Kvaliteedijuhtimine organisatsioonis

Allikas: Vikipeedia
Merge-arrow.svg See artikkel on esitatud liitmiseks artikliga Kvaliteedijuhtimine. Lisateavet artikli arutelust

 

Kvaliteedi juhtimine organisatsioonis on oluline, et tagada toodete ja teenuste kvaliteeti ning pidevalt parandada kvaliteeti, et vastata klientide muutuvatele ootustele. Selleks, et lihtsustada hinnangu andmist, kas selle organisatsiooni toode või teenus on kvaliteetne on välja töötatud ühtsed kvaliteedi standardid ehk ISO 9000 perekonna standardid. Need sisaldavad erinevaid aspekte kvaliteedi juhtimiseks ja on välja töötatud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (inglise keeles International Organization of Standardization)[1] poolt. Välja töötatud standardid sisaldavad juhiseid ja erinevaid tööriistu, mida ettevõtted ja organisatsioonid saavad kasutada.

ISO 9000 perekonda kuulub 9001:2015, mis seab kriteeriumid kvaliteedi juhtimise süsteemile ja on ainus standard, mida saab sertifitseerida. See annab organisatsioonidele ette mudelid ja kindlad kriteeriumid, mille järgi saab üles seada kvaliteedijuhtimise süsteemi ning need sobivad igas suuruses ettevõtetele. Sertifikaadi olemasolu ettevõttel annab kindluse nii tema koostööpartneritele kui ka klientidele, et selle ettevõtte või organisatsiooni poolt pakutavad tooted või teenused vastavad minimaalselt kindlatele nõuetele ning vastavad rahvusvaheliselt heaks kiidetud standarditele.

ISO sertifikaadi saamise järel on kvaliteedisüsteemi pidev kontroll ettevõtte igapäevane tegevus. Saadud tagasiside pealt on võimalik kvaliteeti jooksvalt juhtida ja teha vajalikke parandusi. Sõltumatu kontrolli tellimine ei ole vajalik, kuid on võimalik. Sõltumatuks kontrolliks võib pidada ka klientide ja koostööpartnerite kutsumist oma kvaliteedi juhtimise süsteemiga tutvuma. Uute koostööpartnerite valimisel kasutavad erinevad vastaspooled seda meeleldi kuna nii tekib suurem usaldus ettevõtte või organisatsiooni poolt pakutavate toodete ja teenuste vastu.

ISO 9000 ja 9001 standardid põhinevad seitsmel kvaliteedijuhtimise printsiibil, mis on kogum fundamentaalsetest uskumustest, normidest, reeglitest ja väärtustest, mis on aktsepteeritud, kui tõde ja mida saab kasutada kvaliteedijuhtimise alusena. Printsiibi üks definitsioonidest on, et see on üldine teadmine, teooria või reegel, mis omab suurt mõju sellele kuidas midagi tehakse. Kuidas rakendada neid printsiipe sõltub ettevõtte eripäradest.

Kvaliteedijuhtimise printsiibid on:

Kliendi fookus

Eestvedamine, juhtimine

Inimeste kaasamine

Protsessi põhine lähenemine

Parandamine

Faktidel põhinev otsustamine

Suhete juhtimine

Kvaliteedi juhtimise peamine eesmärk on vastata kliendi ootustele. Põsiv edu kvaliteedi juhtimises on saavutatud, kui organisatsioon tõmbab ligi uusi kliente ja suudab neid ning teisi koostööpartnereid hoida. Iga kliendi tagasiside annab võimaluse luau täiendavat väärtust nende jaoks ning oluline on aru saada nende praegustest ja tuleviku vajadustest. Peamised kasud, mis kaasnevad organisatsioonile, on suurenenud kliendi väärtus, kliendi rahulolu, kliendi lojaalsus. Läbi kvaliteedi juhtimise kasvab organisatsiooni maine, korduvad ostud klientidelt, ettevõtte kliendibaas, käive ja turuosa.

Edu saavutamiseks kvaliteedi eesmärkide täitmisel on kriitilise tähtsusega kõikide tasandite juhtide kaasatus. Juhtide roll on tagada kõikide inimeste kaasatus. Ühiselt suudetakse reastada starteegiaid, eesmärke, protsesse ja ressursse eesmärkide saavutamiseks. Kogu organisatsiooni kaasatus toob endaga kaasa suurema efektiivsuse, parema protsesside koordineerituse, parema kommunikatsiooni erinevate funktsioonide ja tasandite vahel. Läbi kaasatuse areneb inimeste võime saavutada soovitud tulemusi.

Inimeste kaasamine on oluline kuna kompetentsed, võimustatud ja kaasatud inimesed on hädavajalikud, et luau väärtust. Organisatsiooni efektiivseks juhtimiseks tuleb kaasata iga inimene ja neid tunnustada nende panuse eest. Tänu kaasamisele paraneb organisatsioonis töötavate inimeste arusaam kvaliteedi eesmärkidest ja motiveeritus nende saavutamisel. Suureneb personaalne areng, initsiatiivikus ja loovus ning seeläbi ka inimeste rahulolu, usaldus ja koostöö läbi organisatsiooni. Rahulolevad töötajad pööravad rohkem tähelepanu jagatud väärtustele ja organisatsiooni kultuurile

Pidevaid ja ennustatavaid tulemusi on võimalik saavutada läbi tegevustest arusaamise ja neid tuleb juhtida, kui omavahel seotud süsteemi. Kvaliteedi juhtimise süsteem sisaldab omavahel seotud protsesse. Arusaamine kuidas süsteemi poolt tulemusi tehakse annab organisatsioonile võimaluse optimeerida oma süsteeme ja tulemust, misläbi kasvab võimekus panustada peamistesse protsessidesse ja võimalustesse. Omavahel seotud süsteemist on võimalik saada pidevat ja ennustatavat tulemit. Ettevõte või organisatsioon saab oma tulemusi optimeerida läbi efektiivse protsessi juhtimise, efektiivse ressursside kasutuse ja vähenenud takistuste funktsioonide vahel. Läbi suurenenud kindluse tulemi osas suurendab organisatsioon oma kindlust sisu ja efektiivsuse osas ka koostööpartnerite silmis.

Selleks, et olla edukas peab organisatsioon olema orienteeritud pidevale arengule. Samuti peab organisatsioon pidevalt arenema, et hoida saavutatud tulemusi. Tuleb pidevalt kaasas käia sisemiste ja väliste muutustega ning luua uusi võimalusi. Läbi pideva arengu paranevad protsessi tulemused, organisatsiooni võimekus ja kliendi rahulolu. Ühtlasi kasvab rohujuure tasandil uurimine, vigade määramine, ennetamine ja korrigeerivate tegevuste tegemine. Pidevat arengut otsides kasvab võime tuvastada ja reageerida sisemistele ning välistele ohtudele ja võimalustele. Suudetakse paremini arvestada nii järkjärgulise kui ka läbimurdelise arenguga. Ettevõttes kasvab innovatsioon ja teadmiste kasutamine arenguks.

Otsused, mis on tehtud tõendite põhjal ehk analüüsi ja informatsiooni hindamise järel, viivad suurema tõenäosusega soovitud tulemusteni. Otsuste tegemine on kompleksne protsess, mida mõjutavad erinevad sisendid ja nende interpretatsioonid, mis võivad aga olla subjektiivsed. Faktide ja andmete analüüs annab suurema objektiivsuse ja kindluse otsuste tegemisel, mis omakorda parandab otsustusprotsessi. Paraneb protsessi tulemuste hindamine, võime tulemusi saavutada ja tegevuste efektiivsus. Faktide ja andmete analüüs parandab võimekust vaadata üle, seada küsimuse alla ja muuta juba tehtud otsuseid. Suureneb ka võime näidata minevikus tehtud otsuste efektiivsust.

Püsiva edu saavutamiseks peab organisatsioon juhtima suhteid erinevate huvitatud vastaspooltega, näiteks hankijate ja koostööpartneritega. See on oluline, et optimeerida nende mõju ettevõtte tulemustele. Reageerides iga huvitatud osapoole tekitatud võimalustele ja takistustele suureneb organisatsiooni enda tulemus. Koostööpartnerite vahel tekib ühine arusaam eesmärkidest ja väärtustest ning suureneb võime suurendada huvitatud osapoolte jaoks väärtust, jagades ressursse, kompetentse ja juhtides kvaliteediga seotud riske. Tänu sellele tekib hästi juhitud tarneahel, tekitades hea toodete ja teenuste voo.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]