Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend

Allikas: Vikipeedia

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend (European Charter for Researchers & Code of Conduct for Recruitment of Researchers; harta ja juhend) on kahest osast koosnev dokument, milles loetletakse ja kirjeldatakse neljakümmet Euroopa teadusruumi heade tavade põhimõtet.[1] Hartas kirjeldatakse põhimõtteid, mis kirjeldavad teadlaste, teadus- ja arendusasutuste ja teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste rolle, kohustusi ja õigusi. [2] Juhendis kirjeldatakse põhimõtteid, mis aitavad parandada teadlaste töölevõtmisprotsessi muutes seda avatumaks ja õiglasemaks.[3]

Euroopa Komisjon avaldas soovituse harta ja juhendi kohta Euroopa Liidu liikmesriikidele 2005. aasta märtsis.[4]

Harta ja juhendi laiemaks eesmärgiks on määratleda teadlaste, teadus- ja arendusasutuste ning teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste jaoks raamistik, mille kaudu luua teadlastele parimad võimalikud töötingimused, toetada teadlaste mobiilsust, arendada teadlaskarjääri võimalusi ning muuta teadlaskarjääri noortele atraktiivsemaks.

Näiteid harta ja juhendi põhimõtetest:

 • tööle kandideerimise protsess on avatud, läbipaistev ja kompetentsipõhine (OTM-R);
 • karjäärinõustamisteenused on teadlastele kättesaadavad;
 • teadlased on teadlikud oma lepingujärgsetest, juriidilistest, aruandluse, juhendamise ja juhtimise kohustustest;
 • asutused väärtustavad teadlaste osavõttu mobiilsusskeemides (kehtib geograafilise, valdkondadevahelise, virtuaalse, avaliku- ja erasektori vahelise liikumise kohta);
 • asutused väärtustavad teadustulemuste jagamist avalikkusega, sh teaduse populariseerimise tegevuse kaudu;
 • asutuses ei ole diskrimineerimist;
 • asutused pakuvad innovaatilisi doktoriõppe kursusi (projektijuhtimine, avalik esinemine, ettevõtlus jms) jt.[1]

Teadus- ja arendusasutustes ja teadus- ja arendustegevust rahastavates asutustes harta ja juhendi põhimõtete teadliku ja praktilise rakendamise hõlbustamiseks on loodud Euroopa Inimvara arendamise strateegia teadlastele. Strateegiat rakendades omistab Euroopa Komisjon asutusele kvaliteedimärgise „HR Excellence in Research“. Eestis jagavad infot ja infomaterjale harta ja juhendi ja Inimvara arendamise strateegia teadlastele kohta Eesti Teadusagentuur ja Euroopa teadlaste mobiilsusvõrgutiku EURAXESSi Eesti kontaktisikud.[5]

Avatud, läbipaistev ja kompetentsipõhine teadlaste värbamispraktika (OTM-R)[muuda | muuda lähteteksti]

Avatud, läbipaistev ja kompetentsipõhine teadlaste värbamispraktika (inglise Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers ehk OTM-R) põhineb Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi, peamiselt selle teise osa, teadlaste töölevõtmise juhendi, soovitustel ja põhimõtetel. OTM-R-i eesmärgiks on tagada, et tööle võetakse parim kandidaat.

Harta ja juhend ning selle põhimõtetele tuginev OTM-R on osa Euroopa Liidu poliitikameetmetest, mis toetavad Euroopa teadusruumi prioriteetide elluviimist.[6] OTM-R-i rakendamine teadusasutuses peaks tagama kandidaatidele võrdsed võimalused, toetama soolõimet, viima kokku võimalused ja talendid, toetama teadlaste mobiilsust ning kokkuvõttes aitama meelitada ligi parimaid teadlasi ning teha teadlaskarjääri atraktiivsemaks. OTM-R eeldab soolist võrdõiguslikkust asutuses kogu värbamisprotsessi jooksul, sh sootasakaalu vastavates värbamiskomisjonides.

Euroopa Komisjoni OTM-R töögrupi raportis[6] on välja toodud OTM-R põhimõtted, juhtnöörid OTM-R värbamisprotsessi loomiseks teadusasutustes ja kontrollnimekiri [7] asutustele eneseanalüüsi läbiviimiseks.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 Harta ja juhend
 2. Harta
 3. Juhend
 4. Euroopa Komisjoni soovitus 2005
 5. EURAXESSi Eesti kontaktisikud
 6. 6,0 6,1 Euroopa Komisjoni OTM-R töögrupi raport (Report of the Working Group of the Steering group of the human resoruces management under the European Research Area on Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R)) [1]
 7. OTM-R kontrollnimekiri asutustele (OTM-R Checklist for Institutions) [2]