Sügav ja terviklik vabakaubanduspiirkond

Allikas: Vikipeedia
Sinisega: Euroopa Liit, helesinisega: EL siseturul osalevad EFTA riigid, välja arvatud Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja rohelisega: DCFTA riigid, kellel on juurdepääs ELi siseturule valitud sektorites: Gruusia, Moldova, Ukraina

Sügav ja terviklik vabakaubanduspiirkond (DCFTA) on kolm Euroopa Liidu ning Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel loodud vabakaubanduspiirkonda. DCFTA-lepingud on osa iga riigi EL-i assotsiatsioonilepingust. Need võimaldavad Gruusial, Moldoval ja Ukrainal pääseda valitud sektorites Euroopa ühtsele turule ja võimaldavad nendes sektorites tegutsevatele ELi investoritele assotsieerunud riigis sama regulatiivse keskkonna kui ELis. Moldova ja Gruusiaga sõlmitud lepingud on ratifitseeritud ja need jõustusid ametlikult 2016. aasta juulis, ehkki osa neist kohaldati juba ajutiselt. Ukrainaga sõlmitud lepingut kohaldati ajutiselt alates 1. jaanuarist 2016 ja see jõustus ametlikult 1. septembril 2017.

Erinevalt tavalistest vabakaubandus piirkondadest on DCFTA eesmärk pakkuda assotsieerunud riigile ELi ühtse turu "nelja vabadust": kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumist. Inimeste liikumine toimub aga viisavabaduse vormis lühiajaliseks reisimiseks, samas kui töötajate liikumine jääb ELi liikmesriikide pädevusse. DCFTA on "näide EMP-väliste riikide integreerumisest ELi ühtsele turule".

Euroopa Parlament võttis 2014. aastal vastu resolutsiooni, milles öeldakse, et "vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 on Gruusial, Moldoval ja Ukrainal, aga ka kõigil muudel Euroopa riikidel Euroopa perspektiiv ja nad saavad taotleda EL-i liikmeks saamist vastavalt demokraatia põhimõtteid, põhivabaduste ja inimõiguste austamist, vähemuste õigusi ning õigusriigi põhimõtte tagamist ", tunnistades ametlikult kolme riigi tulevase ELiga ühinemise võimalust.