Illüüria keel

Allikas: Vikipeedia

Illüüria keel on muistsete illüürlaste keel. Kuulub indoeuroopa keelkonna paleobalkani rühma. Kõige lähedasem on albaania keelele, ilmnevad seosed ka balti, slaavi ja germaani keeltega.

On esindatud kahe lähedases suguluses oleva variandiga – balkani-illüüria ja messapi keelega. Esimene oli levinud Balkani poolsaare loodeosas. Teateid sellest leidub antiikautoritel 7. sajandist eKr kuni 4. sajandini pKr. Tõrjuti välja ladina keele poolt. Nimede põhjal võib otsustada, et illüüria keel Balkani poolsaarel jaguneb kaheks murdevööndiks (dalmatiini ja pannooni). Balkani-illüüria keelest ei ole kirjalikke mälestisi. Jäljed sellest keelest on rekonstrueeritud paljude pärisnimede (isikunimede, kohanimede, rahvanimede) ning väheste glosside põhjal antiikautorite teostest. Messapi keelt peegeldavad umbes 350 lühikest stereotüüpset pealdist, mis on leitud Kagu-Itaaliast (6. sajand eKr – 1. sajand pKr) ja mõned glossid.

Mõlemale illüüria keele variandile on iseloomulik indoeuroopa vokaalide *a, *e, *o kolmeliikmelise süsteemi üleminek kaheliikmeliseks e, a; diftongide ai, au, eu (messapi variandis ka ou, ei), sonantide l, r, m, n ja 10 konsonandi olemasolu. Konsonantismile on iseloomulik indoeuroopa *b/bh, *d/dh, *g/gh peegeldumine kujul b, d, g.

Morfoloogiast on vähe teada. Rekonstrueeritud on käändsõnatüved, mille lõpus on -a, -o või konsonant, formandid -n-, -nd-, -nt-, -r-, -l-, -d-, -t-, -st- jt. Messapi variandi puhul on rekonstrueeritud 5 käänet (nominatiiv, genitiiv, daativ, akusatiiv, instrumentaal) ning üksikud verbi aoristi-, perfekti- ja optatiivivormid.

Teadmised süntaksist on raidkirjade tekstide trafaretsuse tõttu piiratud. Pühendusraidkirjad järgivad mustrit VO (verb + objekt). Teine sagedane järgnevus on käändsõna nominatiiv + käändsõna genitiiv + verb.

Leksika koosneb pärisnimedest, mille tähendus jääb sageli segaseks. Teadaolevad üldnimed on glossid ning mõned interpreteerimisele alluvad sõnad raidkirjadelt.

Piirkonna nime Dardania seostatakse albaania sõnaga dardhë 'pirn'. Piirkonna nime Delminium seostatakse albaania sõnaga delme, dele 'lammas'. Piirkonna nime Dimalum seostatakse albaania sõnadega di (dy) 'kaks' ja mal 'mägi'. Isikunime Barduli seostatakse albaania nimega Bardhyl 'valge'.