Miilitsa piirkonnainspektor

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Miilitsa piirkonnainspektor oli NSV Liidu ja liiduvabariikide Siseministeeriumi territoriaalüksuste, Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakondade juhtivkoosseisu (ohvitseride) kuulunud avaliku korra taganud miilitsaametnike ametinimetus.

Miilitsa piirkonnainspektor oli Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakondade ja nende allüksuste juhtivkoosseisu kuulunud ohvitseride/ametnike ametinimetus, lisaks NSV Liidu SM töötajate olid ka sõjaväelistele auastmetele. Piirkonnainspektoriks määrati isik, kes omas spetsiaalset juriidilist kesk- või kõrgemat haridust ning täitis linna või maarajoonides avaliku korra ning sisejulgeoleku tagamise ülesandeid. Igale piirkonnainspektorile kinnitati teatud osa linna või rajooni siseasjade osakonna teenindatavast territooriumist. Eesti Vabariigis vastab sellele ametikohale piirkonnakonstaabli ametikoht.

Piirkonnainspektori ülesandeks oli "sotsialistliku seaduslikkuse kindlustamine", ta korraldas oma tegevust vastavalt Eesti NSV seadustele, kohaliku omavalitsusorganite – linna või rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee otsuste ja korralduste alusel ning vastavalt NSV Liidu SM käskkirjadele ja muudele normatiivaktidele.

Miilitsa piirkonnainspektori põhiülesanneteks olid:

 • avaliku korra kindlustamine teenindatavas piirkonnas;
 • õigusrikkumisi põhjustavate ja soodustavate tingimuste väljaselgitamine ning meetmete rakendamine nende kõrvaldamiseks;
 • individuaalne profülaktiline kasvatustöö isikutega, kes, arvestades nende ühiskonnavastast käitumist, võivad toime panna õigusrikkumisi;
 • õigusrikkumiste ennetamine ja ärahoidmine ning õigusrikkumisi toime pannud isikute väljaselgitamine;
 • vastutusest kõrvalehoidvate ja teadmata kadunud isikute tagaotsimine;
 • kodanike, aga samuti ka ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide õiguste ja seaduslike huvide kaitse kuritegelike rünnete või muu õigusvastase tegevuse eest;
 • tihe koostöö tootmiskollektiivide ja ühiskondlike korrakaitsepunktide profülaktikanõukogudega.

Erilist tähtsust omas piirkonnainspektori töö õigusrikkumiste üld- ja individuaalprofülaktika, milles ta toetus rahvamaleva ja üldsuse igakülgsele abile.

Oma teenistuskohustuste täitmisel oli piirkonnainspektoril õigus:

 • nõuda kodanikelt ja ametiisikutelt avalikust korrast kinnipidamist ning koostada avaliku korra rikkujatele seaduses ettenähtud juhtudel protokolle;
 • kontrollida kodanike passi ja muid isikut tõendavaid dokumente juhtudel, milliseid käsitleb siseasjade organi vastav juhend;
 • seaduse ettenähtud juhtudel ja korras hoiatada avaliku korra ja liikluseeskirjade rikkumise eest või trahvida rikkujaid kohapeal;
 • toimetada siseasjade osakonda registreerimiseks ja ametlikuks hoiatamiseks isikuid, kes süstemaatiliselt rikuvad avalikku korda ja panevad toime teisi õiguserikkumisi;
 • toimetada miilitsasse ja pidada kinni kuni kolm tundi isikuid, kes panid toime halduskorra rikkumise juhul, kui õigusrikkumise tõkestamiseks ei jää üle muud ning on vaja koostada protokoll;
 • toimetada meditsiinilisse kainestusmajja avalikus kohas joobunult viibivaid isikuid;
 • seaduses ettenähtud juhtudel kinni pidada ja toimetada siseasjade osakonda kuriteo toimepanemises kahtlustatavaid isikuid;
 • peatava vajalikel juhtudel transpordivahendeid ja kontrollida sõidudokumente, kõrvaldada transpordivahendi juhtimisest alkoholijoobes isikuid ja neid, kellel puudub vastav juhiluba;
 • kuriteos kahtlustatavate isikute jälitamisel, kuriteo aga samuti avalikku korda või kodanike julgeolekut ohustavate õigusrikkumiste tõkestamiseks siseneda, mis tahes ajal kodanike eluruumidesse või ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ruumidesse;
 • siseneda eluruumidesse passirežiimi kontrollimiseks päevasel ajal ja juhul, kui on olemas usaldusväärsed andmed selle rikkumise kohta;
 • kutsuda menetluses olevates asjades kodanikke miilitsasse;
 • kasutada edasilükkamatutel juhtudel – sõiduks kuriteopaika, loodusõnnetuste piirkonda, põgenevate kurjategijate jälitamiseks, tabatud kurjategijate ja kuritahtlike avaliku korra rikkujate miilitsasse toimetamiseks, vältimatut arstiabi vajavate kodanike viimiseks raviasutustesse ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele või kodanikele kuuluvaid transpordivahendeid.

Miilitsa piirkonninspektoril oli õigus erandjuhtudel ja -korras kasutada sambovõtteid ja tulirelva.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]