Utilitarism

Allikas: Vikipeedia

Utilitarism on eetikas positsioon, mille kohaselt moraalse valiku korral on parim lahendus selline, mis toob maksimaalset kasu võimalikult paljudele inimestele. See on üks konsekventsionalismi vorme.

Tegude õigsus ja väärus sõltuvad utilitarismi järgi nende tagajärgede headusest ja halbusest. Utilitaristide arvates on moraali eesmärk teha elu paremaks, suurendades heade asjade (näiteks naudingu ja õnne) kogust maailmas ning vähendades halbade asjade (näiteks valu ja õnnetuolek kogust maailmas. Nad ei tunnista tavadel, traditsioonidel ja üleloomulike olendite käskudel põhinevaid moraalisüsteeme, vaid peavad moraali tõeseks või õigustatuks olenevalt selle panusest inimeste (ja võib-olla üldse tundlike olendite) heaolusse.[1]

Moraalifilosoofiana sai utilitarism alguse Frances Hutchesoni, David Hume'i ja Adam Smithi töödest ning jõudis oma klassikalisse staadiumi Jeremy Benthami ja John Stuart Milli kirjutistes.

Utilitarismi põhimõtete rakendamine on komplitseeritud, sest maksimaalset kasu on raske määratleda. Isiklikke hüvesid ei tohi hinnata kõrgemalt kui teiste inimeste samalaadseid hüvesid. Hüvede hindamisel ei tohi ka toimuda diskrimineerimist mingi eritunnuse (keel, nahavärv, sugu, rahvus jne) alusel. Samuti tuleks jälgida, et hüved jaotuksid võimalikult ühtlaselt.

Utilitarismi alused[muuda | muuda lähteteksti]

  • Teole annavad moraalse aluse selle tagajärjed.
  • Tegude tagajärgede hindamise alus on kasu (ladina keeles utilitas).
  • Tagajärgede hindamisel ei peeta silmas mitte individuaalset, vaid üleüldist kasu. (Kasu saab mõõta hüvede hulgaga või isikliku tunde (mauding) intensiivsuse ja kestusega.)

Utilitarism hindab tegusid, seadusi, poliitikaid, iseloomujooni, moraalikoodekseid jms nende heade ja halbade tagajärgede järgi, eristades seda, millel on kokkuvõttes kõige paremad tagajärjed. Alternatiividest tuleb valida see, mis "maksimeerib kasu", st teeb kõige rohkem head.[1]

Kuigi utilitarismil on ainult üks hindamisprintsiip, on selle rakendamine keeruline, sest tuleb teada, millised asjad on head ja halvad, kelle hüve tuleks maksimeerida ja kas tuleks arvestada tegelikke tagajärgi või ettenähtavaid tagajärgi.[1]

Headuse kriteerium[muuda | muuda lähteteksti]

Jeremy Bentham pooldas hedonismi, mille järgi ainuke hea asi on nauding. Teisi hüvesid peavad hedonistid instrumentaalseteks. Nauding on seesmine hüve. Ainuke seesmiselt halb asi on valu (kannatus). Hedonismile on vastu väidetud, et on seesmisi hüvesid, mis pole tunded, (pluralism). Teine alternatiiv on vaadelda [[väärtus]e alusena soove või eelistusi: väärtuslik on inimesele see, mida ta soovib, ja kui soovid on vastuolus, siis seda, mida ta rohkem soovib.[1]

Utilitaristid on ühel meelel, et asjad on väärtuslikud sellepärast, et nad kalduvad tekitama heaolu (seesmist hüve, seesmist väärtust) või vähendama halbolu.[1]

Heaolu adressaat[muuda | muuda lähteteksti]

Utilitaristlikku arutlusskeemi saab rakendada peale moraaliarutluste igasuguseks ratsionaalseks otsustetegemiseks.[1]

Kui otsustakse, mida teha ainult iseenda heaks, siis peetakse silmas ainult enda kasu. Utilitaristliku skeemi järgi tuleb teha valik, mis toob mulle kõige rohkem kasu.[1]

Sageli tehakse valik mõne rühma huvides. Rühma heaolu on kõigi selle liikmete heaolu kogusumma. Kõigi huve tuleb võrdselt arvestada. [1]

Utilitaristlik moraaliteooria nõuab täielikku erapooletust, mida Jeremy Bentham sõnastas nii: igaühte tuleb arvestada ühena, mitte kedagi rohkem kui ühena. Nii omakasu kui ka erapoolikus mõne rühma suhtes lükatakse tagasi. Eetilist egoismi peab utilitarism vääraks moraaliks või üldse mitte moraaliks.[1]

Tegelikud tagajärjed või ettenähtavad tagajärjed?[muuda | muuda lähteteksti]

Teo tegelikud tagajärjed võivad erineda ettenähtavatest tagajärgedest.[1]

Ainult ettenähtavate tagajärgede arvestamise kasuks räägib see, et tundub ebaõiglane öelda, et teo sooritaja toimis vääralt, kui ta ei võinud teo halbu tagajärgi ette näha. Sellele väidetakse vastu, et üks asi on teo hindamine, teine asi on tegija hindamine. Kuigi tegu oli väär, ei saa tegijat laita. Ettenähtavata tagajärgede utilitaristid ei näe aga alust panna tegude moraalset õigsust või väärust sõltuvusse tõsiasjadest, mida ei pruugi olla võimalik teada.[1]

Tegelike tagajärgede utilitarismi järgi on õige tegu see, millel on kõige paremad tagajärjed. Ettenähtavate tagajärgede utilitarismi järgi on õige tegu see, mille oodatav kasu on kõige suurem. Oodatav kasu saadakse arvestades oodatavaid tagajärgi ja nende tõenäosust. Ettenähtavate tagajärgede utilitarismi järgi on utilitaristlik moraaliteooria otsustamisprotseduur, tegelike tagajärgede utilitarismi järgi õige ja väära kriteerium.[1]

Liigitus[muuda | muuda lähteteksti]

Eristatakse teoutilitarism ja reegliutilitarism. Teoutilitarism keskendub konkreetsete tegude tagajärgedele, reegliutilitarism teatud tüüpi tegude tagajärgedele. Teoutilitaristid leiavad, et me peaksime sooritama teo, mis toob summaarselt kõige rohkem kasu, kusjuures seda põhimõtet tuleb rakendada igal konkreetsel juhtumil. Reegliutilitarismi järgi on tegu moraalselt õigustatud, kui see on kooskõlas õigustatud moraalireegliga, ja moraalireegel on õigustatud, kui selle võtmine moraalikoodeksisse tooks rohkem kasu kui alternatiivsed reeglid või reegli puudumine.[1]

See eristus sai tuntuks 1950ndatel. Need terminid võttis kasutusele Richard Brandt (varem räägiti otsesest ja kaudsest utilitarismist ning äärmuslikust (extreme) ja kitsendatud (restricted) utilitarismist. Bentham ja Mill rakendavad kord üht, kord teist. On vaieldud, kumba nad pooldasid (või pooldasid mõnd nende kombinatsiooni). Mill ütleb teose "Utilitarianism" 2. peatükis, et kasuprintsiibile apelleeritakse otseselt ainult siis, kui teisesed printsiibid (reeglid) on omavahel vastuolus. Seda on tõlgendatud reegliutilitarismi pooldamisena.[1]


Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]