Difusioon

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Enamasti mõistetakse difusiooni (ladina sõnast diffusio 'levimine, hajumine, laialivalgumine') ehk difundeerumise all aine või energia ülekandumist kõrge kontsentratsiooniga piirkonnast madala kontsentratsiooniga piirkonda[1]. Difusiooniprotsess toimub kõikide agregaatolekutega keskkondades (tahkistes, vedelikes, gaasides ja plasmas).
Difusioon on pöördumatu protsess ja on üks süsteemi energia dispersiooni allikatest.

Difusiooni põhiliigid[muuda | muuda lähteteksti]

Omadifusioon[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Omadifusioon

Omadifusioon on mikroskoopiline protsess, mille korral toimub molekulide spontaanne segunemine osakeste kaootilise liikumise (Browni liikumise) tõttu.

See leiab aset ka kontsentratsiooni (või keemilise potentsiaali) gradiendi puudumisel.

Seda liiki difusiooni saab jälgida, lisades uuritavale ainele märgiseid, mis on küll sama keemilise koostisega, kuid teistsuguse isotoopkoostisega.

Keemiline difusioon[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Keemiline difusioon

Keemiline difusioon on makroskoopiline protsess, mis toimub kontsentratsiooni (keemilise potentsiaali) gradiendi korral ja tekitab netomassi transportimise.

Molekulaarse difusiooni puhul toimub lähteainete segunemine ehk ühe aine molekulide tungimine teise aine molekulide vahele.

See protsess on kirjeldatav difusioonivõrrandiga. Tegemist on alati mittetasakaalulise protsessiga, mis suurendab süsteemi entroopiat ja viib difusioonisüsteemi tasakaal poole.

Termodifusioon[muuda | muuda lähteteksti]

Termodifusioon on gaasisegu või lahuste komponentide ülekandumine, mis toimub temperatuuri gradiendi korral. Statsionaarsetes oludes, kus temperatuurierinevust hoitakse pidevana ja aine vool puudub, tasakaalustatakse termodifusioon keemilise difusiooniga, sest segus või lahuses tekkib kontsentratsiooni gradient. Seda nähtust saab kasutada näiteks ühe elemendi isotoopide lahutamisel (näiteks uraani rikastamisel). Kui lasta gaasil, mis sisaldab erinevaid isotoope, difundeeruda läbi poorse membraani, siis väiksema massiga isotoobid läbivad kiiremini membraani, sest nende kiirus on suurem. Protsessi korratakse mitmeid kordi (isegi tuhandeid) ja seetõttu on seadmed väga suured ja protsess aeglane. Kui lasta gaas või vedelik, mis sisaldab erinevaid isotoope, kambrisse, kus hoitakse üleval temperatuuri gradienti, siis koonduvad kergemad ja seega kiiremad isotoobid kambri soemasse ossa ja raskemad ning aeglasemad külmemasse ossa. Protsess on küll kiirem, kuid väga energiamahukas ja seega kallis. Termodifusiooni difusioonitegur sõltub tugevasti molekulidevahelisest vastastikmõjust, seetõttu saab selle abil uurida molekulidevahelisi jõude.

Difusiooni matemaatiline kirjeldamine[muuda | muuda lähteteksti]

Termodünaamika seisukohalt on igasugust tasakaalustamisprotsessi tekkitavaks potentsiaaliks entroopia kasv. Konstantse rõhu p ja temperatuuri T korral on selleks liikumapanevaks potentsiaaliks keemiline potentsiaal μ, mis tekitab osakeste difusioonivoo J ja on võrdeline potentsiaali gradiendiga.

  • J – difusioonivoog (voolutihedus)
  • μ – keemiline potentsiaal in
  • x – pikkus
  • K – konstant

Enamikul juhtudel on keemilise potentsiaali asemel kasutatav kontsentratsioon c. Kuna keemiline potentsiaal on seotud kontsentratsiooniga logaritmiliselt, siis on suurte kontsentratsioonide puhul keemilise potentsiaali asendamine kontsentratsiooniga ebakorrektne. Kuid kui jätta sellised juhud vaatluse alt välja, siis saab teha järgnevad asendused. Arvestades, et konstant K on

  • D – difusioonitegur
  • c – molaarne kontsentratsioon
  • Runiversaalne gaasikonstant
  • T – temperatuur

ja keemilise potentsiaali gradient on seotud kontsentratsiooni gradiendiga järgmiselt:

,

saame Ficki esimese seaduse, mis ütleb, et difusioonis osalevate osakeste voog läbi pinnaühiku on võrdeline kontsentratsiooni gradiendiga.

Ficki teine seadus seob kontsentratsiooni ruumilist ja ajalist muutumist.

Difusioonitegur D sõltub temperatuurist (mida kõrgem on temperatuur, seda intensiivsemalt toimub difusioon).

Difusioon elusorganismides[muuda | muuda lähteteksti]

Difusiooniprotsessidel on looduses suur tähtsus. Sellega on seotud järgmised nähtused:

Difusioon gaasides[muuda | muuda lähteteksti]

Gaasides sõltub difusiooni intensiivsus osakeste keskmisest vaba tee pikkusest , mis on tunduvalt suurem keskmisest molekulidevahelisest kaugusest ja osakeste keskmisest soojusliikumise kiirusest . Difusioonitegur gaasidele omab järgmist kuju:

Difusioonitegur gaasides on pöördvõrdeline rõhuga (sest ) ja võrdeline temperatuuri ruutjuurega (sest ). Kuna gaasides on osakeste vaba tee pikkus kordades suurem kui vedelikes ja tahkistes, siis on difusiooni protsess nendega võrreldes ka palju intensiivsem.

Osakeste difusioonile plasmas avaldab tuntavat mõju elektri- ja magnetväli. Plasmas on võimalik erinevate ebastabiilsuste teke, mis võivad suurendada difusioonitegurit (väga tugeva magnetvälja puhul), erijuhtudel võib difusioonitegur muutuda ka väga väikeseks (nt magnetiseeritud plasmas).

Difusioon vedelikes[muuda | muuda lähteteksti]

Difusiooni kineetiline teooria vedelikes on palju keerulisem, kui gaaside difusiooni puhul, sest vedelike molekulidevaheline keskmine kaugus on nendevahelise vastastikmõju raadiusega samas suurusjärgus. See tähendab, et molekulidevaheline vastastikmõju pole nii väike nagu gaasides. Vaba tee pikkuse mõiste ei oma vedelike puhul mõtet ja seetõttu ei ole võimalik luua piisavalt põhjendatud kineetilist võrrandit. Difusiooni teooria vedelikes on arenenud kahel eri tasandil. Üks neist põhineb vedeliku ja tahkise struktuuri analoogial, teine, fundamentaalsem lähenemine, lähtub füüsika statistilistest printsiipidest ja lokaalse tasakaalu kujutelmast. Esimesel juhul oletatakse vedelikul lokaalse korra olemasolu ja difusioon toimub molekuli "hüppamise" näol ühest tasakaalu asendist teise. Iga hüpe toimub juhul, kui molekul saab piisava hulga energiat, et katkestada seosed naabermolekulidega ja liikuda teiste molekulide vahel olevale uuele, energeetiliselt kasulikumale, vabale kohale (vakantsile). Keskmine vahemaa selliste hüpete juures ei ületa molekulidevahelist vahemaad.

Difusioon tahkistes[muuda | muuda lähteteksti]

Tahkis omab kristallstruktuuri. Täiuslikus kristallis võnguvad osakesed tasakaaluasendi ümber ning üldjuhul ei saa lahkuda kristalli sõlmpunktist ja difusioon toimub tänu kristallstruktuuri defektidele.

Difusiooni mehhanism[muuda | muuda lähteteksti]

Difusiooni toimumiseks tahkises on mitmeid võimalikke mehhanisme.

Otsese aatomite asukohavahetuse mehhanism[muuda | muuda lähteteksti]

Aatomite omavahelise asukoha vahetuse difusioonimehhanism seisneb selles, et soodsatel tingimustel vahetavad kaks naaberaatomit omavahel "hüppeliselt" asukohta. Ainuke difusioonimehhanism, mis ei vaja toimumiseks defekte kristallstruktuuris. Selle mehhanismi tõenäosus on aga väga väike, sest nõuab väga suurt kristallvõre moonutust ja energia kõrget kontsentratsiooni väikeses piirkonnas. Pealegi pole seda võimalik katseliselt tõestada. Seega ei saa selle difusioonimehhanismiga põhjendada difusiooniprotsesse tahkises.

Sõlmpunktidevaheline difusioonimehhanism[muuda | muuda lähteteksti]

Sõlmpunkti vaheline difusioonimehhanism seisneb selles, et aine ülekanne toimub sõlmedevaheliste aatomitega. Selline difusioon saab intensiivselt toimuda vaid siis, kui kristallis on mingil põhjusel suur hulk sõlmedevahelisi aatomeid ja nad saavad kergesti liikuda võre vahel. Selline difusioonimehhanism toimub näiteks lämmastiku difundeerumisel teemandis.

Vakantsmehhanism[muuda | muuda lähteteksti]

Vakantsmehhanism, seisneb selles, et aatomid migreerivad kristallvõres vakantside (kristallvõre sõlmpunktid, mis pole hõivatud aatomiga) abil. Vakantsi naabruses olevad aatomid võivad oma tasakaalu asendi ümber võnkudes saada vajaliku energia üleminekuks vakantsele (vabale) kohale, kusjuures tema endine asukoht jääb vakantseks ja võib olla hõivatud mõne teise naabruses oleva aatomi poolt. Energiat, mida vajatakse aatomi või vakantsi ülekandmiseks kristallvõres, nimetatakse aktivisatsiooni energiaks.

Kõikides difusiooniprotsessides leiavad enamasti aset kõik ülalmainitud difusioonimehhanismid.

Difusiooni sõltuvus tingimustest[muuda | muuda lähteteksti]

Difusiooni sõltuvus temperatuurist[muuda | muuda lähteteksti]

Isegi ühes ja samas kristallis võib difusioon toimuda eri mehhanismide najal ja erinevate aktivatsioonienergiatega. Difusioon võib olla keeruline mitmeastmeline protsess, millest igaüks omab oma temperatuuri sõltuvust. Temperatuuri tõus kiirendab alati difusiooni protsessi.

Difusiooni sõltuvus rõhust[muuda | muuda lähteteksti]

Rõhk avaldab temperatuurist veelgi keerulisemat mõju difusioonile ja sõltub tugevasti difusiooni mehhanismist. Kui difusioon kulgeb vakantsmehhanismi järgi, siis rõhu suurenemine vähendab vakantside arvu, sest vakantside tekkimisel suureneb kristalli ruumala, rõhu suurenedes ruumala aga väheneb ja seda paljuski vakantside arvel. Vakantside arvu vähenemisel difusioon aeglustub. Kui difusioon kulgeb sõlmedevahelise difusioonimehhanismi järgi, siis ühelt poolt suurendab rõhu tõusmine sõlmpunktidevaheliste aatomite arvu, mis kiirendab difusiooni, teiselt poolt aga aatomitevaheline ala muutub kitsamaks ja aatomite vahel läbipääsemine muutub raskendatuks, mis aeglustab loomulikult difusiooni.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Difusiooni mõiste alla käib ka omadifusioon, mille puhul toimub küll aineosakeste ümberpaiknemine, kuid kontsentratsioonid ei muutu. Peale selle, teatud tingimustes erineb tasakaaluolek, millele difusioon viib, ühtlaste kontsentratsioonidega olekust, ning seetõttu ei pruugi liikumine tasakaaluoleku poole olla alati massi või energia liikumine suurema kontsentratsiooniga piirkonna poole.