Eesti Advokatuuri komisjonid

Allikas: Vikipeedia

Eesti advokatuuri komisjone on kokku 13 ja need moodustatakse kodukorra alusel.[1] Advokatuur on advokaatide iseseisev ühendus, mis annab õigusabi ja kaitseb advokaatide õigusi.[2] Komisjonidel on erinevad tegevusvaldkonnad, liikmed ja ülesanded.

Komisjonide jaotus advokatuuri struktuuris[muuda | muuda lähteteksti]

Advokatuuris on kahte tüüpi komisjone. Revisjonikomisjon ja kutsesobivuskomisjon on advokatuuri organid. Advokatuuri üldkogu ja juhatus võivad moodustada nõuandva õigusega komisjone, kes ei oma advokatuuri organi õiguslikku seisundit.[3] Sellisteks komisjonideks on kõik ülejäänud komisjonid, millest erilised ülesanded on eetika- ja metoodikakomisjonil. Ülejäänud nõuandva õigusega komisjonidel on samasugused ülesanded, kuid erinevad tegevusvaldkonnad ja liikmed.

Komisjonide liigid[muuda | muuda lähteteksti]

Revisjonikomisjon[muuda | muuda lähteteksti]

Revisjonikomisjoni ülesanne on kontrollida advokatuuri majandustegevust ja esimehe, juhatuse ning kantsleri tegevust. Komisjon valitakse advokatuuri üldkogul vandeadvokaatide seast. Revisjonikomisjonis on vähemalt kolm liiget, kes valitakse neljaks aastaks. Komisjoni moodustamise ja tegevuse kohta on Eesti Advokatuuri kodukorras eraldi peatükk, sest revisjonikomisjon on üks advokatuuri organitest.[4] 19.03.2021 valitud revisjonikomisjoni liikmed on Ene Ahas, Karen Root  ja Alla Jakobson.[4]

Kutsesobivuskomisjon[muuda | muuda lähteteksti]

Kutsesobivuskomisjonil on kolm ülesannet. Esiteks viib komisjon läbi advokatuuri eksameid. Teiseks hindab kutsesobivuskomisjon välismaal kutsekvalifikatsiooni omandanud isikuid. Kolmandaks hindab komisjon jooksvalt advokaatide kutsesobivust. Kutsesobivuskomisjonis on üheksa vandeadvokaati, kaks kohtunikku, üks õigusteadlane ja üks riigiprokurör. Komisjoni esimees on 17.10.2021. a. seisuga Kristiina Lee. Kuna kutsesobivuskomisjon on Eesti Advokatuuri organ, mitte tavaline komisjon, on selle moodustamise ja tegevuse korralduse kohta kodukorras eraldi peatükk.[5]

Kutsesobivuskomisjoni liikmed (17.10.2021 seisuga):

 1. vandeadvokaat Kristiina Lee;
 2. vandeadvokaat Kadri Michelson;
 3. vandeadvokaat Tanel Mällas;
 4. vandeadvokaat Indrek Leppik;
 5. vandeadvokaat Karl Kask;
 6. vandeadvokaat Katri Paas-Mohando;
 7. vandeadvokaat Siret Siilbek;
 8. vandeadvokaat Martin Raude;
 9. vandeadvokaat Andres Siigur;
 10. kohtunik Tristan Ploom;
 11. kohtunik Liina Naaber-Kivisoo;
 12. õigusteadlane Andres Vutt;
 13. juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.[5]

Eetika- ja metoodikakomisjon[muuda | muuda lähteteksti]

Eetika- ja metoodikakomisjon abistab advokatuuri liikmeid ja organeid eetika- ja metoodikaküsimustes.

Komisjonil on mitu ülesannet. Esiteks jagab komisjon soovitusi, omal algatusel või ka advokaadi taotlusel. Teiseks koostab komisjon advokaadibüroodele ja advokaatidele soovituslike tegevusjuhiseid. Kolmandaks süstematiseerib eetika- ja metoodikakomisjon aukohtupraktikat. Komisjon abistab ka juhatust ja aukohut. Vajadusel teeb komisjon üldkogule ettepaneku advokatuuri eetikakoodeksi täiendamiseks. Eetika- ja metoodikakomisjoni esimees on Sten Luiga.[6]

Sarnased komisjonid[muuda | muuda lähteteksti]

Põhiõiguste kaitse, äriõiguse, perekonnaõiguse, riigi õigusabi, intellektuaalse omandi ja IT-õiguse, maksejõuetusõiguse, maksuõiguse, tööõiguse, konkurentsiõiguse ning haldusõiguse komisjonil on sarnased ülesanded, kuid erinevad tegevusvaldkonnad ning liikmed.

Ülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Komisjonidel on mitu ülesannet. Esiteks analüüsib komisjon oma valdkonnaga seotud õigusloomet ja -praktikat ning koostab ettepanekuid seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks. Teiseks annab komisjon omal algatusel või mõne advokatuuri organi või liikme taotlusel hinnanguid komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes. Kolmandaks on iga komisjoni ülesanne omal algatusel või mõne organi taotlusel analüüsida valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõusid ning teha vajadusel muudatusettepanekuid. Neljandaks abistab komisjon advokatuuri juhatust just enda eesmärgist lähtuvates küsimustes. Viiendaks on iga komisjoni ülesanne esindada Eesti Advokatuuri juhatuse ülesandel oma tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes. Lisaks täidavad kõik komisjonid eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordseid ülesandeid.[1]

Tegevusvaldkond[muuda | muuda lähteteksti]

Tegevusvaldkond on igal komisjonil erinev. Põhiõiguste kaitse komisjoni eesmärk on abistada advokatuuri inimõiguste ja põhiõiguste kaitse, karistusõiguse, kaitseõiguse teostamise ning kriminaal- ja väärteomenetluse teemadel. Äriõiguse komisjon abistab advokatuuri äri-, konkurentsi- ja pankrotiõigusega seonduvatel teemadel. Perekonnaõiguse komisjoni tegevusvaldkond on perekonnaõigus. Riigi õigusabi komisjon tegeleb advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi tagamisega seotud küsimustega. Intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni valdkonda kuuluvad intellektuaalse omandi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning andmekaitse teemad. Maksejõuetusõiguse komisjoni tegevusvaldkond on maksejõuetusõigus, maksuõiguse komisjonil maksuõigus. Tööõiguse komisjon tegeleb tööõigusega, konkurentsiõiguse komisjon konkurentsiõigusega ning haldusõiguse komisjon haldusõigusega.[1]

Liikmed[muuda | muuda lähteteksti]

Kõikidel komisjonidel on erinevad liikmed, samas osad isikud on mitme erineva komisjoni liikmed. Igal komisjonil on 8 - 12 liiget, kellest üks on esimees.

Komisjonide esimehed (17.10.2021 seisuga):

 1. põhiõiguste kaitse komisjon - Aivar Pilv;
 2. äriõiguse komisjon – Piret Jesse;
 3. perekonnaõiguse komisjon – Katrin Orav;
 4. riigi õigusabi komisjon – Dmitri Školjar;
 5. intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon – Anne Veerpalu;
 6. maksejõuetusõiguse komisjon – Jüri Sirel;
 7. maksuõiguse komisjon – Villy Lopman;
 8. tööõiguse komisjon – Anne Värvimann;
 9. konkurentsiõiguse komisjon – Tanel Kalaus;
 10. haldusõiguse komisjon – Ene Soop.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Advokatuuri koduleht. Eesti Advokatuurist. Komisjonid. – https://advokatuur.ee/est/advokatuur/komisjonid (17.10.2021).
 2. Eesti keele seletav sõnaraamat 2009. – https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=advokatuur&F=M (17.10.2021).
 3. Eesti Advokatuuri koduleht. Eesti Advokatuurist. Õigusaktid. Kodukord. – https://advokatuur.ee/est/advokatuur/oigusaktid/kodukord (17.10.2021).
 4. 4,0 4,1 Eesti Advokatuuri koduleht. Eesti Advokatuurist. Revisjonikomisjon. – https://advokatuur.ee/est/advokatuur/revisjoni-komisjon (17.10.2021).
 5. 5,0 5,1 Eesti Advokatuuri koduleht. Eesti Advokatuurist. Kutsesobivuskomisjon. – https://advokatuur.ee/est/advokatuur/kutsesobivuskomisjon (17.10.2021).
 6. Eesti Advokatuuri koduleht. Eesti Advokatuurist. Komisjonid. Eetika- ja metoodikakomisjon. – https://advokatuur.ee/est/advokatuur/komisjonid/eetika--ja-metoodikakomisjon (17.10.2021).