Vikipeedia:Iseseisvalt maailmahariduses(t)

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

"Iseseisvalt maailmahariduses(t)" on maailmahariduse teemaline Vikipeedia artikli, õpilasuurimuse ja praktilise töö konkurss, mis toimub 10. septembrist 10. detsembrini 2018 MTÜ Mondo eestvedamisel koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga.

Konkursi peakorraldaja MTÜ Mondo on suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev Eesti organisatsioon. Mondo Maailmahariduskeskuse üldeesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust üleilmastumise probleemidest ja edendada vastutustundlikku tarbimist ning sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust maailma vaesemate ja haavatavamate piirkondade (elanike) vastu.

Õpilaskonkurss "Iseseisvalt maailmahariduses(t)" on ellu kutsutud, et leida ja tunnustada Eesti koolides kirjutatud maailmahariduse teemalisi õpilasuurimusi ja praktilisi töid ning suurendada maailmahariduslike, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias. Tulemusena loodame paremat globaalset kirjaoskust, laiema avalikkuse suuremat teadlikkust ÜRO kestliku arengud eesmärkidest 2015–2030 ning maailma kestliku arengu eesmärkidest üldisemalt.

Kes saab osaleda?[muuda lähteteksti]

Konkursil saavad osaleda gümnaasiumiastme, sh kutsekoolide õpilased, kes on 2017/18. õppeaastal kaitsnud* õpilasuurimuse või praktilise töö maailmahariduse teemal ning oma töö teemal täiendanud eestikeelset Vikipeediat vähemalt 2500 tähemärgiga (koos tühikutega, viited pole sisse arvestatud).

* konkursile kvalifitseeruvad ka tööd, mille on juhendaja enne 10. detsembrit 2018 heaks kiitnud ja 2018/19. õppeaastal kaitsmisele lubanud. Soovitame sel õppeaastal valida õpilasuurimuseks või praktiliseks tööks maailmahariduse teemasid, et järgmisel õppeaastal uuest õpilaskonkursist osa võtta.

Mida peab osalemiseks tegema?[muuda lähteteksti]

1. Registreeru konkursile hiljemalt 5. novembril 2018 siin;

2. Kirjuta oma uurimisteemal Vikipeediasse uus artikkel või täienda olemasolevat (mõlemal juhul min 2500 tm). Abi saad "Vikipeedia artikli vormistamise" videojuhendist või Miljon+ meeskonnalt;

3. Hiljemalt 10. detsembril 2018 saada aadressile viktoria@mondo.org.ee:

 • Oma õpilasuurimus või praktiline töö (doc-formaadis);
 • Juhendaja kaaskiri;
 • Viide Vikipeedia artikli(te)le, mida oled loonud või täiendanud.

4. Oota põnevusega 14. jaanuari 2019, mil konkursi võitjad välja kuulutatakse!

Mis on õpilasuurimus ja praktiline töö?[muuda lähteteksti]

Õpilasuurimus on õpilas(t)e ette valmistatud kirjalik töö õppekava raames. Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles.[1]

Praktiline töö on õpilas(t)e loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte õppekava raames. Kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust.[1]

MTÜ Mondo õpilaskonkursile oodatakse õpilasuurimust või praktilist tööd ja selle põhjal kirjutatud või täiendatud Vikipeedia artiklit (min 2500 tm koos tühikutega; viited pole sisse arvestatud).

Millised on maailmahariduslikud teemad?[muuda lähteteksti]

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Maailmahariduse teemasid toetavad 17 kestliku arengu eesmärki, mille teemad on vaesus, näljahäda, tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi ja sanitaaria, jätkusuutlik energia, tööhõive ja majanduskasv, tööstus, uuendus ja taristu, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikud linnad ja asumid, säästev tootmine ja tarbimine, kliimamuutused, ookeanid ja mereressursid, Maa ökosüsteemid, rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid ning üleilmne koostöö.

Loe kestliku arengu eesmärkidest rohkem Maailmakooli lehelt ja vaata, millised Vikipeedia artiklid valmisid eelmise aasta õpilaskonkursil!

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad autorid, keda premeeritakse auhinnaga. Võitjad kuulutatakse välja 14. jaanuaril. Hindamiskomisjoni kuuluvad Viktoria Rudenko (MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht), Madli Kumpas (UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni haridusprogrammide koordinaator), Kairi Pirk-Vatunen (Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna lauaülem), Viivian Jõemets (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert).

Vikipeedia erižürii: Ann Siiman (Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi digihariduse spetsialist), Jaan Meriniit (vikipedist).

Hindamiskriteeriumid[muuda lähteteksti]

Maailmahariduslikud kriteeriumid:

 • Töö aktuaalsus: valitud on Eesti ühiskonnas ja globaalselt praegusel ajahetkel oluline teema, töös on viidatud värsketele allikatele (max 3 p).
 • Töö uuenduslikkus: autor läheneb probleemi kirjeldamisele või lahendamisele uuenduslikult ja loovalt (max 3 p).
 • Töö seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja tegevustega (max 3 p).
 • Töös on kasutatud viiteid ja näiteid MTÜ Mondo tegevustest või materjalidest (max 1 p).

Vikipeedia artiklit hinnatakse eraldi ja selle eest on võimalik saada kuni 5 punkti.

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

 • Kui soovitud teemal polnud Vikipeedias artiklit, siis on õpilane alustanud uut artiklit (min 2500 tm koos tühikutega; viited pole sisse arvestatud).
 • Kui soovitud teemal oli Vikipeedias artikkel olemas, siis on õpilane seda täiendanud (min 2500 tm koos tühikutega; viited pole sisse arvestatud).
 • Õpilane on artikli koostamisel lähtunud Vikipeedia kvaliteedikriteeriumidest (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
 • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele on viidatud. Võib kasutada ka võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid kindlasti tuleks sellisel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Võõrkeelsele vikiartiklile ei viidata, vaid kasutatakse selle viiteid.
 • Allika sõna-sõnalt kopeerimine ehk plagiaat on keelatud ja toob kohe kaasa võistluselt diskvalifitseerimise.
 • Soovituslik on lasta emakeeleõpetajal artikkel keeleliselt üle kontrollida.

Auhinnad[muuda lähteteksti]

 • Peaauhinnaks parimale autorile on õppereis Myanmari (Birmasse) märtsis-aprillis 2019!
 • Lisaauhind Tartu Ülikooli Miljon+ meeskonnalt.

Toetajad[muuda lähteteksti]

Konkurss toimub Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti "Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu" raames, mida rahastab ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega. Konkurssi toetavad ekspertarvamusega UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond ja MTÜ Wikimedia Eesti.

Kontaktid[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud küsimustele vastab Viktoria Rudenko (viktoria@mondo.org.ee), Vikipeedia artiklitega seotud küsimustele Sirli Zupping (sirli.zupping@ut.ee). Küsimusi saab esitada ka siinse lehekülje arutelus.

Viited[muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda lähteteksti]