Tartu linnavalitsus

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Tartu Linnavalitsus)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Tartu Linnavalitsus
Tartu Raekoda 2012 cropped.jpg
Peakorter Tartu
Asukoht Raekoja plats 1a (Tartu raekoda), Tartu
Tegevuspiirkond Tartu linn
Tartu linnapea Urmas Klaas
Emaorganisatsioon Tartu Linnavolikogu
Tartu linnapea Urmas Klaas
Tartu eelmine linnapea Urmas Kruuse Tartu hansalaadal 2008. aastal

Tartu linnavalitsus on Tartu linna omavalitsuse täitevorgan. Tartu linnavalitsuse moodustab Tartu linnavolikogu, linnavalitsuse juht on linnapea. Linnapea ja abilinnapeade ametikohad on poliitilised, linnavalitsuse ametnike ja töötajate ametikohad on apoliitilised. Tartu linnavalitsus on kuueliikmeline, vahemikus 2011–2013 viieliikmeline. Alates 9. aprillist 2014 on Tartu linnapea Urmas Klaas.

1998. aastast alates on Tartu linnavolikogus enamust enda käes hoidnud Reformierakond, kes on koos erinevate koalitsioonipartneritega moodustanud ka kõik linnavalitsused.

Linnavalitsus asub Tartus, Raekoja platsil asuvas Tartu raekoja hoones, linnavalitsuse osakonnad ümberkaudsetes hoonetes Tartu vanalinnas. Tartu linnavalitsus teostab oma võimu osakondade ja komisjonide kaudu.

Tartu linnavalitsuses on linnakantselei ja 15 osakonda. Linnakantselei tegeleb linnavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse koordineerimise, personalitöö ning linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude koostamise ja nende õigusliku analüüsiga. Kantseleis on kolm teenistust: asjaajamis-, personali- ja õigusteenistus.

Koosseisud[muuda | muuda lähteteksti]

2021. aasta kohalikud valimised[muuda | muuda lähteteksti]

2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel sõlmisid koalitsioonilepingu Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Isamaa ning linnavalitsus moodustati järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Klaas (Reformierakond)

Abilinnapead:

2017. aasta kohalikud valimised[muuda | muuda lähteteksti]

2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel moodustati linnavalitsus järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Klaas (Reformierakond)

Abilinnapead:

 • Reno Laidre (arengukavad, ehitusjärelevalve, linnaplaneerimine, maakorraldus)
 • Raimond Tamm (avalik kord, energiamajandus, ettevõtlus, innovatsioon, keskkonnakaitse, linnamajandus, turism)
 • Madis Lepajõe (haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, teadus)
 • Mihkel Lees (migratsioon, sotsiaalkindlustus ja -hooldus, sotsiaalpoliitika, tervishoid, tööhõive; alates 2018)
 • Monica Rand (laenupoliitika, linnavarad, rahandus ja eelarve)

2020. aasta jaanuaris lõpetas Reformierakond koostöö senise koalitsioonipartneri Keskerakonnaga, sõlmis 13. veebruaril uue koalitsioonilepingu sotsiaaldemokraatidega[1] ning uus linnavalitsus moodustati järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Klaas (Reformierakond)

Abilinnapead:

 • Reno Laidre (arengukavad, ehitusjärelevalve, linnaplaneerimine, maakorraldus)
 • Raimond Tamm (avalik kord, energiamajandus, ettevõtlus, innovatsioon, keskkonnakaitse, linnamajandus, turism)
 • Mihkel Lees (migratsioon, sotsiaalkindlustus ja -hooldus, sotsiaalpoliitika, tervishoid, tööhõive)
 • Gea Kangilaski (laenupoliitika, linnavarad, rahandus ja eelarve)
 • Asko Tamme (haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, teadus)

2013. aasta kohalikud valimised[muuda | muuda lähteteksti]

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel moodustati linnavalitsus järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Kruuse (Reformierakond)

Abilinnapead:

2014. aasta 9. aprillil astus Tartu eelmine linnapea Urmas Kruuse tagasi seoses siirdumisega Eesti valitsusse tervise- ja tööministriks. Tema asemel sai linnapeaks senine Riigikogu liige ja kunagine Postimehe peatoimetaja Urmas Klaas ning linnavalitsus moodustati järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Klaas (Reformierakond)

Abilinnapead:

Linnavalitsuse osakonnad[muuda | muuda lähteteksti]

Järgnevalt on üles loetletud Tartu linnavalitsuse osakonnad aastal 2021 koos lühikese kirjeldusega nende tegevusest.

Arhitektuuri ja ehituse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Arhitektuuri ja ehituse osakond Ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riiklik järelevalve, riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine.

Osakonnas on neli teenistust.

Arhitektuuriteenistus

 • hoonete projekteerimistingimuste väljastamine
 • ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine
 • kodanike nõustamine arhitektuuri- ja ehitusalastes küsimustes

Järelevalveteenistus

 • ehitusjärelevalve (sh omavoliliste ja ohtlike ehitistega tegelemine)
 • kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine
 • osalemine ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimisel
 • ehitusprojektidele ekspertiiside ja uuringute tellimine

Kultuuriväärtuste teenistus

 • miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuridega tegelemine
 • muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamine
 • arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitse
 • restaureerimistoetuste määramine
 • Tartu linna muinsuskaitse komisjoni töö korraldamine

Lubade- ja registriteenistus

 • ehituslubade taotluste ja ehitusteatiste menetlemine
 • ehitusprojektide ja taotluste menetlusse võtmine ja läbivaatuse korraldamine
 • ehitusprojektide vastavusnõuete kontrollimine ja märkuste edastamine taotlejale
 • ehitisregistrisse andmete esitamine ja registriandmete korrastamine
 • rajatiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine
 • rajatiste projekteerimises ja ehitamises osalemine ning riikliku järelevalve teostamine

Avalike suhete osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Avalike suhete osakond koordineerib linnavalitsuse avalikke ja välissuhteid ning linnavalitsuse sisekommunikatsiooni. Samuti tegeleb osakond Tartu linna kaasamisalaste tegevustega, linna mainekujunduse, turundustegevuse ja turismi valdkonna korraldamisega.

Osakonna ülesanded:

 • Tartu kodulehe www.tartu.ee ja sotsiaalmeediakanalite toimetamine ja arendamine
 • linnavalitsuse tegevust kajastava info avaldamine (pressiteated jm teavitused), meediasuhete korraldamine
 • linlasi teavitavate trükiste välja andmine, linna suveniiride ja kingitustega tegelemine
 • linnavalitsuse ja –volikogu infokeskuse ja heakorratelefoni töö korraldamine
 • linna mainet kujundavate tegevuste (trükised, suveniirid, kampaaniad, üritused) korraldamine ja koordineerimine
 • turismistatistika ja turismiuuringutega tegelemine
 • uute turismitoodete väljatöötamine
 • Tartu brändi arendamine
 • Tartu tutvustamine rahvusvahelises meedias ja võrguväljaannetes;
 • linna ametlike delegatsioonide välisvisiitide korraldamine; välisriikidest Tartusse saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmine
 • sisekommunikatsiooni korraldamine

Ettevõtluse arengu osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Osakonna ülesandeks on arendada koostööd linna, ettevõtluse tugistruktuuride ja ettevõtete vahel, toetada vastutustundliku ja innovaatilise ettevõtluse arengut Tartu linnas.

Osakonna ülesanded:

 • ettevõtjate nõustamine
 • ettevõtlusalaste seminaride, teabepäevade, ettevõtlusnädala ja ärikontaktpäevade korraldamine
 • koostöö ettevõtluse tugistruktuuride ja -organisatsioonidega
 • tootmisettevõtete digitaliseerimise toetuse menetlemine
 • kaubandusjärelevalve korraldamine
 • hooajalise müügi korraldamine
 • ettevõtluskliimat iseloomustavate näitajate kogumine ja analüüsimine
 • täiendavate finantseerimisvõimaluste otsimine, info jagamine
 • rahvusvahelistes projektides osalemise koordineerimine
 • parimate ettevõtjate ja teenindajate tunnustamine

Haridusosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Haridusosakond lahendab Tartu linnas lapsehoiu, alushariduse, üldhariduse ja kutseharidusega seonduvaid küsimusi ning korraldab oma haldusalas tegutsevate asutuste ülalpidamist ja tegevust. Haridusosakonnal on 50 allasutust, sh 26 lasteaeda, 22 üldhariduskooli, üks kutseõppeasutus Tartu Kutsehariduskeskus) ja Hariduse Tugiteenuste Keskus.

Osakonna ülesanded:

 • töötada välja linna haridusvaldkonna arengusuunad
 • arendada haridusasutuste süsteemi
 • suunata ja koordineerida haridusasutuste tegevust
 • nõustada ja juhendada haridusasutuste juhte, nõustada lapsi ja vanemaid seoses haridusasutuste tegevuse, õppimisvõimaluste ja tugisüsteemidega
 • pidada arvestust lasteaiakohta vajavate laste üle ja korraldada lasteasutuste komplekteerimist
 • pidada arvestust haridusasutustes õppivate laste üle
 • korraldada haridusasutuste finantseerimist
 • korraldada eralasteaedadele ja lapsehoiuteenuse osutajatele toetuste maksmist
 • koordineerida tugiteenuste osutamist ning haridusürituste, olümpiaadide korraldamist
 • korraldada parimate õpetajate tunnustamist

IT süsteemihalduse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Osakonna ülesandeks on Tartu Linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemide, sh arvutivõrkude, tarkvarateenuste, serverite, riistvara jms haldamine ja arendamine ning arvutikasutajatele IT tugiteenuse osutamine.

Järelevalveosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Osakond tegeleb linnavalitsuse nimel väärtegude kohtuvälise menetlemisega ja teeb järelevalvet:

 • kõnniteede koristuse, sh lume- ja libeduse tõrje kohustuse täitmise üle
 • avalikult kasutatava veekogu ääres kallasrajale juurdepääsu tagamise üle
 • Tartu linna korraldatud avalikul liiniveol sõiduõiguse omamise üle
 • heakorranõuete ja koormiste täitmise üle
 • koerte ja kasside pidamise nõuete järgimise üle
 • peatumise ja parkimise nõuete järgimise üle
 • tasulise parkimise eeskirjade järgimise üle

Kultuuriosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Kultuuriosakond koordineerib Tartu linna kultuuri-, spordi- ja noorsooelu, jagab projekti- ja tegevustoetusi ning kontrollib toetuste kasutamist. Osakond haldab Tartu kultuuriürituste internetipõhist andmebaasi (kultuuriaken.tartu.ee), registreerib avalikke üritusi ja koosolekuid. Kogub ja analüüsib kultuuristatistikat. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Osakonnas on kolm teenistust.

Kultuuriteenistus

 • linna kultuurielu koordineerimine ja edendamine
 • avaliku, era- ja mittetulundussektori vahelise koostöö soodustamine
 • koostöö erinevate kultuuriasutuste ja kolmanda sektori ühendustega

Noorsooteenistus

 • koordineerib ja arendab linnas noorsootööd
 • peamised koostööpartnerid on noortekeskused, huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkujad ning noorsootööühingud

Sporditeenistus

 • linna spordielu koordineerimine ja sporditegevuse edendamine
 • spordivaldkonna avaliku-, era- ja mittetulundussektori vahelise koostöö soodustamine
 • spordiklubide nõustamine
 • spordivaldkonna avaliku-, era- ja mittetulundussektori vahelise koostöö soodustamine

Linnamajanduse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport. Osakonnas on neli teenistust.

Haljastus- ja linnapuhastusteenitus

 • haljastute, mänguväljakute ja supluskohtade korrashoid ja arendamine
 • raielubade väljastamine
 • teede, bussiootepaviljonide, pinkide ja prügiurnide hooldus ja korrashoid
 • hulkuvate loomadega seotud probleemid

Keskkonnateenistus

 • jäätmekäitluse korraldamine
 • jäätmekava ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine
 • keskkonnateadlikkuse edendamine
 • keskkonnamõju hindamine ja keskkonnauuringute tegemine

Teedeteenistus

 • tänavate remont ja rekonstrueerimine, sildade ehitamine
 • jalgrattataristu rajamine
 • tänavavalgustuse ehitamine
 • kaevelubade väljastamine

Liikluskorralduse teenistus

 • linna liikluskorraldus ja parkimisküsimuste korraldamine
 • liiklusuuringud
 • parkimislubade ja -kaartide, eriveolubade, erinevate sissesõidulubade ning teede ja tänavate sulgemislubade väljastamine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Osakond tegeleb territoriaalse planeerimise, planeeringute koostamise ning järelevalvega planeeringute rakendamise üle, koordineerib linna tehnilise infrastruktuuri arendamist ning maakorralduslike ja geodeetiliste tööde tegemist.

Osakonnas on neli teenistust.

Detailplaneeringute teenistus

 • detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine
 • detailplaneeringute korraldamine jm detailplaneeringutega seotud küsimused
 • elanikkonna teavitamine detailplaneeringutega seotud küsimustes

Maakorraldusteenistus

 • maakorralduslikud toimingud, servituutide seadmine munitsipaalmaadele
 • munitsipaalmaadega seotud küsimused
 • maade riigi omandisse jätmine, munitsipaliseerimine ja erastamine
 • riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimused

Geodeesiateenistus

 • geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine
 • geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualaste tööde korraldamine
 • aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine
 • geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine

Inseneriteenistus

 • linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes
 • tehnovõrkudega seotud planeeringute lähteülesannete koostamine ja korraldamine
 • rajatiste projekteerimistingimuste koostamine

Linnavarade osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Osakond korraldab linnavara valdamist ja kasutamist. Osakonnas on kolm teenistust.

Ehitusteenistus

 • linna ning linnaga seotud asutuste hoonete ja rajatiste investeeringute planeerimine
 • munitsipaalehitiste ja –korterite ülevaatused, aktide koostamine
 • linnale kuuluvate hoonete ja ruumide remondi korraldamine ja järelevalve

Eluruumide teenistus

 • linnale kuuluvate eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine
 • üürilepingute ning tasuta kasutamise lepingute sõlmimine
 • üürimise ja tasuta kasutusse andmisega seonduvate juriidiliste probleemide lahendamine

Majandamisteenistus

 • munitsipaalomandis olevate mitteeluruumide üürile või tasuta kasutusse andmise korraldamine
 • haldushoonete haldamine ja hooldamine
 • linnale kuuluva vara võõrandamine

Rahandusosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Rahandusosakonna haldusalaks on linna eelarve koostamine, selle täitmise arvestus ja kontroll ning linnavalitsuse teiste struktuuriüksuste ja linnavalitsuse asutuste finantsdistsipliinist kinnipidamise kontrollimine. Osakonna koosseisus on raamatupidamisteenistus.

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond koordineerib ja korraldab sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu Tartu linnas. Osakonna hallata on viis linna hoolekandeasutust: Tartu Laste Turvakodu, Tartu Hooldekodu, Päevakeskus Tähtvere, Päevakeskus Kalda ja Varjupaik.

Osakonnas on viis teenistust.

Hoolekandeteenistus Teenistuse ülesanne on tagada toimetulekuraskustes eakatele ja puuetega tartlastele teiste linnaelanikega võrdsed võimalused ja senisest kõrgem elukvaliteet ning toetada puudega või kõrge abivajadusega pereliiget hooldavaid peresid.

Lastekaitseteenistus Teenistus pakub peredele tuge laste kasvatamisel. Töö põhineb Eesti Vabariigi lastekaitseseadusel, perekonnaseadusel ja sotsiaalhoolekande seadusel.

Sotsiaaltööteenistus Teenistus tegeleb toimetulekuraskustes tööealistega seotud sotsiaalhoolekandealase tegevusega, mis on suunatud põhiliselt abivajajatele minimaalse sissetuleku tagamisele ning nende iseseisva toimetuleku ja tööga hõivatuse toetamisele.

Tervishoiuteenistus Teenistus tegeleb elanike nõustamisega tervishoiu küsimustes, esmatasandi terviseteenuste koordineerimise ning tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamisega, koordineerib lasteaedade ja koolide tervishoiuteenuseid.

Arendus- ja haldusteenistus Teenistus tegeleb sotsiaalteenuste ja -toetuste kordade ettevalmistamise, sotsiaalhoolekandealaste projektide, sotsiaalhoolekandealaste arengudokumentide ja tegevuskavade koostamise, uuringute läbiviimise ning kodanike ja hoolekandealuste õigusalase nõustamisega.

Linnavalitsuse komisjonid[muuda | muuda lähteteksti]

2020. aastal tegutsesid linnavalitsuses järgnevad komisjonid:

 • Tartu linna kriisikomisjon
 • Muinsuskaitsekomisjon
 • Eluasemekomisjon
 • Monumendikomisjon
 • Kergliiklusteede arendamise komisjon

2011. aastal olid Tartu linnavalitsuses järgnevad komisjonid:

 • Elamukomisjon
 • Kriisikomisjon
 • Monumendikomisjon
 • Tartu linna laste nõustamiskomisjon
 • Muinsuskaitse komisjon

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Monica Rand sai ametist priiks, Tartule valiti uued abilinnapead". Delfi, 13.02.2020.