Kasutaja:Estopedist1/Oskussõnastikud valdkonniti

Allikas: Vikipeedia

integ Filateelia oskussõnastik. Göteborg, 1974. 60 lk. Eesti Filatelist 14/15 lisa

LOEND TULEKS VIIA UNIVERSAALSESSE DETSIMAALKLASSIFIKATSIOONI

Siinses loendis on oskussõnastikud (sh kõik terministandardid Eesti Standardikeskuse (EVS) lehelt [1] seisuga 10.11.2012) esitatud valdkonniti.

Sõnastiku bibliokirje järel on teadaolevad kvantitatiivsed andmed sõnastiku kohta

 • V: sõnastiku maht, nii nagu ta sõnastikus kirjas on või nagu keegi arvustaja seda hinnanud on
 • H: märksõnade keeled ISO 639-1 kahetäheliste koodidega (vt [2])
 • E: vastete keeled
 • D: määratluste keeled
 • I: registrite keeled

LISAINFO

Valdkondade klassifikatsioonist

Valdkondade klassifikatsioon baseerub hariduse erialade rahvusvahelisel klassifikaatoril ISCED 97 (eestikeelne versioon ka Eteri lehelt: [3]), millel põhineb ka nt Eesti haridus- ja teadusministeeriumi õppekavade klassifikatsioon.

Sõnastikud, mis hõlmavad mitmeid valdkondi (nt Keskkonnasõnaraamat EnDic2004) ei ole veel seisuga 11.11.2012 esitatud dubleerivalt, sest lahendamata on küsimus, kuidas neid oleks otstarbekas kajastada.

Alljärgneva loendi esialgne sisu pärines Wikispaces'i keskkonnast: http://terminoloogia.wikispaces.com/S%C3%B5nastike+loend. Seda loendit viimati kontrollitud 30.12.2016. URLid kontrollitud 2017

1 HARIDUS[muuda | muuda lähteteksti]

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat: eesti, inglise, saksa, soome, vene / [Tiiu Erelt ... jt.]; toimetaja Tiiu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2014. 515 lk. Veebiversioon http://www.eki.ee/dict/haridus/ (vaadatud 15.05.2015)

Hariduse terminoloogia seletav sõnaraamat/Haridusterminoloogia Wikispaces'i keskkonnas. [4] (vaadatud 11.11.2012; arhiiviversioon: [5], seisuga 30.04.2012)

Eesti-vene ja vene-eesti haridussõnastik. Tiiu Erelt, Viivi Maanso, Osvald Nilson, Helle Rikberg, Inge Unt. Tallinn: Haridusministeerium, 1996. 82 lk. [ H: et, ru E: ru, et D: et, ru I: ]

Elukestva õppe seletav sõnaraamat. Teele Eensaar. Tallinn: ETKA Andras, 2006. 56 lk. [ V: 164 terminit H: en E: et D: et, en I: et, en ]. 2003 ilmus TÜ magistriprojektina https://wiki.ut.ee/download/attachments/25069761/Elukestva%20%C3%B5ppe%20p%C3%B5hiterminoloogia.pdf

Valik ülddidaktika termineid. [1]: inglis-, saksa-, soome- ja venekeelsete vastetega. Koostanud Viivi Maanso ja Inge Unt. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2003. 125 lk. [ V: umbes 500 eesti terminit H: et E: en, de, fi, ru D: - I: en, de, fi, ru ]

Valik ülddidaktika termineid. Kontroll ja hindamine (2). Koostanud Viivi Maanso ja Inge Unt. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005. 68 lk. [ H: et E: en, de, fi, ru D: et I: en, de, fi, ru]

Saksa keele didaktika terminoloogia seletav valiksõnastik. Pille Sahku & Kadri Puusepp. Magistriprojekt. Tartu, 2006. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17180/Sahku%20Pille%20ja%20Puusepp%20Kadri.pdf?sequence=1 (vaadatud 09.11.2012)

Väike eesti-vene õppekavaalane terminoloogiasõnastik. Koostaja: Einar Värä. Töörühma liikmed: Tatjana Doroško, Viivi Eksta, Ilmar Kopso, Viivi Maanso, Nadežda Parol, Inge Unt, Õie Vahar ja Kai Võlli. Retsensent: Irina Moissejenko. Tallinn: Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2004. [ V: üle 450 haridussõna H: et E: ru D: - I: - ]

Tartu ülikooli haridusteemaline ühtlustatud terminoloogia. Ametinimetused, aunimetused. Struktuurid, otsustus- ja nõuandvad kogud. Õppetoolid ja lektoraadid. Dokumendid. Üldine terminoloogia. Veebis http://www.ut.ee/et/16046#1 (vaadatud 18.09.2012)

Eripedagoogika terminoloogia. Koostanud Jaan Kõrgesaar. Tartu, 1990.

Hääldus- ja lugemispuuete inglise-eesti valiksõnastik. Silja Kuusik. Magistritöö. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27439/Kuusik_Silja_2012.pdf?sequence=1

[valdkond??] Loodusõpetuse sõnastik (CD): eesti keel - eesti viipekeel. Tallinn: Tallinna Kurtide Kool, 2003.

[valdkond??] Eesti viipekeele sõnastik. 2014. http://www.eki.ee/dict/viipekeel/

Saksa, baltisaksa ja eesti üliõpilasterminoloogia sõnastik. Koostanud Janeli Ojatamm. Tartu Ülikool, 2011. Magistritöö (https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17964/Ojatamm_Janeli_2011.pdf)

Üliõpilaskorporatsioonide mõisted (väljamõeldud pealkiri) https://www.liviensis.ee/wb/pages/kirjastus/leksikon.php (vaadatud 04.06.2019)

Haridusleksikon. Toimetanud Rain Mikser. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013

Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga. Gordijenko, Svetlana; Randver, Nelly. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Veebiversioon asub siin: http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/113596

Haridustehnoloogia sõnastik. Koostanud Eesti haridustehnoloogid. Viimati oli sõnastikku uuendatud 2010, veebiversioon http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/index.php?n=Main.HomePage

2 HUMANITAARIA JA KUNSTID[muuda | muuda lähteteksti]

21 kunstid 

211 kaunid kunstid[muuda | muuda lähteteksti]

21101 kunstiteadus[muuda | muuda lähteteksti]

Väike Köleri sõnastik. Koostanud Anu Allas ja Tiina Abel. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2001. 164, [1] lk.

Kunstileksikon. Toimetajad Sirje Laidre, Sirje Ootsing, Inge Rajasaar. Tallinn: Eesti Klassikakirjastus, 2001. 494, [1] lk. [ V: umbkaudu 5000 mõisteseletust H: et E: - D: et I: - ]

Kunstileksikon. Tõlge saksa keelest. Kirjastus “Kunst”, Tallinn, 2000

Väike kunstiajaloo sõnastik. Indrek Kuuse, 2004 [V: u 350 H: et E et D et]. Veebiversioon: http://www.paideyg.ee/kunstiajalugu/kunstilugu/05_leksikon/index.htm (lehekülg maas), arhiiviversioon: [6] (märts 2009)

Kunstileksikon. Rudolf Paris, Eevi End. Veebiversiooni aluseks on trükis "Rudolf Paris, Eevi End. Kunsti leksikon: maali, skulptuuri, graafika, arhitektuuri ja tarbekunsti terminid eesti, inglise, prantsuse, saksa ja rootsi keeles eestikeelse seletusega. Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut, Stockholm, 1986". Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/art/ [11.03.2009]. [ V: 3000 mõistet H: et, en, fr, de, sv E: et, en, fr, de, sv D: et ]

Kunstisõnastik. VIRTUAALNE KUNSTIKOOL, Sally Stuudio / KUNSTIKESKUS.EE 2002. Veebiversioon: http://www.kunstikeskus.ee/stuudio/stuudio_kool_sonastik.htm [17.12.2011]. [ H: et, kohati en E: kohati la, en, de, fr, it, el D: et ]

Kunstiteatmik - kunstnikud, kunstivoolud, tehnilised terminid - art nouveau, barokk, klassitsism, impressionism, popkunst, prerafaeliidid. Inglise keelest tõlkinud Helje Heinoja, toimetanud Hilvi Bergmann. Tallinn: Ersen, 2003. 247 lk.

Kunstiõpetuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Anne Parmasto, Kertu Laur, Kaja Kiidron. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 118 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee/dict/school/art/[11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Kunstitermineid: eesti, inglise ja saksa keeles eestikeelsete seletustega. Koostanud Maris Raiend; toimetanud Ene Kenkmaa; eessõna: Raivo Roosmaa; Tallinn : RE Stuudio, 1995 ([Tallinn] : Vaba Maa)

212 muusika ja esituskunstid[muuda | muuda lähteteksti]

Vikipeedia:Vikiprojekt Muusika/Eestikeelsete muusikaterminoloogia ja terminoloogiaalase töö allikate alfabeetiline kommenteeritud loend (koondloend

21201 muusika 

Eesti muusika: multimeedia-leksikon. Tekstid kirjutasid Toomas Siitan, Virge Joamets, Anu Kõlar ja Heidi Heinmaa, keeleline toimetaja Tiina Sammelselg. Tartu: EENet, 2004. Veebiversioon https://opetaja.edu.ee/eesti_muusika/dictionary/helimain.htm

Muusikaleksikon. Eesti-, saksa-, inglis-, prantsus-, soome- ja venekeelsed muusikaterminid ning nende eestikeelsed seletused. Koostaja: Ela Eelhein-Issakainen. Toimetaja: Elo Lutsepp. Retsensendid: Alo Põldmäe, Leo Semlek. Keeletoimetaja: Eha Karlep Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. 103 lk. [ H: et, kohati it, la, fr E: de, en, fr, fi, ru D: et I: de, en, fr, fi, ru ]

Muusikaõpetuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Kadri Leppoja. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005, 103 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Väike muusikaõpetuse oskussõnastik 9. klassile. Koost. Anu-Mai Lillo. Veebiversioon: http://www.tdl.ee/~anumai/konspektid/oskus.html (vaadatud 06.03.2017)

Muusika sõnastik. Sven Aller. Veebiversioon: kadunud, oli http://www.ttc.ee/eesti_muusika/sonastik/a-j.html (veebileht oli üleval 11.03.2009); arhiiviversioon [7] (juuni 2003). [ H: et E: - D: et ]

MusicBrainzi terminoloogia. wiki-vormis. http://wiki.musicbrainz.org/User:Mihhkel/MusicBrainzi_terminoloogia (vaadatud 11.11.2012)

Diskori (DJ) elukutsega seotud termineid. DJCenter. Praegu vale sisuga: http://www.djcenter.ee/uudised/kkk/52-muu/26-terminid.html (vaadatud 11.11.2012), arhiiviversioon [8] (27.04.2015)

Võõrkeelsete muusikaterminite sõnastik. Perens, Peeter. Võõrkeelsete muusikaterminite sõnastik. Kulno Kabral, Tallinn 1994.

21202 tants[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti rahvatantsu oskussõnastik. Kristjan Torop, Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk. Toimetaja-korrektor Heino Aassalu. Tallinn: Rahvakultuuri Arendus-ja koolituskeskus, 2000. [ H: et E: - D: et I: et ]

Inglise-eesti postmodernse tantsu sõnastik. Suisalu, Nele 2006. Magistriprojekt. Tartu: Tartu Ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17190/Suisalu_Nele.pdf?sequence=1

21301 fotograafia[muuda | muuda lähteteksti]

Fotomaterjalide mõisted ja selgitused. Muuseumide infosüsteemi MuIS materjalide sõnastikus seisuga 21.06.2012 (GoogleDocs). https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtLzFbCvsaUQdERRWW9MdGpka2NMQ3I3bnZ1WTlIckE#gid=0 (vaadatud 11.11.2012)

Fotomenetluste mõisted ja selgitused. Muuseumide Infosüsteemi MuIS valmistamistehnikate sõnastikus seisuga 29.06.2012 (GoogleDocs). https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtLzFbCvsaUQdFVaN2JLazVLTG02NkFFUm9FemVvUGc#gid=0 (vaadatud 11.11.2012)

Digitaalse fotograafia sõnaraamat. Veebiversioon http://www.olympus.ee/consumer/208_1010.htm (veebileht viib valele lehele 04.10.2012, vt arhiiviversiooni: [9] (september 2007)). Ingliskeelsed terminid, eestikeelsed seletused. Eestikeelsed vasted enamasti puuduvad. Sisaldab palju vigu.

21302 polügraafia (ehk trükindus, trükiasjandus)[muuda | muuda lähteteksti]

Polügraafia vene-eesti illustreeritud sõnastik. Koplus, Oskar. Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing. Tallinn: Kunst (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda). 1965

214 kujunduskunstid (vt ka seotud valdkonda 58 arhitektuur ja ehitus)[muuda | muuda lähteteksti]

[valdkond ??] Inglise-eesti koomiksisõnastik. Autor: Ivar. Veebiversioon http://www.utv.ee/~ivar/comics/koomiksiterminid.html (vaadatud 08.11.2012); arhiiviversioon [10] (september 2009). [ H: en E: et D: et ]

21401 stsenograafia (sh teater, teatriteadus, teatriasjandus)[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti-saksa-inglise teatrisõnastik. Annika Kupits. Magistriprojekt. Tartu: Tartu Ülikool, 2006, 33 lk. Kättesaadav Tartu Ülikooli raamatukogu hoidlast.

Lava ja lavatehnika sõnaraamat. Autorid Voldemar Haas, Kiira Odamus. Toimetaja Rein Kull. Tallinn: Eesti NSV Teatriühing, 1964. 100 lk.

[Eestiga seos?] New theatre words: Northern Europe. Executive editor Olle Söderberg. OISTAT Publication and Communication Commission. Stockholm: Sttf, 1998. 268 lk.

Teatri- ja draamaterminite seletussõnastik. Tea Raidsalu. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2002, 122 lk. Kättesaadav Tartu Ülikooli raamatukogu hoidlast.

Tragöödialeksikon: teemad ja tegelased antiikkreeka teatris. Anne Lill. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. 354 lk.

Teatrisõnastik: lavaasjanduse oskussõnastik-käsiraamat. Koostanud Voldemar Mettus. Ajakirja Teater kaasaanne, Näitekunsti Sihtkapitali väljaanne. Tallinn: Teatri kirjastus nr 1 (Tallinn: Eesti Kirjastus-Ühisus), 1935, 61 lk.

Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. Koostanud Triin Thalheim. Tartu Ülikool, 2011. Magistritöö. Veebiversioon: https://www.efis.ee/UserFiles/pdf/Thalheim_Triin_2011.pdf

Filmi järeltootmise inglise-eesti valiksõnastik. Eero Vakker. Magistritöö. Juhendaja Enn Veldi. Tartu Ülikool, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, 2014. Veebiversioon http://hdl.handle.net/10062/43574

Inglise-eesti animafilmi valiksõnastik. Magistritöö. Autor Reena Lootus. Juhendaja Krista Kallis. Tartu: Tartu Ülikool, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, 2011. Veebiversioon http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17955/Lootus_Reena_2011.pdf?sequence=1

Maran, Margit (2007). Filmiterminid ajakirjas "Teater. Muusika. Kino". Magistritöö. Juhendaja: Arvi Tavast. Tallinna Ülikool: filoloogiateaduskond: eesti filoloogia osakond. Seotud: Filmimõisteid http://cect.ut.ee/tegevus/visuaalkultuur/filmim6isted.pdf (vaadatud 2017)

215 tarbekunst[muuda | muuda lähteteksti]

Kellassepatöö oskussõnastik. Tallinn: Eesti NSV Kommunaalmajanduse ja Elanikkonna Elukondliku Teenindamise Ministeerium, 1968

22 humanitaaria[muuda | muuda lähteteksti]

221 teoloogia (sh religioon ??)[muuda | muuda lähteteksti]

[ka filosoofia, ajaloo valdkond] Ida mõtteloo leksikon. Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome. Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia. Üldtoimetaja Linnart Mäll. Tartu: Tartu Ülikool, orientalistikakeskus, 2006. XXIX, 352, [1] lk. [V: üle 1200 H: et E: kohati sa, pi, bo, zh, ja D: et I: sa, pi, bo, zh, ja ]. Veebiversioon: http://term.eki.ee/termbase/view/5513125/ (vaadatud 06.03.2017)

[valdkond ??] Väike juudi teatmik. Koostanud Stanislav Sirel. Rakvere: S. Sirel, 2007. 134 lk.

[pole sama mis alumine] Judaismi sõnastik. Stanislav Sirel. Rakvere: 2007. 140 lk.

[pole sama mis ülemine] Judaismi taskusõnastik. Stanislav Sirel. Rakvere: 2007. 150 lk.

Kreeka-eesti Uue Testamendi õppesõnastik. Marju Lepajõe.2., parand. tr. Tartu: Akadeemiline Teoloogia Selts, 2002. 111, [1] lk. [ H: gr E: et D: - I: -]

Üldine usundilugu. Tarmo Kulmar.1., Õppesõnastik. 2., ümbertöötatud ja täiendatud trükk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000. 78 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Üldine usundilugu: religiooniteaduse põhimõisted. Maailmausundid. Seletussõnastik. Tarmo Kulmar. 3., ümbertöötatud ja täiendatud trükk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 114 lk. [ V: üle 250 mõiste H: et E: - D: et I: - ]

Teoloogiliste terminite saksa-eesti õppesõnastik. Siret Rutiku. Tartu: Akadeemiline Teoloogia Fond, 1999. 147 lk. [ H: de E: et D: kohati et I: - ]

Georg Mülleri jutluste sõnastik. Habicht, Külli, Valve-Liivi Kingisepp, Urve Pirso, Külli Prillop 2000. Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 12, 517 lk.

Eesti-vene õigeusu selgitav sõnastik http://www.orthodox.ee/orthodic/dict_ee.html (vaadatud 2017). Mahukas seletussõnaraamat, otsing nii eesti kui vene keele järgi, seletused mõlemas keeles

Eesti-saksa religiooni põhimõistete seletav valiksõnastik. Alexander Wölffling (juhendaja: Tarmo Kulmar). Magistriprojekt. Tartu, 2005. Veebis: [11]

Vanakiriku liturgia saksa-eesti valiksõnastik. Kadri Reimand (juhendaja: Terje Loogus). Magristriprojekt. Tartu, 2014. Veebis: [12]

Ennete ja ebausu sõnastik. Philippa Waring. Tallinn, Ersen, 2004

223 lingvistika[muuda | muuda lähteteksti]

Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 1, Teooria ja rakendus= Terminology work. Vocabulary. Part 1, Theory and application. Eesti standard EVS-ISO 1087-1:2002. Tõlkinud Vello Hanson. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2002. VI, 48 lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et, en I: et, en ]

Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 2, Arvutirakendused= Terminology work. Vocabulary. Part 2, Computer applications. Eesti standard EVS-ISO 1087-2:2002. Tõlkinud Vello Hanson. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2002. V, 32 lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et, en I: et, en ]

Testiterminite seletussõnastik (eesti keel). Koostanud: Tiiu Erelt, Kristi Mere, Hele Pärn, Leeni Simm, Ülle Türk. Tallinn; Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, keeletalitus, 2003. 85 lk. [ H: et E: en D: et I: - ]. Veebiversioon: http://www.keelevara.ee/login/?d=testiterminid&q= (vaadatud 01.10.2012)

Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi.Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 215 lk. [ H: et E: en D: - I: en ]

Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi. Täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 263 lk. [ H: et E: en D: - I: en ]

Eesti-soome keeleteaduse sõnastik. Mati Erelt, Tiiu Erelt.Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 2. Tartu, 1995. 166 lk

Õpilase keeleleksikon. Ene Liivaste. Tallinn: Valgus, 1989.

Onomastika termineid. Eesti Keele Instituut. Veebis: [13]

Eesti keele etümoloogiline teatmik. Alo Raun. Maarjamaa Kirjastus, 1982.

Väike vormisõnastik. Viks, Ülle. Tallinn, 1992.

Eesti fraseoloogia sõnaraamat. Koostanud Asta Õim. Toimetanud Joel. Sang. Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituut, 1993. http://www.eki.ee/dict/fras/

Saksa-eesti fraseoloogiasõnaraamat. Koostanud Rita Tasa. Toimetanud Tiina Lias. Kirjastus "Koolibri", 2005.

225 ajalugu, arheoloogia, kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Keskaja leksikon. Madelaine Pelner Cosman. Tõlkinud Eede Almers. Tallinn: Perioodika, 2001. 303, [1] lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Inglise-saksa-eesti pioneerialane sõnaraamat. Koostas Virve Kortel. Tallinn: EV kaitseministeerium, 2000. [ H: en E: de, et D: - I: - ]

Ajaloo mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Terje Hallik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 208 lk. [ V: 1960 H: et, ru E: ru, et D: et I: - ]

Ajaloo mõisted gümnaasiumile: eesti-vene-eesti sõnastik. Terje Hallik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 252 lk. http://www.keeleveeb.ee/dict/school/history/ [H: et, ru E: ru, et D: et I: - ]

20. sajandi maailma ajaloo leksikon. Tõlkinud Liis Jaansalu ; täiendanud Vello Tõnso ; toimetanud Margus Leemets]. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1999.

Saksa-eesti ajaloosõnaraamat. Kersti Reppo, Mall Rebane. Tallinn: Avita 2008. 399 lk. [V: 26 000 märksõna H: de E: et ]

Genealoogiaalaste mõistete seletusi. http://www.genealoogia.ee/Abimaterjal/terminid.html (vaadatud 2017)

Arheoloogia eesti-inglise valiksõnastik. Kätlin Jansons, 2012. Tartu Ülikool, Germaani romaani ja slaavi filoloogia instituut. Magistriprojekt. Veebiaadress: http://www.arheo.ut.ee/docs/MA12_Jansons.pdf

[valdkond ?] Säilituskorralduse sõnastik. Kurmo Konsa. Tartu-Tallinn: Kultuuriväärtuste Säilitamise Nõukogu, 2004. 46 lk. Veebiversioon: http://www.kul.ee/webeditor/files/sailituskorraldusesonastik.pdf [11.10.2010, ei töötanud mai 2015]. Töötav versioon [14] (vaadatud 06.03.2017; URLi ei saa arhiveerida!). [ V: *300 mõistet H: et E: en D: et I: et, en ]

[valdkond ?] Sümboolikaleksikon. Tiit Saare. Avita, AS BIT. 2001. 300 lk

22501 kirjandusteadus[muuda | muuda lähteteksti]

Lastekirjanduse sõnastik. Reet Krusten, Krista Kumberg, Mare Müürsepp, Mari Niitra, Hille Ojala, Jaanika Palm, Malle Reidolv, Ave Tarrend.Toimetajad: Jaanika Palm, Ülle Väljataga. Tallinn: Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2006. 203, [1] lk. [ V: 326 märksõna H: et E: en, de, fi, ru D: et I: - ]

Kirjanduse mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. Koost. Anne Nahkur, toim. Ene Sepp. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. http://www.keeleveeb.ee/ [V: ? H: et, ru E: et, ru D: et I: -]

Lühike eesti kirjanduslugu: vene õppekeelega gümnaasiumi õpiku õppesõnastik. Koostanud ja toimetanud Tamara Reitsak. Tallinn: Koolibri, 2007. 40 lk.

Väike kirjanduse leksikon: õpilase abimees. Märt Hennoste. Tallinn: Argo, 2003. 67 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon keskkoolile. Draamaterminid. Reet Neithal, Lehte Tavel. Tallinn: Koolibri, 1999. 180 lk. [ V: ligi 600 terminit H: et E: - D: et I: - ]

VII-IX klassi emakeele õppekirjanduse sõnastik. Pärja Õunapuu.Toimetaja Margit Ross. Tallinn: Koolibri, 2000. 32 lk. [ V: 1469 sõna H: et E: - D: et I: - ]

Eesti luulekeele sõnastik : kaunim osa emakeelest. Eda Voll. Eesti Luuleliit. Tallinn : Eesti Luuleliit, 1997 (Paide : Paide Trükk).

226 filosoofia[muuda | muuda lähteteksti]

Eetikaterminite sõnastik. Riigikantselei. 2006. http://.riigikantselei.ee/failid/Eetikaterminite_s_nastik.doc (ei tööta 31.03.2014) [V: umbes 55 märksõna H: et E: et I: - D: et ] http://www.cs.tlu.ee/filcore/wp-content/uploads/Helena%20projekti%20asjad/Eetikaterminite%20s_nastik.doc (ilmselt sama sõnastiku täiendatud versioon)

Oxfordi filosoofialeksikon. Simon Blackburn. Tõlkinud Märt Väljataga ja Bruno Mölder. Tallinn: Vagabund, 2002. 520 lk. [ H: et E: en, kohati de, fr D: et I: - ]

Filosoofia sõnaraamat. Indrek Meos. Olulisi mõisteid, koolkondi, filosoofe, seisukohti. Tallinn: Koolibri, 2002. 283 lk. [ V: üle 600 märksõna H: et E: kohati en, de D: et I: - ]

Browni ja Levinsoni viisakusteooria-alane inglise-eesti seletav sõnastik. Kutsemagistri projekt. Hanna Rosenvald (juhendaja Krista Vogelberg). Tartu 2002. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17178/Rosenvald_Hanna.pdf

3 SOTSIAALTEADUSED, ÄRINDUS JA ÕIGUS[muuda | muuda lähteteksti]

31 sotsiaal- ja käitumisteadused 

311 psühholoogia[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise-eesti psühholoogia õppesõnastik. Koostanud Anti Kidron, keeletoimetanud Anne Kull. Tallinn: Akadeemia Nord, 2006. 40 lk.

Psühhoanalüüsi saksa-eesti seletav sõnaraamat. Merike Talli, 2006. Magistriprojekt. Tartu ülikool, saksa filoloogia õppetool http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17194/Talli_Merike.pdf?sequence=1&isAllowed=y (vaadatud 31.12.2015)

Foobialeksikon. Veebis: http://www.hot.ee/didibau/101.htm (ei töötanud 2016), arhiiviversioon [15]. Väidetavalt ära toodud kõigi foobiate eestikeelsed nimetused koos mõnesõnaliste seletustega

Tuntud ja tundmatud foobiad. Autor Richard Waters, eesti keelde tõlkinud Kaia Nurk, toimetanud Ülle Kiivet. Tallinn: Koolibri, 2005. 128 lk. Ülevaatlik teatmik foobiatest ja hirmudest ning nende nimetamise etümoloogiast.

312 sotsioloogia ja kultuuriteadused (pers: vt ka sotsiaaltöö)[muuda | muuda lähteteksti]

31201 sotsioloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Sotsiaalala terminoloogia. Raul Kivi. http://raulpage.org/koolitus/termin.html#1 (vaadatud 10.11.2012)

Juhis sotsiaalseks vastutuseks. Guidance on social responsibility. EVS-ISO 26000:2011 (standard kehtis 10.11.2012)

31202 etnoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Etnograafiline sõnastik. Kokku seadnud Ilmari Manninen. Tartu, Loodus, 1925. 84 lk

Esivanemate varandus. [Rahvateaduslik teatmik]. Toimetanud A. Vaserik. Tartu, 1993. 175 lk

Eesti etnograafia sõnaraamat [kaanel: Etnograafiasõnaraamat]. Koostanud Arvi Ränk. Tallinn, 1995. 251 lk

Eesti rahvakultuuri leksikon. Koostanud ja toimetanud Ants Viires. Autorid: Gea Troska, Ants Viires, Ellen Karu, Lauri Vahtre, Igor Tõnurist. Toimetaja Toomas Tamla. 3., täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007. 446 lk. [ V: ligikaudu 1000 märksõna H: et E: de, en, fi, ru D: et I: et, de, en, fi, ru ]

Adrast äkkeni. От аршинника до ямщика [Eesti-vene - vene-eesti väike rahvalooline seletussõnaraamat. Эстонско-русский - русско-эстонский маленький этнологический словарь]. Helle Leemets. Tallinn: Koolibri, 1999. 96 lk. [ V: umbes 3000 märksõna H: et, ru E: ru, et D: et, ru I: -]

Pulmasõnastik. Koostanud Ülo Tedre. Pulmasõnastik on välja antud neljas osas Mäetaguste ajakirjas. Need neli osa leiab veebiaadressidelt:

 1. http://www.folklore.ee/tagused/nr1/ajumeh.htm (1. osa)
 2. http://www.folklore.ee/tagused/nr2/pulm.htm (2. osa)
 3. http://www.folklore.ee/tagused/nr10/pulm.htm (3. osa)
 4. http://www.folklore.ee/tagused/nr11/pulm.htm (4. osa)

[valdkond ??] Väike deemonite ja vaimolendite leksikon. Leander Petzoldt. Tõlge ja kommentaarid Reet Hiiemäe. Toimetajad Reet Hiiemäe, Luule Krikmann. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu 2003. [V: 251 [1] lk, H: et, de, E: et, de, I: et, de].

Argimütoloogia sõnastik (?? lisa bibiliokirje

[oskussõnastik??] Eesti vanasõnad. Tekstid on sisestanud Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Katrin Mikk, redigeerinud Luule Krikmann. Otsimismasina on teinud Sander Vesik. http://www.folklore.ee/rl/date/robotid/leht1.html[17.12.2011].

Nalja terminite sõnastik. Valdo Jahilo. https://web.archive.org/web/20100803064630/http:/www.hot.ee/waldoj/Sonastik.htm

Argikultuuri uurimise terminoloogia. Tiiu Jaago. Tartu Ülikool, 2005. Veebiaadress: http://argikultuur.ut.ee/ (vaadatud 07.03.2017; arhiveerida ei lase)

Eesti looduslike pühapaikade ja usundi eesti-inglise valiksõnastik. Pille Peensoo (juhendaja Krista Kallis). Magistriprojekt. Tartu 2010. http://dspace.ut.ee/handle/10062/17245 (vaadatud 06.03.2017)

Kaika Lainest Vangani III. Rahvarahvi sõnastik. I osa. 2009

31203 semiootika[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu-Moskva semiootikakoolkonna mõistesõnastik. [Rööppealkiri vene ja inglise keeles]. Toimetajad: Jan Levchenko, Silvi Salupere. Tartu: Tartu Ülikool, Semiootika osakond, 1999. 408 lk. [ V: u 300 H: ru E: - D: ru I: en, et ]

313 politoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Краткий словарь гражданского общества. Микко Лагерспетц. Перевод: Евгений Криштафович, Елена Коростелева; редакторы Алари Раммо, Урмо Кюбар. Таллинн: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, 2007. 24 lk. Veebiversioon: http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/Kodaniku%C3%BChiskonna%20l%C3%BChis%C3%B5nastik%20RUS.pdf [28.07.2008] [ H: ru E: et D: ru I: - ]

Kodanikuühiskonna lühisõnastik. Mikko Lagerspetz. Tallinn: Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaud (1. trükk), Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (2. ja 3. trükk). Vastavalt 2004, 2006, 2007. Veebiversioon http://heakodanik.ee/sites/default/files/files/Kodaniku%C3%BChiskonna%20l%C3%BChis%C3%B5nastik.pdf (vaadatud 07.03.2017)

Maailma poliitika leksikon. Cathal J. Nolan. Tallinn, 1999 415 lk

Poliitikafilosoofia terminoloogia wiki-vormis. Koostajad Eva Piirimäe, Margus Elings, Eve Kitsik ja Mats Volberg. [16] ja kõik märksõnad: [17] (vaadatud 07.03.2017)

English-Estonian-Russian dictionary of diplomacy: over 50 000 keywords= Inglise-eesti-vene diplomaatia sõnaraamat: üle 50 000 märksõna= Англо-эстонско-русский дипломатический словарь: свыше 50 000 ключевых слов. Compilers Peeter Vares, Valentina Jermolova. Tallinn: Ambassador, Euroülikool, 2005. 1285 lk. [ V: üle 50 000 märksõna H: en E: et, ru D: lisaosas en, et, ru I: - ]

Rahvusvahelised suhted: leksikon. Tiit Made. Tallinn: Valgus, 2002. 1164, [1] lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Tallinna ülikooli riigiteaduste instituudi sõnastik. Veebilehel: http://riigiteadused.tlu.ee/?div=37-0&dicty (sisu enam ei leidnud 07.03.2017; [arhiiviversioon http://web.archive.org/web/20130914212023/http://riigiteadused.tlu.ee/?dicty&div=37-0] (2013. aastast)

Propaganda sõnastik. Linnar Priimägi. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007. 343 lk.

[valdkond ??] Kohtumiste terminoloogia. Veebilehel: http://files.visittallinn.ee/static/files/087/kohtumiste_terminoloogia_pikad_definitsioonid_18.03.2016.pdf (vaadatud 07.03.2017; arhiveerida ei lase) [ V: 21 märksõna H: et, en E: et, en D: et I: et ]

Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile: eesti-vene-eesti sõnastik. Ilje Piir. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2009. 164 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee/dict/school/socialscience/ [02.03.2014]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Väike inglise-eesti seletav sõnastik valimistest ja valimissüsteemidest. Magistritöö. Autor Hanna Hiiesalu. Juhendaja Kersti Meinart. Tartu Ülikool, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, 2011. Veebiversioon ??

32 ajakirjandus ja infolevi[muuda | muuda lähteteksti]

321 ajakirjandus 

32101 demograafia[muuda | muuda lähteteksti]

Migratsioonialane oskussõnastik. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Eesti Õigustõlke Keskus. Katkised URLid [18] ja [19] Originaal leitamatu, arhiiviversioon (2007): http://web.archive.org/web/20070607002212/http://www.mig.ee/sonastik/. [ V: 1200 märksõna H: et, en, ru E: et, en, ru D: - I: - ]

Mitmekeelne demograafiasõnastik. Eesti väljaanne. http://www.popest.ee/node/40 (vaadatud 07.03.2017)

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik http://www.eau.ee/~viltrop/EpiS_nastik.pdf

Eesti-inglise-soome-vene pagulassõnastik. Estonian-English-Finnish-Russian Dictionary of Refugee Terminology. Viro-englanti-suomi-venäjä pakolaisasioiden sanasto. Беженцы. Краткий эстонско-англо-финско-русский словарь. Tõlkinud Maris Urb, Kristina Mauer, Irina Gurvitš. Toimetanud Toomas Huik (eesti ja vene k.); Sinikka Keskinen, Tarja Rantala, Lauri Koivuneva (soome k.); Anu Potisepp (inglise k.). Tallinn: Eesti Vabariigi Siseministeerium, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 1998. 61 lk [ H: et E: en, fi, ru D: - I: en ]

Väike inimgeograafia ning ühiskonnateaduste oskussõnastik. Anne Allpere. Tallinn: Avita, 2003. 67 lk. [ H: et E: en D: et I: - ]

Ühiskonnaõpetuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Ilje Piir.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 106 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

322 infoteadused (vt ka seotud valdkonda 48 arvutiteadused)[muuda | muuda lähteteksti]

Informatsioon ja dokumentatsioon: sõnastik= Information and documentation: vocabulary. Eesti standard EVS-ISO 5127:2004. Tõlkisid M. Ringvee, S. Nilbe, R. Tiidor Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2004. VI, 267, [1] lk.

Dokumendihalduse terminoloogia. MTÜ Dokumendihaldurite Ühing. http://www.dokumendihaldus.ee/dokumendihaldus/terminoloogia-sonastik (vaadatud 07.03.2017)

Dokumendi- ja arhiivihalduse erialatermineid. Riigiarhiiv. http://www.ra.ee/et/arhiivi-terminoloogia/ (vaadatud 11.11.2012; ei leia 2017; URLi ei saa arhiveerida). AISi termineid http://ais.ra.ee/static/abi_terminid.html (vaadatud 07.03.2017; arhveerida ei lase)

Arhiivinduse sõnastik. 1970. Tallinn, 64 lk

Eesti-inglise-saksa-vene infosõnastik. 1977. Tallinn, 280 lk

32201 raamatukogundus[muuda | muuda lähteteksti]

Tõlkesõnastik: eesti-inglise, inglise-eesti= Translation dictionary:Estonian-English, English-Estonian. Koostanud Maris Ringvee; toimetanud Sirje Nilbe. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2002. 115 lk. [ V: eesti-inglise osas umbes 1000 ja inglise-eesti osas umbes 1100 oskussõna H: en, et E: et, en D: - I: - ]

Infotehnoloogia. Eesti - inglise. Raamatukogusõnastik 5. Koostaja Maris Ringvee, toimetaja Sirje Nilbe, keeletoimetaja Tiina Vilberg. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 1999. 127 lk. [ V: 900 eesti arvutiterminit H: et E: en D: et I: en ]

Raamatukoguhoidja sõnaraamat. Kokku pannud Hans Jürman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 1996. 368 lk. [ H: et E: en, kohati la, fr, de, fi, ru D: et I: en, väike la, fr, de, fi, ru ]

Kogud. Komplekteerimine. Eesti-inglise-saksa-soome-vene. Raamatukogusõnastik IV. Maia Randma. Toimetanud Hans Jürman, Reet Kukk, Margit Hõbemägi (inglise keel). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 1997. 102 lk. [ V: 190 terminit H: et E: en, de, fi, ru D: et I: en, de, fi, ru ]

Raamatukogusõnastik: eesti, inglise, vene, saksa, soome ja prantsuse keeles. Eesti Rahvusraamatukogu, raamatukogunduse osakond, terminoloogiasektor. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2001. Veebiversioon: http://www.nlib.ee/termin/ (vaadatud 07.03.2017) [ V: üle 4000 termini H: et, en, de, fi, fr, ru E: et, en, de, fi, fr, ru D: et ]

Raamatukogutermineid. Helgi Vihma, 1987. Tallinn, 188 lk

Raamatukoguterminite pöördsõnastik. Helgi Vihma, 1987. Tallinn, 58 lk

Raamatukogunduse sõnastik. Täiendusvihik. 1974. Tallinn, 26 lk

Raamatukogunduse sõnastik. Täiendusvihik : II. 1977. Tallinn, 47 lk

Raamatukogunduse sõnastik : Eesti-vene ja vene-eesti. Toimetanud Hans Jürman. 1969. Tallinn, 168 lk

Oskussõnastik raamatukogunduse ja bibliograafia alalt eesti, saksa ja vene keeles. Richard Antik, 1931. Tartu, 104 lk

32202 standardimine[muuda | muuda lähteteksti]

(mingi teatud valdkonna standard(id) on paigutatud sageli vastava valdkonna juurde)

Standardimine ja standardimisega seotud tegevused. Põhisõnavara. Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2: 1996). Eesti standard EVS-EN 45020:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en, de, fr, fi, sv, ru E: - D: et, en. I: et, en, de, fr, fi, sv, ru ]

Standardimine ja standardimisega seotud tegevused: põhisõnavara= Standardization and related activities: general vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996). Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. II, 106, [2] lk.

[valdkond ??] Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas, Eesti standardite EVS 8 projektid (EVS8:2000 ja EVS 8:2006), http://www.eki.ee/itstandard/

34 majandus, ärindus ja haldus[muuda | muuda lähteteksti]

Maakorralduse ja maakatastri seletav terminoloogiasõnastik eesti ja vene keeles= Толковый терминологический словарь по землеустройству и земельному кадастру на эстонском и русском языках. Koostanud Aleksandr Astaškin, Feliks Virma. Tartu: Halo, 2004. 185 lk. [ V: ligi 1000 terminit H: et, ru E: et, ru D: et, ru I: - ]

[valdkond ??] Bürooleksikon . Autorid: Hannes Kuhlbach (kinnisvara), Margit Saar (kindlustus), Marje Einre (raamatupidamine), Kristin Kuusk (lepinguõigus ja äriseadustik), Laudare Erakooli õppejõud (arhiivindus, asjaajamine, töökorraldus ja suhted büroos), Klaire Kolmann (keelekasutus ja teksti toimetamine, inglise-eesti-inglise ärisõnastik). Tallinn: Estada, 2003. 891 lk. [ H: en, et E: et, en D: - I: - ]

340 üldine majandus ja ärindus[muuda | muuda lähteteksti]

Majandusterminoloogia sõnastik. Inglise-eesti-inglise sõnastik. http://dict.digitaalmeedia.ee/ (vaadatud 2017)

Inglise-eesti, eesti-inglise ärisõnastik. Ants Pihlak, Ly Krikk.English-Estonian, Estonian-English business glossary. Tallinn: OÜ Festart, 1999. 311 lk. [ V: 10000 terminit H: en, et E: et, en D: - I: - ]

Eesti-inglise-eesti äri- ja majandussõnastik. Klaire Kolmann. Tallinn: Estada Kirjastus, 2002. 352 lk. [ H: en, et E: et, en D: - I: - ]

Soome-eesti ärisõnastik= Suomi-viro liike-elämän sanakirja. Koostanud Vahur Raid, toimetanud Mari Maasik ja Tiiu Tamme. 3., täiend. ja parand. tr. Tallinn: Ilo, 2004. 361 lk. [ V: rohkem kui 23000 märksõna ja väljendit H: fi E: et D: üksikud et I: - ]

Eesti-inglise-eesti äri-ja ettevõtlussõnastik (CD). Klaire Kolmann. Tallinn: Estada, 2003.

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse sõnastik (tlk Elina Rääsk, Triin Noorkõiv, Triinu Gröön). 2005. http://www.geomedia.ee/csr/documents/Sonastik_EST.PDF (vaadatud 07.03.2017)

Eesti-vene majandussõnastik= Эстонско-русский экономический словарь. Koostaja Eve Raeste. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/et-ru_majandus/ 375 lk.[ H: et E: ru D: - I: - ]

Uus eesti-inglise majandussõnaraamat= New Estonian-English dictionary of economics. Koostanud Vahur Raid, retsensent Uno Mereste, toimetaja Inta Soms. Tallinn: Festart, 2001. 521, [5] lk. [ V: 30000 eesti märksõna H: et E: en D: - I: - ]

Uus inglise-eesti majandussõnaraamat. Koostaja Vahur Raid, toimetajad Ants Pihlak, Inta Soms. Tallinn: Kirjastus Festart, 1999. 789 lk. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/en-et_majandus/ [ V: umbes 44000 H: en E: et D: et I: - ].

Uus inglise-eesti majandussõnaraamat. Koostaja Vahur Raid, toimetaja Ants Pihlak, tehniline toimetaja Sergei Gluhhov. Tallinn: Festart, 2008. 1024 lk. [ V: 50 000 H. en E: et D: et I:- ]

Väike eesti-vene ja vene-eesti majandussõnastik ning ettevõtlussõnastik. Helle Vissak. Tallinn: Estada Kirjastus, 2001. 254, [1] lk.

Väike majandusterminite seletav sõnastik. Andrus Mölder.Majanduskonsultatsioonide OÜ, 1999-2016. Veebiversioon:http://www.mkonsult.ee/majandusterminid.html [20.10.2016]. [ V: hetkel 252 terminit H: et E: kohati et D: et I: - ]

Väike eesti-vene ja vene-eesti majandussõnastik. Малый эстонско-русский и русско-эстонский экономический словарь. Helle Vissak. Tallinn: Estada, 2000. 127 lk. [ V: umbes 3200 oskussõna ja sõnaühendit H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

Inglise-eesti majandusterminite seletussõnaraamat= English-estonian dictionary of economics. Koostanud Vahur Raid, erialatoimetaja Helje Kaldaru. Tallinn: Ilo, 2007. 287 lk. [ V: 7500 märksõna H: en E: et D: et I: - ]

Inglise-eesti-inglise majandusteadussõnastik. Toimetavad Marit ja Toomas Hinnossaar. Tartu?: T. & M. Hinnosaar, 2004. Veebiversioon: toomas-marit.hinnosaar.net/dictionary/ [15.05.2012] [ V: 2098 mõistet H: et E: en D: - I: - ]

Majandusleksikon. Uno Mereste.I, A-M. II köide, N-Y. Toimetanud Ülo Mallene. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2003. 644+604 lk. [ H: et E: kohati en, de, fi D: et I: - ]

Uus saksa-eesti majandussõnaraamat= Das neue deutsch-estnische Wirtschaftswörterbuch. Koostajad Mari Hiiemäe, Katrin Püssa, Mari Plakk; toimetajad Anu Schultz ... jt. Tallinn: TEA Kirjastus, 2001. 399 lk. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/de-et_majandus/ [ H: de E: et D: kohati et I: - ]

Suur eesti-inglise majandussõnaraamat= Estonian-English dictionary of economics. Tõlkijad Made Kivilo, Avo Org, Mare Randveer; toimetaja Lea Noorma. Tallinn: TEA Kirjastus, 2004. 575 lk. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/et-en_majandus/ [ V: umbes 45000 märksõna H: et E: en D: - I: - ]

Suur inglise-eesti majandussõnaraamat= English-Estonian dictionary of economics. Koostajad Andres Arrak, Lauri Luiker, Avo Org, Mare Randveer, Ahti Tomingas; toimetajad Ruth Mägi, Lea Noorma; konsultandid Gert Antsu, Karin Sein. Tallinn: TEA Kirjastus, 2003. 847 lk. [ H: en E: et D: - I: - ]

Eesti-inglise majandussõnastik. Koostaja Vahur Raid, toimetaja Ants Pihlak. Tallinn: Keelefirma TEA, 1996. 494 lk. [ V: üle 29000 H: et E: en D: - I: - ]

Aktuaalne majandusleksikon. Uno Mereste, 1994. Tallinn, Olion. 173 lk

Majanduse ABC. Koostajad Andres Arrak jt. Avatar Tõlkebüroo. http://www.avatar.ee/majanduseabc/index.php?ID=101 (vaadatud 08.03.2016)

Kulusäästliku mõtlemise terminite inglise-eesti ja eesti-inglise seletav sõnastik. Koostajad Ingrid Joost jt. Tallinn. Lean Enterprise Estonia koostöös Ettevõtluse Arenduse Sihtasutusega (EAS). http://www.lean.ee/files/Lean_eng-est_dictionary_2013-12-06_Vol3.pdf (vaadatud 07.03.2017)

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline äri. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari Ametikeel. Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid. Retsensent Ruth Alas. Toimetajad: Ants Pihlak ja Helju Jüssi. Tallinn, 1997. 182 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

341 hulgi- ja jaekaubandus[muuda | muuda lähteteksti]

Kaubandusleksikon. Koostanud Ülo Mallene, toimetanud Aime Kons. Tallinn: Ilo, 2002. 172, [4] lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Ulkomaankaupan erikoistermit: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, viro. 6. uusittu painos. Eesti keele terminid Mai Kaljuvee. Helsinki: FINTRA, 1997. 487 lk. [ V: pea 600 terminit H: fi E: sv, en, de, fr, es, ru, et D: fi I: sv, en, de, fr, es, ru, et ]

Ulkomaankaupan erikoistermit: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, viro. 7. uusittu painos. Helsinki: FINTRA, 2004. 456 lk. [ V: pea 600 terminit H: fi E: sv, en, de, fr, es, ru, et D: fi I: sv, en, de, fr, es, ru, et ]

34101 kinnisvara[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise-eesti kinnisvarasõnastik. Tõlge inglise keelest Vahur Raid. Toimetajad: Ants Pihlak ja Helju Jüssi. Tallinn: Keelefirma TEA, 1996. 104 lk. [ V: üle 700 termini H: en E: et D: en, et I: et ]

Eesti-vene, vene-eesti kinnisvarasõnastik. Helle Vissak, Jüri Vissak. Tallinn: Õigusteabe AS Juura, 1998. 142 lk. [ V: üle 2700 sõna ja sõnaühendi H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

342 reklaamindus ja turundus[muuda | muuda lähteteksti]

34201 reklaamindus 

Reklaam & imagoloogia: mõistevara. Linnar Priimägi. Tallinn: Vara-abi, 2007. 62 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

34202 turundus 

Müügi- ja turundussõnastik: inglise-eesti= English-Estonian dictionary of sales & marketing; prantsuse-eesti= français-estonien dictionnaire de marketing. Tõlkijad Ivika Arumäe (inglise keel), Liina Paroll (prantsuse keel); toimetaja Lea Noorma. Tallinn: TEA Kirjastus, 2004. 208 lk. [ V: üle 7000 märksõna ja väljendi H: en, fr E: et D: - I: et ]

[oskussõnastik ??] Turundus. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari "Ametikeel". Inglise keelest tõlkinud Urve Pihlakas ja Vahur Raid. Tallinn: TEA Kirjastus, 1998. 175 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

343 rahandus, pangandus ja kindlustus[muuda | muuda lähteteksti]

Struktuurifondide alaste terminite selgitav sõnaraamat. Tallinn: Rahandusministeerium, 2004. Veebist kättesaamatu http://.struktuurifondid.ee/?id=1250 [29.10.2007]´, arhiiviversioon (2009) [20] [ H: et E: en D: et I: - ]

34301 kindlustus[muuda | muuda lähteteksti]

Kindlustussõnaraamat. Saksa-inglise-eesti-läti-leedu. Eesti poolt: Priit Kask, Eesti Vabariigi Kindlustusinspektsioon. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft e,V, 1996. 516 lk. [ V: umbes 500 H: de, en, et, lv, lt E: de, en, et, lv, lt D: - I: - ]

34302 pangandus (vt ka seotud valdkonda 46201 raha- ja pangandusstatistika[muuda | muuda lähteteksti]

Finants- ja investeerimissõnastik: inglise-eesti= English-Estonian dictionary of finance & investment; prantsuse-eesti= français-estonien dictionnaire des finances et des investissements. Tõlkijad Ragne Villakov (inglise keel), Esta Rand (prantsuse keel); toimetaja Tiiu T. Reinbusch. Tallinn: TEA Kirjastus, 2004. 287 lk. [ V: umbes 10000 sõna ja väljendit H: en, fr E: et D: - I: et ]

Väike pangandusleksikon. Olev Raudsepp.Tallinn: Kirjastus Külim, 1997. 156 lk. [ H: et E: en, de D: et I: - ]

Pangandusterminite sõnastik. Eesti Pangaliit. http://www.pangaliit.ee/et/component/glossary/ (vaadatud 07.03.2017)

Saksa-Eesti panganduse valiksõnastik. Magistriprojekt. Janno All. Juhendaja Ruth Niibo. Tartu: Tartu Ülikool, 2004. Veebiversioon: http://web.zone.ee/dict/pangandus.htm (26.04.2012)

[oskussõnastik ??] Pangandus. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari "Ametikeel". Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid. Konsultant: Katrin Kaarli. Toimetajad: Ants Pihlak ja Helju Jüssi. Tallinn, 1997. 136 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Panganduse mõistete sõnastik. Koostanud Mall Maasik, Maire Raadik ja Vello Vensel. Eesti Pangaliit. [ H: et E: - D: et I: - ]

Pangandussõnastik. Koostanud Olev Raudsepp. AS Lectura, Tallinn 1995

Eesti Panga terminibaas. Inglise-eesti. Eesti Pank. Veebiversioon: http://www.eestipank.info/pub/et/sonastik/MajandusTerminid/XMLTermsSearch.html (ei tööta enam, töötas 16.09.2012), arhiiviversioon (2010) esilehest [21]. [ H: en, et E: en, et D: kohati et, en ]

344 raamatupidamine[muuda | muuda lähteteksti]

Raamatupidamisalased terminid: inglise-eesti. EV Raamatupidamise Toimkond. Veebiversioon: http://www.rmp.ee/raamatupidamine/terminid/raamatupidamisalased-terminid-ifrs-keyterms-a-i-2004-11-11 ja http://www.rmp.ee/raamatupidamine/terminid/raamatupidamisalased-terminid-ifrs-keyterms-j-w-2004-11-11 [ V: 1428 terminit H: en E: et D: -]

Raamatupidamisalane terminoloogia I ja II. Evi Kikas. Tallinna Majanduskool. http://materjalid.tmk.edu.ee/evi_kikas/Terminoloogia-I/ (ei töötanud 07.03.2017; arhiiviversioon ??) ja http://materjalid.tmk.edu.ee/evi_kikas/Terminoloogia-II/ (ei töötanud 07.03.2017; arhiiviversioon ??) (vaadatud 10.11.2012)

[vt kohe all] Väike inglise-eesti raamatupidamissõnastik. http://www.raamatupidaja.ee/static/sonastik_vaike (veebist ei leia enam; arhiiviversioon (2015) [22]). Eestikeelsed seletused.

[vt kohe ülal] Suur inglise-eesti raamatupidamissõnastik. http://www.raamatupidaja.ee/static/sonastik_suur (veebist ei leia; kas sama on http://rup.ee/raamatupidamine/eesti-inglise-raamatupidamise-terminite-s-naraamat ??). Ingliskeelsete terminite eestikeelsed vasted.

Eesti Vabariigi raamatupidamisarvestus: seadus. Juhendid. Sõnastik. (Muudetud 2005)= Бухгалтерский учет Эстонской Республики: закон. Инструкции. Словарь. (Редакция 2005). Редактор Роберт Хирви; перевод с эстонского языка: Лариса Виноградова, Оксана Бондарь. Таллинн: Sky Laser Advertising Group, 2005. lk 521-533. [ H: en E: et, ru D: et, ru I: - ]

Eesti Vabariigi raamatupidamise arvestus: seadus, sõnastik, juhendid= Бухгалтерский учет Эстонской Республики: закон, словарь, инструкции. Редакторы В. Васильева, Р. Хирви; перевод с эстонского языка: О. Бондарь. Tallinn: Sky Laser Advertising Group, 2003. 389 lk. [ H: en E: et, ru D: et, ru I: - ]

345 haldus[muuda | muuda lähteteksti]

Suomi. Paikallisen itsehallinnon sanasto. Eesti. Kohaliku omavalitsuse sõnastik. Русский. Словарь местного самоуправления. Tekijät / Koostanud / Составители Reijo J. Sulkava, Tiiu Erelt, Mall Maasik, Pertti Ruuska, Aimo Ryynänen, Pentti Siitonen, Maia Väk Tampere: Finnpublishers Oy, Tampereen Yliopisto, 1996. 276 lk. [ V: üle 700 termini H: fi, et, ru E: fi, et, ru, en D: fi, et, ru I: - ]

Riskihaldus. Sõnavara. Risk management - Vocabulary. ISO Guide 73:2009 et (standard kehtis 10.11.2012)

[kehtetu standard ??] Riskihaldus. Sõnavara. Standardites kasutamise suunised (ISO/IEC juhend 73:2002)= Risk management. Vocabulary. Guidelines for use in standards (ISO/IEC Guide 73:2002). EVS juhend. Tõlkis Vello Hanson. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2004. V, 18, [1] lk.

Eesti-inglise planeerimissõnastik= Estonian-English vocabulary of planning. Tiina Skolimowski. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, 2004. 72 lk. [ H: et E: en D: - I: - ]

34502 kvaliteedijuhtimine[muuda | muuda lähteteksti]

Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteeditagamine. Sõnavara. Quality management and quality assurance. Vocabulary. Eesti standard EVS-EN ISO 8402:1996. Tõlkis Andres Kiitam, tõlke vaatas läbi ekspertkomisjon koosseisus Hanno Sillamaa, Rein Kull. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Kvaliteedijuhtimissüsteemid: alused ja sõnavara= Quality management systems: fundamentals and vocabulary. Tõlkis Tiia Tammaru. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2007. II, 67, [1] lk.

Vastavushindamine: sõnavara ja üldpõhimõtted= Conformity assessment: vocabulary and general principles. Eesti standard EVS-EN ISO/IEC 17000:2005. Tõlkinud Ago Pelisaar. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. II, 45, [1] lk.

34503 personalijuhtimine 

Soome-eesti-inglise koosolekusõnavara. Koostanud Liisa Löfman, Jaakko Lehtonen, Ants Pihlak. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn 1991.

Eesti-vene, vene-eesti töösuhete sõnastik. Эстонско-русский, русско-эстонский словарь трудовых отношений. Helle Vissak, Jüri Vissak.Tallinn: Õigusteabe AS Juura, 1998. 222 lk. [ V: üle 4000 sõna ja sõnaühendi H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

Personalijuhtimise seletav sõnastik: magistritöö. Jaana Albri. Juhendaja Kadi Liik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, psühholoogia osakond, 2002. 72 lk. [ V: üle 400 termini H: et E: en D: et I: en ]

34504 riigikontroll[muuda | muuda lähteteksti]

Riigikontrolli sõnaraamat. Tallinn: Riigikontroll, 2003; Veebiversioon: kadunud, oli http://.riigikontroll.ee/fake_index.php?lang=et&uri=%2Fsonaraamat%2Findex.php%3Feesti [29.10.2007; arhiiviversiooni ei leia] [ H: en E: et D: et I: - ]

Audiitori oskussõnastik. Veebiversioon: http://www.riigikontroll.ee/Auditeeritavaile/Auditis%C3%B5naraamat/tabid/123/language/et-EE/Default.aspx (vaadatud 16.09.2012) [V: ligi 400 märksõna H: et E: en]. Välja on antud ka paberversioon: Tallinn: Riigikontroll, 2002.

34505 täidesaatvad institutsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Valtioneuvostosanasto. [Rööppealkiri rootsi, taani, inglise, saksa, hollandi, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, eesti ja vene keeles.] Eesti keele töörühm: Mai Kaljuvee ja Juhani Ketomäki. Helsinki: Edita, Valtioneuvoston Kanslia, 1998. 292 lk. [ V: 136 mõistet H: fi E: sv, da, en, de, nl, fr, es, pt, it, el, et, ru D: fi, sv, da, en, de, nl, fr, es, pt, it, el, et, ru I: fi, sv, da, en, de, nl, fr, es, pt, it, el, et, ru ]

Valtioneuvostosanasto. [Rööppealkiri rootsi, taani, inglise, saksa, hollandi, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, eesti ja vene keeles.] Eesti keel Marie Karus. Helsinki: Edita, 2004. 519 lk. [ V: umbes 150 mõistet H: fi E: sv, da, en, de, nl, fr, es, pt, it, el, et, ru D: fi, sv, da, en, de, nl, fr, es, pt, it, el, et, ru I: fi, sv, da, en, de, nl, fr, es, pt, it, el, et, ru ]

38 õigus[muuda | muuda lähteteksti]

[oskussõnastik ??] English for lawyers. Liina Soobik. 2nd rev. ed. Tartu: Iuridicum, 2001. 315, [1] lk.

Prokuratuuri seletav sõnastik. http://www.prokuratuur.ee/et/pressile/seletav-sonastik (vaadatud 31.12.2015) [V: 23 märksõna]

Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik. Koostajad: Heikki Leesment, Liina Soobik, Hannes Veinla. Tartu: Tartu Ülikool, Juristide Täienduskeskus, 1997. 67 lk. [ H: en E: et D: et I: en, et ]

Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik (veebiväljaanne). Heikki Leesment, Viljo Soo. Paberkandjal sõnastiku (vt eelmine) veebiversioon http://www.ut.ee/jur_am_termin/ (vaadatud 16.09.2012). [ H: en E: et D: et ]

Karistusseadustiku eesti-vene ja vene-eesti terminisõnastik= Эстонско-русский и русско-эстонский словарь терминов (Пенитенциарный кодекс). Koostanud Olga Ottenson, toimetaja Svetlana Kuljus, retsensent Ando Leps. Tallinn: Agia Triada, 2004. 99 lk. [ H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

Saksa-eesti õigussõnaraamat. Helgi Andresson, Virve Tamm. Rechtswörterbuch Deutsch-Estnisch. Tartu, 1998. 315 lk. [ V: ligikaudu 12400 terminit H: de E: et D: et I: - ]

Prantsuse-eesti eesti-prantsuse õigussõnaraamat= Dictionnaire juridique français-estonien estonien-français. Julia Laffranque, Rodolphe Laffranque. Tallinn: Juura, 2002. 443 lk. [ V: ligikaudu 15000 terminit H: fr, et E: et, fr D: - I: - ]

Ladina-eesti õigussõnastik. Klaus Adomeit, Merike Ristikivi, Hesi Siimets-Gross. Toimetanud Peeter Kask. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 263 lk. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/ld-et_oigus/ [ V: üle 3400 märksõna H: la E: et D: - I:-]

Õigusleksikon. Küllike Maurer. Konsultandid: prof Jaan Sootak, Irene Kull, Leon Glikman. Toimetaja ja eessõna: Andres Aule. Õigustoimetaja: Liina Pohlak. Keeletoimetaja: Taima Kiisverk. Tallinn: Interlex, 2000. 396 lk. [ V: umbes 5000 H: et E: - D: et I: - ]

Õigusmõistete tesaurus. Koostanud Ene Vainik. Eesti Õigustõlke Keskus; kadunud, oli: http://.legaltext.ee, näha siin: https://www.eki.ee/keeletehnoloogia/projektid/jur_tesaurus/ (sisu puudub?, vaadatud 07.03.2017) [ H: et E: - D: kohati et I: - ]

Mitmekeelne õigussõnaraamat. Eesti-inglise-saksa-soome-vene. Õigustoimetajad R. Sõlg, L. Koik. Terminoloogid-keeletoimetajad K. Alasi, R. Kull, A. Vettik. Inglise keel: M. Roosimägi, I. Markus, K. Sibul. Saksa keel: L.Koik, V. Sepp, V. Tamm, P. Kama, S. Wiezer. Soome keel: K. Raig, V. Lappalainen. Vene keel: I. Sav Tallinn: Justiitsministeeriumi väljaanne, Õigusteabe AS Juura, 1998. 840 lk. [ V: 4021 kirjet H: et E: en, de, fi, ru D: et I: en, de, fi, ru ]

Uus eesti-vene õigussõnaraamat. Autor-koostaja Olga Ottenson, toimetaja Svetlana Kuljus. Tallinn: Agia Triada, 2007. 400 lk. [ V: ligikaudu 25000 terminit ja sõnaühendit H: et E: ru D: - I: -]

Eesti-inglise õigussõnaraamat. Estonian-English Law Dictionary. Koostaja: Artur Jürisson, toimetajad: Kai Kruusimäe, Jaak Kaarma. Tallinn: Eurest Tõlketeenused OÜ, 2013.

Helle Vissak, Jüri Vissak, Eesti-vene-eesti suur õigussõnaraamat. CD. Tallinn: Juura, 1999.

Eesti-vene-eesti õigussõnaraamat. I-II = Эстонско-русско-эстонский юридический словарь. Helle Vissak, Jüri Vissak.I-II. Tallinn: Estada Kirjastus, 2000. 758+848 lk. [ V: u 25000 H: et, ru E: et, ru D: - I: - ]

Helle Vissak, Eesti-vene, vene-eesti juriidiline sõnastik. Tartu: Tartu Ülikool, Juristide Täienduskeskus, 1996. 166 lk. [ V: üle 3000 H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

Juriidiline vestmik-teatmik: eesti-vene/vene-eesti= Юридический разговорник-справочник: эстонско-русский/русско-эстонский. Helle Vissak, Jüri Vissak. Tallinn: Estada Kirjastus, 2003. 574 lk. [ H: et E: ru D: et, ru I: - ]

Väike juriidiline suhtlemissõnaraamat: eesti-vene vene-eesti= Краткий юридический словарь делового общения: эстонско-русский русско-эстонский. Helle Vissak. Tallinn: Byronet, 2002. 163, [4] lk. [ H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

Uus juriidiline sõnastik: eesti-vene, vene-eesti= Новый юридический словарь: русско-эстонский, эстонско-русский. Helle Vissak.Tallinn: Agitaator, 2007. 202, [3] lk. [ V: üle 3500 sõna, sõnaühendi ja terminoloogilise konstruktsiooni H: et, ru E: ru, et D: - I: - ]

ESTERM. Eesti Õigustõlke Keskus. Veebiversioon: http://termin.eki.ee/esterm/ (vaadatud 07.03.2017). [ V: 37277 mõistet H: et, en E: en, et D: kohati et, en I: - ]

Eesti õigusterminite sõnastik. Eesti Õigustõlke Keskus; kadunud, oli: http://.legaltext.ee (arhiiviversioon (2007) [23]) [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Eesti-inglise õigussõnaraamat. English-Estonian Law Dictionary. Koostaja: Artur Jürisson, toimetaja: Embelli OÜ, Kai Kruusimäe. Tallinn: Eurest Tõlketeenused OÜ, 2012.

Eesti-inglise asjaõigussõnaraamat. Andres Aule. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000. 170 lk. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/asjaoigus_aule/ [ V: umbes 3500 märksõna, lisaks umbes 1500 väljendit ja liitterminit H: et E: en D: harva et piirdeseletused I: - ]

Inimõiguste alase põhiterminoloogia saksa-eesti sõnastik. Anu Põldsam. Magistriprojekt. Tartu: Tartu Ülikool, 2004. 70 lk. [V: u. 527 mõistet H: de, la E: et D: et I: et ]

[valdkond ??] Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami [eesti-vene] sõnaraamat. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2007. 16 lk.

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam: sõnastik eksamiks valmistujale= словарь для подготовки к экзамену. Koostanud Piret Multer, Mai Kahru ja Maria Valdmaa. Tallinn: Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2006. 16 lk.

Eesti-inglise sõnaraamat Eesti kodakondsuse taotlejale

Eesti-vene sõnaraamat Eesti kodakondsuse taotlejale. Integratsiooni Sihtasutus http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/kodakondsuse_taotlejale/SONARAAMAT%20EST_RUS.pdf (vaadatud 07.03.2017)

Inglise-eesti üleminekuõiguse valiksõnastik. Mariliis Toomiste. Magistritöö. Tartu, 2012. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27446/Toomiste_Mariliis_2012.pdf?sequence=1 (vaadatud 09.11.2012)

Zeitgeisti temaatikaga seotud terminoloogia. Zeitgeisti liikumise veebielehelt https://sites.google.com/site/zeitgeisteestikeeles/terminoloogia (vaadatud 09.11.2012)

Inglise-eesti õigussõnaraamat. English-Estonian Law Dictionary. Koostaja: Artur Jürisson, toimetaja: Embelli OÜ, Kai Kruusimäe. Tallinn: Eurest Tõlketeenused OÜ, 2012.

Intellektuaalse omandi termineid (üks kolmest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium terminibaasist elektroonilise side ja lennunduse terminibaasi kõrval, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi terminibaas). Veebiversioon: http://terminis.mkm.ee/

Notariaaltoimingutega seonduvate terminite saksa-eesti valiksõnastik

[eraldi kategooria ??] Euroopa Liit[muuda | muuda lähteteksti]

Lihtne eurokeele sõnastik. Veebis http://europa.eu/abc/eurojargon/index_et.htm (ei tööta, vaadatud 07.11.2012; arhiiviversioon (2013) [24]). Mõnikümmend eestikeelset euroterminit koos seletustega.

[kas sama mis Lihtne eurokeele sõnastik??] Viiekeelne Euroopa Liidu sõnastik. Eesti-inglise-prantsuse-saksa-soome. Originaal: Europan unionin sanasto. Tõlkinud ja toimetanud Küllike Maurer, Raivo Rammus, Hille Saluäär (peatoimetaja). Tallinn: Eesti Õigustõlke Keskus, 1998. 210 lk. Veebiversioon: http://www.legaltext.ee/et/5k/Default.htm [10.03.2009]. [ H: et, en, fr, de, fi E: et, en, fr, de, fi D: - I: - ]

Euroopa Liidu regionaalpoliitika. Veebisõnastik (http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/index_et.cfm). Euroopa Komisjon. (vaadatud 17.10.2013)

IATE terminibaas. 24 keelt. Veebiversioon: http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load, teine aadress: http://www.keeleveeb.ee [10.03.2009]. [ H: bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hu, it, la, lt, lv, mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, sv E: bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hu, it, la, lt, lv, mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, sv D: - ]

Euroopa Ühenduse eelarve sõnastik. Peatoimetaja Tiiu-T. Reinbusch. Tallinn: Eesti Õiguskeele Keskus, 2001, viimane täiendus 2005. Veebiversioon: http://www.just.ee/esterm [ei tööta, 21.04.2008; arhiiviversioon (2009; illustratiivne) [25]] [ V: 815 märksõna H: et, en, fr E: et, en, fr D: kohati en I: - ]

Euroopa Liidu sõnastik. Tagasihoidlik arv eestikeelsed termineid koos seletustega. EUABC on Euroopa Liidu (EL) sõnastik interneti kasutajatele, kus on lühidalt lahti seletatud enamik EL debatis kasutatavaid väljendeid.

Eur-Lex: Euroopa Liidu seadusandluse terminibaas. 23 keelt; http://eur-lex.europa.eu [ei tööta enam, töötas 15.05.2012]. Eur-Lex veebileht maas 07.03.2017 [ H: bg, es, cs, da, de, et, el, en, fr, ga, it, lv, lt, hu, mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv E: bg, es, cs, da, de, et, el, en, fr, ga, it, lv, lt, hu, mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv D: - ]

EuroTermBank. Euroopa terminoloogia optimeeritud terminipank, 27 keelt; http://www.eurotermbank.com/?lang=et [15.05.2012]. [ H: eu, bg, et, es, nl, hr, en, it, el, la, lv, lt, mt, no, pl, pt, fr, sv, ro, de, sk, sl, fi, da, cs, hu, ru E: eu, bg, et, es, nl, hr, en, it, el, la, lv, lt, mt, no, pl, pt, fr, sv, ro, de, sk, sl, fi, da, cs, hu, ru D: kohati lt, lv ]

Seletussõnastik: Euroopa Liidu institutsioonid, poliitika, laienemine. Tallinn: Euroopa Liidu Infokeskus: Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis, 2002. 116 lk. [V: *194 märksõna H: et E: - D: et I: -]

Euroopa Liidu reform: institutsioonid, poliitika, laienemine: seletussõnastik. [NB! vanem versioon eelmisest] . Originaali tiitel: The Reform of the European Union: Institutions, Policies, Enlargement (Glossary). Tõlkinud ja toimetanud Raivo Rammus, Hille Saluäär, Hiie Tamm, Madis Vunder. Tallinn: Eesti Õigustõlke Keskus, 1999. 157 lk. [ V: paarsada märksõna ja fraasi H: et E: en (registris et, fr, de, sv, fi) D: et I: en ]

Euroopa Liidu sõnaraamat. Inglise-eesti-inglise. Koostaja Andres Aule, konsultandid Küllike Maurer ja Hille Saluäär. Tallinn: Interlex, 1999. 162 lk. [ V: umbes 4000 inglise-eesti, 3600 eesti-inglise H: en, et E: en, et D: et I: - ]

Euroopa Liidu sõnaraamat. Saksa-prantsuse-soome-eesti-saksa-prantsuse-soome. Koostajad Margus Enno, Indrek Koff, Kaido Floren, konsultant Andres Aule. Tallinn: Interlex, 1999. 298 lk. [ V: umbes 3500 H: de, fr, fi, et E: de, fr, fi, et D: et I: - ]

Euroopa Liidu õigusterminite sõnastik. Eesti Õigustõlke Keskus; kadunud, oli:http://.legaltext.ee (vist sama mis ESTERM??) [ H: et, en E: en, et D: kohati en I: - ]

Euroopa õigusalase koostöö sõnastik. http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_et.htm . Väike arv eesti- ja ladinakeelseid termineid koos seletustega

EuroVoc (Euroopa Liidu mitmekeelne tesaurus). Veebis: http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=et. EuroVoc on mitmekeelne erinevaid valdkondi hõlmav tesaurus, mis sisaldab Euroopa Liidu tegevusvaldkondi (eelkõige Euroopa Parlamendi tegevust) käsitlevat terminoloogiat.

4 LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED[muuda | muuda lähteteksti]

Väike eesti-vene reaalainete oskussõnastik. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Informaatika. Koostanud Kalju Soo. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2003. 128 lk; veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee/ [09.03.2009]. [ V: üle 5000 eestikeelse termini H: et E: ru D: - I: - ]

Neil Ardley, Lühientsüklopeedia. Täppisteadused. Originaali tiitel: Concise Encyclopedia. Science. Inglise keelest tõlkinud Heino Pedusaar. Tallinn: Koolibri, 2000. 192 lk. [ H: et E: - D: et I: et ]

Füüsikaleksikon.ee. Informatorium OÜ. Link: https://füüsikaleksikon.ee/r

42 bioteadused[muuda | muuda lähteteksti]

421 bioloogia ja biokeemia[muuda | muuda lähteteksti]

Adaptatsioonisõnastik. Ivar Puura, trükises (Adaptatsiooni teooria: [ettekanded 26. teoreetilise bioloogia kevadkoolis: 2000, Särghaua, Pärnumaa] / Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, Tartu: Sulemees, 2000) lk 68-79 toodud adaptatsioonisõnastiku piiratud veebiversioon http://www.zbi.ee/~kalevi/terminid.htm (vaadatud 16.09.2012). [ H: et, en E: et D: et ]

Eesti Biokeemia Seltsi terminoloogia rubriik koos oskussõnadega (inglise-eesti). veebis http://www.biokeemiaselts.ee/?mid=9&lang=et (vaadatud 18.09.2012)

42101 anatoomia[muuda | muuda lähteteksti]

Saksa-eesti eesti-saksa anatoomiasõnastik. Mari Lill, Kaidi Kask. Tartu: Johannes Esto Ühing, 2003. 79 lk. [ H: de E: et D: - ]

Inimeseõpetuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Kristi Kõiv, Inimeseõpetuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 48 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Meditsiiniline terminoloogia kehaosade asendi ja liikumise määramisel (õpiobjekt). Riina Runnel. Tartu ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18373/index.html (vaadatud 11.11.2012)

42102 bioloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Väike bioloogiamõistete sõnastik põhikoolile]]. Koostaja Maie Toom, toimetanud Ülle Kollist. Tallinn: Avita, 2003. 98 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Bioloogia mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Maie Toom, Margit Teller.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 188 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Bioloogialeksikon. Corinne Stockley.Originaali tiitel: The Usborne Illustrated Dictionary of Biology. Inglise keelest tõlkinud Anne Raiet, retsenseerinud Viktor Masing, Kalju Põldvere, Mart Viikmaa. Tallinn: Kirjastus Koolibri, 1998. 128 lk. [ H: et E: - D: et I: et ]

Eesti eElurikkuse sõnastik. [26] (vaadatud 14.09.2012, ent 07.03.2017 oli kättesaamatu; arhiiviversioon puudub)

[oskussõnastik ??] Eesti liikide register . Anneli Ehlvest, Kaupo Elberg, Mikk Heidemaa, Nele Ingerpuu, Aino Kalda, Leiti Kannukene, Eino Krall, Heljo Krall, Toomas Kukk, Tiiu Kupper, Olavi Kurina, Urmas Kõljalg, Mare Leis, Vilju Lilleleht, Jaan Luig, Mati Martin, Mart Meriste, Erast Parmasto, Marko Prous, Tiina Randlane, Andres Saag, Ado Seire, Ave Suija, Tarmo Timm, Uudo Timm, Ivar Veldre, Kai Vellak, Taavi Virro; http://erast.ut.ee/est/queries.php?id=21606&rank=20 (vaadatud 16.09.2012; kättesaamatu 2017; arhiiviversioon puudub). [ V: 22574 liigi nime H: la E: et D: - ]

[kas kvalifitseerub oskussõnastikuks ??] Primack, R. P., Kuresoo, R. & M. Sammul, 2008. Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse (raamatu tagaosas on looduskaitsebioloogia terminite sõnaseletusi). Tartu: Eesti Loodusfoto.

42104 botaanika[muuda | muuda lähteteksti]

Taimefüsioloogiat ja biokeemiat seletav oskussõnastik : (aianduse ja agronoomia eriala õpilastele) / Toivo Niiberg ; Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, õppe-metoodikakabinet ; Eesti NSV Riiklik Agrotöösuskomitee, info- ja juurutusvalitsus.

Taimebioloogia ja biokeemia oskussõnastik. Koostanud Marge Starast. Veebis http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/463/Oskuss%C3%B5nastik.pdf (pdf-fail, vaadatud 10.11.2012)

[valdkond ??] Ravimtaimede ladina-eesti sõnastik= Lexicon plantarum medicinalium polyglotum. Koostaja Sirje Lindsalu koostöös Stimfarm OÜ ja Allamed OÜ. Tallinn: Allamed, 2002. 40, [1] lk.

Ravimtaimede oskussõnastik: ladina-eesti-inglise-saksa-vene keeles. Aili Paju, Lembit Kuhlberg.Tallinn: Maalehe Raamat, 2001. 157, [1] lk.

Väike ravimtaimede sõnastik: ladina-eesti-inglise-soome-vene. Ain Raal, Kadri Odras.Tallinn: Celsius Healthcare, 2006. 223, [2] lk.

Taimravileksikon: toimeained, ravitoime, kasutamine. Anne Iburg. Tõlkija Mari Vihuri. Tallinn: Maalehe Raamat, 2004. 284 lk.

Eesti sammalde määraja [raamatu ees pisioskussõnastik!] Nele Ingerpuu, Kai Vellak.Tartu: EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eesti Loodusfoto, 1998. 240 lk. [ V: 145 kirjet H: et E: la D: et I: et, la ]

[pole oskussõnastik !] Eestikeelsete taimenimede andmebaas. Urmas Laansoo, Sulev Savisaar, Ülle Reier, Jaak Palumets.Tartu Ülikooli Botaanikaaed, 2001;http://.ut.ee/taimenimed/ [ V: 10600 nimepaari H: et, la E: la, et D: - I: - ]

Eesti taimede määraja. Toimetaja Malle Leht. Autorid: Heljo Krall, Toomas Kukk, Tiiu Kull, Vilma Kuusk, Malle Leht, Tatjana Oja, Ülle Reier, Silvia Sepp, Hanno Zingel, Taavi Tuulik. Tartu: EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eesti Loodusfoto, 1999. 448 lk. V: oskussõnastikus ligi 300 kirjet H: et E: la D: et I: -

Eesti taimede kukeaabits. Toomas Kukk.Teine, parandatud trükk. Tallinn: Varrak, 2005. 397 lk, peatükk “Oskussõnad” lk 11-21. [ V: 150 märksõna H: et D: et I: - ]

Eesti taimestik. Toomas Kukk. Tartu-Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999. 464 lk; parandatud veebiversioon (Eesti soontaimede nimestik): http://www.zbi.ee/~tomkukk/nimestik/ [17.12.2011]. [ H: la E: et D: et I: et-la ]

Helmi Võsamäe, Suvelillede nimed ladina, eesti, saksa ja inglise keeles. Tallinn: Tallinna Botaanikaaed, 1999. 24 lk. [ V: 219 perekonnakirjet H: la E: et, de, en D: - I: - ]

Euroopa puud. Owen Johnson, David More.Tõlkinud ja täiendanud Ivar Sibul, Olev Abner, Anu Kaur. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005. 464 lk. [ H: et, la E: et, en D:et I: la, et, en]

Mükoloogiline oskussõnastik veebis. Veebis http://www.botany.ut.ee/lectures/mukoloogia/mukol.eksam.sonastik.pdf

Seente entsüklopeedia

42105 entomoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

[oskussõnastik ??] Eesti siklaste nimestik. Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut. Veebiversioon: http://www.eau.ee/~muurim/Cerambycidae.htm (vaadatud 16.09.2012; 2017 ei töötanud; arhiiviversioon (2009) [27]). [ V: 97 märksõna H: la E: et D: - ]

[oskussõnastik ??] Eesti ürasklaste nimestik. Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut. Veebiversioon: http://www.eau.ee/~muurim/Scolytidae.htm [10.03.2009; 2017 ei töötanud; arhiiviversioon (2009) [28]]. [ V: 64 märksõna H: la E: et D: - ]

Eesti liblikate määraja. Jaan Viidalepp, Hans Remm.Tallinn: Valgus, 1996. 526 lk. [ H: et E: la D: et I: et, la ]

42106 geneetika[muuda | muuda lähteteksti]

Klassikalise geneetika leksikon. Mart Viikmaa. Veebiversioon oli: madli.ut.ee/~martv/genolex.html; uus aadress: http://lepo.it.da.ut.ee/~martv/genolex.html [15.05.2012] [ H: et E: en D: et I: - ]

Geneetika sõnastik, http://geneetika.ee/lexicon/ (vaadatud 2017). Ain Heinaru "Geneetikaõpiku" (2012) sõnastiku alusel loodud veebisõnastik

42107 molekulaar- ja rakubioloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Molekulaarbioloogia sõnastik. Mari Kelve, (magistriprojekti "Sõnastik enimkasutatavatest ja/või problemaatilistest sõnadest molekulaarbioloogia valdkonnas", Tartu Ülikool, Tartu 2001) veebiversioon http://tymri.ut.ee/sonastik.html [10.03.2009]. [ V: umbes 600 mõistet H: en E: et D: et ]

Oluliselt täiendatud inglise-eesti seletav valiksõnastik molekulaarbioloogia ja seonduvate distsipliinide valdkonnast. Mari Kelve. Magistriprojekt. TÜ, 2004. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17214/Kelve_Mari.pdf (vaadatud 09.03.2017)

Saksa-eesti molekulaarbioloogia valiksõnastik. Katrin Tooming. Magistriprojekt. Veebis http://www.hot.ee/catyl/molekulaar.htm (vaadatud 28.09.2014); magistritöö veebis http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17200/Tooming_Katrin.pdf?sequence=1 (vaadatud 28.09.2014)

42108 ornitoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Euroopa lindude nimestik. Vilju Lilleleht, Aivo Lõhmus (?). Veebiversioon: http://www.loodus.ee/eurolinnud/ (kogu nimestik: http://www.loodus.ee/eurolinnud/total.htm) [15.05.2012]. [V: üle 766 Euroopa linnuliigi nimetuse H: la E: et, en D: - I: - ]

Maailma lindude nimetused. Eesti Ornitoloogiaühing. Veebiversioon: http://www.eoy.ee/birdnames/ [17.12.2011]. [ H: la, et, en E: la, et, en D: et ]

Euroopa linnud. Lars Jonsson.Tõlkinud Ruth Ling ja Kaja Peterson. Toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Eerik Leibak. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000. 559 lk. [ H: et E: la D: et I: et, la ühes ]

Eesti lindude nimestik. Eesti Ornitoloogiaühing. Veebiversioon: http://www.eoy.ee/varamu/lists/estbird.htm (vaadatud 16.09.2012). [ V: 366 liiki H: et E: la, en D: - ]

Eesti linnud. Veebiversioon: http://bio.edu.ee/loomad/Linnud/linnulist11.htm (vaadatud 16.09.2012), õppematerjal, mis on valminud Tartu Ülikooli Loodusteaduste didaktika lektoraadis. 2005. [ V: 328 H: et, en, la E: et, en, la D: et, en]

42111 zooloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Zoogeograafilises kirjanduses sagedamini kohatavate mõistete seletusi. Veebis http://www.ut.ee/BGZH/aineprogrammid/zoogeo_defs.htm (vaadatud 18.09.2012, kadunud 2017; arhiiviversioon (2010) [29])

Aul, J. 1978. Zooloogia võõrsõnade leksikon. Tallinn, Valgus. 192 lk.

Euroopa kalad. [pisisõnastik raamatu taga ??] Peter J. Miller, Michael J. Loates.Tõlkinud ja Eesti oludele kohandanud Tiit Raid. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006. 288 lk [ H: et, la (ladinakeelne eestikeelsete nimede puudumise korral) E: la, en D: et I: et, la ühes ]

Linnusõbra taskuraamat. Euroopa linnud. Peter Hayman, Rob Hume. Tõlke toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Eve Mägi. Tallinn: Varrak, 2004.

Eestikeelsete imetajanimetuste andmebaas. Autorid: Linda Poots, Mati Kaal, Matti Masing, Lauri Lutsar, Tiiu Erelt. 2002. Veebiversioon: http://www.elus.ee/imetajad/ (vaadatud 18.09.2012)

Nahkhiirte-alased terminid. Matti Masing. http://term.eki.ee/termbase/view/8605248/ (vaadatud 27.01.2016)

422 keskkonnateadused, vt ka [keskkond][muuda | muuda lähteteksti]

Säästva arengu sõnaseletusi. Koostajad Aet Annist, Mari Jüssi, Ruuben Post, Ahto Oja. Keeletoimetaja Helju Jüssi. Tallinn: ÜRO Arenguprogramm, Eesti Keskkonnaministeerium, Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn, 2000. 94 lk. [ V: ligi 500 märksõna H: et E: en, ru, de D: et I: en, ru, de ]

Säästva arengu sõnaseletusi. Internetisõnastiku aluseks oleva raamatuväljaande (vt ülal läbikriipsutatud sõnastikukirjet) sõnaseletused kirjutasid Aet Annist (inimareng), Mari Jüssi (keskkonnapoliitika ja üldmõisted), Tiit Kallaste (energeetika, kliima), Harri Moora ja Toomas Pallo (keskkonnajuhtimine), Ruuben Post (planeerimine, keskkonnapoliitika), Ahto Oja (üldmõisted, metsandus), Tiina Peil (maastik), Helen Poltimäe (majandus, keskkonnaökonoomika), Marek Strandberg (üldmõisted, ökoloogilised tehnoloogiad) ja Georg Tamm (keskkonnaeetika). Käesolevas veebisõnastikus on märksõnu toimetanud ja uusi sõnaseletusi kirjutanud Aet Annist, Mari Jüssi, Tiit Kallaste, Enn Kareda, Piret Kuldna, Valdur Lahtvee, Merje Michelis, Harri Moora, Ahto Oja, Tiina Peil, Kaja Peterson, Helen Poltimäe, Evelin Urbel-Piirsalu ja Viire Viss. Keeletoimetaja on Mailis Moora, terminoloogid - Merily Plado ja Eva Tamm Eesti terminoloogia keskusest. Võõrkeelsed vasted on toimetanud ja uued märksõnad tõlkinud Marina ja Erhard Janssen ning Olga Smirnova. Tallinn: Säästva Eesti Instituut, 2006. Veebiversioon http://www.seit.ee/sass/?ID=1 (vaadatud 11.10.2012] [ V: üle 600 märksõna H: et E: en, de, ru D: et I: - ]

EnDic 2004. Ympäristösanakirja. Keskkonnasõnaraamat. Environmental dictionary. Dictionnaire d'environnement. Umweltwörterbuch. Miljöordbok. Vides vārdnīca. Aplinkos apsaugos žodynas. Экологический словарь. Peatoimetaja Aleksander Maastik. Koostajad Aleksander Maastik, Juha Kajander, Pertti Heinonen, Veli Hyvärinen, Krister Karttunen, Marja-Leena Kosola, Heido Ots, Pertti Seuna. Helsinki: Finnish Environment Institute (SYKE) ; Tartu: Mats, 2004. XXXIV, 1085 lk. Veebiversioon: http://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe?UI=fied&height=165 [12.03.2009]. [ V: 6039 märksõna H: fi E: et, en, fr, de, sv, lt, lv, ru, taksonoomilistel la D: en, et, fi I: et, en, fr, de, sv, lt, lv, ru,

EnDic2000. Ympäristösanakirja. Keskkonnasõnastik. Environmental Dictionary. Umweltwörterbuch. Miljöordbok. Vides vārdnīca. Экологический словарь. [NB! vanem ja märksa vähem põhjalikum versioon eelmisest]. Peatoimetaja Aleksander Maastik. Koostajad Aleksander Maastik, Pertti Heinonen, Veli Hyvärinen, Krister Karttunen, Pertti Seuna. Nõustaja Juha Kajander. Kirjastustoimetaja Heido Ots. Helsinki: Tartu: Soome Keskkonnainstituut, 2000. 702 lk. [ V: 4615 märksõna H: fi E: et, en, de, sv, lv, ru, taksonoomilistel la D: en, et, fi I: et, en, de, sv, lv, ru, väike la ]

Keskkonnaterminoloogia elektrooniline andmebaas (ETDS). Euroopa Keskkonnaagentuur. Üle 15 keele, sh eesti keel. Veebis: http://glossary.eea.europa.eu/ (24.02.2013)

Keskkonnatervishoiu eesti-inglise seletussõnaraamat. Astrid Saava. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015

42201 ökoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Ökoloogialeksikon. Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992. 320 lk. [V: 3600 märksõna H: et E: et (de, en, ru) D: et I: et, de, en, ru ]

Väike mageveeökoloogia seletav sõnastik. M. Mägi, 2013. Eesti Maaülikool. Magistritöö. Lühikokkuvõte

[valdkond ??] Aleksander Maastik, Toomas Timmusk, Maaparandus- ja turbasõnastik= Maanparannus- ja turvesanakirja= Land improvement and peat dictionary. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool, 2003. 201 lk. [ V: 2558 mõistet H: et E: fi, en, kohati la D: - I: fi, en, la ]

44 füüsikalised loodusteadused[muuda | muuda lähteteksti]

441 füüsika[muuda | muuda lähteteksti]

[valdkond??] Nanotehnoloogiad. Nanoobjektide terminoloogia ja definitsioonid. Nanoosake, nanokiud ja nanoplaat. Nanotechnologies. Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate. CEN ISO/TS 27687:2009 (standard kehtis 10.11.2012)

Inglise-eesti füüsikasõnaraamat= English-Estonian dictionary of physics. Viktor Korrovits, Henn Käämbre. Tallinn: TEA Kirjastus, 2002. 431, [1] lk. Oktoobri 2012 seisuga tasuline veebiversioon http://www.keelevara.ee/teosed/en-et_fyysika/ [ V: 20000 sõnaartiklit H: en E: et D: kohati et I: - ]

Füüsikasõnaraamat: eesti-inglise-vene. Viktor Korrovits, Henn Käämbre.Paberkandjal sõnaraamatu (Tallinn, 1992). Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [23.02.2009]. [ V: 13700 mõistet, eestikeelseid termineid 17700, ingliskeelseid 26900 ja venekeelseid 22100 H: et, en, ru E: et, en, ru ]

Füüsikasõnaraamat: inglise-eesti. Viktor Korrovits, Henn Käämbre. Paberkandjal sõnaraamatu (TEA Kirjastus, Tallinn, 2002). Veebiversioo: http://www.keeleveeb.ee [23.02.2009]. [ V: 15500 mõistet, eestikeelseid termineid 19600 ja ingliskeelseid 27300 H: et, en E: et, en ]

Füüsikasõnaraamat saksa eesti. Viktor Korrovits.Veebiversiooni aluseks on elektrooniline käsikiri aastast 2006; http://www.keeleveeb.ee [23.02.2009]. [ V: 20900 kirjet, H: de, et E: et,

Chris Oxlade, Corinne Stockley, Jane Wertheim, Füüsikaleksikon. Originaali tiitel: The Usborne Illustrated Dictionary of Physics. Inglise keelest tõlkinud Helje Heinoja. Tallinn: Kirjastus Koolibri, 1997. 128 lk. [ H: et E: - D: et I: et ]

Füüsika mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Enn Pärtel.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 149 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Pärtel, E., 2010. Füüsika mõisted gümnaasiumile (eesti-vene-eesti sõnastik). Tartu Ülikooli Kirjastus

44101 akustika (helitehnika)[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise-eesti helitehnikasõnastik. Vikisõnastikus (inglise Wiktionary) http://et.wiktionary.org/wiki/S%C3%B5nastik:Inglise-eesti_helitehnikas%C3%B5nastik (vaadatud 02.10.2012)

Audiosüsteemide leksikon. Veebiversioon http://www.pinkett.ee/index.php?id=1306#R (veebileht ei töötanud 04.10.2012; arhiiviversioon (2010) [30]). Ingliskeelsed terminid, eestikeelsed seletused. Eestikeelsed vasted puuduvad.

44102 astronoomia[muuda | muuda lähteteksti]

Heino Eelsalu, Astronoomialeksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. 200 lk. [H: et E: - D: et I: et ]

Galaktilise astronoomia ja kosmoloogia sõnastik: inglise-eesti= Estonian-English. Koostanud Tiia Haud. Tõravere: Tartu Observatoorium, 2002; Veebis: http://jupiter.to.ee/~tiia/sonastik/ [31]

Kosmoseterminoloogia eesti-inglise-eesti sõnastik. Veebis [32] ja doc-failina http://jupiter.to.ee/eterkosm/Kosmosetehnoloogia.doc (mõlemad vaadatud 2022); mõlemat ei saa arhiveerida)

44104 kiirguskaitse[muuda | muuda lähteteksti]

Kiirguskaitse sõnastik: inglise-eesti, eesti-inglise. Radiation protection glossary: English-Estonian, Estonian-English. Koostajad: E. Realo, T. Viik, Tartu: Eesti Kiirguskeskus, 1997. 96 lk. / H: en, et E: et, en D: et, en I: - /

442 keemia (vt ka seotud valdkonda 524 keemiatehnoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Tamm, L., Tamm, T. & A. Tuulmets, 2009. Keemia mõisted gümnaasiumile (eesti-vene-eesti sõnastik). Tartu Ülikooli Kirjastus

Keemia mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulmets.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 173 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamat. Koostanud Hergi Karik (terminoloogiakomisjoni esimees), Tiiu Erelt, Helvi Hödrejärv, Jüri Kann, Ülo Lille, Valdek Mikkal, Leevi Mölder, Vello Past, Tõnis Pehk, Maie Raukas, Lembi Tamm, Toomas Tenno, Heiki Timotheus ja Ants Tuulmets. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998. 703 lk. [ V: ~9000 ingliskeelset terminit ja ~2400 lühendit (hõlmab ~3000 mõistet) H: en E: et, ru D: - I: et, ru ]

Keemiasõnastik veebis: http://lisa.chem.ut.ee/~koit/kemterm/ . Tegelikult foorum, kus otsitakse inglise keemiaterminitele sobivaid eesti vasteid. Jaanuaris 2009 sisaldas 657 ingliskeelset terminit, millest alla poole olid varustatud eesti vastete ja/või seletustega.

Keemialeksikon. Jane Wertheim, Chris Oxlade, John Waterhouse.Originaali tiitel: The Usborne Illustrated Dictionary of Chemistry. Inglise keelest tõlkinud Katrin Trummal, retsenseerinud Hergi Karik. Tallinn: Kirjastus Koolibri, 1997. 128 lk. [ H: et E: - D: et I: et ]

[valdkond ??] Helle Lippmaa, Polümeerisõnastik: polümeeride ja polümeermaterjalide keemia, füüsika ja tehnoloogia: eesti-inglise seletav sõnaraamat ja inglise-eesti märksõnastik= Dictionary of chemistry, physics and technology of polymers and polymeric materials: Estonian-English & English-Estonian. Tallinn: Euroülikool, 2001. 277, [3] lk.

Keemianomenklatuur. Koostanud Hergi Karik (terminoloogiakomisjoni esimees) jt jt. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). 158 lk. (Füüsikalise keemia põhimõisted lehekülgedel 138-148.)

443 maateadused[muuda | muuda lähteteksti]

44301 geodeesia[muuda | muuda lähteteksti]

Geodeesia ja geofüüsika erialased lühendid. Koostanud Ants Torim, Helju Jürma. Maa-amet. Veebis http://egu.ee.mic2.mikare.ee/uploads/userfiles/file/geodeet/geo33_lyhendid.pdf

44302 geograafia[muuda | muuda lähteteksti]

Väike loodusgeograafia sõnastik. Koostanud Kersti Lepasaar ja Katrin Lumiste, toimetanud Kersti Lepasaar. Tallinn: Avita, 2006. 74 lk.

Kooligeograafia sõnastik. Koostanud Liisa-Kai Pihlak, toimetaja Malle Soosaar. Tallinn: Koolibri, 2006. 63, [1] lk. [ H: et E: et D: et I: - ]

Geograafia mõisted 7.-9. klassile. Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar, : eesti-vene-eesti sõnastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 151 lk. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Õpilase geograafiasõnastik. Koostanud Liisa-Kai Pihlak, toimetaja Malle Soosaar. Tallinn: Koolibri, 2002. 39, [1] lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Geograafia mõisted gümnaasiumile. Eesti-vene-eesti sõnastik. Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. http://www.keeleveeb.ee/dict/school/geography/ [22.03.2014]

44303 geoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Vene-eesti geoloogia sõnastik. Tallinn: Eesti Riikik Kirjastus, 1963. 262 lk.

Eesti-inglise geoloogiasõnastik. Veebis: http://et.wiktionary.org/wiki/S%C3%B5nastik:Eesti-inglise_geoloogias%C3%B5nastik (Vikisõnastiku (inglise Wiktionary) põhjale on sisestatud inglise märksõnad koos eesti vastetega, seletused esialgu puuduvad)

Inglise-eesti geoloogiasõnastik. Veebis: http://et.wiktionary.org/wiki/s%C3%B5nastik:Inglise-eesti_geoloogias%C3%B5nastik (Vikisõnastiku (inglise Wiktionary) põhjale on sisestatud eesti märksõnad koos inglise vastetega, seletused esialgu puuduvad)

Stratigraafia terminoloogia http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=%25 (vaadatud 15.01.2019)

44304 kartograafia[muuda | muuda lähteteksti]

Teet Jagomägi, Geoinfosüsteemid praktikule. 4. osa - Sõnaseletusi. Lk 147-182. Tartu: Regio, 1999. [ V: ligi 500 terminit H: et E: kohati en D: et I: - ]

Kartograafia sõnavara I. Koostajad: Kiira Mõisja, Jüri Jagomägi. - Eesti Kaardikoja Teataja nr 2, 1995, lk.14-37. Tartu, 1996. [ H: et E: kohati en D: et I: - ]

Kaardid ja GIS 2000. aasta rahvaloendusel. Teet Jagomägi. 5. Terminite loetelu. AS Regio, 1997. Veebiversioon:http://.geo.ut.ee/gis2000/terminid.html [15.05.2012; 2017 ei töötanud; arhiiviversioon (2016) [33]]. [ H: et E: kohati en D: et I: - ]

[oskussõnastik ??] Geoinformaatika standardid ja terminoloogia. Kuus, H., Krusberg, P., Rebane, R. Veebis http://www.riso.ee/et/geoinfo_standardid/geostandardid.html (vaadatud 10.11.2012; oli maas 2017; arhiiviversiooni vist pole)

44305 meteoroloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Meteoroloogia oskussõnade definitsioone ja selgitusi. Ilm.ee http://www.ilm.ee/index.php?44988 (vaadatud 18.09.2012)

Väike ilmasõnastik

Õhu kvaliteet: üldosa. Sõnastik= Air quality: general aspects. Vocabulary. Eesti standard EVS-ISO 4225:2006. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. IV, 18, [2] lk.

46 matemaatika ja statistika[muuda | muuda lähteteksti]

461 matemaatika 

Abel, E. & L. Lepmann. Matemaatika mõisted gümnaasiumile (eesti-vene-eesti sõnastik). Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 360 lk.

Koolimatemaatika entsüklopeedia. Elts Abel, Mati Abel, Ülo Kaasik.Tartu: Ilmamaa, 1998. 255 lk. [ V: ligi 2000 H: et E: - D: et I: - ]

Matemaatika mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Elts Abel, Lea Lepmann.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 208 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Ülo Kaasik, Matemaatikaleksikon. 3., täiendatud trükk. Tartu: Atlex, 2003. 287 lk. [ V: ligikaudu 5000 märksõna H: et E: - D: et I: - ]

Kooli matemaatika sõnastik. Ülo Kaasik, Mati Abel.Kirjastus Avita. Tallinn, 1995. 191 lk

Matemaatikasõnaraamat: eesti-soome-inglise-prantsuse-saksa -vene= Matematiikan sanakirja= Dictionary of mathematics= Dictionnaire des mathématiques= Wörterbuch für Mathematik= Словарь по математике. Mati Abel, Ülo Kaasik.Tallinn: TEA Kirjastus, 2002. 390, [2] lk.

Matemaatikasõnastik: eesti-inglise-vene. Mati Abel, Ülo Kaasik; paberkandjal matemaatikasõnastiku (Tallinn, TÜ kirjastus, 1995). Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [23.02.2009]. [ V: 6000 mõistet, eestikeelseid termineid 6600, ingliskeelseid 6600 ja venekeelseid 6300 H: et, en, ru E: et, en, ru D: - ]

Graafiteooria sõnastik = Graph theory glossary: inglise-eesti-inglise seletussõnastik. Koostanud ja tõlkinud Mati Littover. Tallinn: Küberneetika Instituut], 2002. Veebiversioon: http://www.cc.ioc.ee/jus/gtglossary/gtglossary_est.htm (2017 ütles, et veebileht võib sisaldada viiruseid; arhiiviversioon (2013) [34])

[valdkond ??] Eesti-vene-eesti joonestamise sõnastik muukeelsetele kutsekoolidele. Veebis http://www.e-uni.ee/kutsekeel/joonestamine/snaraamat.html (vaadatud 05.10.2012; 2017 kättesaamatu, arhiiviversioon (2014) [35]). Eesti ja vene terminid ilma seletusteta. Kõik ühel lehel. Eestikeelsed terminid kohati vigased.

[valdkond ??] Multilingual electronic dictionary in mathematics and informatics for high school students. Mitmekeelne elektrooniline matemaatika ja informaatika sõnaraamat keskkooli õpilastele. M. Abel, M. Rahula, P. Müürsepp, J. Lamp, I. Strazdins, S. Line, R. Kasuba, P. Vaderlind ja E. Velikova, 1998-2004 Part of the Latvian Education Informatization System; developed with support of project LAIMA http://www.lanet.lv/cgi-bin/tulks-index?saskarne=en&novaloda=en&uzvaloda=lv&pf [12.03.2009]. [ V: ligi 3000 terminit H: lv, en, fr, et, ru, de, lt, pl, sv, fi, bg E: lv, en, fr, et, ru, de, lt, pl, sv, fi, bg D: - ]

462 statistika

Statistikasõnastik. Eesti-inglise-saksa-vene. Liina-Mai Tooding. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 1996. 110 lk. [ V: veidi üle 2200 eestikeelse märksõna H: et E: en, de, ru D: - I: en, de, ru ]

Statistikasõnastik. International Statistical Institute. Teoreetiliselt 30 keelt, praktiliselt vähem; http://isi.cbs.nl/glossary/index.htm [11.03.2009]. [ V: 3668 eestikeelset terminit H: en, fr, de, nl, it, es, ca, pt, ro, da, no, sv, el, fi, hu, tr, et, lt, sl, pl, ru, uk, sr, is, eu, fa, persian-farsi, ar, af, zh E: en, fr, de, nl, it, es, ca, pt, ro, da, no, sv, el, fi, hu, tr, et, lt, sl, pl, ru, uk, sr, is, eu, fa, persian-farsi, ar, af, zh D: - ]

48 arvutiteadused (vt ka seotud valdkonda 322 infoteadused)[muuda | muuda lähteteksti]

481 infotehnoloogia

ITIL ® V3 terminite ja määratluste sõnastik (infotehnoloogia teenused jt). ITIL ® V3 Glossary of Terms and Definitions – Estonian. https://itsmf.ee/itil-sonastik/ (vaadatud 07.03.2017; arhiveerida ei saa)

[valdkond ??; kas sama mis kohe ülal olev ITIL ® V3 ...] Teenuste halduse seletav sõnastik veebis http://www.itsmf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=29 (05.10.2012 lehekülge ei leitud). Inglise-eesti sõnastik eestikeelsete seletustega ühel lehel. Viimati uuendatud septembris 2007.

EUCIPi kutseksami terminid IT halduse, arenduse ja juhtimise alal (EUCIP = European Certificate of Informatics Professionals). ECDL Eesti. http://www.eits.ee/index.php?get_file=89 (doc-fail; vaadatud 12.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei leia)

Raalintegreeritud projekteerimise ja tootmise võõrkeelsete lühendite ja terminite seletav sõnastik: õppematerjal. Valdur Veski. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, 2001. 32 lk. [ H: en E: kohati et D: et I: - ]

Loogika ja arvutiteaduse sõnastik: eesti-inglise. Jaan Penjam, 1996. Veebiversioon: http://greta.cs.ioc.ee/lai/loogika/terminid/terminid.html [23.02.2009; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2007): [36]]. [ V: 100 mõistet H: et E: en D: et ]

E-teatmik. Heikki Vallaste. Veebiversioon: http://www.vallaste.ee/ [vaadatud 07.03.2017]. [ V: 2255 kirjet H: en E: et D: et I: - ]

Standardipõhine tarkvaratehnika sõnastik. http://stats.cyber.ee/ (vaadatud 09.03.2017)

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid (ISO/IEC 12207:2008). Systems and software engineering - Software life cycle processes (ISO/IEC 12207:2008). EVS-ISO/IEC 12207:2009 (standard kehtis 10.11.2012)

Infotehnoloogia. Tarkvara elutsükli protsessid. Information technology - Software life cycle processes. EVS-ISO/IEC 12207:1998 (standard oli kehtetu 10.11.2012)

Süsteemitehnika. Süsteemi elutsükli protsessid. Systems engineering - System life cycle processes. EVS-ISO/IEC 15288:2004 (standard oli kehtetu 10.11.2012)

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedimudelid. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models. EVS-ISO/IEC 25010:2011 (standard kehtis 10.11.2012)

Jüri Kiho, Väike Java leksikon. 2., täiend. tr. Tartu: Tartu Ülikool, 2002. 39 lk. [ H: et E: en D: et I: en ]

[valdkond ??] ID-kaarti ja e-teenustega seotud terminoloogia. Sertifitseerimiskeskus. http://www.id.ee/index.php?id=30257 (vaadatud 11.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei leia)

Vello Hanson, Väike Võrgusõnastik. Cybernetica, 1994-1998. Veebiversioon: http://.cyber.ee/infoturve/ressursid/sonastik/ (ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2002): [37]) [ V: 429 terminit H: et, en E: et, en D: et I: - ]

Arne Ansper, Turvaline elektronpost. Sõnastik. Küberneetika AS, 1996-1998. Veebiversioon: kadunud, oli: http://.cyber.ee/infoturve/ressursid/smail/09.html (ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2002): [38]) [ H: et E: en D: et I: - ]

Windowsi kasutajaliidese põhiterminite kuuekeelne lühisõnastik. Kaupo Suviste.Põltsamaa: K. Suviste, 2000. Veebiversioon: http://www.hot.ee/somberg/uff.html [ H: en E: et, fi, de, ru, sv D: - I: - ]

Inglise-eesti-inglise seletav arvutisõnastik. Koostanud Andres Septer ja Lauri Liikane. Tallinn: Estada, 2000. [ V: ## H: et, en segamini E: kohati et D: et I: - ]

Inglise-eesti-inglise arvutisõnaraamat: seletav sõnastik tavakasutajale. Koostajad Andres Septer, Lauri Liikane, Klaire Kolmann. 2., parand. ja täiend. tr. Tallinn: Estada, 2002. 479 lk. [ V: 15000 märksõna H: et, en segamini E: kohati et D: et I: - ]

Taskuteatmik: viirused ja turvalisus, riistvara ja tarkvaravalik, Internet, e-post ja infootsing, Exceli valemid, algaja meelespea. Koostanud Kaido Orav, Marilin Kesa. Lisa: Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti arvutisõnastik selgituste ja kommentaaridega. Tallinn: Leksiko, 2002. 111 lk.

Internetireklaami sõnastik. http://blog.klikivabrik.ee/2007/10/interneti-reklaami-snastik-cpm-cpc-ctr.html (vaadatud 2017)

Microsofti arvutiterminoloogia sõnastik. Asub Microsofti keeleportaalis. Veebiversioon: http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx (vaadatud 05.10.2012). Paarkümmend eestikeelset terminit koos seletustega

UML 2 ja Rational RUP terminid: inglise-eesti; UML 2 ja Rational RUP terminid: eesti-inglise. Koostanud Vello Hanson. Tallinn: Cybernetica, 2007. 22 lk. [ H: en, et E: et, en D: - I: - ]

UML-keele sõnastik: inglise-eesti-inglise. Mati Littover, Lauri Lubi. Veebiversioon: http://www.cc.ioc.ee/uml [20.02.2009; viiruskahtlusega veebileht oli 2017; arhiiviversioon (2011): [39]] [ H: en, et E: en, et D: en, et ]

Vello Hanson, Ahto Buldas, Tarvi Martens, Helger Lipmaa, Arne Ansper, Viljar Tulit, Infosüsteemide turve. 1. Turvarisk. Lisa 1. Standardseid turvatermineid. Lisa 2. Inglise-eesti turvasõnastik. Tallinn: Küberneetika Instituut, 1997. Lk 118-125; ka home.cyber.ee/vello/osa1.htm. [ H: et E: en D: et I: en ]

[EVSi standard ??] IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik. http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/itstandard/ (vaadatud 11.11.2012)

Infotehnoloogia. Protsesside hindamine. Osa 1, Mõisted ja sõnastik= Information technology. Process assessment. Part 1, Concepts and vocabulary. Tõlkinud Vello Hanson. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2007. VI, 38, [3] lk.

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 1: Põhiterminid. Sõnastik. Osa 1: Põhiterminid. Information technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental terms. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-1:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 2: Aritmeetika- ja loogikatehted. Data processing - Vocabulary - Part 2: Arithmetic and logic operations. Eesti standard EVS-ISO 2382-2:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 3: Aparatuuritehnika. Information processing systems - Vocabulary - Part 3: Equipment technology. Eesti standard EVS-ISO 2382-3:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 4: Andmekorraldus. Information processing systems - Vocabulary - Part 4: Organization of data. Eesti standard EVS-ISO 2382-4:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 5: Andmeesitus. Information processing systems - Vocabulary - Part 5: Representation of data. Eesti standard EVS-ISO 2382-5:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 6: Andmevalmendus ja andmekäitlus. Information processing systems - Vocabulary - Part 6: Preparation and handling of data. Eesti standard EVS-ISO 2382-6:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 7, Programmeerimine= Information technology. Vocabulary. Part 7, Computer programming. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-7:2002. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2002. V, 103, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 8: Turvalisus. Information technology - Vocabulary - Part 8: Security. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-8:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 9: Andmeside. Information technology - Vocabulary - Part 9: Data communication. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-9:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 10: Käitusmeetodid ja -vahendid. Data processing - Vocabulary - Part 10: Operating techniques and facilities. Eesti standard EVS-ISO 2382-10:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 11: Töötlusseadmed. Information processing systems - Vocabulary - Part 11: Processing units. Eesti standard EVS-ISO 2382-11:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 12: Välisseadmed. Information processing systems - Vocabulary - Part 12: Peripheral equipment. Eesti standard EVS-ISO 2382-12:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 13: Raalgraafika. Information technology - Vocabulary - Part 13: Computer graphics. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-13:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 14: Töökindlus, hooldatavus ja käideldavus. Inforamation technology - Vocabulary - Part 14: Reliability, maintainability and availability. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-14:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 15, Programmikeeled= Information technology. Vocabulary. Part 15, Programming languages. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-15:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. V, 63, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 16: Infoteooria. Information technology - Vocabulary - Part 16: Information theory. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-16:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 17: Andmebaasid. Information technology - Vocabulary - Part 17: Databases. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-17:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 18, Hajustöötlus= Information technology. Vocabulary. Part 18, Distributed data processing. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-18:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. V, 25, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 19: Analoogarvutid. Information processing systems - Vocabulary - Part 19: Analog computing. Eesti standard EVS-ISO 2382-19:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 20: Süsteemiarendus. Information technology - Vocabulary - Part 20: System development. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-20:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 21: Protsessiliidesed. Data processing - Vocabulary - Part 21: Interfaces between process computer systems and technical processes. Eesti standard EVS-ISO 2382-21:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 22: Kalkulaatorid. Information processing systems - Vocabulary - Part 22: Calculators. Eesti standard EVS-ISO 2382-22:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 23: Tekstitöötlus. Information technology - Vocabulary - Part 23: Text processing. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-23:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 24: Integraalne raalvalmistus. Information technology - Vocabulary - Part 24: Computer-integrated manufacturing. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-24:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 25: Kohtvõrgud. Information technology - Vocabulary - Part 25: Local area networks. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-25:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 26: Avatud süsteemide ühendamine. Information technology - Vocabulary - Part 26: Open systems interconnection. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-26:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 27: Bürooautomaatika. Information technology - Vocabulary - Part 27: Office automation. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-27:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 28: Intellektitehnika. Põhimõisted ja ekspertsüsteemid. Information technology - Vocabulary - Part 28: Artificial intelligence basic concepts and expert systems. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-28:1998. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 29, Intellektitehnika. Kõnetuvastus ja kõnesüntees= Information technology. Vocabulary. Part 29, Artificial intelligence. Speech recognition and synthesis. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-29:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. V, 33, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 30, Raalnägemine= Information technology. Vocabulary. Part 30, Computer vision. Eesti standard ; EVS 2382-30:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 78, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 31: Intellektitehnika. Tehisõpe. Information technology - Vocabulary - Part 31: Artificial intelligence. Machine learning. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-31:1999. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1999; kavandhttp://.keeleveeb.ee. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 32, Elektronpost= Information technology. Vocabulary. Part 32, Electronic mail. Eesti standard ; EVS-ISO/IEC 2382-32:2002. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2002. V, 52, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 33, Hüpermeedium ja multimeedium= Information technology. Vocabulary. Part 33, Hypermedia and multimedia. Eesti standard ; EVS 2382-33:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 49, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 34, Intellektitehnika. Neurovõrgud= Information technology. Vocabulary. Part 34, Artificial intelligence. Neural networks. Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382-34:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. V, 31, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 35, Võrgundus= Information technology. Vocabulary. Part 35, Networking. Eesti standard ; EVS 2382-35:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 49, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 37, Virtuaalreaalsus= Information technology. Vocabulary. Part 37, Virtual reality. Eesti standard ; EVS 2382-37:2003. Standardi 2382 osad tõlkinud Vello Hanson. Osade 1-6, 9-13, 16, 17, 19-28, 31 kavandi ette valmistanud terminikomisjon koosseisus: Ustus Agur (juhataja), Ahto Kalja, Ene Lindemann, Peeter Normak, Ants Sild, Viljo Soo, Arvi Tavast, Mati Tiru, Leo Võhandu. Osade 7, 8, 14, 15, 18, 29, 30, 32, 33-35, 37 kavandi ette valmistanud terminitöörühm koosseisus: Arvi Tavast (töörühma juht), Ahto Kalja, Rein Kull, Ene Lindemann, Peeter Normak, Viljo Soo, Mati Tiru, Leo Võhandu. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 27, [1] lk. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Infotehnoloogia. Tarkvaraprotsesside hindamine. Osa 9, Sõnastik= Information technology. Software process assessment. Part 9, Vocabulary. Eesti standard EVS-ISO/IEC TR 15504-9:2003. Tõlkinud Vello Hanson. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. V, 18 lk.

Infoturbe standardtermineid (inglise-eesti). Koostanud Cybernetica AS. Tallinn. Veebiversioon http://www.cyber.ee/publikatsioonid/40-raamatud/44-standardtermineid [20.11.2011; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2012): [40]] [ H: en E: et ]

Riigi infosüsteemide semantilise koosvõime raamistik. [sisaldab ka mõisteid ja lühendeid]. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi infosüsteemide osakond, 2010. Võrgus: https://www.ria.ee/riigiarhitektuur/wiki/lib/exe/fetch.php?media=ria:rissemantikav07-loplik.odt (vaadatud 07.03.2016)

Andmekaitse ja infoturbe seletussõnastik. Inglise-eesti. Koostanud Cybernetica AS, toimetanud Anto Veldre. Tallinn: Cybernetica AS, 2011. Veebis: http://akit.cyber.ee/ (vaadatud 18.09.2012)

Vello Hanson, Arvi Tavast, Arvutikasutaja sõnastik. Inglise-eesti. Tallinn: Kirjastus Ilo, 1996. 228 lk. [ H: en E: et D: et I: - ]

Vello Hanson, Arvi Tavast, Arvutikasutaja sõnastik. Inglise-eesti. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Kirjastus Ilo, 1999. 290 lk; [ H: en E: et D: et I: - ]

Arvi Tavast, Vello Hanson, Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti. Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Ilo, 2003. 232 lk. [ H: en E: et D: et I: - ]

Arvi Tavast, Vello Hanson, Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti. Sõnastiku 2005. aasta elektrooniline versioon:http://.keeleveeb.ee [20.02.2009]. [ V: 6400 märksõna H: en E: et D: et I: -

Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti arvutisõnastik selgituste ja kommentaaridega. Koostanud Ahto Valm, Marilin Kesa, Kaido Orav. Tallinn: Leksiko, 2002. 368 lk.

Vello Hanson, Arvutisõnastik. Küberneetika Instituut, 1995. Veebiversioon: http://.ioc.ee/arvutisonastik/kodukylg.html (veebileht maas ca 2012; arhiiviversioon (2002): [web.archive.org/web/20021210104756/http://www.ioc.ee/arvutisonastik/kodukylg.html]) [ V: 8438 mõistet, 5098 definitsiooni, 10517 inglise terminit, 1139 prantsuse terminit, 10426 eesti terminit, 648 soome terminit H: et, en, fr, fi E: et, en, fr, fi D: et I: - ]

Arvutisõnastik: inglise-eesti-inglise. L. Liikane, M. Kesa. Sõnastiku 2006. aasta elektrooniline versioon:http://.keeleveeb.ee [20.02.2009][ V: 11600 märksõna H: en, et E: en, et D: et ]

ATK-sanakirja. Eesti osa uuendanud Vello Hanson. 11., uudistettu painos. Helsinki: Tietotekniikan liitto ry:n sanastotoimikunta, 2001. [ V: umbes 3000 H: fi E: en, sv, de, es, et, ru D: fi I: en, sv, de, es, et, ru ] (mitmekeelne infotehnoloogia sõnastik-pers)

ATK-sanakirja. Eesti osa uuendanud Arvi Tavast. 13., uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2004. 720 lk. [ V: üle 4000 H: fi E: en, sv, de, es, et, ru D: fi I: en, sv, de, es, et, ru ]

Eesti-rootsi arvutisõnastik, http://www.ttlry.fi/atk-sanakirja/etsisallys.htm (ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2007): [41]). Kuulub Soome Tiedotekniikan liitto ry sõnastikutoimkonna poolt koostatava IT-sõnastike hulka (seal on ka inglise-soome, rootsi-soome ja prantsuse-saksa sõnastikud). Võrgus tasuta kasutamiseks on sõnastikud osaliselt, täielikud sõnastikud on müügil raamatu ja CD kujul. 2008.a. ilmus 14. trükk

491 mullateadus [ettepanek: paigutada ökoloogia alla??][muuda | muuda lähteteksti]

Märksõnu mullateadusest ja ökoloogiast. L. Reintami koostatud veebisõnastik [42] (vaadatud 01.04.2012)

5 TEHNIKA, TOOTMINE JA EHITUS[muuda | muuda lähteteksti]

[valdkond??] Torustikuarmatuur. Terminoloogia. Osa 1: Torustikuarmatuuri tüüpide määratlused. Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves. EVS-EN 736-1:2000 (standard kehtis 10.11.2012)

[valdkond??] Torustikuarmatuur. Terminoloogia. Osa 2: Torustikuarmatuuri komponentide määratlused. EVS-EN 736-2:2000 (standard kehtis 10.11.2012)

Torustikuarmatuur. Terminoloogia. Osa 3: Terminite määratlused. Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms. EVS-EN 736-3:2000 (standard oli kehtetu 10.11.2012)

Tehnikaleksikon. Tallin: Valgus, 1981. 656 lk. [V: 9000 artiklit H: et E: et D: et I: ru et]

Vene-eesti tehnika sõnaraamat / Eesti NSV TA, Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud Harri Kuldma. Tallinn : Valgus, 1975, 1024 lk [V: umbes 40 000 märksõna]

Vene-eesti tehnikasõnaraamat: 24000 sõna ja terminit= Русско-эстонский технический словарь. Otto Lahi.Toimetaja Tõnis Teemaa. Tallinn: Euroülikool, 2001. 387, [1] lk. [ V: 24000 sõna ja terminit H: ru E: et D: - I: - ]

Eesti-vene tehnikasõnaraamat= Эстонско-русский технический словарь. Koostajad Jevgeni Kalinin ja Tõnis Teemaa, toimetaja Lembit Abo. Tallinn: Euroülikool, 2002. 703 lk; veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [09.03.2009]. [ V: umbes 60000 sõnaartiklit H: et E: ru D: - I: - ]

Saksa-eesti tehnikasõnaraamat / koostanud Lembit Üksti ; [toimetanud ja täiendanud Lembit Abo]. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2012, 400 lk [V: ligi 24 000 märksõna; eestikeelsete terminite register eesti-saksa sõnastikuna]

Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat. Dictionary of Science and Technology. 2 kd. Tallinn: TEA, 1997. 1662 lk. [ V: ligikaudu 50000 H: en E: et D: en I: et ]

Inglise-eesti tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Ants Pihlak ja Kullo Vende. Toimetusnõukogu: Vello Hanson, Jakob Kübarsepp, Jüri Martin, Heido Ots, Ants Pihlak, Lembit Üksti. Tallinn: Euroülikool, 2000. 999 lk.

Eesti-inglise tehnikasõnaraamat Peatoimetaja Rein Kull. Tallinn: Euroülikool, 2001. 976 lk. [ H: et E: en D: et I: - ]

50 üldised tehnikaalad 
501 inseneritegevus 
502 materjalitehnika 

Materjalitehnika seletav sõnaraamat : eesti-inglise-vene / [Jakob Kübarsepp, Priit Kulu, Andres Laansoo jt; koostajad Jakob Kübarsepp ja Priit Kulu ; toimetaja Enn Hendre. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2013, 438 lk [V: enam kui 5500 terminit koos määratlustega]

[valdkond??] Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia. Tests for general properties of aggregates. Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description. EVS-EN 932-3:2000+A1:2003 (vaadatud 10.11.2012)

504 metroloogia 

Seletav metroloogia oskussõnastik. Inglise-eesti. Rein Laaneots & Andres Laaneots, 2012. Tallinna Tehnikaülikool, Mehhatroonikainstituut. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/mehhatroonika/Tudengile/Metroloogiaterminid_Inglise-Eesti_pswrd.pdf (vaadatud 31.12.2015)

[valdkond ??] Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 1: Tolerantside põhimõisted, hälbed ja istud. Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances of linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:2010). EVS-EN ISO 286-1:2010 (standard kehtis 10.11.2012)

[valdkond ??] Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 2: Standardtolerantsi klasside ja piirhälvete tabelid avadele ja võllidele. Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010). EVS-EN ISO 286-2:2010 (standard kehtis 10.11.2012)

506 töökeskkond[muuda | muuda lähteteksti]

Töökeskkonna kvaliteedi oskussõnu: eesti ja inglise keeles= Terms of the quality of the working environment. Ülo Kristjuhan, Virve Siirak, Tiit Kaadu, Eedo Kalle.Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, töökeskkonna ja -ohutuse õppetool, 2003. 23, [1] lk. [ H: et, en E: en, et D: et, en I: - ]

52 tehnikaalad 

521 mehaanika ja metallitöötlemine[muuda | muuda lähteteksti]

[täpsustada ??] Materjalitehnika (sh metalliõpetuse ja metallurgia) terminoloogia (versioon 02.11.2011). Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut, 2012. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/sonastik-kulu_2.11.2011.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Terminoloogiasõnaraamat. Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. I osa: Metalliõpetus ja metallurgia. Koostanud Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Mart Saarna. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut, 2011. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/Terminiloogiasonaraamat_I_osa_metalliopetus_ja_metallide_metallurgia.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Terminoloogiasõnaraamat. Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. II osa: Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia. Koostanud Jakob Kübarsepp, Priit Kulu. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut, 2012. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/II_osa_Konstruktsioonmaterjalide_tehnoloogia.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Metallurgia. Pulbermetallurgia. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon??. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/Metallurgia_pulbermetallurgia.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Metallograafia ja termotöötlus (täiendus). Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon?? http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/Metallograafia_TT.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Survetöötlus (survega töötlemine). Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/Survet66tlus__2011.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Komposiitmaterjalid. Komposiitmaterjalide tehnoloogia. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon?? Link (http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/Komposiitmaterjalid_2011.pdf) ei töötanud 12.11.2012

Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. I osa: Metallograafia ja termotöötlus. II osa: Metallid ja sulamid. Eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Koostanud Priit Kulu, Jakob Kübarsepp. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut, 1997. 94 lk. [ V: 411+313 kirjet H: et E: en, de, ru D: et I: en, de, ru ]

Keevitus ja keevitamine. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool materjalitehnika instituut. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon??, 2011. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/keevitus_02.11.2011.pdf (pdf-fail; vaadatud 09.11.2012)

[eelmine on uuem ??] Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. III, Keevitus. Termolõikamine. Jootmine. Termopindamine. Eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Koostanud Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Andres Laansoo. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 1997. 94 lk. [ V: 327+77+86+203 kirjet H: et E: en, de, ru D: et I: en, de, ru ]

Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. IV, Mehaanilised omadused ja teimimine. Mittepurustav kontroll: eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Koostanud Priit Kulu, Renno Veinthal. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, materjalitehnika instituut, 2001. 58 lk. [ V: 374 märksõna H: et E: en, de, ru D: et I: en, de, ru ]. Sellest võrguversioon (värskema sisuga ??) http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/PK_MPK_terminid_Kulu_Veinthal_2001.pdf (pdf-fail; vaadatud 09.11.2012)

Valutehnoloogia. Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika instituut. TTÜ MTI materjalitehnika terminoloogia komisjon?? http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/sonastik_valutehnoloogia_17.10.2011_A-Z.pdf (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

Termolõikamise terminoloogia. Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika instituut. http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/Teadus-_ja_arendustoo/terminoloogia/Termoloikamine_2011.pdf (pdf-fail; vaadatud 09.11.2012)

Metallide tehnoloogia ja materjalide sõnavara: eesti-inglise-vene terminid ja määratlused. Koostanud Paul Treier, Janne Tomingas. Tallinn: Eesti Mereakadeemia, Mehaanikateaduskond, 2011. 200 lk. [V: üle 3600 oskussõna,termini ja määratluse H: et E: en, ru D: et I: en, ru]

52101 mehhanotehnika 

52102 masinaehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Masinate ohutus. Terminoloogia. Safety of machinery - Terminology. EVS-EN 1070:2000 (standard oli kehtetu 10.11.2012)

Masinaehitustehnoloogia: eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Koostanud Arnold Vällo, Mihkel Pikner. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2001. 59 lk. [ V: 715 märksõna H: et E: en, de, ru D: et I: en, de, ru ]

Lembit Üksti, Konstruktori sõnavara. 2, Õlid ja määrded - MMT - hammasülekanded. Rihm-, hõõrd- ja kettülekanded - variaatorid: eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2001. 131, [1] lk. [ V: 1040 eestikeelset terminit H: et E: en, de, ru D: et I: en, de, ru ]

Lembit Üksti, Konstruktori sõnavara. Eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. 1, Mehaanika-tugevusõpetus-vibratsioonid. Metallide väsimus-korrosioon-triboloogia: eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, Masinaõpetuse Instituut, 1999. 114 lk. [ V: 1040 e.k terminit H: et E: en, de, ru D: et I: en, de, ru ]

522 elektrotehnika ja energeetika[muuda | muuda lähteteksti]

Elektroenergeetikasõnastik. Koostanud Mati Meldorf, Peeter Raesaar, Heiki Tammoja, Olaf Terno, Eeli Tiigimägi, Ülo Treufeldt, Eino Sepping. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2005. 1023 lk. [ V: enam kui 7000 mõistet H: et E: en, fi, de, ru D: et I: en, fi, de, ru ]. Veebiversioon nime all EnTerm http://www.keeleveeb.ee/ (vaadatud 11.10.2012)

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161: Electromagnetic compatibility. Eesti standard EVS-IEC 60050(161):2000. Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. 95 lk. [ H: et, en, fi, de, sv, ru E: - D: et, en, ru I: et, en, fi, de, sv, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 195, Maandamine ja kaitse elektrilöögi eest= International electrotechnical vocabulary (IEV). Part 195, Earthing and protection agaist electric shock. Eesti standard EVS-IEC 60050(195):2003. Kavandi koostanud Endel Ristikhein, läbi vaadanud ja heaks kiitnud EVS TK 17 ekspertkomisjon koosseisus Meelis Kärt, Arvo Kübarsepp, Mati Roosinurm, Arvo Ulla. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. VI, 77, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en, fr, de, fi, ru D: et, en I: et, en, fr, de, fi, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 601: Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine. Põhimõisted. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General. Eesti standard EVS Tõlkijad: Mati Meldorf, Peeter Raesaar, Eeli Tiigimägi. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. 39 lk. [ H: et, en, fi, de, sv, ru E: - D: et, en, ru I: et, en, fi, de, sv, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 602: Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine. Elektri tootmine. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 602: Generation, transmission and distribution of electricity - Generation. Eesti stan Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. 58 lk. [ H: et, en, fi, de, sv, ru E: - D: et, en, ru I: et, en, fi, de, sv, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 603: Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine. Elektrisüsteemide planeerimine ja juhtimine. International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 603: Generation, transmission and distribution of electricity - P Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. 71 lk. [ H: et, en, fi, de, sv, ru E: - D: et, en, ru I: et, en, fi, de, sv, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 604: Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine. Käit. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity - Operation. Eesti standard EVS-IEC Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. 86 lk. [ H: et, en, fi, de, sv, ru E: - D: et, en, ru I: et, en, fi, de, sv, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 605: Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine. Alajaamad. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 605: Generation, transmission and distribution of electricity - Substations. Eesti standard E Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. 46 lk. [ H: et, en, fi, de, sv, ru E: - D: et, en, ru I: et, en, fi, de, sv, ru ]

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702, Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed= International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Chapter 702, Oscillations, signals and related devices. Eesti standard EVS-IEC 60050(702):2001. Tõlkinud Ants Meister. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. III, 164, [1] lk.

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 811, Elektervedu= International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Part 811, Electrical traction. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2007. VII, 249, [2] lk.

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 826, Elektripaigaldised= International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Part 826, Electrical installations. Eesti standard EVS-IEC 60050-826:2006. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. VIII, 96, [2] lk.

52203 energeetika[muuda | muuda lähteteksti]

Energiamajanduse mõisteid. Eesti keele seletussõnastik. www.energiatalgud.ee/index.php?title=Kategooria:M%C3%B5isted (vaadatud 2017)

Energiasõnastik. Eesti Energia. veebis: [43]

Päikeseenergia saksa-eesti valiksõnastik. Magistriprojekt Veebis: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17241/Aluoja_Siiri.pdf?sequence=1 (vaadatud 18.09.2012)

52205 külmatehnika[muuda | muuda lähteteksti]

Rein Albri, English-Estonian refrigerating engineer dictionary= Inglise- eesti külmamehe sõnastik. Tallinn: Eesti Mereakadeemia kirjastusgrupp, 2002. 296, [5] lk. [V: umbes 11500 märksõna H: en E: et D: - I: et ]

[EVS nimetab seda terministandardiks] Külmletid. Osa 11: Paigaldamine, hooldus ja kasutusjuhend. Refrigerated display cabinets - Part 11: Installation, maintenance and user's guide. EVS-EN 441-11:2000 (standard ei kehtinud 10.11.2012)

[EVS nimetab seda terministandardiks] Külmletid. Osa 12: Külmlettidest soojuse eemaldamise kiiruse mõõtmine, kui kondensatsiooniseade asub külmletist eemal. Refrigerated display cabinets - Part 12: Measurement of the heat extraction rate of the cabinets when condensing unit is remote from the cabinet. EVS-EN 441-12:2000 (standard ei kehtinud 10.11.2012)

52206 soojustehnika, vt ka seotud valdkonda 58201 ehitustehnika

Soojustehnika sõnastik. Inglise-eesti-vene. H. Suik. H. Käär, H. Suik. Tallinn: Eesti Energia, 1997. 343 lk. Veebiversioon http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/heatengineering/[17.12.2011].[ V: 5900 märksõna H: et, en, ru E: et, en, ru D: - ]

Soojusisolatsioon. Füüsikalised suurused ja määratlused= Thermal insulation. Physical quantities and definitions. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. II, 19, [3] lk.

Soojusisolatsioon. Massiülekanne. Füüsikalised suurused ja määratlused= Thermal insulation. Mass transfer. Physical quantities and definitions (ISO 9346:1987). Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. II, 17, [1] lk.

Soojusisolatsioon. Soojuskiirgus. Füüsikalised suurused ja määratlused= Thermal insulation. Heat transfer by radiation. Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989). Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. II, 29, [1] lk.

Soojusisolatsioon. Soojusülekande tingimused ja materjalide omadused. Sõnastik= Thermal insulation. Heat transfer conditions and properties of materials. Vocabulary. Eesti standard EVS-EN-ISO 9251:2006. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. II, 8, [1] lk.

Soojusisolatsioon: terminid ja määratlused= Thermal insulation: terms and definitions. Eesti standard EVS 872:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 23, [1] lk. [ H: et E: en D: et I: et, en ]

Kahhelahjude terminoloogia (sh teisi soojustehnika mõisteid). Oldschool OÜ. http://www.oldschool.ee/terminoloogia.htm (vaadatud 09.11.2012)

523 elektroonika ja automaatika[muuda | muuda lähteteksti]

Terms and Definitions for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits. IPC "Assocation Connecting Electronics Industries", Terms and definitons Committee (2-30) of IPC. Bannockburn, IL, USA: 2008. [elektroonikatööstuse terminid]

Elektroonika ja infotehnika leksikon: English-German-Finnish-Estonian= englisch-deutsch-finnisch-estnisch= englanti-saksa-suomi-eesti= inglise-saksa-soome-eesti. Lembit Abo. Tallinn: L. Abo, 2010. 239 lk. [V: 2300 terminit, 1200 lühendit H: en E: de, fi, et D: et I: de, fi, et]] (pdf-fail; vaadatud 12.11.2012)

52302 side [mõnikord sünonüüm telekommunikatsioon][muuda | muuda lähteteksti]

Elektroonilise side termineid (üks kolmest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium terminibaasist intellektuaalse omandi ja lennunduse terminibaasi kõrval, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi terminibaas). Veebiversioon: http://terminis.mkm.ee/

Satileksikon. Peeter Vilborn, Tallinn: sateks, 2003. 27 lk. [H: en E: et D: et I: - ]. Veebiversioon: http://www.hot.ee/sateks/satileksikon.pdf [17.12.2011; on kättesaamatu; arhiiviversioon (2016) [44]].

Mobiiliterminite sõnastik. 2001. Veebiversioon: http://mobiil.kolhoos.ee/discuss/msgReader$20 [15.12.2011; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2007): [45]]. [V: *76 mõistet H: en E: et D: et I: -]

524 keemiatehnoloogia, vt ka seotud valdkonda 442 keemia

A. Kogerman, T. Purre, E. Siimer, H. Uibopuu, Väike keemiatehnoloogia sõnastik (eesti, inglise, saksa, vene). Tallinn: Eesti Teadusfond ja Põlevkivi Instituut, 1996. 208 lk. [ V: 2803 märksõna H: et E: en, de, ru D: - I: en, de, ru ]

52401 biotehnoloogia

525 autod, laevad ja lennukid, vt ka [transport][muuda | muuda lähteteksti]

(vt ka 84101 lennundus)

Autosõnastik: inglise-eesti. Autor: http://.tqhq.ee. Veebiversioon: http://www.tqhq.ee/dir.php?id=64 (vaadatud 16.09.2012). [ V: umbes 200 märksõna H: en E: et D: et]

E-autosõnastik. Autorid: Heido Ots, Virgo Tiitsu, HMV-Systems Baltic OÜ. https://www.autosonastik.ee/

Automärgiga Mazda seotud terminoloogia. http://www.mazda.ee/mazda-lugu/terminoloogia/aktiivsed-peatoed.html (vaadatud 11.11.2012)

Automärgiga SAAB terminoloogia (sõnastik foorumis). http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=16776 (vaadatud 11.11.2012)

54 tootmine[muuda | muuda lähteteksti]

541 toiduainetööstus 

54101 lihandus[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise-eesti lihandusalane seletav sõnaraamat. Meili Rei, Urmas Sannik.Eesti-inglise sõnaloend. Tallinn: Eesti Lihaliit, 1999. 207 lk. [ V: 2093 inglise terminit H: en E: et D: et I: et ]. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ V: 2020 sõnaartiklit H: en, et E: en, et D: et ]

542 tekstiili-, rõiva-, jalatsi- ja nahatööstus[muuda | muuda lähteteksti]

54201 tekstiil (tekstiiliala, tekstiilindus) [segane valdkond ??]

Käsitöö, kodunduse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Marje Peedisson, Endel Rihvk, Mart Soobik.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 181 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Käsitööteaduse oskussõnad https://term.eki.ee/termbase/view/6234149/

Õmbluse õppesõnastik kutseõppeasutustele= Учебный словарь по шитью для профессиональных учебных заведений. Koostanud Juta Kiri, Elgi Pedriks ja Maili Rajangu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 153 lk. [ H: ru E: et D: - I: et ]

Väike inglise-eesti õmblussõnastik https://tegemine.wordpress.com/vaike-inglise-eesti-omblussonastik/ (vaadatud 2017)

Rõivasõnastik inglise-eesti. Koopia, originaal kadus. Veebiversioon: kadunud, oli http://www.eki.ee/kere/koopia/roivasonastik/roivasonastik.html [12.03.2009]. [ V: 38 märksõna H: en E: et D: - ]

Eesti-inglise-saksa-soome-vene väike rõivasõnastik. Tallinn: Eesti Rõivatootjate Liit, 1996. 40 lk. [ V: 163 märksõna H: et E: en, de, fi, ru D: et I: et, en, de, fi, ru ]

Tekstiilikiudude sõnastik ja lühendid: eesti-inglise-soome-rootsi-saksa. Eesti Rõiva ja Tekstiililiit. Veebiversioon: https://www.textile.ee/sektorist/sonastik (vaadatud 2017). Varasem veebiversioon [46] [17.12.2011; arhiiviversioon (2008): [47]] [ V: 59 märksõna H: et E: en, fi, sv, de D: - I: - ]

Tekstiilikunsti sõnaraamat. Koostamine: Krista Leesi. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2004. [138] lk.

Tekstiili termineid. Aili Tervonen.Tartu: Eesti Põllumajandusülikool, Agronoomiateaduskond, Kodumajanduse kabinet, 1999. 21 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Saksa-eesti silmuskudumise sõnastik. Magistriprojekt. Kaire Karro. Juhendaja Anne Arold. Tartu: Tartu Ülikool, germaani-romaani filoloogia osakond, 2005. Veebiversioon: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17132/Karro_Kaire.pdf?sequence=1(9.12.2011) [ V: veidi alla 500 märksõna H: de E: et D: - I: -] [23.04.2012].

Inglise-eesti-inglise tehnilise toote sõnastik rõivatootjale AS Ilves-Extra. Magistriprojekt. Ingrid Tigane. Juhendaja Krista Kallis. Tartu: Tartu Ülikool, germaani-romaani filoloogia osakond, 2009. Veebiversioon: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17197/Tigane_Ingrid_Teooria.pdf?sequence=1(30.09.2014) [ V: 476 märksõna, H: en, et E: et, en D: - I: -] [30.09.2014].

DROPS Design kudumis- ja heegeldamissõnastik. http://www.garnstudio.com/glossary.php?langf=ee&langt=en (vaadatud 15.03.2016)

543 muu materjalitööstus[muuda | muuda lähteteksti]

Geosünteedid: terminid ja määratlused= Geosynthetics: terms and definitions. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2007. II, 35, [1] lk. Jüri Kiho, Väike Java leksikon. Tartu: Tartu Ülikool, Arvutiteaduse Instituut, 2000. 38 lk. [ H: et E: en D: et I: en ]

[valdkond ??] Eesti Mööblitootjate Liidu terminoloogiakomisjon, Eesti-soome-eesti sõnastik. Veebiversioon https://www.dropbox.com/sh/4y9t0amap48mnq5/AAAnd0ejI1dUNjl4W2gfgpHda?dl=0 (vaadatud 07.03.2017)

54301 puidutöötlemine, vt ka [metsandus][muuda | muuda lähteteksti]

Metsa- ja puiduerialade inglise-eesti eesti-inglise sõnastik. Koostaja Valdi Reinas. Luua: Metsatark, 2002. 284 lk. ( H: et, en E: en, et D: - I: - )

Puiduterminoloogia sõnastik. TTÜ ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus. http://test.tsenter.ee/terminid/ Vaadatud (30.05.2016)

Kihtpuit. Liigitus ja terminoloogia. Osa 1: Liigitus. Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification. EVS-EN 313-1:1999 (standard kehtis 10.11.2012)

Kihtpuit. Liigitus ja terminoloogia. Osa 2:Terminoloogia. Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology. EVS-EN 313-2:1999 (standard kehtis 10.11.2012)

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 1, Ümarpuidu ja saematerjali ühised põhiterminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 1, General terms common to round timber and sawn timber. Eesti standard EVS-EN 844-1:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 7, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 2, Ümarpuidu põhiterminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 2, General terms relating to round timber. Eesti standard EVS-EN 844-2:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 8, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 3, Saematerjali põhiterminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 3, General terms relating to sawn timber. Eesti standard EVS-EN 844-3:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 11, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 4, Niiskussisaldusega seotud terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 4, Terms relating to moisture content. Eesti standard EVS-EN 844-4:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 9, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 5, Ümarpuidu mõõtmetega seotud terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 5, Terms relating to dimensions of round timber. Eesti standard EVS-EN 844-5:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 7, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 6, Saematerjali mõõtmetega seotud terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 6, Terms relating to dimensions of sawn timber. Eesti standard EVS-EN 844-6:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 7, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 7, Puidu anatoomilise ehitusega seotud terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 7, Terms relating to anatomical structure of timber / Eesti Standardikeskus. Eesti standard EVS-EN 844-7:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 8, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 8, Ümarpuidu omaduste terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 8, Terms relating to features of round timber. Eesti standard EVS-EN 844-8:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 11, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 9, Saematerjali omaduste terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 9, Terms relating to features of sawn timber / Eesti Standardikeskus. Eesti standard EVS-EN 844-9:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 11, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 10, Värvusrikete ja seenkahjustuste terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 10, Terms relating to stain and fungal attack / Eesti Standardikeskus. Eesti standard EVS-EN 844-10:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 9, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

Ümarpuit ja saematerjal. Terminoloogia. Osa 11, Putukkahjustuste terminid= Round and sawn timber. Terminology. Part 11, Terms relating to degrade by insects. Eesti standard EVS-EN 844-11:2001. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2001. II, 7, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et ]

544 mäendus[muuda | muuda lähteteksti]

Digitaalne mäesõnastik. Enno Reinsalu. Tallinna Tehnikaülikool, energeetikateaduskond, mäeinstituut. Ilmus 2014. http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/114647 (vaadatud 07.03.2017)

Mäenduse seletav sõnaraamat. Koostanud Oleg Nikitin. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut, 2001. Veebiversioonid: http://deepthought.ttu.ee/maeinst/ained/avak.html ning http://www.ene.ttu.ee/maeinst/sonad/sonad/seletav/ [06.03.2017; mõlemat ei saa arhiveerida].

Inglise-eesti maapõuesõnaraamat. Eesti-inglise maapõuesõnaraamat. English-Estonian geology and mining dictionary. Estonian-English geology and mining dictionary. Geoloogiaalase sõnavara valis ja viimistles Rein Raudsep. Mäendusalase märksõnastiku koostas Lembit Uibopuu. Sõnastikke täiendasid ja retsenseerisid Alo Adamson (mäendus), Veljo Lauringson (mäendus), Anto Raukas (geoloogia ja üldine suunitlus), Arvi Toomi Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut, Eesti Keskkonnaministeerium, 1999. 118 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Eesti-inglise-eesti mäesõnaraamat. Compiled by Oleg Nikitin. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, 2001. Veebiversioon:http://.ene.ttu.ee/Maeinst/sonad/sonad/eestenglish/redirect.htm[17.12.2011]. [ V: 4766 märksõna H: en, et E: en, et D: - I: - ]

58 arhitektuur ja ehitus[muuda | muuda lähteteksti]

[vt ka [kujunduskunstid]

582 ehitus 

[oskussõnastik ??] Andri Ksenofontov, Tiina Linna, Heino Uuetalu, Puumajade säästev uuendamine: Väike-Patarei 3. Tallinn: Muinsuskaitseinspektsioon, Eesti Muinsuskaitse Selts, Rootsi Muinsuskaitseamet, 2001. 42 lk.

Eesti arhitektuur : oskussõnastik. 1993. Tallinn: Valgus. 31 lk

Arhitektuuri oskussõnastik. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. Detsember 2015. http://term.eki.ee/termbase/view/8085495/ (vaadatud 11.03.2016)

Väike saksa-eesti keskaja arhitektuuri seletav sõnastik. Sigrid Reili, 2005. Magistriprojekt. Tartu Ülikool. Germaani-romaani filoloogia osakond. Veebis: [48]

4.-16. sajandi kiriku arhitektuuri eesti-inglise-eesti seletav illustreeritud sõnastik. Magistriprojekt. Autor Evelyn Zagorski. Juhendaja Kersti Meinart. Tartu: Tartu Ülikool, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, 2005. Veebiversioon http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17227/Zagorski_Evelyn.pdf?sequence=1

Plastide ja vormimise eesti-inglise erialasõnastik http://www.plast.ee/plast-eestis/erialane-terminoloogia/ (vaadatud 2017)

Karkassfassaadid: terminoloogia= Curtain walling: terminology. Eesti standard EVS 852:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 11, [1] lk. (standard oli kehtetu 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: - ]

Rippfassaadid. Terminoloogia. Curtain walling - Terminology. EVS-EN 13119:2007 (standard kehtis 10.11.2012)

[valdkond ??] Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused= Light and lighting. Basic terms and criteria for specifing lighting requirements. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. II, 65, [1] lk.

Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused= Light and lighting. Basic terms and criteria for specifing lighting requirements. Eesti standard EVS-EN 12665:2005. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. II, 65, [1] lk.

Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused = Light and lighting. Basic terms and criteria for specifying lighting requirements. Eesti standard EVS-EN 12665:2011. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2012. II, 78, [1] lk.

Valgustehnika sõnastik. Koostanud Endel Risthein. Retsenseerinud Paul Kard ja Henn Saari. Tallinn: Kirjastus Valgus, 1982. 152 lk. [ V: ligi 1000 oskussõna H: et E: en, de, ru D: et I: e ]

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad: terminoloogia. Osa 1, Uksetüübid= Industrial, commercial and garage doors and gates: terminology. Part 1, Types of doors. Eesti standard EVS-EN 12433-1:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. II, 16, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: et, en, fr, de ]

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad: terminoloogia. Osa 2, Ukseosad= Industrial, commercial and garage doors and gates: terminology. Part 2, Parts of doors. Eesti standard EVS-EN 12433-2:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. II, 19, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012)

Uksed ja aknad: terminoloogia= Doors and windows: terminology. Eesti standard EVS 849:2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. III, 41, [1] lk. (standard oli kehtetu 10.11.2012) [ H: et E: en D: et I: - ]

Tasandusmördid ja põrandate tasanduskihid: määratlused= Screed material and floor screeds: definitions. Eesti standard EVS-EN 13318:2005. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. II, 25, [1] lk.

Hoonete ventilatsioon: tähised, terminoloogia ja tingmärgid= Ventilation for buildings: symbols, terminology and graphical symbols. Eesti standard EVS-EN 12792:2004. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2004. II, 86, [2] lk. (standard kehtis 10.11.2012)

Puidust põrandakate: terminoloogia= Wood flooring: terminology. Eesti standard EVS-EN 13756:2004. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2004. II, 33, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012)

Aknad ja uksed: terminoloogia= Windows and pedestrian doors: terminology. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. II, 46, [3] lk. (standard kehtis 10.11.2012)

Ehituse õppesõnastik kutseõppeasutustele= Строительный словарь для профессиональных учебных заведений. Koostanud Edith Johanson, Galina Kadnikova ja Tarmo Laaban; toimetanud Tiiu Erelt. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 138 lk. [ H: ru E: et D: - I: et ]

Ehitusmõisteid. Eesti ehitusteave ET-2 0101-0278. Koostanud Eesti Ehitusinseneride Liidu ehitusterminoloogia komisjon. Tallinn: AS Ehitusteave, 1999. 12 lk. [ V: 273 H: et E: - D: et I: et ]

Ehitaja sõnastik eesti-soome-inglise. Rakentajan sanakirja suomi-viro-englanti. Constructor's dictionary English-Finnish-Estonian. Tiit Masso.Tallinn: Eesti Ehitusteabe Fond, 1999. 302 lk. [ V: ligikaudu 2600 sõna H: fi, et, en E: fi, et, en D: - I: - ]. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [09.03.2009][ V: 2900 sõnaartiklit H: fi, et, en E: fi, et, en D: - I: - ]

Bituumen ja bituumensideained: terminoloogia= Bitumen and bituminous binders: terminology. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2007. II, 11, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Varraselemendid. Linear concrete structural elements. EVS 854:2004 (standard kehtis 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid KONSOLIDEERITUD TEKST. Precast concrete products - Hollow core slabs CONSOLIDATED TEXT. EVS-EN 1168:2006+A2:2009 (standard kehtis 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid. Precast concrete products - Hollow core slabs. EVS-EN 1168:2006+A3:2011 (standard kehtis 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Vundamendivaiad. Precast concrete foundation piles. EVS-EN 12794:2006 (standard oli kehtetu 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Vundamendivaiad KONSOLIDEERITUD TEKST. Precast concrete products - Foundation piles CONSOLIDATED TEXT. EVS-EN 12794:2006+A1:2007 (standard kehtis 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid. Precast concrete products - Foundation elements. EVS-EN 14991:2007 (vaadatud 10.11.2012)

Betoonvalmistooted. Ribipaneelid. Precast concrete products - Ribbed floor elements. EVS-EN 13224:2011 (standard kehtis 10.11.2012)

Ehitussõnastik. http://www.real-e-state.ee/ehitussonastik (vaadatud 02.03.2015; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2016): [49])

Renessanss- ja barokkarhitektuuri inglise-eesti seletav sõnastik. Magistriprojekt. Autor Sille Iste. Juhendaja Ilmar Anvelt. Tartu: Tartu Ülikool, germaani-romaani filoloogia osakond, 2010. Veebiversioon: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/17212

58201 ehitustehnika, vt ka seotud valdkonda 52206 soojustehnika
58202 ehitusökonoomika 
58203 geotehnika

6 PÕLLUMAJANDUS[muuda | muuda lähteteksti]

(Põllumajandus, taime- ja loomakasvatus, agronoomia, katmikkultuurid ja aiandus, metsandus ja metsasaaduste töötlemine, metsapargid, puutumatu loodus, kalakasvatus, kalandusteadus ja -tehnoloogia.)

Põllu- ja metsamajanduse ning maaparanduse traktorid ja masinad. Liigitus ja terminoloogia. Liigitussüsteem ja liigitus. Tractors and machinery for agriculture, forestry and amelioration. Classification and terminology. Classification system and classification. EVS 801:2000 (standard kehtis 10.11.2012)

62 põllumajandus, metsandus ja kalandus 

Mahepõllumajandus. Sõnastik Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu veebilehel http://ec.europa.eu/agriculture/organic/glossary_et&start=1 (vaadatud 17.10.2013; kättesaamatu 2017; ei leia arhiiviversiooni)

Mahepõllumajanduse inglise-eesti-itaalia valiksõnastik. Angelika Vaasa. Magistriprojekt. TÜ, 2004. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17202/Vaasa_Angelika.pdf

[valdkond ??] Põllumajandusmasinate klassifikatsioon ja sõnastik: eesti, inglise, saksa ja vene keeles. Koostas Aimu Reintam. Saku: Eesti Maaviljeluse Instituut, 2003. Veebiversioon: http://www.eria.ee/index.php?page=168 [05.10.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2011): [50]] [ H: et, en, de, ru E: et, en, de, ru D: - I: - ]

Kuivatiseadmete ja vastavate ehitiste terminoloogia. Eesti Maaviljeluse Instituudi veebilehel http://www.eria.ee/public/files/Teraviljakuivatite_valik_1.pdf (vaadatud 09.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon?)

Saagikoristusmasinad. Teraviljakombainid. Katsetamise üldjuhend. Equipment for harvesting. Combine harvesters. Test procedure. EVS-ISO 8210:2001 (standard kehtis 10.11.2012)

Eesti põllumajandusentsüklopeedia. I köide. Peatoimetajad Rein Teinberg ja Hardi-Erik Roosve. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998. 350 lk. [ V: 17000 märksõna H: et E: kohati la D: et I: - ]

[valdkond ??] Eesti maaelu entsüklopeedia I (A–K), 2008. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus ja Eesti maaelu entsüklopeedia II (L-Ü), 2009. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

621 taime- ja loomakasvatus 

62101 loomakasvatus[muuda | muuda lähteteksti]

Loomakasvatusvaldkonna sõnad I osa (A-K) . Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Tartu, 2011. http://aps.emu.ee/downloads/loomakasvatusleksikon.pdf (pdf-fail; vaadatud 11.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei saagi olla). Sõnastik siin: http://term.eki.ee/termbase/view/8243774/ (vaadatud 07.03.2017)

Mesindusleksikon I osa (A-M). Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Tartu, 2011. http://aps.emu.ee/downloads/mesindusleksikon.pdf (pdf-fail; vaadatud 11.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei saagi olla). Sõnastik siin: http://term.eki.ee/termbase/view/1980661/

Mesinduse oskussõnastik. Jaak Riis. Tallinn: Eesti Mesinike Liit, 2007. 48 lk. [ H: et E: - D: et I: et ]

Mesinduse oskussõnastik. Koostanud Jaak Riis. Keeleliselt toimetanud Heljo Kaal. Tallinn: Eesti Mesinike Liit, 2007. 48 lk.

Karusloomakasvatuse terminid. Harald Tikk, Viive Tikk, Salme Kangur, Liisa Hansson.Tartu: Eesti Maaülikool, 2007. 113 lk.

Linnukasvatuse terminid. Autorid: Harald Tikk, Matti Piirsalu, Viive Tikk, Liisa Hansson. Koostaja ja toimetaja: Harald Tikk. Tartu: Tartumaa Põllumeeste Liit, 2011.

Kasside tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastik. Kerttu Tihanov, magistritöö. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17959/Magistritoo_Kerttu%20Tihanov.pdf?sequence=1 (pdf-fail; vaadatud 02.03.2013) [ V: 374 inglisekeelset märksõna H: en E: et D: - I: - ]

Kalakasvatus ja kalade tervishoid. (2006)./ Paaver, T., Kasesalu, J., Gross, R., Puhk, M. jt. Tartu : Halo Kirjastus. Raamatu taga on inglise-eesti vesiviljeluse seletav sõnastik, veebiversioon: [51]

Väike inglise-eesti kalapüügitehnika sõnastik. Koostanud Lembit Liimand. 2., ümbertöötatud trükk. Tallinn: Eesti Mereakadeemia, 2001. 48 lk. [ V: u 600 inglisekeelset terminit ja väljendit H: en E: et D: - I: en, et ]

Loomakasvatuse terminoloogia. Koostanud Kasepalu, Siiri jt. 2014. Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Veebiversioon http://aps.emu.ee/terminid/index.php/list/3/1.xhtml (vaadatud 07.03.2017)

62102 maaviljelus 
62103 sordiaretus

622 aiandus[muuda | muuda lähteteksti]

[valdkond?? ka botaanika] Andrea Rausch, Püsililleleksikon: kasvukoht, päritolu, istutamine, hooldamine. Saksa keelest tõlkinud Virve Roost Tallinn: Maalehe Raamat, 2004. 301 lk.

Lilleseade stiilide terminoloogia (õpimaterjal). Indrek Kaeli. 2006. http://ak.rapina.ee/e-ope/flor/stiilid/terminoloogia.html (vaadatud 09.11.2012)

Kompositsiooniõpetuse terminoloogia (õpimaterjal). Indrek Kaeli, 2011. http://ak.rapina.ee/e-ope/indrek.k/kompositsiooniopetus/terminoloogia.html (vaadatud 11.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2016): [52])

Pargiterminite seletussõnaraamat. Sulev Nurme, Nele Nutt. 2012. http://www.keskkonnaamet.ee/public/Pargiterminite_seletuss6naraamat.pdf

Floristika erialasõnastik. Indrek Kaeli, Marek Jakobi, Koidula Rauk, 2012. http://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2013/09/Floristika-erialasonastik.xls (vaadatud 19.12.2015)

623 metsandus, vt ka [puidutöötlemine][muuda | muuda lähteteksti]

Metsamajanduse mõisteid. RMK. Veebilehekülg: http://www.rmk.ee/files/Metsamajanduse%20m%C3%B5isted.pdf (vaadatud 18.09.2012)

7 TERVIS JA HEAOLU[muuda | muuda lähteteksti]

[vt ka biomeditsiin]

72 tervishoid 

Inglise-eesti sõnastik söömishäiretega seonduvatest terminitest. Kivastik, Ruth. Magistriprojekt. Tartu Ülikool, 2009. Link: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17136/Kivastik_Ruth.pdf

Hoolitsuste sõnaraamat. Autorite kollektiiv. Fra Mare Thalasso Spa (Heal AS). http://framare.ee/hoolitsused/hoolitsuste-sonaraamat/ (vaadatud 12.03.2016)

Tervise statistika sõnastik. Eesti Tervise Arengu Instituut, 2012. http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/dialog/Info/sonastik/ (vaadatud 31.12.2015)

Rahvatervishoiu eesti-inglise seletav sõnastik. Tartu Ülikooli tervishoiu instituut http://rahvatervis.ut.ee/terms/terminid.php (vaadatud 06.03.2017)

721 meditsiin[muuda | muuda lähteteksti]

[valdkond ka biokeemia ??] Biokeemiliste analüüside nimetused ja lühendid. Laborimeditsiini mõisted: esmane juhend. Alar Aab, Liisa Kuhi, Ene Ora .. [jt.]. Tartu: Eesti Laborimeditsiini Ühing, 2005. 64 lk.

Piret Kedars, Signe Koppel, Liisa Kuhi, Ellind Lind, Sirje Mäearu, Maire Mägi, Ruth Pulk, Katrin Reimand, Ain Rähni, Tiit Salum, Monyca Sepp, Karel Tomberg, Kärt Tomberg, Katrin Tuttelberg, Eola Valdre, Hematoloogiliste uuringute nimetused ja lühendid, laborimeditsiini terminid, esmane juhend. Eesti Laborimeditsiini Ühing. Veebiversioon [53] (veebileht ei töötanud 04.10.2012; arhiiviversioon (2009): [54])

Inglise-eesti seletav kliiniliste uuringute sõnastik. Birgit Prakson (juhendaja Enn Veldi). Magistritöö. Tartu Ülikool, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, 2012. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/27441/Prakson_Birgit_2012.pdf

[valdkond ??] Meditsiinifüüsika terminoloogia sõnastik. Veebis: http://www.emitel2.eu/emitwwwsql/dictionary.aspx (vaadatud 02.10.2012). Aastal 2011 oli seal paralleeltõlked 28 keeles (sh eesti keel).

Sõnastik: CDC õppematerjal (Centers for Disease Control and Prevention). Adapteerinud Eesti tuberkuloositõrje programm. Tartu: Tervise Arengu Instituut, 2004. 12 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Nakkushaiguste epidemioloogilises seiresüsteemis kasutatavad nakkushaiguste definitsioonid. Tervisekaitseinspektsiooni epidemioloogia osakond. Tallinn: Lege Artis, 2004. 30 lk.

Inglise-eesti õendussõnastik. Koostanud Tiina Kukkes. Tartu: Härmametsa Talu Kirjastus, 2001. 116 lk. [ H: en E: et D: kohati et I: - ]

Tõnu Kauba, Neuroloogia põhiterminid. Versioon 2.2: seletav sõnastik. 2., ümbertöötatud trükk. Tallinn: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2007. 62, [2] lk.

Neuroloogia termineid tegevusterapeudile. Seletav sõnastik. Tõnu Kauba, Karin Lilienberg. . Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Tallinn 2010. 87 lk.

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon. RHK-10. I peatükk A00-B99. Teatavad nakkus- ja parasiithaigused. II peatükk C00-D48. Kasvajad. III peatükk D50-D98. Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad im Tõlkinud arstide kollektiiv. Toimetanud P. Bogovski ja I. Laan. Tallinn: Eesti Sotsiaalministeerium, 1996. 340 lk. [ H: et E: en, la D: - I: et, la ühes ]

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon. RHK-10. IX peatükk I00-I99. Vereringeelundite haigused. X peatükk J00-J99. Hingamiselundite haigused. XI peatükk K00-K99. Seedeelundite haigused. XII peatükk L00-L99. N Tõlkinud arstide kollektiiv. Toimetanud I. Laan. Tallinn: Eesti Sotsiaalministeerium, 1996. 345 lk. [ H: et E: en, la D: - I: et, la ühes ]

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon. RHK-10. VI peatükk G00-G99. Närvisüsteemihaigused. VII peatükk H00-H59. Silma- ja silmamanuste haigused. VIII peatükk H60-H95. Kõrva- ja nibujätkehaigused. Tõlkinud arstide kollektiiv. Toimetanud P. Bogovski ja I. Laan. Tallinn: Eesti Sotsiaalministeerium, 1997. 160 lk. [ H: et E: en, la D: - I: et, la ühes ]

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon. RHK-10. XIV peatükk N00-N99. Kuse-suguelundite haigused. XV peatükk O00-O99. Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood. XVI peatükk P00-P96. Sünniperioodis tekkivad t Tõlkinud P. Bogovski ja arstide kollektiiv. Toimetanud P. Bogovski ja I. Laan. Tallinn: Eesti Sotsiaalministeerium, 1998. 336 lk. [ H: et E: en, la D: - I: et, la ühes ]

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon. RHK-10. XVIII peatükk R00-R99. Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed. XXI peatükk Z00-Z99. Tervise seisundit mõ Tõlkinud ja toimetanud P. Bogovski ja I. Laan. Tallinn: Eesti Sotsiaalministeerium, 1996. 110 lk. [ H: et E: en, la D: - I: et, la ühes ]

[oskussõnastik ??] Rahvusvaheline puuete, vaegurluse ja invaliidsuse klassifikatsioon. Haiguste järelseisunditega seotud klassifikatsiooni käsiraamat. Tõlgitud lühendatult väljaandest International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease. WHO 1980. Tõlkinud Katrin Gross. Toimetanud ja töödelnud Pavel Bogovski ja Ilmar Tallinn: Eesti Sotsiaalministeerium, 1997. 176 lk. [ H: et E: - D: et I: - ]

Helgi Ummus, Väike soome-eesti meditsiinisõnastik. Tallinn, 1996. 92 lk. [ H: fi E: et D: - I: -]

Ladina-eesti ja eesti-ladina meditsiinisõnastik. Ladina-eesti: Antti Hervonen ja Walter Nienstedt, tõlkinud ja täiendanud Georg Loogna; eesti-ladina: koostanud Georg Loogna. Tallinn: Avita, 2004. 358, [2] lk. [ H: et, la E: la, et D: - I: - ]

Julius Tehver, Ülo Hussar, Meditsiinihistoloogia seletussõnaraamat eesti, vene, inglise ja saksa keeles. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 1996. 116 lk. [ H: et E: ru, en, de, kohati la, it D: et, ru, en, de I: ru, en, de ]

Meditsiinisõnastik. Eestikeelsed terminid koos seletuste ning ladina, inglise ja soome vastetega. Tõlkijad: Georg Loogna, Aet Raukas, Katrin Rehemaa, Imbi Reili. Toimetajad: Pavel Bogovski, Rein Kull. Tallinn: Kirjastus Medicina, 1996. 510 lk. [ H: et E: la, en, fi D: et I: - ]

[bibliokirje segane!!] Meditsiinisõnastik: eestikeelsed terminid koos seletuste ning ladina, inglise ja soome vastetega. Tõlkijad Georg Loogna, Aet Raukas, Katrin Rehemaa, Imbi Reili (1. tr.), Katrin Rehemaa (2. tr.); toimetajad Pavel Bogovski, Rein Kull (1. tr.), Sirje Ootsing. 2., uuendatud trükk Tallinn: Medicina, 2004. 864 lk. [ V: 22000 märksõna H: et E: la, en, fi D: et I: - ]

Meditsiiniterminite lühendeid. Koostanud Pavel Bogovski ja Ilmar Laan. Toimetanud Rein Kull. Tallinn: Medicina, 1999. 290 lk. [ H: et, en, la, de, fr segamini (lühendid) E: et, võõrkeelsel ka sealne algkuju D: - I: - ]

Meditsiiniterminite lühendeid. Koostanud Laine Trapido ja Eesti Meditsiiniterminoloogia Komisjon. 2. parandatud, täiendatud, uuendatud trükk. Tallinn: Medicina, 2007. 264 lk.

Väike inglise-eesti-vene meditsiinisõnastik tervishoiutöötajale. Liisa Piiskoppel. Keeletoimetaja Monika Saarkoppel (vene keel), tehniline toimetaja Urmas Sirp. Tallinn: TEA Kirjastus, 2008.

Inglise-eesti meditsiinisõnaraamat õdedele. Liisa Piiskoppel.Toimetaja: Jaak Põlluste. Keeletoimetaja: Rein Kull. Tallinn: TEA, 2000. 87 lk. [ V: üle 3000 märksõna H: en E: et D: - I: - ]

r== 724 stomatoloogia == Inglise-eesti stomatoloogia seletussõnastik. 1. Materjaliõpetus. Siiri Kalmus, Mare Saag, Tartu: Tartu Ülikool, 2002. 59 lk. [ V: 210 inglis- ja 254 eestikeelset märksõna H: en E: et D: en, et I: et ]

Stomatoloogiasõnastik. [segadus ?? mõne allika järgi Hambaravisõnastik]. Tallinn: Magnum Dental, 2003. Stomatoloogiasõnastik. (seletav). Autor: hambaarst.ee. Veebiversioon: http://www.hambaarst.ee/sonastik.php (vaadatud 04.10.2012), teine aadress: http://www.keeleveeb.ee [10.03.2009]. [ H: et E: et D: et ]. Duplikaat (info on leitav ka Stomatoloogiasõnastik): http://terminoloogia.wikispaces.com/hambaravis%C3%B5nastik

Meditsiiniline terminoloogia suuõõne ja hammaste asendi kirjeldamisel (õpiobjekt). Riina Runnel. Tartu ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18374/index.html (vaadatud 10.11.2012)

725 diagnostika- ja ravitehnoloogia 

Nanotehnoloogiad. Sõnastik. Osa 7: Diagnostika ja terapeutika tervishoius. Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 7: Diagnostics and therapeutics for healthcare. ISO/TS 80004-7:2011 et (standard kehtis 10.11.2012)

72501 meditsiiniseadmed 
72502 radioloogia

726 rehabilitatsioon, vt ka seotud valdkonda 812 kehakultuur

727 farmaatsia[muuda | muuda lähteteksti]

Farmaatsiaterminoloogia. Koostajad: Toivo Hinrikus, Mailis Jaamaste, Eveli Kikas, Peet-Henn Kingisepp, Ott Laius, Ain Raal, Sander Sepp, Ave-Ly Toomvap, Peep Veski, Daisy Volmer. Tartu: Ravimiamet, 2010. Veebiversioon [55] (vaadatud 11.11.2012) [vananenud andmed?? V: *4030 H: en E: et, la D: et I: en, et]

Farmaatsiaterminoloogia sõnastik - ravimvormid. Inglise-eesti. Ravimiamet. Veebiversioon: http://www.ravimiamet.ee/sites/default/files/Ravimvormid_1.pdf (vaadatud 2017). [ V: ligi 300 terminit H: en E: et D: - ]

Farmaatsiaterminoloogia sõnastik - manustamisviisid. Inglise-eesti. Ravimiamet. Veebiversioon: http://www.ravimiamet.ee/sites/default/files/Manustamisviisid.pdf (vaadatud 2017). [ V: 72 terminit H: en E: et D: - ]

Farmaatsiaterminoloogia sõnastik: pakendid. Inglise-eesti. Ravimiamet. Veebiversioon: http://www.ravimiamet.ee/sites/default/files/Pakendid.pdf (vaadatud 2017). [ V: 68 terminit H: en E: et D: - ]

Euroopa farmakopöa terminoloogia: veterinaaria eriala terminid. Toivo Hinrikus, Malle Jaagola, Peet-Henn Kingisepp. [jt.]; Tartu Ülikool, Ravimiamet, Eesti Põllumajandusülikool. Tartu: Ravimiamet, 2003. 14 lk.

76 sotsiaalteenused[muuda | muuda lähteteksti]

762 sotsiaaltöö[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise-Eesti sõnastik sotsiaaltöö teemadel. Raul Kivi. http://raulpage.org/sotssona2.html (vaadatud 04.03.2013) ja eesti-inglise sõnastik sotsiaaltöö teemadel: http://raulpage.org/sotssona.html (vaadatud 2017)

Tallinna linnas enim kasutatavad noorsootöö alased mõisted. Koostaja ja toimetaja Lianne Ristikivi. Tallinn: Noorte AMG, 2005.

Väike eesti-inglise noorsootöö sõnaraamat. Veebis: http://www.ank.ee/?p=p_160 (vaadatud 06.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2013): [56]).

Lapsehoiu terminoloogia sõnastik. (koostanud Liina Pärtel, Erika Vahtmäe, Inger Kraav, Siiri-Liisi Läänesaar, Tiia Õun, Tiiu Erelt, Sirje Mäearu, Peeter Päll, Tuuli Rehemaa, Tiina Paet, Heda Kala jt). Veebis http://www.rahvastikuminister.ee/public/Lapsehoiu_terminoloogia_s_nastik.pdf (03.02.10; oli kättesaamatu 2012; arhiiviversioon (2009): [57])

Sotsiaaltöö termineid. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. http://www.eswa.ee/index.php?go=terminoloogia (vaadatud 11.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei leia)

Eve Raeste, Valentina Štšadneva, Eda Vaigla, Natalija Karasjova, Vene-eesti tervishoiu ja sotsiaaltöö sõnastik= Русско-эстонский медицинский и медико-социальный словарь. Toimetanud Tiiu Erelt, retsenseerinud Marika Asberg ja Erika Kruup. Tartu; Paide: Kuma, 2005. 216 lk. [ H: ru E: et D: - I: et ]

Vene-eesti tervishoiu ja sotsiaaltöö sõnastik= Русско-эстонский медицинский и медико-социальный словарь. Eve Raeste, Valentina Štšadneva, Eda Vaigla, Natalija Karasjova.Toimetanud Tiiu Erelt, retsenseerinud Marika Asberg ja Erika Kruup. Parandatud ja täiendatud trükk. Tartu; Paide: Kuma, 2007. 216 lk. [ H: ru E: et D: - I: et ]

Peretööd tutvustav ja peretöös abistav materjal. Valimik peretöös kasutatavaid sõnu= Perhetyötä esittelevä materiaali. Perhetyössä käytettäviä sanoja. Lastekaitse Liit, Rapla Lastekaitse Liit, Väikeperede Ühendus; eessõna: Alar Tamm. Tallinn: Lastekaitse Liit, 2005.

Social protection in Estonia: handbook & dictionary. Phare, Consensus Programme. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 1998. 150 lk. [ H: en E: - D: en I: - ]

Eesti sotsiaalkaitse käsiraamat ja sõnastik. English–Estonian dictionary. Phare, Consensus Programme. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 1998. Lk 98-143. Veebiversioon:http://.parnu.ee/raulpage/sotssona2.html (veebileht maas ca 2012; arhiiviversioon (2007): [58]) [ H: en E: et D: et I: - ]

100 mõistet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 1999. 29 lk [ V: 109 märksõna H: en E: et D: et I: et ]

Aimi Tedresalu "Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal". Magistritöö projekt. Juhendaja Krista Kallis. Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, germaani, romaani ja slaavi filoloogia osakond. 2010. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17228/Tedresalu_Aimi.pdf (16.05.2017)

Puuetega inimeste tehnilised abivahendid: klassifikatsioon ja terminoloogia= Technical aids for persons with disabilities: classification and terminology. Eesti standard EVS-EN ISO 9999:2004. Tõlkinud Külli Reino. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2004. II, 114, [1] lk.

Inglise-eesti / eesti-inglise sotsiaaltöö sõnastik. Dictionary of Social Work. English-Estonian / Estonian-English. Koostanud Erika Jeret ja Marju Medar. Tartu Ülikool 2012

Loon endale õppijana ise tee erialakeele juurde : eesti-vene sotsiaaltöö terminivara. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed. Tallinna Ülikool. Pedagoogiline Seminar. Koostaja Virve Mäemets. Veebiversioon asub: http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/113377 (vaadatud 07.03.2017)

8 TEENINDUS[muuda | muuda lähteteksti]

81 isikuteenindus

Saksa-eesti valiksõnastik puhastusmasinate kasutusjuhendite tõlkimiseks. Magistriprojekt. Koostaja: Olga Titova. Tartu 2008. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17198/Titova_Olga.pdf?sequence=1

[valdkond ??] Parfüümide oskussõnastik. koostanud Sini Kesänen. Veebis http://www.stockmann.lv/portal/3320/

811 hotellindus ja toitlustus[muuda | muuda lähteteksti]

Hinsberg, A. Väike eesti-inglise-saksa-prantsuse-soome-rootsi-vene hotellisõnastik. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1993. 101, [1] lk. [ V: 600 oskussõna H: et, en, fr, ru, fi, sv, de E: et, en, fr, ru, fi, sv, de D: - I: et, en ]

[valdkond ??] Maitsetaimede leksikon: kasvatamine, köök, kosmeetika, tervis. Andrea Rausch, Brigitte Lotz.Saksa keelest tõlkinud Virve Roost. Tallinn: Maalehe Raamat, 2004. 301 lk.

187 mõistet toidu, toitumise, toitainete ja enesehoolduse vallast: abivahend kõigile. Koostajad M. Zilmer, U. Kokassaar, T. Vihalemm. Tartu: Elmatar, 2000. 63 lk. Veebiversioon pdf-failina: http://freesport.ee/showItem.php?id=331 (vaadatud 16.09.2012). [ V: 187 mõistet H: et E: en D: et I: - ]

Euroopa menüüd - vestmik ja sõnastik. Tallinn: TEA Kirjastus, 2006. 336 lk.

Ahtriprojekt. Põhjalik toitumisraamat. Angelika Erin. Tallinn: Meediatera, 2006. 280, [1] lk.

Eesti rahvustoitude eesti-saksa sõnastik. Merili Tupits, 2010. Magistriprojekt. Tartu Ülikool. Veebiviide: [59] (vaadatud 17.10.2013)

Sensoorne analüüs. Sõnavara. Sensory analysis - Vocabulary. Eesti standard EVS-ISO 5492:1998. Kavandi on koostanud toidu standardimise tehnilise komitee EVS/TK1 töögrupp koosseisus: Lehti Redel (töögrupi juht), Valve Krosing, Tiia Kullamaa, Linda Mendel, Anne Siig, Galina Vuks. Kavandit kohendas keeleliselt Rein Kull. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Inglise-eesti - eesti-inglise sõnastik restoranipidajale. Restaurateur's Glossary: English-Estonian / Estonian-English. Koostanud Vahur Raid. Tallinn: Festart, 2000. 244 lk. [ V: 5000 ingliskeelset terminit H: en, et E: et, en D: - I: - ]

Eesti-inglise lauakatmise terminoloogia Kristel Koddala. http://cmsimple.e-ope.ee/lauakatmine/?Eesti-inglise_terminoloogia_s%F5nastik (vaadatud 10.11.2012)

Inglise-eesti-inglise kokandussõnastik. Marju Taukar.Menu Kirjastus, 2010. 152 lk.

Kokanduse sõnastik. Autor: Kokaraamat.ee & Tserling OÜ. Veebiversioon: http://kokaraamat.ee/sonastik.php [15.05.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2013): [60]]. [ H: et E: kohati en D: et ]

Nami-nami kokandussõnastik. Veebiversioon: http://www.nami-nami.ee/sonastik (vaadatud 2017). [ V: 1406 kirjeldust H: et, kohati la, en, de, ru, fr, it, sv, fi E: et, kohati la, en, de, ru, fr, it, sv, fi D: et I: - ]

[oskussõnastik ??] 1000 tähtsamat sõna. Inglise keel. Söök ja jook

Toidutare.ee toidusõnastik http://www.toidutare.ee/termin.php

Saksa-Eesti veinisõnastik. Magistritöö. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17170/Poeder_Kristi.pdf?sequence=1

Veinisõnastik. Sõnastiku koostajat ei ole märgitud. Vaadatud 26.04.2015

Õllesõnastik. Veebiversioon: http://www.beerguide.ee/sonastik.html [11.10.2010] [ H: et, en, de segamini E: - D: et I: -]

Pisike õllesõnastik http://baarilett.blogspot.com.ee/2006/09/pisike-llesnastik.html (vaadatud 2017)

Väike prantsuse-eesti šokolaadi- ja kakaotööstuse sõnastik. Koostanud Kristel Nigul. Veebiversioon: šokolaadi- ja kakaotööstuse sõnastik

[valdkond ??] Perenaise leksikon. 1933. 5. ja 7. trükk ilmusid pealkirja all Perekonna leksikon. Sisaldab ka Toitude ja jookide leksikoni

[valdkond ??] Perenaise leksikon. Linda Petti. Tallinn: Valgus, 1993. [ H: et E: en, fr, de, kohati la D: et I: -]

Kodukoka tarkuseraamat. Köögileksikon A–Y. Koostanud Maire Suitsu. Toimetanud Malle Kiirend. Tallinn: Varrak, 2002. 508 lk.

[oskussõnastik ??, sama mis järgmine ??] Restoran. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari Ametikeel. Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid. Toimetajad: Ants Pihlak ja Helju Jüssi. Tallinn, 1996. 130 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

[oskussõnastik ??, sama mis eelmine ??] Restoran. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari "Ametikeel". Teine, parandatud trükk. Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid. Toimetajad: Ants Pihlak ja Helju Jüssi. Tallinn: Keelefirma TEA, 1997. 144 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Prantsuse-Eesti restoraniköögi ja -teeninduse sõnastik

Väike inglise-eesti seletav viskisõnastik. Magistritöö. Koostanud Tõnu Soots. Tartu Ülikool, 2013. Veebiversioon http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/31950/Soots_Tonu_2013.pdf?sequence=1 [02.03.2015]

Eesti-inglise Eesti köögi sõnastik. Magistriprojekt. Koostanud Ingrid Sune. Tartu Ülikool, 2009. Veebiversioon: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17192/Sune_Ingrid.pdf?sequence=1 [07.03.2015]

812 kehakultuur (ja sport), vt ka seotud valdkonda 726 rehabilitatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Väike inglise-eesti jalgrattaspordisõnastik. Coleman, Kati. Magistriprojekt. Tartu Ülikool. http://www.ejl.ee/shared/File/rattasonastik.pdf (27.04.2011)

Ratsaspordi ABC. Raigo Kollom. Toimetajad Siim Nõmmoja, Riina Pill. Tallinn: Eesti Ratsaspordi Liit, 2007. 72 lk.

Võimlemise ja pallimängude sõnastik. Koostajad: Helmut Valgmaa, Norbert Hurt, Riina Reinsalu, Mari Kikerpill, Milvi Visnapuu, Viljar Kasemaa, Jüri Tarto, Aigar Tõnus, Jaak Ulman, Kristjan Kais. Tartu: Koolibri 2011. Veebis pdf-failina http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22076 (vaadatud 04.10.2012)

Curling'u terminoloogia. http://www.curling.ee/uudised?news_id=21 (Sõnastik on doc-failina; vaadatud 09.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei leia)

Võimlemise oskussõnastik. Koostajad Kadri Liivak-Riisalo, Liia Palmse, Helmut Valgmaa. Veebilehekülg: http://treener.eok.ee/dokument_open.php?dokument_id=229 (pdf-fail; vaadatud 10.11.2012) [ V: *650 märksona H: et, en E: et D: et I:- ]

Väike inglise-eesti jalgpallisõnastik. Anna-Liisa Kurve. Magistriprojekt. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17216/Kurve_Anna_Liisa.pdf?sequence=1

Saksa-eesti jalgpallisõnastik. Argo Valdmann. Tartu : Tartu Ülikool, 2011. Magistritöö: [61]

Kehalise kasvatuse mõisted 7.-9. klassile: eesti-vene-eesti sõnastik. Vello Hein.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 111 lk. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [11.03.2009]. [ H: et E: ru D: et I: ru ]

Väike inglise-eesti võrkpallisõnastik. Karin Issajev. (Magistriprojekt "Väike inglise-eesti võrkpallisõnastik", Tartu Ülikool, Tartu 2005). Url: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17128/Issajev_Karin.pdf?sequence=1 [22.04.2012]. [ V: 238 terminit H: en E: et D: et I: et ]

Karate terminoloogia. Eesti Karate-Do Wadokai Selts. http://www.wadokai.ee/terminoloogia.html (vaadatud 09.11.2012)

Shotokan karate terminoloogia. Karateklubi Tengu. http://tengu.ee/?page_id=134 (vaadatud 07.03.2017)

Judo (džuudo) terminoloogia, sh vöönõuded. Eesti Judoliit. http://www.artest.ee/doc/kollane_5_kyu.pdf (vaadatud 11.11.2012)

Judo terminoloogia. Aitado Klubi MTÜ. http://www.judopoisid.ee/terminid/terminid_i-k.html (vaadatud 27.02.2013).

Judo (džuudo) ja jujutsu (jujitsu) terminoloogia.. http://www.hot.ee/jujitsu/vood/terminoloogia.htm (vaadatud 09.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2016): [62])

Taekwondo terminoloogia. Spordiklubi Chirisan-Estonia. http://www.hot.ee/t/taekwondo/termin2.htm (vaadatud 09.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2012) [63])

Väike eesti-inglise seletav koolisõidusõnastik. Elisabet Klaas. Tallinn: Eesti Hobuse Kaitse Ühing, 2008. 48 lk. [250 eestikeelset terminit ingliskeelsete vastetega. Inglise-eesti sõnaregister]

Evi Roodas, Riistharjutuste ja akrobaatiliste harjutuste oskussõnad ning kirjeldamine. Täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005. 65 lk.

Purjetaja sõnaraamat = Yachting dictionary = Segler-Wörterbuch = Словарь яхтсмена : inglise-vene-saksa-eesti.Arvet Tetsmann, Heino Lind. Toimetanud U. Mereste. Tallinn: Valgus, 1980 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda)

Surfamise termineid SurfiWikis. http://wiki.surf.ee/Surfiasjad/Terminoloogia (vaadatud 11.11.2012)

Bridgeõpiku sõnastik: eesti-inglise [võiks tõlkida: Bridžiõpiku sõnastik!!] . Veebiversioon: http://www.eki.ee/kere/koopia/bridge/bridge.html [vaadatud 2017] [ V: 69 märksõna H: et E: en D: -et ]

Pokkerisõnastik - mõisted ja terminoloogia. PokerNews Eesti. Veebiaadress http://ee.pokernews.com/pokkeriterminid/ (vaadatud 08.11.2012). Sama sõnastiku valim võtmeterminitest http://ee.pokernews.com/pokkeristrateegia/pokkeri-votmeterminid.htm (vaadatud 08.11.2012)

Pokkeri terminoloogia. PokerInfo24. http://www.pokerinfo24.net/opetus/index.php?id=op10 (vaadatud 09.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2008): [64])

Mängude entsüklopeedia. Koostaja Barb Whiter, inglise keelest tõlkinud Mall Pöial, toimetanud Helen Arak. Tallinn: Tänapäev, 2005. 375, [1] lk.

813 turism[muuda | muuda lähteteksti]

Riina Plosila, Eesti-soome loodusturismisõnastik: abiks turistidele. Luontomatkailusanasto suomi-viro-suomi:avuksi luontomatkailuyritäjälle. Turu: Turu Ülikooli Täienduskoolituskeskus, 2000. 29 lk.

Enn Veldi, Irina Külmoja, Oksana Palikova, Ursula Erik, Vene-eesti turismi- ja puhkesõnastik= Русско-эстонский словарь по туризму и отдыху. Toimetanud Tiiu Erelt, retsenseerinud Heli Tooman ja René Meimer. Tartu; Paide: Kuma, 2005. 164 lk. [ H: ru E: et D: - I: et ]

[oskussõnastik ??] Turism. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari "Ametikeel". Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid ja Els Lindvet. Retsensent: Daisy Järva. Toimetajad: Ants Pihlak ja Margit Langemets. Tallinn, 1997. 160 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastik= English-Estonian and Estonian-English dictionary of tourism. Heli Tooman, Enn Veldi. Toimetanud Tiiu Erelt. Tartu: Studium, 2006. 443, [1] lk. [ H: en, et E: et, en D: kohati et I: - ]

Soome-Eesti ja Eesti-Soome turismisõnastik. Tiina Maripuu, Heli Tooman, Enn Veldi. Toimetanud: Tiina Lias, Hilkka Kemppinen. Tallinn, 2010. 384lk, üle 9000 märksõna.

[oskussõnastik ??] Hotell. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari "Ametikeel". Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid. Toimetajad: Ants Pihlak ja Helju Jüssi. Tallinn, 1996. 123 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Väike matkaterminoloogia sõnastik. Koostanud matkaterminoloogia komisjon, esimees Ivar Vilde. Tallinn: Eesti Matkaliit, 2002. Veebiversioon: www.funholiday.org/meedia/kool/Matka%20sonastik.doc (vaadatud 2017). Varem: veebiversioon: http://.matk.ee/termin/sonastik.htm [21.04.2008; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2008): [65]]

[kas sama sõnastik mis eelmine ??] Väike seletav matkasõnastik, veebis http://www.matkaliit.ee/V%E4ike-matkaterminoloogia-s%F5nastik (vaadatud 05.10.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei leia)

Hyvää päivää! Matkailu- ja palvelualan suomi-viro-käsikirja= Tere päevast! Turismi ja teeninduse soome-eesti vestmik. Helsinki: Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus, 1999. 149 lk.

Firni loeng, sisaldab hulga ronimistermineid'. http://www.firn.ee/loengud/Magironimise_ulatus_stiilid_loeng2007.pdf (vaadatud 2017). Mägironimisega seotud sõlmed http://www.firn.ee/loengud/solmed_loeng2007v1.pdf (vaadatud 2017) ja veel sõlmedest http://www.jkalpiklubi.ee/kool/materjalid/solmed_harjutamiseks.pdf (vaadatud 2017)

84 transport[muuda | muuda lähteteksti]

[vt ka [autod, laevad ja lennukid] [oskussõnastik ??] Veondus. Inglise keele väljendid ja sõnavara. TEA sari "Ametikeel". Inglise keelest tõlkinud Vahur Raid, Ireen Järvekülg ja Saule Reitel. Toimetajad: Ants Pihlak ja Margit Langemets. Tallinn: TEA Kirjastus, 1998. 192 lk. [ H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Rahvusvaheliste kaugveoautojuhtide vestmik-sõnaraamat eesti-inglise-prantsuse-saksa-itaalia-hispaania. Tõlgitud väljaandest: The International Truck Driver Phrase Book and Dictionary by M. P. Langenau, RHA Ltd 1999. Tõlkija märkimata. Tallinn: ERAA, 2000. 103 lk. [ H: et, en, fr, de, it, es E: et, en, fr, de, it, es D: - I: - ]

Maanteesõidukid. Massid. Sõnavara ja koodid= Road vehicles. Masses. Vocabulary and codes. Eesti standard EVS-ISO 1176:2004. Tõlkis Väino Jõgeva, tõlke korrigeeris ja eestikeelsed terminid töötas välja Aimu Reintam. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. IV, 17, [1] lk. [ H: et E: en D: et I: - ]

Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haagisveokite mõõtmed. Terminid ja määratlused= Road vehicles. Dimensions of motor vehicles and towed vehicles. Terms and definitions. Eesti standard EVS-ISO 612:2004. Tõlkis Väino Jõgeva, tõlke korrigeeris ja eestikeelsed terminid töötas välja Aimu Reintam. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. IV, 17, [1] lk. [ H: et E: en D: et I: - ]

Maanteetranspordi terminoloogia sõnaraamat: inglise-eesti. Tallinn: Eesti Rahvusvaheline Autovedude Assotsiatsioon, 1997. 183 lk. [ V: 4387 märksõna H: en E: et D: - I: et ]

Liiklusterminite saksa-eesti valiksõnastik. Tairi Baier. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2013. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/38253/baier_tairi.pdf?sequence=1

Rattajuppide sõnastik: https://www.hobisport.ee/index.php/tehnikanurk/7-rattajuppide-sonastik (vaadatud 2017)

84101 lennundus[muuda | muuda lähteteksti]

(vaata ka 525 autod, laevad ja lennukid)

Inglise-eesti lennureisija sõnastik. Magistriprojekt. Koostanud Kerli Keerma. Veebiversioon: https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17135/Keermaa_Kerli.pdf?sequence=1[8.03.2015]

Lennunduse termineid (üks kolmest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium terminibaasist intellektuaalse omandi ja elektroonilise side terminibaasi kõrval. Veebiversioon: http://terminis.mkm.ee

Lennundusalased terminid: eesti-inglise. Alar Virves. Veebiversioon: http://www.keeleveeb.ee [09.03.2009]. [ V: 1900 sõnaartiklit H: et, en E: et, en D: - ]

84102 logistika[muuda | muuda lähteteksti]

Logistikasõnastik wiki-vormis. http://wiki.eek.ee/index.php/LOGISTIKAS%C3%95NASTIK (vaadatud 07.03. 2017)

Lühike sõnaraamat logistika valdkonna mõistetest, terminitest ja akronüümidest. Logistika teabeportaal "Logiproff". http://www.logiproff.com/index.php?lang=est&main_id=48 (mitu pdf-faili; vaadatud 12.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversiooni ei leia)

Logistika sõnaraamat + Logistiku ABC: logistika põhiterminite seletused (eesti, inglise ja vene keeles) veebis http://www.estonian-warehouse.com/?huvitavat&teema=4 (sõnastik on 3 pdf-failina; vaadatud 07.03.2014)

Logistika ja tollinduse termineid. NT Logistika. http://www.ntlogistika.ee/terminoloogia/ (vaadatud 11.11.2012; ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2015): [66])

Tõsteseadmete mõisteid. http://www.estonian-warehouse.com/failid/28184461.pdf (vaadatud 04.10.2012) [V: 11 terminit H: et E: mõnedele en D: et I: -]

84103 maanteetransport

84104 merendus[muuda | muuda lähteteksti]

(teha ühtne merendusmõistete loend, seejuures integreerida see:

Mereviki [67]

 • VT ÜLAL MÄRKUST

Mereleksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. 590 lk. [ V: sõnastikus 2196 märksõna H: et, en E: ru, et D: et I: ru, et ]

 • VT ÜLAL MÄRKUST

Inglise-eesti meresõnaraamat. Juhtivtoimetaja ja eessõna Uno Laur. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008. 735 lk.

 • VT ÜLAL MÄRKUST

Inglise-eesti meretranspordi kommertsterminite leksikon. Ain Eidast. Tallinn: Eesti Mereakadeemia, 2009. 230 lk.

 • VT ÜLAL MÄRKUST

84105 raudteetransport (raudteeasjandus)[muuda | muuda lähteteksti]

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Üldsõnavara= Railway applications. Braking. Generic vocabulary. Eesti standard EVS-EN 14478:2006. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2006. II, 65, [1] lk.

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 1: Määratlused. Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 1: Definitions. EVS-EN 13232-1:2003 (standard kehtis 10.11.2012)

84106 teedeala[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti-inglise teede ja tänavate sõnastik. Mariko Veldi. Magistriprojekt. Tartu, 2005. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17204/Veldi_Mariko.pdf?sequence=1 (vaadatud 10.03.2013)

Teevalgustus. Osa 1, Valgustusklasside valik= Road lighting. Part 1, Selection of lighting classes. Kavandi koostas Endel Risthein. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2007. II, 28, [1] lk.

Eesti-inglise ja inglise-eesti teedeala sõnastik. Estonian-English-Estonian Road and Traffic Dictionary. Koostanud Sven Pertens. Tallinn: Riigi Maanteeameti tehnokeskus, 1996. 135 lk. [ V: umbes 4500 sõna või mõistet H: et, en E: en, et D: - I: - ]

Teepiirdesüsteemid. Osa 1: Terminoloogia ja katsemeetodite üldtingimused. Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods. EVS-EN 1317-1:2010 (standard kehtis 10.11.2012)

Talihooldeseadmed. Terminoloogia. Talihoolde terminid. Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance. EVS-EN 15144:2007 (vaadatud 10.11.2012)

Transpordi ja kaubandusalased terminid (Inglise keeles) Veebiversioon: http://www.atlaslogistics.ee/est/kasulik-informatsioon-ja-dokumendid/transpordialased-terminid/ (vaadatud 21.05.2012)

Transpordistatistika sõnastik (lisa bibliokirje ??. Neljas trükk) https://www.stat.ee/dokumendid/59433

85 keskkond (pers: täpsemalt keskkonnakaitse)[muuda | muuda lähteteksti]

[vt ka [keskkonnateadused]

85301 jäätmehooldus[muuda | muuda lähteteksti]

Pakend: pakend ja keskkond: terminoloogia= Packaging: packaging and the environment: terminology. Eesti standard EVS-EN 13193:2003. Tõlkis Marina Maran, vaatas läbi ekspertkomisjon koosseisus Helle Haljak, Matti Viisimaa, Harri Moora ja Ahto Hunt. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2003. II, 17, [1] lk. (standard kehtis 10.11.2012) [ H: et E: - D: et I: - ]

85302 veemajandus 

86 turvalisus (turvamine)[muuda | muuda lähteteksti]

861 vara ja isikute turvalisus 

86101 korrektsioon[muuda | muuda lähteteksti]

(täpsemalt politseitöö ja sellega seotud õiguslikud jõustruktuurid, kriminoloogia)

Väike seletav politseisõnastik, veebis http://www.politsei.ee/?id=84 (ei töötanud 2017; arhiiviversioon (2008): [68]). Eestikeelne seletav sõnaraamat. Mõnikümmend sõna, ühel lehel

Suomi-viro-suomi vankeinhoidon sanastoa. Toimittanut Krista Künnapuu. Vantaa: Vankeinhoidon koulutuskeskus, 1999. 50 lk. [ H: fi, et E: et, fi D: - I: - ]

Helle Vissak, Eesti-vene-eesti politseivestmik= Эстонско-русско-эстонский разговорник для полицейских. Tallinn: Estada Kirjastus, 2001. 183, [1] lk. [ H: et E: ru D: - I: - ]

86102 päästeteenistus 

862 ohutustehnika (sh tuleohutus ja tuletõrjumine)[muuda | muuda lähteteksti]

[oskussõnastik?] Ohutus laeva pardal: IMO meresidepidamise ohutusfraasid. Tõlkinud Elna Aun ja Rein Niidas. Tallinn: Euroülikool, 2000. 227 lk. [ H: en E: et, ru D: en, et, ru I: - ]

Ehitiste tuleohutus. Osa 1, Sõnavara= Fire safety of constructions. Part 1, Vocabulary. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. III, 48, [1] lk.

[sama mis ülemine sõnastik ??] Ehitiste tuleohutus. Osa 1, Sõnavara= Fire safety of constructions. Part 1, Vocabulary. Eesti standard EVS 812-1:2005. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005. III, 48, [1] lk. [ H: et E: en D: et I: et ]

[sama mis ülemine sõnastik ??] Ehitiste tuleohutus. Osa 1, Sõnavara= Fire safety of constructions. Part 1, Vocabulery. Eesti standard EVS 812-1:2002. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2002. III, 36, [1] lk.

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 1: Tulekahju põhimõisted. Fire protection - Vocabulary - Part 1: General terms and phenomena of fire. Eesti standard EVS-ISO 8421-1:1998. Kavandi valmistasid ette Ain Karafin, Peep Konts, Priit Kuura, Lembit Neidre, Vaino Pedask ja Arvo Valm. Lõppredaktsiooni kohendas keeleliselt Rein Kull. son, reg, def et, en Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 2: Ehitiste tuleohutus. Fire protection - Vocabulary - Part 2: Structural fire protection. Eesti standard EVS-ISO 8421-2:1997. Kavandi valmistasid ette Ain Karafin, Priit Kuura, Lembit Neidre, Rein Soolmann. Lõppredaktsiooni kohendas keeleliselt Rein Kull. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1997. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 3: Tulekahju avastamine ja sellest teatamine. Fire protection - Vocabulary - Part 3: Fire detection and alarm. Eesti standard EVS-ISO 8421-3:1997. Kavandi valmistasid ette Ain Karafin, Priit Kuura, Peeter Vakepea ja Arvo Valm. Lõppredaktsiooni kohendas keeleliselt Rein Kull. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1997. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 4:Tulekustutusvahendid. Fire protection - Vocabulary - Part 4: Fire extinction equipment. Eesti standard EVS-ISO 8421-4:2000. Kavandi valmistasid ette Leonid Fjodorov, Ain Karafin, Priit Kuura, Arvo Laht, Piret Saar, Peeter Vain, Jaanus Vessart, Vassil Hartšuk, Ülo Schumann, Toomas Randmaa, Indrek Siigur, Arvo Valm. Kavandi keelelise korrektuuri tegi Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 5: Suitsutõrje. Fire protection - Vocabulary - Part 5: Smoke control. Eesti standard EVS-ISO 8421-5:1998. Kavandi valmistasid ette Ain Karafin, Peep Konts, Priit Kuura, Lembit Neidre, Rein Soolmann. Lõppredaktsiooni kohendas keeleliselt Rein Kull. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 6: Evakuatsioon ja päästevahendid. Fire protection - Vocabulary - Part 6: Evacuation and means of escape. Eesti standard EVS-ISO 8421-6:2000. Kavandi valmistasid ette Ain Karafin, Priit Kuura, Lembit Neidre, Toomas Raudmaa, Arvo Valm. Kavandi keelelise korrektuuri tegi Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Standardiamet, 2000. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

Tuleohutus. Sõnavara. Osa 7: Plahvatuse avastamise ja summutamise vahendid. Fire protection - Vocabulary - Part 7: Explosion detection and suppression means. Eesti standard EVS-ISO 8421-7:1998. Kavandi valmistasid ette Ain Karafin, Peep Konts, Priit Kuura. Lõppredaktsiooni kohendas keeleliselt Rein Kull. Tallinn: Eesti Standardiamet, 1998. [ H: et, en E: - D: et, en I: et, en ]

863 sõjandus (sh tsiviiljulgeolek, militaarõpe)[muuda | muuda lähteteksti]

MILITERM. Sõjandusterminoloogia: eesti-inglise-prantsuse-saksa. Veebiversioon: http://termin.eki.ee/militerm/ [vaadatud 2017]. [ H: et, en, fr, de E: et, en, kohati fr, de D: et, en]

Väike eesti-inglise-prantsuse-rootsi-saksa-soome-vene sõjanduse sõnastik. Koostanud Enn Veskimägi. Autorid: Yrjö Honkanen (soome keel), Raimo Raag (rootsi keel), Ülo Treikelder (prantsuse keel), Enn Veskimägi. Toimetajad: Enn Veskimägi, Vello Vare, Mari Hiiemäe. Märksõnastikku retsenseerinud: Vello Vare, Rein Kull. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2001. 427, [2] lk. [ V: ligi 3300 eestikeelset sõjandusterminit ja terminoloogilist sõnaühendit ning sõjanduses enam kasutatavat üldkeelendit H: et E: en, fr, sv, de, fi, ru D: - I: en, fr, sv, de, fi, ru ] käsi Valimik sõjandustermineid. Koostanud Heino Ernits. Toimetajad Arvo Sirel ja Enn Veskimägi. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998. 280 lk. [ V: ligikaudu 3000 erialasõna ja sõnaühendit H: et E: - D: et I: - ]

Eesti-saksa juhtimisalane sõjandusterminoloogia. Helle Blum. Magistriprojekt. Tartu, 2012. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27437/Blum_Helle.pdf?sequence=1 (vaadatud 09.11.2012)

Inglise-Eesti maismaaoperatsioonide seletussõnastik. Helen Köhler. Magistriprojekt. Tartu, 2005. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17140/Koehler_Helen.pdf (vaadatud 18.05.2016)

Käsitulirelvade areng. Koostanud Jaan Märss. Terminoloogia ülevaateartikkel, eesti-vene-inglise-saksa mõisted. http://jaanmarss.planet.ee/juhendid/Tulirelvad/kaesitulirelv.html#pt062 (vaadatud 2017)

Varia (sh tähtsamad üldsõnastikud ja kategoriseerimata oskussõnastikud)[muuda | muuda lähteteksti]

Tähtsaid eestikeelseid üldsõnastikke (v.a võõrsõnastikud)[muuda | muuda lähteteksti]

(sinised lingid viivad vastavate raamatuteni, mitte aga arvustusteni)

Oskussõnastike loendid[muuda | muuda lähteteksti]

Muud; kas on oskussõnastikud??[muuda | muuda lähteteksti]

Uue aja sõnaraamat: mosu, napa, fäng ja teisi uudissõnu. Maris Sander. Eesti Ekspress. http://ekspress.delfi.ee/kuum/uue-aja-sonaraamat-mosu-napa-fang-ja-teisi-uudissonu?id=28350361 (vaadatud 10.01.2010)

Inglise Keel Julgetele Inglise-Eesti Slängisõnastik, Koostanud Margus Enno. Troll, 2002

Võõrsõnad. TEA RAHVASÕNARAAMAT. Koostajad: Elo Maandli, Mari Mets, Leeni Uba, Anu Vaba, Maarja vaba. Toimetajad: Külli Kuusk, Tuuli Rehemaa. Tallinn: TEA Kirjastus, 2006. 592lk. [ V: üle 5000 H: et E: - D: et I: - ]

All American: amerikanismide sõnaraamat / [tõlkinud Mari Vaba; toimetanud Heido Ots; kujundanud Kersti Tormis]Tallinn: Kirjastus Valgus, 2000.]]


Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]