§ 58

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

§ 58 oli 1926. aasta redaktsiooni kohaselt Vene SFNV (ka Vene NFSV) Kriminaalkoodeksi paragrahv, mille erinevate alapunktide alusel represseeriti Nõukogude Liidus ja selle poolt okupeeritud territooriumitel 1930.–1950. aastatel seni täpselt tuvastamata, kuid miljonitesse ulatuv arv inimesi.

Siin[1] on avaldatud andmed represseeritute arvu kohta. Selle kohaselt oli suurim represseeritute arv (1. jaanuari 1938 seisuga) üle 2 750 000 inimese; hukatuid 799 455 inimest aastatel 1921–1953, neist 681 692 aastatel 1937–1938.

§ 58-1[muuda | muuda lähteteksti]

Kontrrevolutsiooniliseks tunnistatakse iga tegevus, mis on suunatud tööliste ja talupoegade nõukogude võimu ja nende poolt NSV Liidu ja liiduvabariikide Põhiseaduse alusel valitud NSVL, liiduvabariikide ja autonoomsete vabariikide töölis-talupoegade valitsuste kukutamisele, õõnestamisele, nõrgendamisele või NSV Liidu välisturvalisuse ja põhiliste proletariaatliku revolutsiooni majanduslike, poliitiliste ja rahvuslike saavutuste õõnestamisele.

(Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче - крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции. В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР.)

§ 58-1a[muuda | muuda lähteteksti]

Kodumaa reetmiseks s.t. NSV Liidu kodanike poolt toime pandud NSV Liidu sõjalise võimsuse kahjustamist, tema sõjalise sõltumatuse või tema territooriumi puutumatuse, nagu: spionaaž, sõja või riikliku saladuse avaldamine, üleminek vastase poole, põgenemine või üle riigipiiri lendamine, karistatakse kõrgeima karistusmääraga -- mahalaskmisega, koos kogu vara konfiskeerimisega, aga kergendavail asjaoludel -- vabaduskaotusega tähtajaga kuni 10 aastat, koos kogu vara konfiskeerimisega

(Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах -- лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. )

§ 58-1b[muuda | muuda lähteteksti]

Samade kuritegude eest, mille on toime pannud sõjaväelane, karistatakse kõrgeima karistusmääraga - mahalaskmisega koos kogu vara konfiskeerimisega

(Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества. )

§ 58-1v (§ 58-1в)[muuda | muuda lähteteksti]

Sõjaväelase põgenemise või riigipiirist ülelennu korral tema pereliikmed, kui nad millegagi soodustasid ettevalmistatavat kodumaa reetmist, või isegi teadsid sellest, kuid ei kandnud sellest ette võimudele, karistatakse - vabaduskaotusega 5 kuni 10 aastani, koos kogu vara konfiskeerimisega. Ülejäänud koos temaga elavad või kuriteo toimepanemise hetkel tema ülalpidamisel olnud täisealised reeturi perekonnaliikmed, jäetakse ilma valimisõigustest ja kuuluvad saatmisele Siberi kaugematesse piirkondadesse 5 aastaks.

(В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются - лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет.)

§ 58-1g (§ 58-1г)[muuda | muuda lähteteksti]

Sõjaväelase poolt ettevalmistatav või toime pandud reetmisest mitteteatamine toob endaga kaasa vabaduskaotuse kuni 10 aastaks. Ülejäänud kodanike (mittesõjaväelaste) poolt mitteteatamist karistatakse vastavalt antud koodeksi § 58-12 alustel.

(Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене влечет за собой лишение свободы на 10 лет. Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется согласно ст.58-12.)

§ 58-2[muuda | muuda lähteteksti]

Relvastatud ülestõus või relvastatud grupi kontrrevolutsioonilistel eesmärkidel nõukogude territooriumile tungimise, võimu haaramise eest keskuses või selle osades samadel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga vägivaldselt eraldada osa NSV Liidu või eraldivõetud liiduvabariigist tema territooriumist või tühistada NSV Liidu poolt välisriikidega sõlmitud lepingut karistatakse kõrgeima sotsiaalse kaitse vahendiga- mahalaskmisega või töötava rahva vaenlaseks kuulutamisega koos vara konfiskeerimise ja liiduvabariigi kodakondsusest ilmajätmisega või NSV Liidu kodakondsusest ilmajätmisega ja NSV Liidust väljaajamisega igaveseks, lubades kergendavatel asjaoludel vähendada karistust vabaduskaotusega kuni tähtajaga mitte vähem kui 3 aastat, kogu või osalise vara konfiskeerimisega.

(Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственного отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры влекут за собой - высшую меру социальной защиты - расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества.)

§ 58-3[muuda | muuda lähteteksti]

Suhtlus kontrrevolutsioonilise eesmärgiga välisriigiga või tema esindajatega, samuti igal viisil võõrriigi abistamine, kes on NSV Liiduga sõjas või on temaga relvastatud võitluses või blokaadi seisundis, karistatakse antud koodeksi § 58-2 ettenähtud sotsiaalse kaitse vahenditega.

(Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой - меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. )


Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

  • [1]