Piibel ja homoseksuaalsus

Allikas: Vikipeedia

Piiblis on viiteid seksuaalaktidele, mida praegu peetakse seotuks homoseksuaalsete suhetega. Nende valguses on kristlus tõlgendanud Piibli pühakirja traditsiooniliselt homoseksuaalsuse hukkamõistmisena patuna.[1] Homoseksuaalseid tegusid mainitakse otseselt patuna, eriti Vana Testamendi Moosese raamatutes ja apostel Pauluse kirjades.[2][3] Traditsiooniliselt arvavad ka piiblitõlgid, et mõned metafoorid viitavad homoseksuaalsusele.

Mõni religioosne organ usub, et kui Jumal oleks homoseksuaalsuse aktsepteerinud, oleks ta selle ilmutanud ega esitanud seda kunagi hinnanguliselt. Need osapooled peavad Piiblit järjekindlalt õpetuseks, et homoseksuaalsus tervikuna on patt.[4][5] See põhineb seisukohal, et Piibli kirjutanud inimesed on selle kirjutanud nii, nagu Jumal on neile seda ilmutanud. Seepärast väljendaks Piibel Jumala tahet muutumatuna ja kehtivana ka tänapäeval. Pühakirju poleks siis vaja tõlgendada piibelliku keele või kultuuri valguses ega võrrelda teiste Piibli pühakirjadega. Siis sai neid lugeda ja rakendada täpselt nii, nagu neid on Piiblis esitatud.[6][7]

Uus Testament[muuda | muuda lähteteksti]

Uues Testamendis (UT) on vähemalt kolm lõiku, mis võivad viidata homoseksuaalsele tegevusele: Roomlaste 1:26–27, 1. Korintlaste 6:9–10, ja 1 Timoteus 1:9–10. Neljandat, Juuda 1:7, lõiku tihtipeale tõlgendatakse kui viitavat homoseksuaalsusele. Ükski neljast evangeeliumist teemat otseselt ei maini ning selle kohta ei ole midagi kirjas Apostlite Tegudes, Heebrealastes, Ilmutusraamatutes, või kirjades, mis on omistatud Jaakobusele, Peetrusele ja Johannesele.

Eeldatud viited "homoseksuaalsusele" Uues Testamendis toetuvad kolme eripärase kreeka sõna tõlgendamisele: arsenokoitēs (ἀρσενοκοίτης), malakos (μαλακός), ning porneia.[8][9] Näiteks Piibli Inglise Standardversiooni (English Standard Version, ESV) järgi viitavad tõlgitud sõnad fraasi juures "mehed, kes praktiseerivad homoseksuaalsust" (1 Korintlastele 6:9–10) "passiivsetele ja aktiivsetele selleks nõustunud partneritele".[10] Kuigi seda ei vaidlustata, et kaks kreekakeelset sõna käsitlevad meestevahelisi (ja võimalik, et ka naiste) seksuaalsuhteid, tõlgendavad mõned teadlased vastavaid lõike kui keeldu pederastiale ja prostitutsioonile ja mitte homoseksuaalsusele kui sellele, kuid teised õpetlased on esitanud vastuväiteid.[11][12][13] Vaidluse all on samuti ka ajalooline kontekst.

Homoseksuaalsus Pauluse kirjades[muuda | muuda lähteteksti]

Oma kirjas roomlastele 1:26–27 (Inglise Enamuse Tekstiversioon, English Majority Text Version/EMTV), kirjutab Paulus:

Selle põhjuse [ebajumalate kummardamise] pärast loovutas Jumal nad autuse kirgedele; kuna isegi nende naised vahetasid loomuliku kasutuse selle vastu mis loodusele vastuoksa, ning samamoodi ka mehed, kes, olles jätnud naise loomuliku kasutuse, olid erutunud oma kirest teineteise vastu, mehed meestega, pannes toime seda, mis häbiväärne, ning võttes vastu omaenestes tasu, mis oli vastavuses nende eksitusega.

Seda on kirjeldanud Hilborn kui "kõige olulisemat piibellikku viidet homoseksuaalsuse debatile".[14] See on samuti ainus ilmne viide Piiblis naiste homoseksuaalsusele, kuigi mõned kinnitavad, et see viitab ainult meestele.[15] Hilborn (op cit) argumenteerib, et laiemas lõigus (Roomlastele 1:18–32) kirjutab Paulus, et "päästmise ajaloo globaalset ulatust on ilmutatud mitte ainult 'Jumala Poja evangeeliumis' (cf. v.9), vaid seejuures ka 'maailma enda loomises' (v.20)." Paljude traditsiooniliste kommentaatoritega ühiselt väidab Hilborn (op cit) edasi, et homoseksuaalse tegevuse hukkamõist tuletatakse Pauluse argumendi "avaratest kontuuridest", lisaks sõnade ja fraaside valikulisele lugemisele.

Osad õpetlased spekuleerivad, et tekst ei mõista hukka homoseksuaalsete inimeste samasoolist käitumist, vaid "homoseksuaalseid tegusid heteroseksuaalsete isikute poolt",[16] või heteroseksuaalseid inimesi, kes "hülgasid" või "vahetasid" heteroseksuaalsuse homoseksuaalsuse vastu.[17] Boswell väidab, et kontseptuaalset modaalsust (loomuõigus) mis võiks anda baasi homoseksuaalsuse üleüldisele hukkamõistule enne Valgustusaega ei eksisteerinud. Vastandina sellele väidab Joe Dallas (kes vastustab seda, mida ta peab geiagendaks), et apostel Paulus mõistab hukka "loomuliku kasutuse ebaloomliku" vastu välja vahetamise,[viide?] ning pakkuda, et Paulus viitab "heteroseksuaalidele nautimas homoseksuaalset käitumist, nõuab ebamõistlikku mentaalset gümnastikat".[18]

Reverend Mona West väidab, et Paulus mõistab hukka homoseksuaalse tegevuse spetsiifilisi liike (nagu näiteks templiprostitutsioon ja pederastia) laiema tõlgenduse asemel.[19] West väidab, et Paulus kõneleb mittejuutidest kuulajaskonnale väljenditega mida nemad mõistavad, näitamaks, et "kõik on patustanud ja Jumala kirkusest vajaka jäänud" (Roomlastele 3:23).

Veel konservatiivsemas piiblitõlgenduses seisab, et "kõige autentsem Rm 1:25–7 lugemine on see, mis näeb seda homoseksuaalset tegevust keelatavat kõige üldisemates mõistetes, ja mitte sellise tegevuse kultuuriliselt ja ajalooliselt spetsiifilisemate vormide suhtes".[14][20] Et sõna "loomus" Rm 1:26-s viitab ettenähtule vastupidist tegevust ning mehe (inimese) normaalsust võetakse nii nagu tõestab selle tarvitus kirjas roomlastele 11:21,24. Hays väidab, et Rm 1:26,27 on osa üldisest hukkamõistust inimeste suhtes, kus mehed ja naised on hüljanud oma loomiselikud (nagu Esimeses Moosese raamatus) erisused, sellega kaasnevalt, et homoerootika on sisuliselt vale.[21]

Varajane kiriku kommentaar nende salmide kohta ei tee suurt midagi, et toetada kaasaegset tõlgendust, et Paulus tahab siin hukka mõista homoseksuaalsust kui sellist. Näiteks kaasaegsed ingliskeelsed tõlked annavad mõista, et Rom 1:26b mõistab hukka lesbilise seksi, sel ajal kui 1:27 mõistab hukka meestevahelise seksi.[viide?] Siiski tähendavad varajased kirikukirjutajad selgelt, et Rom 1:26b on hukkamõist meeste ebaloomulikku seksimisse naistega. Brooten tsiteerib nii Anastasiost kui Augustinust kui mõlemaid selgesõnaliselt tagasi lükkavat 'lesbihüpoteesi' (lk. 337).[22] Hanks kinnitab, et "Johannes Krisostomuse ajani (ca 400 M.A.J.) ei (valesti)tõlgenda keegi Rm 1:26 kui viitavat kahe naise vahelistele suhetele" (lk. 90).[23] Townsley tähendab, et teisedki varajased kirjutajad, arvatavasti ka Krisostomus, lükkavad tagasi 'lesbilise' hüpoteesi, täpsemalt siis Ambrosiaster, Pime Didymus ja Klement Alexandrialane.[24] Townsley jätkab Rom 1:25–27 konteksti täpsustamist kui Pauluse hukkamõistu paganajumalate ülistamisele peatüki varasemast osast, seostades Rom 1:27-st tuletatud 'homoseksuaalsust' templiprostitutsiooni praktiseerimisega koos Cybele' kastreeritud preestritega, tegevusega, mis on selgesõnalisemalt hukka mõistetud Vanas Testamendis (1. Kuningate 15:12, 2. Kuningate 23:7) ja usugrupiga, mis vägivaldselt ründas Paulust Ephesuses, ajades ta nii linnast välja (Teod 19). Järelm seisneb selles, et jumalanna-religioonides oli kastreeritud preestritel ja templiprostitutsioonil lai mõju vanaaegsele Vahemere kultuurile (sarnaselt devadasi süsteemile tänapäeva Indias), seega antud salm kutsuks I sajandi kuulajaskonnale kohe esile pildi mitte-jahwistlikust ebajumalate kummardamisest, mis tegevus ei ole kaasaegsele lugejale tuttav, ning mis teeb nende värsside valestitõlgendamise kergeks.

Panduna konteksti sellele eelnevate värssidega, saab seda tõlgendada ka nii, et kirjeldatud samasooline käitumine on karistus inimeste suuremate pattude eest. Lõik "Selle põhjuse (ebajumalate kummardamise) pärast loovutas Jumal nad autuse kirgedele" vihjab, et Jumal põhjustas inimestes homoseksuaalsete tegude tegemise nende pattude pärast, mis nad tegid.

1. korintlastele 6:9–10[muuda | muuda lähteteksti]

Wycliffe'i Piibel (Wycliffe Bible, 1382): "Kas te teate või mitte, et pahad mehed ei hakka Jumala kuningriiki valitsema? Ärge te eksige, ei liiderdajad, ega mehed kes teenivad puuslikke [ega mehed teenimas iidolitele], ega abielurikkujad, ega loomuvastased liiderdajad, ega need, kes teevad liiderdamist meestega"

Kuningas James'i Versioon (King James Version, 1611): "Ei tea te, et ebaõiglased ei päri Jumala kuningriiki? Ärge olge petetud: ei hoorajad, ei ebajumalate kummardajad, ei abielurikkujad, ega naiselikud, ega enese inimkonnaga kuritarvitajad"

Võimendatud Versioon (Amplified Version, 1987): "Kas te ei tea, et ebaõiglased ja pahategijad ei päri ega saa mistahes osa Jumala kuningriigist? Ärge olge petetud (eksitatud): Ei ebapuhtad ja moraalitud, ega ebajumalate kummardajad, ega abielurikkujad, ega need kes tegelevad homoseksuaalsusega"

Juuda kiri 1:7[muuda | muuda lähteteksti]

Erinevus tõlgetes[muuda | muuda lähteteksti]

Kuningas James'i Versioon (King James Version/KJV): Isegi kui Soodom ja Gomorra, ja linnad nende juures samal viisil, loovutades endid hooramisele ning asudes võõra liha (ihu) kallale, on ette toodud näituseks, kannatamas igavese tule kättemaksu.

Uus Rahvusvaheline Versioon (New International Version): Samal moel, Soodom ja Gomorra ja ümbritsevad linnad loovutasid end seksuaalsele amoraalsusele ja perverssusele. Nad on [hoiatavaks] eeskujuks neist, kes kannatavad igavese tule karistust.

Inglise Standardversioon (English Standard Version): Nii nagu Soodom ja Gomorra ja ümbritsevad linnad, mis samamoodi nautisid seksuaalset amoraalsust ja järgisid ebaloomulikku kirge, on hoiatavaks eeskujuks kogedes igavese tule karistust.

Tõlgendus[muuda | muuda lähteteksti]

Simon J. Kistemaker tähendab, et "võõrast liha (ihu)" (i.k. strange: kummaline, imelik) (KJV) tõlgendatakse tihtipeale kui soodomite himu olla seksuaalvahekorras inglitega. Kistemaker väidab sellegipoolest, et see tähendab, et nad (sodomiidid) olid "huvitatud seksuaalsuhetest meestega."[25]

Vaidlusaluse või ebaselge tähendusega sõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Arsenokoitēs[muuda | muuda lähteteksti]

Kreeka sõna arsenokoitēs seisab 1. kirjas korintlastele 6:9 ja 1. kirjas Timoteosele 1:10. Esimeses kirjas korintlastele 6:9–10 (Tänapäeva Uus Rahvusvaheline Versioon (Today's New International Version/TNIV), ütleb Paulus:

Või ei tea te, et pahategijad ei päri Jumala kuningriiki? Ärge olge eksitatud: Ei seksuaalselt amoraalsed ega ebajumalate kummardajad ega meesprostituudid ega praktiseerivad homoseksuaalid ega vargad ega ahned ega joomarid ega laimajad ega petised päri Jumala kuningriiki.

Sõna, mis on tõlgitud kui "praktiseerivad homoseksuaalid" on teisiti ette kantud kui "enese teotajad inim(mees)konnaga" (Kuningas Jamesi Versioon/King James Version, 21. Sajandi Kuningas Jamesi Versioon/21st Century King James Version), "sodomiidid" (Youngi Sõnasõnaline Tõlge/Young's Literal Translation), või "homoseksuaalid" (Uus Ameerika Standard-Piibel/New American Standard Bible), või "mehed kes praktiseerivad homoseksuaalsust" (Inglise Standardversioon/English Standard Version) või "need, kes teotavad endid meestega" (Võimendatud Piibel/Amplified Bible) või "nendele, kellel on väär nägemust seksist" (Uus Rahvusvaheliste Lugejate Versioon/New International Readers Version) või "seksuaalpervertidele" (Heade Uudiste Tõlge/Good News Translation) või "enese meestega teotajatele" (Ameerika Standardversioon/American Standard Version).

Esialgset terminit enne Paulust ei teatud. Kreekakeelset sõna ἀρσενοκοίτης (arsenokoitēs) arvati tähendavat "seda, kellel on seksuaalvahekord mehega" (kreeka ἄῤῥην / ἄρσην [arrhēn / arsēn] "mees/meessoost"; κοίτης [koitēs] "voodi"), ning mitte normaalset Kreeka kultuurist lähtuvat tähendust. Piiblis esineb see ainult selles lõigus ja sarnases nimekirjas Pauluse esimeses kirjas Timoteosele 1:9–10.

Terminit peetakse kas juudi sõnaloominguks 3 Mo 20:13 kreekakeelsest (Septuaginta) tõlkest[26] või isegi Pauluse enda sõnaloominguks:[27]

"Kui mees heidab ühte mehega (arsenos koiten) nagu heidab ta ühte naisega, on mõlemad teinud seda, mis on põlastusväärne. Nad tuleb panna surma; nende veri saab olema nende endi peadel." 3 Mo 20:13
Vastuargumendid viitele homoseksuaalsest käitumisest[muuda | muuda lähteteksti]

Vastandina väidab Boswell (1980), et see oli spetsiifiliselt Pauluse poolt loodud termin, ning lähtuvalt selle ebatavalisest iseloomust, faktist, et Paulus ei kasutanud ühtegi enamlevinud paganlikest kreekakeelsetest vastetest, ja lähtuvalt selle otsesest viitest 3 Mo seadustele, on see vaidlusküsimus, et kas Paulus viitas üldiselt mistahes isikule praktiseerimas homoseksuaalset seksi, või et kas see viitas (nagu allpool arutatud) ainult mistahes vormis anaalseksile (vt Elliott 2004). Vastavalt selle sõna järgnevate kasutuste konteksti uurimistele kuuluvad teiste selle sõna tõlgete hulka Martini oma (1996), kes väitis, et see tähendas "homoseksuaalset orjakaubitsejat" ja Boswelli oma (1980), kes sedastas, et see viitas "homoseksuaalsele vägistamisele" või homoseksuaalsetele prostituutidele. Scroggs mõistab seda viitavat ekspluateerivale pederastiale.[28]

Kiriku kirjutistes kasutati terminit arsenokoitai harva (Elliott 1994), ning Townsley (2003) luges kokku 73 viidet. Enamik on oma olemuselt ebaselged,[viide?] kuigi Püha Johannes Kristostomus paistab IV sajandil kasutavat mõistet arsenokoitai viitamaks Kreeka-Rooma kultuuris tol ajal levinud pederastiale, ning VI sajandil kasutas Konstantinoopoli Patriarh Johannes IV seda viitamaks anaalseksile: "mõned mehed lausa teevad arsenokoitai pattu oma naistega" (Townsley 2003). Veelgi enam, Rooma Hippolytos kirjeldab oma Kõigi ketserluste kummutamises gnostilist õpetust, milles kuri ingel Naas pani toime abielurikkumist Eevaga ja arsenokoitēst Aadamaga.[29] See kontekst viitab sõna arsenokoitēs tõlkeks pederastia,[30] kuigi sellel võib olla ka teistsugune tähendus.[31]

Pooltargumendid viitele homoseksuaalsest käitumisest[muuda | muuda lähteteksti]

Mõned õpetlased vaidlevad sõna "pederastia" piiramisele vastu. Näiteks konstateerib Scobie, et "ei ole ühtki tõendit, et termin piirdus pederastiaga; kahtlemata kordab UT siin 3 Mo kõigi samasooliste suhete hukkamõistu".[32] Sarnaselt kirjutab Campbell, et "peab osutama, esiteks, et arsenokoitēs on lai mõiste, mida ei saa piirata homoseksuaalse tegevuse spetsiifilistele juhtudele nagu meeste prostitutsioon ja pederastia. See on kooskõlas termini Vana Testamendi taustaga, kus ühteheitmine 'meessoost isikuga' (väga üldine mõiste) on keelatud, olles seoses igat laadi mees-mees vahekorraga." Campbell (tsiteerides Wenhami) jätkab, et "õigupoolest keelab Vana Testament igat liiki homoseksuaalset vahekorda, mitte ainult meesprostitutsiooni või vahekorda noortega."[33]

Teised on osutanud sellele, et sõna arsenokoitēs tähendust tuntakse ära selle tuletusest, mis pärineb Vana Testamendi kreekakeelsest tõlkest, kus koostissõnad "koos mehega (arsenos) ära kopuleeri coitust (koites) nagu naisega" viitab homoseksuaalsele läbikäimisele. Näituseks sedastab Hays, et kuigi sõna arsenokoitēs mitte kuskil Kreeka kirjanduses enne selle Pauluse-poolset kasutamist ette ei tule, siis ilmselgelt on see standardse rabbilise termini ülekanne kreeka keelde "selle kohta, kes heidab ühte mehega [nii nagu naisega]" (Mo 18.22; 20:13). Enamgi veel, hoolimata selle tõlgenduse hiljutistele vaidlustamistele, kinnitab sõna tähendust Sibylla oraaklite 2.73 olemasolu. Siin kordab Paulus homoseksuaalse käitumise tavapärast juudihukkamõistu.[34] Malick (op cit) kirjutab: "on märkimisväärne, et kõikidest kreeka keeles olevatest vastetest valis Paulus Septuagintast liitsõna, mis oma kõige laiemas mõttes kirjeldas mehi heitmas ühte meestega nii nagu nad heidaks ühte naistega."[12] Scobie järgi "kajastab see selgelt Mo 18:22 ja 20:13’ kreeka keelt LXX väljaandes (arsen = "meessoost," ja koite = "voodi"), nii et arsenokoitēs tähendab sõna-sõnalt "seda, kes läheb meessoost isikuga voodi."[32]

David Wright väidab, et liitsõna viitab nendele, kes magavad meessoost isikutega ja tähistab “ilma kitsendusteta ‘meessoost homoseksuaalset tegevust.’”[35][36] Haas, olles läbi vaadanud mõlema osapoole erinevad argumendid, järeldas, et "piiblilõikude uurimine lingvistilistest, ajaloolistest ja eetilistest-teoloogilistest perspektiividest ei suuda toetada revisionistlikku eetikat ja kindlustab traditsioonilist kristlikku õpetust, et homoseksuaalne praktika on moraalselt vale."[37] Via nõustub samuti, et arsenokoitēs viitab homoseksuaalsele tegevusele.[38] James B. De Young esitab sarnaseid argumente.[11]

Standardsed kreeka keele leksikonid ja sõnaraamatud mõistavad seda sõna samasoolisele käitumisele viitavana.[39][40][41][42][43][Märkus 1]

Malakos[muuda | muuda lähteteksti]

Seda sõna tõlgitakse kui "meessoost prostituudid" (Tänapäeva Uus Rahvusvaheline Versioon (Today's New International Version/TNIV)), "feminiinsed" (Uus Ameerika Standard-Piibel (New American Standard Bible/NASB), või "katamiidid" (Jeruusalemma Piibel (The Jerusalem Bible/TJB) 1. kirjas korintlastele 6:9.

Vastuargumendid viitele homoseksuaalsest käitumisest[muuda | muuda lähteteksti]

Kreekakeelne sõna μαλακός; malakos kannab endas pehme, luksusliku või peene juurmõistet, kuid siin väidab G. Free, et seda kasutatakse palju süngemal viisil, võimalik et viidates samasoolises suhtes rohkem passiivsemale partnerile.[44] Scroggsi järgi (op cit) viitab sõna malakos Pauluse nimekirjas konkreetselt seda inimkategooriat – naiselikku meesprostituuti.[28] Teised, nagu näiteks Olson, põhinedes termini eelnevatele ja järgnevatele kasutustele, tõlgendab sõna malakos tähendavat naiselikku, kuid mitte tingimata homoseksuaalset meest. Olson väidab, et Pauluse-aegne μαλακοί "viitas peaaegu alati negatiivsel, halvustaval viisil laialdaselt halvustatud inimgrupile, kes tegutsesid naiselike 'meesprostituutidena'."[45] Mõned teoloogid on väitnud, et loetuna ajaloolises kontekstis, kasutas juudi platonistist filosoof Philo Aleksandriast seda vastet viitena templiprostitutsioonile.[46]

Pooltargumendid viitele homoseksuaalsest käitumisest[muuda | muuda lähteteksti]

Leksikalised tõendid kreekakeelsetest tekstidest näitavad, et sõna kasutati viitamaks passiivsele partnerile meessoost homoseksuaalses aktis. Näiteks kirjutab Malick (op cit), et selle kasutuse ilmekas väljendus leidub kirjas[Märkus 2] rikkalt egiptlaselt Demophonilt politseiametnikust Ptolemaiosele tuleva festivali jaoks vajalike ettevalmistuste suhtes.[12] Ukleja järgi "on tugev võimalik tõlge nii sõna malakos (kui ka arsenokoitēs) kohta moraalselt lodevad (naiselikud), kes lasevad end homoseksuaalselt kasutada ja isik, kes on praktiseeriv homoseksuaal."[47] Ukleja tsiteerib mitut vanakreeka allikat oma väite toetuseks.[Märkus 3]

Sõna tähendus ei piirne vaid meessoost prostituutidega. Malick sedastab (op cit), et kui sõna malakos tarvitatakse viitena meestevahelistele seksuaalsuhetele, ei ole see tehniline termin meessoost lõbupoiste kohta pederastilises õhkkonnas. Termin võib tähendada naiselikku nii poiste kui ka meeste kohta, kes võtavad samasoolistes suhetes naise rolli.[12] Samuti ei piirata sõnatähendust seksuaalselt ekspluateeritud meessoost isikute kohta.[Märkus 4]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Raamattu ja homoseksuaalisuus: Eksegeettinen ja raamattuteologinen selvitys Raamatun viittauksista homoseksuaaliseen käyttäytymiseen" (PDF) (soome). 03.04.2013. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |tekijä= (juhend)
 2. "What Does the Bible Really Say About Homosexuality?" (englanti). Huffington Post. 28.03.2013. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |tekijä= (juhend); kontrolli kuupäeva väärtust: |arhiivimisaeg= (juhend)CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 3. "Christians Who Are Against LGBT Misuse The Bible". Huffington Post. 28.3.2013. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |tekijä= (juhend)
 4. "Homosexuality: Questions and Answers" (englanti). 03.04.2013. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |tekijä= (juhend)CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 5. "Mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta? Onko homoseksuaalisuus syntiä?" (soome). 04.04.2013.
 6. "What Diverse Christian interpretations of the Bible about homosexuality" (englanti). 03.04.2013. Originaali arhiivikoopia seisuga 24.09.2020. Vaadatud 11.09.2020.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 7. "What does the Bible say about homosexuality?". 04.04.2013. Originaali arhiivikoopia seisuga 25.09.2020. Vaadatud 11.09.2020. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |tekijä= (juhend)
 8. Berlinerblau, Jacques (2005). The secular Bible: why nonbelievers must take religion seriously. Cambridge University Press. Lk 108.
 9. Countryman, L. William (2007). Dirt, Greed, & Sex: Sexual Ethics in the New Testament and Their Implications for Today. Fortress Press. Lk-d 116–118.
 10. 1 Corinthians 6 (English Standard Version) Bible Gateway.
 11. 11,0 11,1 "The source and NT meaning of Arsenokoitai, with implications or Christian ethics and ministry James B. De Young" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 11. juuni 2014. Vaadatud 11. septembril 2020.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 "The Condemnation of Homosexuality in 1 Corinthians 6:9 David E. Malick" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 13. oktoober 2020. Vaadatud 11. septembril 2020.
 13. "Homosexuality Revisited in Light of the Current Climate, by Calvin Smith" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 14. august 2021. Vaadatud 11. septembril 2020.
 14. 14,0 14,1 Hilborn, D. (2002) Homosexuality and Scripture. Evangelical Alliance.
 15. http://www.sexinchrist.com/threesome.html
 16. Boswell, J. (1980) ‪Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality‬: ‪Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century‬. The University of Chicago Press.
 17. McNeill, John J. (1993). The Church and the homosexual (4 ed.). Beacon Press. Lk-d 63–65.
 18. Dallas, J. Responding to Pro-Gay Theology, Part III: Scriptural Arguments
 19. Mona West The Bible and Homosexuality Metropolitan Community Churches (MCC).
 20. Howard, K. L. (1996) Paul's View of Male Homosexuality: An Exegetical Study. M.A. thesis (unpublished). Trinity Evangelical Divinity School. Deerfield, Illinois.
 21. Hays, R.B. (1986) Relations Natural and Unnatural: A Response to John Boswell's Exegesis of Romans I. Journal of Religious Ethics, Vol. 14, 199–201.
 22. Brooten (1996). Love Between Women. Univ Chicago Press
 23. Hanks (2000) The Subversive Gospel. Pilgrim Press
 24. Townsley (2011) "Paul, the Goddess Religions, and Queer Sects." Journal of Biblical Literature 130:707–727.
 25. Kistemaker, Simon J. (1987). Peter and Jude. Evangelical Press. Lk 381.
 26. καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι θανατούσθωσαν ἔνοχοί εἰσιν
 27. David F. Greenberg, The Construction of Homosexuality [Homoseksuaalsuse konstruktsioon], 1990. Lk. 213:
  "Boswelli argumendi detaile on vaidlustanud mitu õpetlast — sellele mittespetsialistile veenvalt.166 Need vaidlustajad pakuvad, et arsenokoites loodi katsega tõlkida 3 Mo 18:22 ja 20:13 kohmakas [Lk. 214]heebreakeelne sõnastus kreeka keelde,167 või et see on tuletatud peaaegu identsest konstruktsioonist 3 Mo keeldude Septuaginta tõlkes.168 Neologismi oli tarvis täpselt seepärast, et kreeklastel ei olnud olemas sõna homoseksuaalsuse kohta, vaid ainult spetsiifiliste homoseksuaalsete suhete (pederastia) ja rollide kohta ...
  166 G. R. Edwards (1984:82), D. F. Wright (1984), Johansson (1985). Argumendid on tehnilised ja neid ei saa siin kokku võtta."
 28. 28,0 28,1 Scroggs, Robin (1983). The New Testament and homosexuality: contextual background for contemporary debate. Fortress Press. Lk-d 62–65, 106–109.
 29. Hippolytus. Refutation of all Heresies. Book V, Ch 21
 30. Vt., e.g., Pearson, B. A. Ancient Gnosticism (Fortress Press, 2007), Ch. 6, p. 44. ISBN 0-8006-3258-3
 31. Martin, D. B. Arsenokoités and Malakos: Meanings and Consequences
 32. 32,0 32,1 Scobie, C.H.H. (2003) The Ways of Our God: An approach to Biblical Theology. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (Google eBook)
 33. Campbell, K.M. (2003) Marriage and Family in the Biblical World. InterVaristy Press. (Google eBook)
 34. Hays, R.B. (2011) Interpretation. A Bible Commentary for Teaching & Preaching. First Corinthians. Westminster John Knox Press. (Google eBook)
 35. Wright, D.F. (1984) Homosexuals or Prostitutes: The Meaning of arsenokoitai (I Cor. 6:9; I Tim. 1:10). Vigiliae Christianae 38 (June): 13.
 36. Wright, D.F. (1987) Translating arsenokoitai I Cor. 6:9; I Tim. 1:10. "Vigiliae Christianae 41 (December): 398.
 37. Haas, G. (1999) Hermeneutical Issues In The Use Of The Bible To Justify The Acceptance Of Homosexual Practice. Global Journal of Classical Theology 01:2 (Feb).
 38. 'Tõesti, liitsõna tähendus ei pruugi tingimata panna kokku oma osade summat (Martin 119). Kuid antud juhul ma usun, et tõendid vihjavad sellele, et paneb kokku küll.', Via, "Homosexuality and the Bible: Two Views" [Homoseksuaalsus ja Piibel: Kaks seisukohta], lk. 13 (2003).
 39. ‘ἀρσενοκοίτης, ου, ὁ arsenokoitēs meessoost homoseksuaal* Viitab mehele, kes võtab ette seksuaalse tegevuse meeste või poistega: 1kr 6:9; 1 Tim 1:10; Pol. Phil. 5:3; W. L. PETERSEN, “Can ἀρσενοκοῖται be translated by ‘Homosexuals’?” [Saab ἀρσενοκοῖται tõlkida ‘homoseksuaalide’ puhul?] Vigiliae Christianae 40 (1986) 187-91. — D. F. WRIGHT, Translating ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΑΙ [ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΑΙ tõlkimine],” Vigiliae Christianae 41 (1987) 396-98.’, Balz & Schneider, ‘Exegetical Dictionary of the New Testament’ [Uue Testamendi eksegeetiline sõnaraamat], lk. 158 (1990).
 40. ‘ἀρρενοκοίτης, ου, ὁ, sodomite [sodomiit], AP9.686, (Maced. iv/vi A.D., v. BCHsuppl. 8 no. 87); (ἀρσ-) 1Ep.Cor.6.9.’, Liddell, Scott, Jones, & McKenzie, ‘A Greek-English Lexicon’ [Kreeka-inglise leksikon], lk. 246 (läbinisti üle vaadatud ja täiendatud, 1996).
 41. ‘ἄρσην G781 (arsēn), meessoost; θῆλυς G2559 (thēlys), naissoost; ἀρσενοκοίτης G780 (arsenokoitēs), meessoost homoseksuaal, pederast, sodomiit.’, Brown, ‘New International Dictionary of New Testament Theology’ [Uue Testamendi teoloogia uus rahvusvaheline sõnaraamat], köide 2, lk. 562 (1986).
 42. ‘88.280 ἀρσενοκοίτης, ου m: a male partner in homosexual intercourse—‘homosexual.’ [meessoost partner homoseksuaalses vahekorras—‘homoseksuaal.’]’, Louw & Nida, ‘Greek-English lexicon of the New Testament: Based on semantic domains’ [Uue Testamendi kreeka-inglise leksikon: põhineb semantilistel domeenidel], köide 1, lk. 771 (1996.a. 2. trüki elektrooniline väljaanne).
 43. ‘733. ἀρσενοκοίτης arsenokoítēs; om. arsenokoítou, maskuliinne nimisõna, sõnast ársēn (730), meessoost, ning koítē (2845), voodi. Mees, kes heidab voodis ühte teise mehega, homoseksuaal (1Kr 6:9; 1 Tim. 1:10 [vt. 3Mo 18:22; Rm 1:27]).’, Zodhiates, ‘The Complete Word Study Dictionary: New Testament’ [Täielik sõnaõpetuse sõnaraamat: Uus Testament] (elektrooniline väljaanne 2000).
 44. Fee, G. (1987). The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, p. 243
 45. Olson, M. (1984) Untangling the Web: A Look at What Scripture Does and Does Not Say about Homosexual Behavior. The Other Side, April, pp.24-29.
 46. God Is Not a Homophobe: An Unbiased Look at Homosexuality in the Bible by Philo Thelos [Jumal ei ole homofoob: Philo Thelose erapooletu pilguheit homoseksuaalsusele Piiblis], lk.68-69, Trafford Publishing, 2004, eriti "...kui Philo loeb homoseksuaalsuse vastaseid piibellikke seaduseid, tõlgendab ta neid kui viidet tollal levinud tegevuse väljendusele - pederastriale [sic] nii ilmalikus vormis kui ka prostitutsioonis, eriti kui teostatud naisestunud [või naisestatud] malakoste poolt [...] Noori poisse sunniti laialdaselt teenima homoseksuaalsete prostituutidena puuslike templite väravates."
 47. Ukleja, M. (1983) The Bible and Homosexuality, Part 2: Homosexuality in the New Testament [Piibel ja homoseksuaalsus, II osa: Homoseksuaalsus Uues Testamendis]. Bibliotheca Sacra 140 (oktoober–detsember 1983): 351.

Märkused[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ‘meessoost isik, kes võtab ette seksuaalse tegevuse samast soost isikuga, pederast 1Kr 6:9 ([Piibli] Revideeritud standardversioonis (Revised Standard Version/RSV) kasutatud sõna ‘homoseksuaalid’ ebakohasuse kohta [muudetud sõnaks ‘sodomiidid’ Uues Revideeritud Standardversioonis (New Revised Standard Version/NRSV)] vaata WPetersen, VigChr 40, ’86, 187–91; võrd. DWright, ibid. 41, ’87, 396–98; Revideeritud Inglise Piibli (Revised English Bible/REB) μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται tähendus üheainsa terminiga ‘seksuaalpervert’ on leksiliselt vastuvõetamatu), kellestki, kes võtab samasoolises tegevuses domineeriva rolli, vastandtermin μαλακός (erist. DMartin, kirjutises Biblical Ethics and Homosexuality [Piiblieetika ja homoseksuaalsus], toim. RBrawley, ’96, 117–36); 1 Ti 1:10; Pol 5:3. Võrd. Ro 1:27. Roomlased keelasid pederastia vabade poistega ära Cicero-eelses Lex Scantinias (JBremmer, Arethusa 13, ’80, 288 ja märkmed); Pauluse samasoolise tegevuse vastaseid keeldusid ei saa rahuldavalt lahti seletada väidetava templiprostitutsiooni põhjal (tulenevalt selle haruldusest, kuid mõnede tõenditega naiste kasutamisest püha prostitutsiooni jaoks Korintoses; vt. LWoodbury, TAPA 108, ’78, 290f, eriti Märkus 18 [lit.]), või [et neid keelde saaks] piirata vaid sobingutele poistega homoerootiliseks teenindamiseks (vt. Wright, VigChr 38, ’84, 125–53).’, Arndt, Danker, & Bauer (toimetised), ‘A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature’ [Uue Testamendi ja muu varakristliku kirjanduse kreeka-inglise leksikon], lk. 135 (3. tr. 2000).
 2. “Demophon Ptolemaeusele, tervitus. Tee kõikvõimalik, et saata mulle flöödimängija Petoüs koos Phrygia flöötide ja muuga; ning kui mistahes kulu on vajalik, maksa see ära, ja saad selle minu käest tagasi. Saada mulle ka naiselik [μαλακόν] Zenobius koos trummi ja simbelite ja kastanettidega, kuna naiste poolt tahetakse teda ohverduseks; ning las ta kannab nii häid riideid kui võimalik” (“Demophoni kiri Ptolemaeusele” [El-Hibeh nekropolisest leitud muumiamähistest, umbes 245.a. e.m.a.], The Hibeh Papyri: Part I [Hibeh papüürused, I osa] nr. 54, 200–201).
 3. Vanakreeka keeles kasutati sõna μαλακός ka selleks, et viidata poistele ja meestele, kes lubasid end homoseksuaalselt [ära] kasutada. Samuti käis see mehe kohta, kes võttis homoseksuaalsuses naiseliku või passiivse rolli. Halicarnassuse Dionysius, kes umbes 7.a. e.m.a. kirjutas "Rooma muinasajaloo", kirjeldas Cumae Aristodemust sõnaga μαλακός, sest ta oli olnud lapsena “feminiinne” (θηλυδρίας) ja koges naistega seostatud asju. Mõnikord on klassikalises kirjanduses rakendatud sõna μαλακός ilmselgelt geide kohta. Lukianos kirjeldab osade preestrite — keda ta mõistab hukka passiivse homoseksuaalse käitumise tõttu — verd sõnaga μαλακός. Seda ei saa välistada kui mitte midagi tähistavat kõnealuste indiviidide seksuaalsuse kohta. Need olid preestrid, kes kulutasid oma aega otsides grupiviisilisi seksuaalkontakte. Kuigi teatud ähmasust sõna μαλακός suhtes on, pole mõistuseülene näha seda sõna kirjeldamas homoseksuaalses vahekorras olevaid passiivseid osapooli. Asi on enamgi veel mõeldav, kui see on kõrvutatud sõnaga ἀρσενοκοιτής, mis vihjabki aktiivsele homoseksuaalsele rollile. On huvitav, et kui Aristotelese "Probleemides" toimub pikk diskussioon homoseksuaalse passiivsuse algetest, tarvitab ta sõna μαλακός. Oma üldises mõistes tähendab see sõna "ohjeldamatu" ja "sundimatu," kuid ilma mistahes spetsiifiliselt homoseksuaalse kontekstita (Ukleja, op cit).
 4. ‘Termineid malakoi ja molles saaks kasutada laiemalt viitamaks naiselikele või ebamehelikele meestele. Kuid spetsiifilistes kontekstides saaks seda kasutada viisidel, mis sarnanevad täpsematele vastetele cinaedi (sõnasõnal. “tagumikuhööritajad”) ja pathici (“need, kes saavad [penetratsiooni]”), et määratleda täiskasvanud mehi, kelle eelsoodumus on bioloogiliselt ja/või psühholoogiliselt ihaleda penetratsiooni meestelt. Näiteks Soranuse kirjatöös "Kroonilistest haigustest" (varajane 2. saj. m.a.j.) seisab sektsioon meeste kohta, kes ihalevad penetratsiooni (4.9.131-37), pealkirjaga “Molles ja subacti[de] (ärakasutatud või penetreeritud partnerite, patiigide) kohta, keda kreeklased nimetavad malthakoi.” Aristotelese-laadne tekst viitab samamoodi nendele, kes anatoomiliselt kaldunud vastuvõtvasse rolli, kui malakoi (Pseudo-Aristoteles, Probleemid 4.26). Astroloogilised tekstid, mis räägivad meessoost isikutest, kes ihalevad penetreeritud naiste rolli mängimist, kasutavad samuti terminit malakoi (Ptolemaios, "Neli raamatut" 3.14 §172; Vettius Valens, Antoloogiad 2.37.54; 2.38.82; vt. Brooten, 126 n. 41, 260 n. 132). Nurin nende kujude kohta vanamaailmas üldiselt ja Philo poolt konkreetselt keskendub nende püüdlustele kustutada Jumala/looduse poolt antud maskuliinne laad ning mitte nendepoolset teiste inimeste ärakasutamist, vanusevahet või prostitutsioonitegusid.’, Gagnon, ‘Dale Martin and the Myth of Total Textual Indeterminacy’ [Dale Martin ja täieliku tekstuaalse ebamääratletuse müüt] (2007); http://www.robgagnon.net/DaleMartinResponse.htm.