Tundraneenetsi keel

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Tundraneenetsi keel (ненэця’ вада)
Kõneldakse Venemaa
Piirkonnad Neenetsimaa, Jamali Neenetsi autonoomne ringkond ja Handi-Mansimaa
Kokku kõnelejaid 21 900
Keelesugulus uurali keeled
 samojeedi keeled
  põhjasamojeedi keeled
   neenetsi keel
   tundraneenetsi keel
Keelekoodid
ISO 639-3 yrk
Samojeedi rahvaste maa XVII sajandil (triibuline) ja XX sajandil (punane)

Tundraneenetsi keel on üks suuremaid samojeedi keeli. Selle kõige lähedasemad sugulaskeeled on nganassaani ja eenetsi keel.[1][2]

Uurali keelkonna kõigile keeltele omaselt on tundraneenetsi keel soovõrdne, selles puudub grammatiliselt sugu.

Tüpoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keel on aglutinatiivne keel, mis kasutab rikast käänete süsteemi.[3]

Tundraneenetsi keeles pole üksainus omadussõna kategooria, pigem kasutatakse nimisõnu või tegusõnu nimisõnafraaside ees omaduste kirjeldamiseks. Näiteks omadussõna pircya (kõrge, pikk) ja tegusõna t'ec'ɘ(s') (külm olema) kasutatakse nimisõnadena, aga need lähevad nimisõnafraaside ette ja toimivad sihitu öeldisena.[4]

Leviala[muuda | muuda lähteteksti]

Kuigi tundraneenetsi keele leviala on laialdane, siis keele murded suuresti ei erine, osaliselt rääkijate nomaadilise eluviisi tõttu.[2] Keel koosneb kolmest murdest, mida saab geograafiliselt võrrelda nii:

Murderühm Murded
Lääs Kolgujevi, Kanini, Timani, Malaja Zemlja
Kesk Bolšaja Zemlja
Ida Obi/Uurali, Jamali, Tazi

Lääne murdeid räägitakse Petšora jõest läänes, keskmurdeid Petšora jõe ja Uurali mägede vahel ja ida ehk Siberi murdeid Uurali mägede idaosas ja Jamali poolsaarel. Peamised erinevused on fonoloogilised, näiteks lääne murretes puudub ninahäälik ŋ ja ida murdes kasutatakse s-hääliku asemel enamasti θʲ-kaashäälikut.[3]

On olemas ka teisi erinevusi, nagu näiteks küsivaid asesõnu (kes). Kanini murdes kasutatakse xuja (kes) "xiwja" asemel.[3]

Murre Elus Eluta
Lääs xiwja, xuja amge
Kesk xiḃa ŋamge
Ida xiḃa amge

Arvsõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Alltoodud tabelis on erinevate tundraneenetsi murrete arvsõnad.[5]

Murre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 1000
Keskmurre ӈопой сидя няхарʼ тет самляӈг матʼ сиʼʼив синдет хасуйʼю юʼʼ сидя юʼʼ юрʼʼ ёнарʼʼ
Idamurre ӈопой сидя няхар тет самляӈг матʼʼ сиʼʼив сиднтет хасаваюʼʼ юʼʼ сидяʼʼ ю юрʼʼ ёнарʼʼ
Läänemurre опой сидя няр тет самляг мат сив сидтет хабею ю сидью юр ёнар

Kirjaviis[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keel kasutab kirillitsat nagu teised Venemaal kõneldavad keeled, aga lisaks kasutatakse tundraneenetsi tähestikus tähti ӈ, ', ja ".[6]

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н Ӈ ӈ
О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х
Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э
Ю ю Я я ' "

Ortograafia[muuda | muuda lähteteksti]

Täishäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Algupärane ortograafia erines tavaliste ja palataliseeritud täishäälikude versioonidest.[6]

Foneetiline vorm a e o i u æ
Kirillitsa Tavaline а э о ы у э
Palataliseeritud я е ё и ю

Kaashäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Selles osas asub kaashäälikute, välja arvatud palataliseeritud kaashäälikute tabel. Täht "' märgib tavalist kõrisulghäälikut, aga sõnalõpulise /n/-i korral märgitakse kõrisulghäälikut tähega ''. Palataliseeritud tähti märgitakse pehmendusmärgiga ь tähe järel nagu vene keeles. Seda ei tehta pärast palataliseeritavat täishäälikut.[6]

Foneetiline vorm /m/ /p/ /b/ /w/ /n/ /t/ /d/ /ts/ /s/ /j/ /l/ /r/ /ŋ/ /k/ /x/ /ʔ/ /ʔ/
Kirillitsa м п б в н т д ц с й л р ӈ к х ˮ ʼ

Grammatika[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keel sarnaneb osaliselt oma sugulaskeeltega, aga sellel on siiski omapäraseid jooni. Näiteks fonoloogilised protsessid võivad keeles toimuda morfoloogilisi protsesse muutmata.[7]

Fonoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles eristatakse lühikesi ja pikki vokaale. Keeles on ka olemas nõrk vokaalharmoonia.[8]

Täishäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles on 10 vokaalfoneemi, millele lisandub 17 erinevat häälikuvarianti, mis muutuvad kaashäälikutega palataliseerimise järgi.[2]

Ümardamata Ümardatud
Kõrge Pikk /í/
[(ʲ)iː], [ɨː]
/ú/
[(ʲ)ʉː], [uː]
Lühike /i/
[(ʲ)i], [ɨ]
/u/
[(ʲ)ʉ], [u]
Kesk Kõrge /e/
[(ʲ)eː], [ɤː]
/o/
[(ʲ)ɵː], [oː]
Madal /°/
[ə]
Madal Kõrge /a/
[(ʲ)aː], [ɑː]
Madal /ø/
[(ʲ)ɐ], [ʌ]

Kaashäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles on 27 konsonantfoneemi. Huulhäälikutel ja kõva suulae häälikutel on tavaline ja palataliseeritud versioon.[2]

Huulhäälik Kõva suulae

häälik

Pehme suulae

häälik

Kõrihäälik
Tavaline Palat. Tavaline Palat.
Ninahäälik  m n ŋ
Lõppsulghäälik Helitu p t k ʔ
Heliline b d
Afrikatiiv Helitu ts tsʲ
Frikatiiv Helitu s x
Ahtushäälik Poolvokaal j w
Külghäälik l
Triller r

Morfoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Keele peamisi morfoloogilisi meetodeid on liitsõnamoodustus ja vokaalide muutmine.[9] Nimisõnu võib moodustada nii:[10]

Tundraneenetsi keel Eesti keel
ti põhjapõder (ainsuse nimetav )
ti-ʔ põhjapõdrad (mitmuse nimetav )
ti-ʔm põhjapõtra (ainsuse osastav )

Nimisõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles on 7 käänet, mis jagatakse kaheks rühmaks: grammatilised käänded ja kohakäänded. Esimeses rühmas on nominatiiv, akusatiiv, genitiiv ja daativ, teises on lokatiiv, ablatiiv ja prolatiiv. Nimisõnadel on 3 arvu: ainsus, kaksus (esemeid või olendeid on kaks) ja mitmus (esemeid või olendeid on kolm või enam).[2][11][12]

Tundraneenetsi (ladina tähestik) Tundraneenetsi (kirillitsa) Eesti keel
Ainsus Kaksus Mitmus Ainsus Kaksus Mitmus Ainsus Kaksus Mitmus
Nominatiiv sew sewxəh sewq сэв сэви' сэв" silm silmad silmad
Akusatiiv sewmh sewxəh sewo сэвм' сэви' сэво silma silmi silmi
Genitiiv sewh sewxəh sewoq сэв' сэви' сэво" silma silmade silmade
Daativ sewtəh sewxəq сэвти' сэвха" silmale silmadele
Lokatiiv sewxəna sewxəqna сэвхана сэвха"на silmas/silmal silmades/silmadel
Ablatiiv sewxət sewxəqt сэвхад сэвха"д silmast/silmalt silmadest/silmadelt
Prolatiiv sewməna sewqməna сэвмана сэв"мана silmatsi? silmitsi

Tundraneenetsi keeles tähistavad asesõnad inimesi ja loomi, aga mitte esemeid. Ainult kolmes esimeses käändes kasutatakse asesõnu kõigis kolmes arvus.[12]

Nimetav Osastav Omastav
Ainsus Kaksus Mitmus Ainsus Kaksus Mitmus Ainsus Kaksus Mitmus
1. mən'° mən'ih mən'aq s'iqm'i s'id°n'ih s'id°naq s'iqn° s'id°qn'ih s'id°qnaq
2. pidər° pid°r'ih pid°raq s'it° s'id°d'ih s'id°daq s'it° s'id°t'ih s'id°taq
3. pida pid'ih pidoh s'ita s'id°d'ih s'id°doh s'ita s'id°t'ih s'id°toh

Tegusõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keele tegusõnu pööratakse nii:[12]

Ainsus Kaksus Mitmus Eesti keel
Мань

(mina)

Пыдар

(sina)

Пыда

(tema)

Мани'

(meie kaks)

Пыдари'

(teie kaks)

Пыди'

(nemad kaks)

Маня"

(meie)

Пыдара"

(teie)

Пыдо'

(nemad)

Mina Sina Tema Meie Teie Nemad
Kindel kõneviis Olevik иле - (д)м' иле - н иле иле - ни' иле - ти' иле - и' иле - ва" иле - да" иле - " ela - n ela - d ela - b ela - me ela - te ela - vad
Lihtminevik иле - дамзь, - манзь иле - нась иле - сь ? ? ? иле - ваць иле - даць иле - ць ela - si - n ela - si - d ela - s ela - si - me ela - si - te ela - si - d
Täisminevik иле - вэ - дамзь, - манзь иле - вэ - нась иле - вэ - сь ? ? ? иле - вэ - ваць иле - вэ - даць иле - вэ - ць ole - n elanud ole - d elanud on elanud ole - me elanud ole - te elanud on elanud
Enneminevik ӈавна иле - вэ - дамзь, - манзь ӈавна иле - вэ - нась ӈавна иле - вэ - сь ? ? ? ӈавна иле - вэ - ваць ӈавна иле - вэ - даць ӈавна иле - вэ - ць oli - n elanud oli - d elanud oli elanud oli - me elanud oli - te elanud oli elanud
Kindel kõneviis (eitav kõne) Olevik ни - (д)м' иле" ни - н иле" ни иле" ни - ни' иле" ни - ти' иле" ни - и' иле" ни - ва" иле" ни - да" иле" ни - " иле" ei ela ei ela ei ela ei ela ei ela ei ela
Lihtminevik нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" ei ela - nud ei ela - nud ei ela - nud ei ela - nud ei ela - nud ei ela - nud
Täisminevik нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" ei ole ela - nud ei ole ela - nud ei ole ela - nud ei ole ela - nud ei ole ela - nud ei ole ela - nud
Enneminevik ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ei olnud ela - nud ei olnud ela - nud ei olnud ela - nud ei olnud ela - nud ei olnud ela - nud ei olnud ela - nud
Tingiv kõneviis Olevik иле - и -(д)м' иле - и - н иле - и иле - и - ни' иле - и - ти' иле - и - и' иле - и - ва" иле - и - да" иле - и - " ela - ksi - n ela - ksi - d ela - ks ela - ksi - me ela - ksi - te ela - ksi - d
Minevik иле - и - дамзь, - манзь иле - и - нась иле - и - сь ? ? ? иле - и - ваць иле - и - даць иле - и - ць ole - ksi - n ela - nud ole - ksi - d ela - nud ole - ks ela - nud ole - ksi - me ela - nud ole - ksi - te ela - nud ole - ksi - d ela - nud
Kaudne kõneviis Olevik иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя иле - ваӈгабя ela - vat ela - vat ela - vat ela - vat ela - vat ela - vat
Minevik ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ӈавна иле - ваӈгабя ole - vat ela - nud ole - vat ela - nud ole - vat ela - nud ole - vat ela - nud ole - vat ela - nud ole - vat ela - nud
Käskiv kõneviis иле - "! иле - я, -я"! ? ? ? ? иле - да"! иле - я, -я"! ela! ela - gu! ela - ge! ela - gu!
Käskiv kõneviis (eitav kõne) нён иле - "! нёя иле - я, -я"! ? ? ? ? нёда" иле - да"! нёя иле - я, -я"! ära ela! ärgu ela - gu! ärge ela - ge! ärgu ela - gu!
da-tegevusnimi иле - ван' ela - da
des-vorm иле ela - des
ma-tegevusnimi иле - сь ela - ma
nud-, tud-kesksõna иле - вы ela - nud иле - "ма ela - tud
v-, tav-kesksõna иле - на ela - v иле - вмда ela - tav

Süntaks[muuda | muuda lähteteksti]

Nagu mitmel uurali keelel, on ka tundraneenetsi keele sõnajärg SOV.[3]

Keelenäited[muuda | muuda lähteteksti]

Inimõiguste ülddeklaratsiooni esimene artikkel tundraneenetsi keeles:[13]

Kirillitsas

Ет хибяри ненэць соямарианта хуркари правада тнява, ӈобой ненэця ниду нись токалба, ӈыбтамба илевату тара.

Ladina kirjas

Et xibjari nenėc’ sojamarianta xurkari pravada tnjava, ṇoboj nenėcja nidu nic’ tokalba, ṇybtamba ilevatu tara.

Tõlge eesti keelde

Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim.[14]

Ajalugu ja keelepoliitika[muuda | muuda lähteteksti]

Alates 17. sajandist edastati keelt suuliselt, alles 1920. ja 1930. aastatel loodi tundraneenetsi kirjakeel.[3]

Kirjanikud[muuda | muuda lähteteksti]

Üks tuntumaid tundraneenetsi kirjanikke on Anna Njerkagi.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Nagy Imre Csaba (2004) The Nenets Language. The Baltic-Finnic Languages, The Finno-Ugric World, Teleki Lászlo Foundation, Budapest.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Nikolaeva, Irina. (2014). A Grammar of Tundra Nenets. Walter DeGruyter, Germany.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Mus, Nikolett. (2015). Interrogative Words and Content Questions in Tundra Nenets. University of Szeged.
 4. Jalava, Lotta. (2013). "Adjectives" in Tundra Nenets. Properties of Property Words. SUSA/JSFOU 94.
 5. Vene-neenetsi vestmik
 6. 6,0 6,1 6,2 Salminen, Tapni. (1997). Tundra Nenets Inflection. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 227. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
 7. Kavitskaya, Daryja, Staroverov, Peter. 2017. Tundra Nenets consonant sandhi as coalescence. The Linguistic Review.
 8. Salminen, Tapani. Notes on Forest Nenets Phonology. http://www.sgr.fi/sust/sust253/sust253_salminen.pdf
 9. Pyrerka & Tereschcenko 1948 Russko-neneckij slovar'. Moskva: Ogiz-Gis, 1948
 10. Hajdú Péeter 1966 Beveyetés ay uráli nzelvtudománzba; a magyar nyelv finnugor alapjai. [Introduction to Uralic inguistics; the Finno/Ugric Basis of the Hungarian Language] Budapest: Tankénzvkiadó
 11. "http://www.helsinki.fi/~tasalmin/sketch.html".
 12. 12,0 12,1 12,2 Soosaar, Sven-Erik (2000). Eesti-tundraneenetsi sõnastik. Tartu. 
 13. http://www.omniglot.com/writing/nenets.htm
 14. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=est

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]