulasoolreaktor, talumistasu, tipunõudlus, trafoalajaam, varustuskindlus, Venemaa ühendelektrisüsteem, õhuliin, ülekandevõimsus

Näiteid artiklitest, mis ootavad täiendamist: alajaam, alalisvool, alternatiivenergia, avatud elektrituru andmeladu, biometaan, elektrienergia ülekanne, elektriliin, elektrilöök, elektrivõrk, Elering, energiabörs, energiasüsteem, energiatarbimise juhtimine, Estlink, Estlink 2, kauglugemine, Kiisa avariireservelektrijaam, kõrgepinge, maagaas, maandamine, madalpinge, naftatootmise tipp, Nord Pool, põlevkivigaas, põlevkiviõli, päikeseelektrijaam, süsiniku jalajälg, tarkvõrk, tuuleenergia Eestis, vahelduvvool, vesinikuenergeetika

Euroopa Liit[muuda lähteteksti]

Euroopa ühisturg, digitaalne ühisturg, Euroopa energialiit, ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu kliimapoliitika, Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika, Euroopa Liidu energiapoliitika, Euroopa Liidu eelarve, Euroopa rändekriis, Euroopa rändepoliitika, Euroopa Liidu laienemine, Eesti astumine Euroopa Liitu, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Euroopa Liidu Maja, Junckeri komisjon, Von der Leyeni komisjon, Euroopa Inimõiguste Kohus, Euroopa roheline kokkulepe, kliimapank, õiglase ülemineku fond, solidaarsuskorpus, Europe Direct Eestis, Euroopa investeerimiskava, Euroopa investeerimisfond / Junckeri fond, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, Dublini konventsioon, Euroscola, Euroopa semester/poolaasta, riigipõhised soovitused, sotsiaalõiguste sammas, Euroopa tuleviku konverents, mitmeaastane finantsraamistik, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika

Meediapädevus[muuda lähteteksti]

50 sendi partei (ing k 50 Cent Party/Army), ajakirjandusvabadus, ajaloovõltsimine, aktiivmeetmed, algoritm, allikakriitika, allikapesu, alternatiivne fakt, astroturfimine (kunstlikult loodud rohujuuretasandi liikumised, ing k astroturfing), bot, Bellingcat, Cambridge Analytica, dark advertising, desinformatsioon, faktikontroll, gaslighting, infomull (ing k information bubble), infosõda, Internet Research Agency, internetitroll, kajakamber, kasulik idioot, kinnituskalduvus, kodanikuajakirjandus, kompromat, käpiknukk (ing k sock puppet), libameedia, libaoperatsioon, meediapädevus, meem, mikrosihtimine, Operatsioon Infektion, OSINT (ing k open-source intelligence), pehme jõud, propaganda, Propastop, sotsiaalne sahkerdamine (ing k social engineering), spinn (propaganda), suur tulemüür (ing k Great Firewall), sõnavabadus, süvavõltsing, teabeoperatsioon, trükivabadus, tsensuur, tsensuur internetis (sh poorne tsensuur), tõejärgne poliitika, tõepõhjata ajastu, vaikuse spiraal (ing k spiral of silence), valeuudis (ing k fake news), varjatud reklaamid (ing k dark ads), vastupropaganda, vene trolliarmee (ing k Russian web brigades), väärdilemma (ing k false dilemma), väärinfo (ing k misinformation), whataboutism, õigusemõistmise eksitamine, õlgmees (ing k straw man)