Füüsika (õppeaine)

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Füüsika on õppeaine, milles õpetatakse füüsika alg- ja põhiteadmisi. Füüsika on kohustuslik õppeaine paljudes maades.

Eestis leiavad füüsika-alased teadmised kajastamist ka geograafia, koduloo ja loodusõpetuse tundides. Füüsika kuulub põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ning põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava koosseisu kohustusliku ainena.

Füüsika tavakoolis 9. klassi lõpuks[muuda | muuda lähteteksti]

Füüsika õpetamise eesmärgid põhikoolis on järgmised:

 • õpilane omandab füüsikast lähtuvalt teadmisi loodus- ja tehisobjektidest ning nende muutustest;
 • omandab teadmisi füüsika keelest ja mõistete süsteemist; teaduslikust meetodist ja mudeli tähtsusest loodusobjektide uurimisel;
 • õpib tundma füüsikateadmiste rakendusvõimalusi füüsikas jt õppeainetes, tehnikas, olmes ja loodushoius; lokaalseid ja regionaalseid tehnilisi seadmeid ning tehnoloogiaid füüsikalisest aspektist;
 • mõistab isiksuse osa füüsika arengus;
 • väärtustab füüsikateadmisi seoses erinevate elukutsetega;
 • õpib lugema ja mõtestama lihtsat loodusteaduslikku teksti, sellest ning teatmeteostest füüsikateavet leidma;
 • õpib füüsikalisi nähtusi ja objekte kirjeldama, seletama ja ennustama, füüsika-alast teksti looma;
 • märkab looduse ja olmega seotud probleeme, mida saab seletada ning lahendada füüsikateadmiste abil.

Põhikoolis käsitletakse peamiselt järgmisi füüsika valdkondi: valgusõpetus, mehaanika, soojusõpetus, elektriõpetus ning aatomi- ja universumiõpetus.

Põhikooli lõpetaja oskused[muuda | muuda lähteteksti]

 • õpilane oskab vaadelda nähtusi füüsika seisukohalt;
 • kasutada mõisteid ja seoseid loodus- ja tehnikanähtuste kirjeldamisel, seletamisel ning ennustamisel;
 • leida teatmeteostest füüsikateavet;
 • lahendada arvutus- ja graafilisi ülesandeid, kasutades õpitud seoseid;
 • kasutada füüsikaliste suuruste tabeleid;
 • koostada skeemi järgi katseseadet;
 • kasutada mõõteriistu;
 • viia läbi ohutult lihtsamaid katseid;
 • töödelda mõõtmistulemusi ja teha katsetulemuste põhjal järeldusi.[1]

Füüsika gümnaasiumi lõpuks[muuda | muuda lähteteksti]

Füüsika õpetamise eesmärgid gümnaasiumis on järgmised:

 • õpilane omandab alused nüüdisaegse põhjuslik-tõenäosusliku füüsikalise maailmapildi kujunemiseks;
 • süvendab ja laiendab teadmisi füüsika keelest ja mõistete süsteemist ning õpib neid kasutama füüsikaliste nähtuste ja objektide kirjeldamiseks, seletamiseks ning ennustamiseks;
 • teadvustab teaduslike mõistete kujundamise viise ja meetodeid ning rakendab neid uute teadmiste omandamisel;
 • arendab kriitilist mõtlemist;
 • süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi;
 • süvendab mõõtmisvahendite kasutamise oskusi;
 • mõistab füüsika seost tehnika ja nüüdisaegse tehnoloogiaga ning integratsiooni teiste teadustega;
 • säilitab positiivse hoiaku füüsika kui õppeaine ja kultuurifenomeni suhtes;
 • tutvub ideede «draamadega» ja isiksuse osaga füüsika arengus;
 • mõistab füüsika humanitaarset külge;
 • teadvustab vajadust käsitseda tehnilisi ja tehnoloogilisi seadmeid ennast ja neid säästes;
 • kujundab füüsikateadmiste ja -oskuste alusel elu ja elukeskkonna säilimiseks vajalikud väärtushinnangud, tegutseb loodust säästvalt.

Gümnaasiumis käsitletakse peamiselt järgmisi füüsika valdkondi: mehaanika, soojusõpetus, elektromagnetism, optika, aine struktuur ning kosmoloogia.

Gümnaasiumi lõpetaja oskused[muuda | muuda lähteteksti]

 • õpilane oskab vaadelda nähtusi füüsika seisukohalt;
 • kasutada mõisteid, seadusi ja teooriaid loodus- ja tehnikanähtuste seletamisel;
 • eristada teaduslikku ja pseudoteaduslikku maailmakäsitust;
 • lahendada arvutus- ja graafilisi ülesandeid, kasutades õpitud seadusi ja valemeid, vormistada lahendusi;
 • leida infot teatmeteostest ja füüsikaliste suuruste tabelitest;
 • planeerida katset;
 • koostada skeemi järgi katseseadet;
 • kasutada mõõteriistu;
 • ohutult läbi viia lihtsamaid katseid;
 • töödelda mõõtmistulemusi ja teha katsetulemuste põhjal järeldusi;
 • hinnata mõõtemääramatust;
 • lahendada probleemülesandeid.[2]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Urmas Reinfeldt. "FÜÜSIKA AINEKAVA PÕHIKOOLILE" (PDF). varblakool.laaneranna.ee. Vaadatud 12.02.2020.
 2. "FÜÜSIKA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE". www.syg.edu.ee. Vaadatud 12.02.2020.