Tartu linnavalitsus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Tartu linnapea Urmas Klaas
Tartu eelmine linnapea Urmas Kruuse Tartu hansalaadal 2008. aastal

Tartu linnavalitsus on Tartu linna omavalitsuse täitevorgan. Tartu linnavalitsuse moodustab Tartu linnavolikogu, linnavalitsuse juht on linnapea. Eestis on linnapeadel ja abilinnapeadel poliitilised ametikohad, linnavalitsuse ametnike ja töötajate ametikohad on apoliitilised. 2014. aasta 9. aprillist on Tartu linnapea Urmas Klaas.

Linnavalitsus oli varem kuueliikmeline, kuid aastast 2011 viieliikmeline: Tartu linnapea ja neli abilinnapead. 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel otsustas uus koalitsioon (RE, KE ja SDE) taastada ühe abilinnapeakoha.

2014. aasta 9. aprillist astus Tartu eelmine linnapea Urmas Kruuse tagasi seoses siirdumisega Eesti valitsusse tervise- ja tööministriks. Tema asemel sai linnapeaks senine Riigikogu liige ja kunagine Postimehe peatoimetaja Urmas Klaas. Abilinnapead on Tiia Teppan (Reformierakond), Artjom Suvorov (Keskerakond), Kajar Lember (SDE), Jarno Laur (SDE) ja Valvo Semilarski (RE).

2013. aasta valimiste järel moodustati linnavalitsus järgmises koosseisus:

Üle-eelmisse Tartu linnavalitsusse kuulusid linnapea Urmas Kruuse ning abilinnapead Argo Annuk (IRL), Jüri Kõre (IRL), Raimond Tamm ja Tiia Teppan.

1998. aastast on Tartu linnavolikogus enamust enda käes hoidnud Reformierakond, kes on koos erinevate koalitsioonipartneritega moodustanud ka kõik linnavalitsused. Seepärast on sama kaua ka kõik Tartu linnapead olnud kuulunud Reformierakonna liikmed.

Linnavalitsus asub Tartus, Raekoja platsil asuvas Tartu raekoja hoones, linnavalitsuse osakonnad ümberkaudsetes hoonetes Tartu vanalinnas. Tartu linnavalitsus teostab oma võimu osakondade ja komisjonide kaudu.

Linnakantselei ülesanded on linnavalitsuse töö funktsionaalne kindlustamine, linnavalitsuse asjaajamise korraldamine, infotehnoloogiline varustamine ja nõustamine, väärteomenetlusalane teenindamine, personaliteenindus, raamatupidamise korraldamine, teenistusliku järelevalve eesmärgil sisekontrolli korraldamine linnavalitsuse struktuuriüksustes ja linnavalitsuse hallatavates asutustes, õigusteeninduse korraldamine, välisabi sisaldavate projektide alane teenindamine ja nõustamine.

Linnavalitsuse osakonnad[muuda | muuda lähteteksti]

Järgnevalt on üles loetletud Tartu linnavalitsuse osakonnad aastal 2011 koos lühikese kirjeldusega nende tegevusest.

Arhitektuuri ja ehituse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Osakonnas on neli teenistust.

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

 • osaleb planeeringute algatamisel, lähteülesannete koostamisel ja planeeringute menetlemisel;
 • korraldab arhitektuuri- ja linnakujunduslikke võistlusi;
 • koostab hoonestuskavu ja ehitiste projekteerimistingimusi;
 • kooskõlastab ehitusprojekte;
 • annab reklaami paigalduslubasid.

Järelevalveteenistus

 • kontrollib ehitustööde ja ehitusprojektide nõuetele vastavust;
 • vaatab üle valminud ehitised;
 • kontrollib ehitiste korrashoidu ja kasutamist.

Kultuuriväärtuste teenistus

 • täidab muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi vastavalt Muinsuskaitseametiga sõlmitud lepingule;
 • korraldab miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimist ja säilitamist;
 • korraldab planeeringute ja ehitusprojektide muinsuskaitseliste eritingimuste koostamist;
 • korraldab ajaloolise väärtusega kultuurkihi uurimist ja kaitset;
 • peab Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registrit;
 • jagab restaureerimistoetusi.

Lubade- ja registriteenistus

 • kontrollib ehitusprojekte;
 • väljastab ehitus- ja kasutuslubasid;
 • esitab riiklikule ehitisregistrile andmeid, kodanikele sellest väljavõtteid.

Avalike suhete osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Avalike suhete osakond koordineerib linnavalitsuse avalikke ja välissuhteid, kujundab Tartu linna ja linnavalitsuse mainet, arendab turismi ning linnavalitsuse sisekommunikatsiooni.

Osakonnas on kolm teenistust.

Maine- ja turismiteenistus

 • koordineerib linna mainet kujundavaid tegevusi (trükised, suveniirid, kampaaniad, üritused);
 • analüüsib turismistatistikat, viib läbi turismiuuringuid;
 • koordineerib uute turismitoodete väljatöötamist;
 • arendab Tartu brändi;
 • tutvustab Tartut rahvusvahelises meedias ja võrguväljaannetes;
 • töötab välja linna suveniire ja kingitusi;
 • annab välja ja levitab maine- ja turismitrükiseid.

Teabeteenistus

 • korraldab infokeskuse ja heakorratelefoni tööd;
 • toimetab ja arendab Tartu kodulehte www.tartu.ee;
 • avaldab pressiteateid, korraldab meediasuhteid;
 • annab välja statistikaalaseid ja linlasi teavitavaid trükiseid;
 • arendab asutusesisest kommunikatsiooni.

Välissuhete- ja protokolliteenistus

 • koordineerib linna välissuhtlemist;
 • korraldab linna ametlike delegatsioonide välisvisiite ja välisriikidest Tartusse saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmist;
 • korraldab sõpruslinnadega suhtlemist;
 • osaleb linna poolt sõlmitavate välislepingute ettevalmistamisel.

Ettevõtluse osakond (sh registriteenistus)[muuda | muuda lähteteksti]

Ettevõtluse osakond

 • viib ellu Tartu linna ettevõtluse arengukava;
 • vahendab ärikontakte;
 • registreerib ettevõtjaid majandustegevuse registris;
 • tegutseb kaubanduse korraldajana linnavalitsuse poolt korraldatud laatadel;
 • korraldab ettevõtlusalaseid seminare, teabepäevi ja konkursse;
 • nõustab ettevõtjaid, edastab neile juhendmaterjale;
 • menetleb ilutulestiku, loterii ja hasartmängude korraldamise taotlusi.

Registriteenistus peab rahvastikuregistrit ja lemmikloomaregistrit.

Haridusosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Haridusosakond lahendab Tartu linnas lapsehoiu, alushariduse, üldhariduse ja kutseharidusega seonduvaid küsimusi ning korraldab oma haldusalas tegutsevate asutuste ülalpidamist ja tegevust. Haridusosakonnal on 52 allasutust, sh üks lastesõim, 29 lasteaeda, 20 üldhariduskooli, üks kutseõppeasutus (Tartu Kutsehariduskeskus) ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. Osakonna koosseisus on raamatupidamisteenistus.

Kultuuriosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Kultuuriosakond koordineerib Tartu linna kultuuri-, spordi- ja noorsooelu projekti- ja tegevustoetuste kaudu, sõlmib toetuslepingud ja kontrollib toetuste kasutamist. Osakond haldab Tartu kultuuriürituste internetipõhist andmebaasi (kultuuriaken.tartu.ee), registreerib avalikke üritusi ja koosolekuid. Kogub ja analüüsib kultuuristatistikat. Osakonna alluvuses töötab 9 munitsipaalasutust.

Osakonnas on kolm teenistust.

Kultuuriteenistus

 • planeerib kultuurivaldkonna arengut;
 • koostab kultuuriürituste eelarve;
 • sõlmib ürituste ja tegevustoetuste lepinguid, kontrollib aruandlust;
 • nõustab kultuurikorraldajaid europrojektide osas.

Noorsooteenistus

 • planeerib ja korraldab noorsootöö valdkonna arengut;
 • koostab noorsooürituste eelarve;
 • sõlmib ürituste ja tegevustoetuste lepinguid, kontrollib aruandlust;
 • analüüsib noorsootöövaldkonda;
 • koordineerib noorsootööalase info levitamist ja noorsootöötajate koolitust.

Sporditeenistus

 • planeerib spordivaldkonna arengut;
 • koostab spordiürituste eelarve;
 • sõlmib ürituste ja tegevustoetuste lepinguid, kontrollib aruandlust;
 • täiendab treenerite, klubide ja spordirajatiste andmebaasi;
 • nõustab spordialastes küsimustes;
 • vahetab infot teiste spordiorganisatsioonidega.

Tervishoiuosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Tervishoiuosakond

 • korraldab elanike üld- ja eriarstiabi;
 • koordineerib ambulatoorse ja statsionaarse õendushooldusteenuse osutamist;
 • korraldab haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevusi;
 • kogub linna raviasutustelt tervishoiustatistikat ja majandusaruandeid; koondab ja edastab Sotsiaalministeeriumile;
 • koordineerib lasteaedade ja koolide tervishoiuteenuseid.

Linnamajanduse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Linnamajanduse osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna allasutus "Kalmistu" tegeleb kalmistutega. Osakonnas on viis teenistust.

Haljastus- ja linnapuhastusteenitus

 • korraldab avalike haljastute rajamist ja hooldamist, neile inventari paigaldamist;
 • korraldab avalikke supelrandu;
 • väljastab raielubasid;
 • korraldab hulkuvate lemmikloomade püüdmist ja pidamist ning loomade varjupaiga haldamist;
 • korraldab üldkasutatavate tänavate, parklate, sildade, bussipeatuste jne hooldust;
 • korraldab avalikkesse kohtadesse prügiurnide paigaldamist ja nende hooldust;
 • korraldab avalikus kohas ja/või omasteta surnud inimeste transporti.

Keskkonnateenistus

 • korraldab keskkonnaalast seiret;
 • korraldab jäätmekäitlust;
 • kontrollib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse täitmist;
 • lahendab keskkonnamõju hindamisega seotud küsimusi;
 • esitab keskkonnakaitselisi tingimusi planeerimise ja projekteerimise lähtetingimustesse.

Teedeteenistus

 • korraldab teede, sildade, Emajõe kaldakindlustuse, vihmaveekanalisatsiooni, kraavide ning truupide ja ehitust ning remonti;
 • korraldab linna tänavavalgustust (ka reklaamide ja bussipeatuste valgustuse toidet);
 • annab välja kaevelubasid ja teede, tänavate ning haljastusalade sulgemislubasid.

Liikluskorralduse teenistus

 • alaline ning ajutine liikluskorraldus;
 • tasuline parkimine ja parkimisload;
 • tänavate sulgemisload;
 • eriveose load;
 • ühistranspordi ja piletimüügi korraldamine;
 • taksolubade väljastamine.

Raamatupidamisteenistus

 • korraldab osakonna ja allasutuse raamatupidamist;
 • sõlmib linna tänavavalgustuse elektrivõrgust elektri kasutajatega (valgusreklaami paigaldajad jt) elektri kasutamise lepinguid.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

 • koostab ja korraldab Tartu linna üldplaneeringu, teemaplaneeringute, linnaosade üldplaneeringute ja detailplaneeringute menetlemist;
 • teostab maade hindamise ja maksustamisega seotud töid;
 • peab planeeringute ja projektidega seotud andmekogusid;
 • tegeleb kohanime- ja aadressikorraldusega;
 • tegeleb maade arvestuse ja maamaksu küsimustega;
 • peab projektide, planeeringute, geodeetiliste ja maakorralduslike tööde arhiivi.

Osakonnas on viis teenistust.

Planeeringuteenistus

 • korraldab planeeringute koostamist ja menetlemist;
 • teeb järelevalvet kehtivate planeeringute rakendamise üle;
 • teavitab elanikkonda planeeringualastes küsimustes.

Maakorraldusteenistus

 • lahendab maade erastamisega, munitsipaliseerimisega, riigi omandisse jätmisega ja tagastamisega seotud küsimusi;
 • tegeleb maakorraldustoimingutega (kruntide jagamine, liitmine, piiride muutmine)

Geodeesiateenistus

 • korraldab kohalike geodeetiliste võrkude rajamist, peab geodeetilise võrgu andmebaasi;
 • väljastab topograafiliste ja geodeetiliste tööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmeid;
 • haldab geodeetilist andmebaasi;
 • peab aadresside andmekogu.

Arenguteenistus

 • koostab ja koordineerib linna arengustrateegiat ja arengukavu;
 • korraldab nende koostamiseks vajalikke uuringuid;
 • kogub statistilisi andmeid.

Inseneriteenistus

 • koordineerib tehnilise infrastruktuuri valdkonnas planeeringute ja arengukavade koostamist;
 • lahendab tehnilise infrastruktuuri projekteerimise ja planeerimisega seotud küsimusi.

Linnavarade osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Linnavarade osakond korraldab linnale kuuluva vara haldamist ja korrashoidu. Osakonnas on neli teenistust.

Ehitusteenistus korraldab munitsipaalhoonete projekteerimis-, ehitus-, remondi- ja lammutustöid.

Eluruumide teenistus

 • korraldab munitsipaaleluruumide üürile või tasuta kasutusse andmist;
 • lahendab õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamise ja kompenseerimise küsimusi.

Majandamisteenistus

 • korraldab munitsipaalomandis olevate mitteeluruumide üürile või tasuta kasutusse andmist;
 • korraldab haldushoonete haldamist ja hooldamist;
 • korraldab linnale kuuluva vara võõrandamist.

Raamatupidamisteenistus

 • korraldab osakonna raamatupidamist;
 • peab põhivarade arvestust;
 • peab munitsipaalhoonete kommunaalteenuste arvestust.

Rahandusosakond[muuda | muuda lähteteksti]

Rahandusosakonna haldusalaks on linna eelarve koostamine, selle täitmise arvestus ja kontroll ning linnavalitsuse teiste struktuuriüksuste ja linnavalitsuse asutuste finantsdistsipliinist kinnipidamise kontrollimine. Osakonna koosseisus on raamatupidamisteenistus.

Sotsiaalabi osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond koordineerib Tartu linna finantseeritavat sotsiaalhoolekannet. Riiklikult finantseeritavat sotsiaalhoolekannet koordineerib Tartu Maavalitsus.

Linnavalitsuse komisjonid[muuda | muuda lähteteksti]

2011. aastal olid Tartu linnavalitsusel järgnevad komisjonid:

 • Elamukomisjon
 • Kriisikomisjon
 • Monumendikomisjon
 • Tartu linna laste nõustamiskomisjon
 • Muinsuskaitse komisjon

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]