Vikipeedia:GNU FDL

Allikas: Vikipeedia

See GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi eestindamise leht.

Tekst on jaotatud tabelisse iga peatükk oma real, ühes lahtris originaaltekst ja vabasse lahtrisse kirjuta tõlge.

Märkus: GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi originaaltekst ei kuulu sama litsentsi alla, muidu saaks igaüks seda muuta.

originaal
aadressilt http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html
____________________________________________________________________________

mitteametlik tõlge eesti keelde

____________________________________________________________________________

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Estonian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL—only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Estonian speakers understand the GNU FDL better.


See on GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi mitteametlik tõlge eesti keelde. See tõlge ei ole välja antud Free Software Foundation -i poolt ning ei ole juriidiliselt siduv — üksnes GNU FDL-i originaaltekst inglise keeles on seda. Samas loodame, et see GNU FDL-i tõlge, aitab eesti keele rääkijatel litsentsist paremini aru saada.

GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents

Versioon 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Igaüks võib käesolevast dokumendist valmistada koopiaid ning neid levitada 
tingimusel, et need koopiad vastavad originaaldokumendile sõnasõnalt.

0. PREAMBULA

Käesoleva litsentsi eesmärk on muuta juhend, õpik või mõni muu funktsionaalne ja kasulik dokument "vabaks" vabaduse mõttes: kindlustamaks igaühele vabadus seda kopeerida ja levitada, seda muutes või mitte, kas äriliselt või mitteäriliselt. Teiseks säilitab see litsents autorile ja avaldajale võimaluse oma töö eest tunnustatud saada, samas mitte vastutav olles teiste poolt tehtud muudatuste eest.

See litsents on omamoodi "copyleft", mis tähendab, et dokumendil põhinevad tööd peavad ka ise olema samas mõttes vabad. Ta täiendab GNU üldist avalikku litsentsi, mis on tarkvara jaoks loodud copyleft litsents.

Me oleme selle litsentsi loonud, et seda saaks kasutada vaba tarkvara kasutusjuhendite jaoks, kuna vaba tarkvara vajab vaba dokumentatsiooni: vaba programm peab pakkuma juhendeid, mis pakkuvad samu vabadusi mida tarkvaragi. Kuid see litsents ei ole üksnes tarkvara juhendite jaoks, seda võib kasutada iga tekstilise teose jaoks hoolimata teemast või sellest kas see on avaldatud trükitud raamatuna või mitte. Me soovitame seda litsentsi peamiselt teostele, mille eesmärk on juhendamine või teabe pakkumine.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

1. KOHALDATAVUS JA MÕISTED

See litsents kehtib iga mistahes kandjal juhendi või muu teose kohta, mis sisaldab autoriõiguse valdaja märget selle kohta, et antud teost võib levitada vastavalt käesoleva litsentsi tingimustele. See märge garanteerib ülemaailmse, piiramatu tähtajaga, autoritasu-vaba litsentsi kasutamaks seda teost siintoodud tingimustel. Sõna "dokument" viitab edaspidi mistahes sellisele juhendile või teosele. Iga avalikkuse liige on litsentsisaaja ning on sõnastatud kui "sina". Sa nõustud litsentsiga, kui sa kopeerid, muudad või levitad teost moel, mis nõuab selleks luba autoriõigusseaduse mõistes.

Dokumendi "muudetud versioon" tähendab mistahes teost, mis sisaldab dokumenti või osa sellest, kopeeritult kas muutmata kujul või muudatustega ja/või tõlgitult teise keelde.

"Sekundaarne osa" on nimeline lisa või põhiseigaline osa dokumendist, mis käsitleb eranditult Dokumendi avaldajate või autorite suhtumust Dokumendi üldisesse sisusse (või sellega seotud teemadesse) ja ei sisalda midagi, mis võiks kuuluda selle üldise sisu hulka. (Seega, kui Dokument on osalt matemaatika õpik, siis selle sekundaarne osa ei või kirjeldada midagi matemaatikasse puutuvat.) Suhtumus võib olla ajaloolise seose selgitus teemaga või seotud teemadega või juriidiline, äriline, filosoofiline, eetiline või poliitiline seisukoht temaatika suhtes.

"Invariantsed osad" on teatavad sekundaarsed osad, mille pealkirjad märkes, mis ütleb, et dokument on avaldatud selle litsentsi raames, osutavad, et need on invariantsed osad. Kui osa ei mahu ülalpool toodud sekundaarse mõiste piiridesse, siis ei ole lubatud seda ka määratleda kui invariantset. Dokument ei pruugi sisaldada ühtegi invariantset osa. Kui dokument ei määratle ühtegi invariantset osa, siis ka ei ole ühtegi sellist osa.

"Kaanetekstid" on teatavad lühikesed teksti lõigud, mis on loetletud märkes, mis sedastab, et dokument on välja antud selle litsentsi raames, kas esikaane-tekstina või tagakaane-tekstina. Esikaane-tekst võib olla kõige rohkem 5-sõnaline ning tagakaane-tekst 25-sõnaline.

"Läbipaistev" dokumendi koopia tähendab masin-loetavat koopiat, formaadis, mille spetsifikatsioon on üldsusele kättesaadav, mis on sobiv dokumendi töötlemiseks tavaliste tekstitöötlusprogrammide abil või (pikselitest koosnevate piltide puhul) tavaliste pilditöötlusprogrammide abil või (joonistuste puhul) mõne laialt levinud joonistusprogrammi abil ning mis on sobiv sisendina teksti vormindajatele või automaatseks teisaldamiseks mõnda teksti vormindajatele sobivatesse formaati. Koopia, mis muidu on läbipaistev, kuid mille vormindus või selle puudumine on korraldatud kujul, mis võib ohustada või takistada selle edaspidist muutmist lugejate poolt, ei ole läbipaistev. Pildiformaat ei ole läbipaistev, kui seda kasutatakse olulisel hulgal teksti edastamiseks. Koopiat, mis ei läbipaistev, nimetatakse läbipaistmatuks.


Läbipaistvate koopiate jaoks sobivateks formaatideks on näiteks: ASCII tekst ilma märgenduseta, Texinfo sisendformaat, LaTeX sisendformaat, SGML või XML, mis kasutab kõigile kättesaadavat DTD märgendust ja standardile vastav lihtne HTML, PostScript või PDF, mis on loodud muutmisvõimalusega. Läbipaistvateks pildiformaatideks on näiteks: PNG, XCF ja JPG. Läbipaistmatuteks formaatideks on omandiformaadid, mida on võimalik lugeda ja muuta üksnes omandilitsentsiga kaitstud tekstiredaktoritega, SGML või XML, mille jaoks DTD ja/või töötlusvahendid ei ole avalikult kättesaadavad ja masinloodud HTML, PostScript või PDF, mis on loodud mõnede tekstitöötlusprogrammide poolt üksnes täiendava väljundina.

"Tiitelleht" tähendab trükitud raamatu puhul tiitellehte ennast, samuti järgnevaid lehti, mis on sisaldavad käesoleva litsentsi poolt nõutud loetavaid märkusi. Teostel, millel ei tiitellehte kui sellist, tähendab tiitelleht teksti kõige nähtavamal kohal teose pealkirja lähedal ning eespool sisuteksti algust.

Osa "Pealkirjastatud XYZ" tähendab dokumendi nimelist osa, mille pealkiri on kas sõna-sõnalt XYZ või sisaldab XYZ sulgudes, mis järgneb XYZ tõlkele teise keelde. (Siin tähendab XYZ teatavat allpool nimetatud tekstiosa nime, nagu näiteks "tunnustused", "pühendused", "toetused" või "ajalugu".) Sellise osa "Pealkirja säilitamine" dokumendi muutmise puhul tähendab seda, et see jääb osaks "pealkirjastatud XYZ" vastavalt käesolevale definitsioonile.

Dokument võib sisaldada garantii kehtimatuse märgendeid kohe peale märget, mis ütleb, et dokument on kasutatav käesoleva litsentsi tingimustel. Neid garantii kehtimatuse märgendeid peetakse viidatuna selles litsentsis sisalduvaks, kuid ainult garantii kehtimatuks kuulutamise osas: iga muu tähendus, mida need garantii kehtimatuse märgendid võivad sisaldada, on tühine ja ei oma käesoleva litsentsi tähendusele mingit mõju.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

2. MUUTUSTETA KOPEERIMINE

Sa võid Dokumenti kopeerida ja levitada igasugusel viisil kas ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel eeldusel, et see Litsents, autoriõiguste märked ning tekst, mis väljendab, et Dokument litsentseeritakse selle Litsentsiga reprodutseeritakse kõikidel koopiatel, ning et ei lisata mitte mingeid muid tingimusi peale nende, mis Litsentsis kirjas. Sa ei tohi kasutada tehnilisi vahendeid piiramaks või kontrollimaks loodud või levitatavate koopiate edasist kopeerimist või lugemist. Koopiate eest on lubatud võtta tasu. Piisavalt suure arvu koopiate levitamisel pead sa järgima ka peatükis 3 toodud reegleid.

Samuti on lubatud koopiate laenamine ning nende avalik näitamine eelpool loetletud tingimustel.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

3. MASSKOOPIATE TEGEMINE

Juhul, kui sa avaldad Dokumendi trükis (või mõnel sellisel kandjal, mis tavaliselt sisaldab trükitud ümbrist) suuremas tiraažis kui 100 eksemplari ja Dokumendi litsentsimärgend nõuab KAANETEKSTE pead sa koopiad varustama ümbristega mis sisaldavad selgelt ja loetavalt kõiki neid KAANETEKSTE: ESIKAANETEKSTID esikaanel ja TAGAKAANETEKSTID tagakaanel. Lisaks peavad mõlemad kaaned selgelt ja loetavalt identifitseerima sind kui nende koopiate avaldajat. Esikaas peab ära tooma täieliku pealkirja, milles kõik sõnad on toodud võrdse väljapaistvuse ning nähtavusega. Sa võid kaantele lisada ka muud materjali. Muudatustega kopeerimist, juhul kui muudatused on tehtud ainult kaantes, säilitavad Dokumendi pealkirja ning rahuldavad eelpool toodud tingimusi, käsitletakse muus osas nagu muudatusteta kopeerimist.

Kui vajalikud kaanetekstid on liiga mahukad, et täies mahus loetavalt kaantele mahtuda tuleb kaanel ära tuua esimesed tekstid (nii mitu kui palju mõistliku loetavusega mahub) ja ülejäänud paigutada kõrval olevatele lehtedele.

Juhul, kui sa avaldad või levitad Dokumendi läbipaistmatuid koopiaid suuremas tiraažis kui 100 eksemplari pead sa lisama kas masinloetava läbipaistva koopia või igale läbipaistmatule koopiale lisama või kaasa panema arvutivõrgu aadressi, kust arvutivõrgu tavakasutajad kasutades avalikke ja standardseid võrguprotokolle saavad Dokumendi läbipaistva koopia, mis ei sisalda lisamaterjale, täielikult alla laadida. Kui sa kasutad läbipaistmatute koopiate levitamiseks viimati nimetatud võimalust pead tegema mõistlikke pingutusi kindlustamaks, et nimetatud läbipaistev koopia oleks kättesaadav määratud kohast vähemalt aasta jooksul peale seda, kui läbipaistmatu koopia antud versiooni levitamine (kas otse, läbi agentide või jaemüüjate) on lõppenud.

On soovitatav, aga mitte kohustuslik, et võtaksid Dokumendi autoritega aegsasti enne masskoopiate tegemist ühendust et anda neile võimalus varustada sind Dokumendi uuendatud versiooniga.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

 • A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
 • B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
 • C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
 • D. Preserve all the copyright notices of the Document.
 • E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
 • F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
 • G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
 • H. Include an unaltered copy of this License.
 • I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
 • J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
 • K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
 • L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
 • M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
 • N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
 • O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

4. MUUDATUSED

Sa võid Dokumendi muudetud versiooni kopeerida ja levitada p.2. ja p.3. ülaltoodud tingimustel, eeldusel, et sa avaldad muudetud versiooni täpselt selle litsentsi tingimustel, sel juhul on muudetud versiooni käsitletud Dokumendina, lubades muudetud versiooni levitamist ja muutmist kõigile, kellel on selle koopia. Lisaks pead sa täitma järgmisi juhiseid muudetud versioonis:

 • A. Kasuta tiitellehel (ja kaantel, kui need on) pealkirja, mis on erinev algse Dokumendi ja selle eelmiste versioonide pealkirjadest ( mis peavad olema loetletud, kui neid oli, Dokumendi ajalugu kirjeldavas peatükis). Sa võid kasutada sama pealkirja, kui eelneval versioonil, kui eelneva versiooni esmane väljaandja sulle selleks loa annab.
 • B. Avalda tiitellehel autoritena, isik või isikud või üksused, kes on viimaste muudatuste autorid muudetud versioonis, koos vähemalt viie peamise Dokumendi autori nimega (kõik peamised autorid, kui neid on vähem kui viis), kui just nad ei vabasta sind sellest nõudest.
 • C. Märgi tiitellehel muudetud versiooni väljaandja nimi kui avaldaja.
 • D. Säilita kõik Dokumendi autoriõiguse märked.
 • E. Lisa kohane autoriõiguse märge oma muudatuste kohta kõrvuti teiste autoriõiguse märgetega.
 • F. Lisa vahetult peale autoriõiguse märkeid litsentsi märge, mis lubab üldsusel kasutada muudetud versiooni käesoleva litsentsi tingimustel, kujul, mis on toodud allpool olevas lisas.
 • G. Säilita selles litsentsi märkes invariantsete osade täielik loend ja nõutud kaanetekstid, mis on toodud Dokumendi litsentsi märkes.
 • H. Lisa käesoleva litsentsi muutmata koopia.
 • I. Sälita osa pealkirjaga "Ajalugu" ja selle pealkiri ning lisa sellele kindlasti muudetud versiooni pealkirja, aastat, uusi autoreid ja avaldajat sisaldav märge - nii nagu need on ära toodud ka tiitellehel. Kui Dokumendis ei ole pealkirja "Ajalugu" kandvat osa, siis loo see märkides sinna Dokumendi pealkirja, aasta, autorid ja avaldaja — nagu need on ära toodud ka tiitellehel. Ning seejärel lisa muudetud versiooni kirjeldav märge vastavalt eelmises lauses toodule.
 • J. Säilita Dokumendis toodud võrguaadress, kui selline on olemas, millelt on avalikult kättesaadav Dokumendi läbipaistev koopia ja samamoodi ka Dokumendis olevad võrguaadressid Dokumendi varasematele versioonidele. Need võib paigutada jaotusesse "Ajalugu". Sa võid välja jätta võrguaadressi teosele, mis avaldati vähemalt neli aastat enne Dokumenti ennast, või kui viidatava versiooni esialgne avaldaja annab selleks loa.
 • K. Iga osa puhul, mis kannab pealkirja "Tunnustused" või "Pühendused", säilita selle osa pealkiri ning samuti iga seal toodud tunnustuste ja pühenduste sisu ja mõte.
 • L. Säilita Dokumendi kõik invariantsed osad nende originaalteksti ja pealkirjadega. Peatükkide numbreid või nende ekvivalente ei loeta peatükkide pealkirjade osaks.
 • M. Kustuta mistahes osa pealkirjaga "Toetused". Sellist osa ei või jätta muudetud versiooni.
 • N. Ära nimeta ühtki olemasolevat osa pealkirjaga "Toetused" või ühegi invariantse osa pealkirjaga.
 • O. Säilita garantii kehtimatuse märgendid.

Kui muudetud versioon sisaldab uusi põhiseigalisi osasid või lisasid, mis vastavad sekundaarse osa nõuetele, ning ei sisalda Dokumendist kopeeritud materjali, siis võid sa omal valikul lugeda osa või kõik nendest osadest invariantseteks. Selleks lisa nende pealkirjad muudetud versiooni litsentsimärkes olevasse invariantsete osade nimekirja. Need pealkirjad peavad olema eristatavad muude osade pealkirjadest.

Sa võid lisada lõigu pealkirjaga "Toetused" eeldusel, et see ei sisalda midagi muud peale erinevate osapoolte toetuste sinu muudetud dokumendi versioonile. Näiteks dokumendi arvustused-ülevaated (peer-review) ja kommentaarid või märke, et tekst on heakskiidetud mõne organisatsiooni poolt kui tunnustatud standard.

Sa võid lisada kuni viiest sõnast koosneva lõigu Esikaane tekstina ning kuni 25 sõnast koosneva lõigu Tagakaane tekstina muudetud versioonis olevasse Kaanetekstide nimekirja lõppu. Ühe redigeerija kohta võib olla ainult üks Esikaane tekstilõik ja üks Tagakaane tekstilõik. Kui Dokument juba sisaldab sinu (või üksuse, kelle nimel sa tegutsed) poolt lisatud kaaneteksti, siis ei või sa lisada uut lõiku. Küll aga võid asendada vana lõigu selle lõigu avaldanud isiku selgesõnalisel nõusolekul.

Dokumendi autorid ja avaldajad ei anna selle Litsentsi kohaselt luba oma nimede kasutamiseks reklaamimaks, esile toomaks või rõhutamaks toetust mistahes muudetud versioonile.


5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements."

5. DOKUMENTIDE KOMBINEERIMINE

Sa võid dokumenti kombineerida teiste sama Litsentsi alusel litsentseeritud dokumentidega tingimustel, mis on defineeritud ülalolevas peatükis 4, mis kirjeldab muudetud versioone, eeldusel, et sa lisad kombineerimise tulemusele muutmata kujul kõikide originaaldokumentide Invariantsed osad ja loetled nad Invariantsete osadena oma kombineeritud töö litsentsimärgendis ning et sa säilitad nende Garantii kehtimatuse märgendid.

Kombineeritud töö peab sisaldama ainult ühte koopiat sellest Litsentsist. Mitu identset Invariantset osa võib asendada ühe osaga. Kui on mitu Invariantset osa, mille nimi on sama, aga sisu erinev tuleb nimed unikaalseks muuta lisades nende lõppu sulgudes selle osa originaalautori või avaldaja nime, kui see on teada, või unikaalse numbri, kui see pole teada. Sama muudatus osade pealkirjades tuleb teha ka kombineeritud teose litsentsimärgendi Invariantsete osade loetelus.

Kombineeritud töös pead sa kombineerima kõik erinevate originaaldokumentide osad pealkirjaga "Ajalugu" moodustades ühe osa pealkirjaga "Ajalugu"; sarnaselt pead kombineerima osad pealkirjaga "Tunnustused" ja kõik osad pealkirjaga "Pühendused". Sa pead kustutama kõik osad pealkirjaga "Toetused".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

6. DOKUMENTIDE KOGUMIKUD

Sa võid koostada kogumiku Dokumendist ja teistest selle Litsentsi alusel litsentseeritud dokumentidest ja asendada nende dokumentide individuaalsed Litsentsid ühe Litsentsiga, mis on lisatud kogumikule eeldusel, et sa jälgid muus osas Litsentsis kirjeldatud muutusteta kopeerimise reegleid.

Sa võid eraldada ühe dokumendi sellisest kogumikust ja levitada seda eraldiseisvana selle Litsentsi alusel eeldusel, et sa lisad selle Litsentsi eraldatud dokumendile ja jälgid muus osas Litsentsis kirjeldatud muutusteta kopeerimise reegleid.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

7. LIITMINE ERALDISEISVATE TÖÖDEGA

Dokumendi või sellest tuletatud tööde kombineerimist teiste, eraldiseisvate (independent) dokumentide või töödega mingil säilitamiseks või levitamiseks mõeldud kandjal nimetatakse "koguks" (aggregate) juhul kui kombineerimise tulemusena tekkivat autoriõigust ei kasutata kogumiku kasutaja õiguste suuremaks piiramiseks kui eraldiseisvate tööde litsentsitingimused seda lubavad. Kui Dokument lisatakse sellisesse kogusse ei kehti antud Litsents teistele kogus olevatele töödele mis pole Dokumendist tuletatud.

Kui Dokumendi koopiatele kehtib 3. paragrahvi kaanetekstide nõue, siis juhul kui Dokument moodustab vähem kui poole "kogu" mahust võib Dokumendi kaanetekstid panna vahelehtedele, mis eraldavad Dokumenti kogu teistest töödest või juhul kui Dokument on elektroonilisel kujul vastavatele elektroonsetele kaane asendajatele. Muul juhul peavad kaanetekstid esinema kogu trükitud kaanel.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

8. TÕLKED

Tõlkimist käsitletakse ühe muudatusena, seega võid sa levitada Dokumendi tõlkeid samadel tingimustel nagu määratletud paragrahvis 4. Invariantsete osade asendamine tõlgetega nõuab nende autoriõiguse omanike erilist luba, aga sa võid lisada mõne või kõikide invariantsete osade tõlke lisaks nende originaalversioonile. Sa võid lisada ka selle Litsentsi, kõikide Dokumendi litsentsiteadete ja garantii kehtimatuse märgendite tõlked eeldusel, et sa lisad ka algupärase inglise keelse versiooni sellest Litsentsist ja originaalversioonid vastavatest teadetest ja märgenditest. Litsentsi, teadete ja märgendite originaali ja tõlke vastuolulise korral on ülimuslik originaalversioon.

Dokumendi osades pealkirjaga "Tänusõnad", "Pühendused" ja "Ajalugu" nõuab paragrahv 4 pealkirja säilitamist paragrahv 1 toodud tingimustel, mis tähendab üldjuhul pealkirja muutmist.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. KATKEMINE

Sa ei või Dokumenti kopeerida, muuta, all-litsentseerida ega levitada muul moel kui selles Litsentsis sõnaselgelt märgitud. Mistahes muu viis Dokumenti kopeerimiseks, muutmiseks, all-litsentseerimiseks ning levitamiseks on õigustühine ja katkestab automaatselt sinu Litsentsiga kaetud õigused. Siiski säilub litsents osapooltel, kes on sinult saanud selle Litsentsi alusel litsentseeritud materjali või sellega kaasnevaid õigusi eeldusel, et nad järgivad Litsentsis märgitud tingimusi.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

10. LITSENTSI TULEVASED VERSIOONID

Free Software Foundation võib aeg ajalt avaldada uusi, parandatud versioone GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsist. Need uued versioonid jäävad põhimõtteliselt sarnasteks käesoleva versiooniga kuid võivad sisaldada erinevusi üksikasjades mis käsitlevad ja lahendavad uusi probleeme. Vaata ka http://www.gnu.org/copyleft/.

Igal selle Litsentsi versioonil on unikaalne versiooninumber. Kui Dokument määratleb, et ta on litsentseeritud mingi konkreetse Litsentsi versiooni "või mõne uuema versiooni" alusel, on sul võimalus järgida kas määratletud versioonis või mõnes uuemas Free Software Foundationi poolt (mitte mustandina) avaldatud versioonis toodud tingimusi. Kui dokument ei määratle konkreetset Litsentsi versiooni millest lähtuda võid sa valida ükskõik millise Free Software Foundationi poolt (mitte mustandina) avaldatud Litsentsi versiooni.

How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

 Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
 Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

 with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
 Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Litsentsi kasutamine dokumentides

Selleks, et kasutada seda Litsentsi enda kirjutatud dokumentide litsenseerimiseks lisa Litsentsi koopia dokumendile ning lisa järgnev autoriõiguse ning litsentsiteade peale avalehekülge:

Copyright (c) AASTA SINU NIMI

Selle dokumendi kopeerimine, levitamine ja/või muutmine on lubatud
GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versioon 1.2 või mõne hilisema 
Free Software Foundationi poolt avaldatud versiooni kohaselt; ilma 
invariantsete osade, ilma esikaane- ja ilma tagakaane tekstideta.
Koopia litsentsist on lisatud peatükki "GNU vaba dokumentatsiooni litsents"

Kui su dokument sisaldab invariantseid osi ilma esi- ja tagakaanetekstid asenda "ilma .... tekstideta." read:

järgmiste invariantsete osadega: LOETLE NENDE PEALKIRJAD, järgmiste 
esikaanetekstidega: LOETELU ja järgmiste tagakaane tekstidega: LOETELU

Kui su dokument sisaldab invariantseid osi ilma kaanetekstideta või mingit muud kombinatsiooni neist kolmest koosta vastavasisuline sobiv tekst lähtudes kahest toodud näitest.

Kui su dokument sisaldab mittetriviaalset tarkvara lähtekoodi, soovitame me nende lähtekoodi näidete avaldamist paralleelselt ka sinu poolt valitud vaba tarkvara litsentsi alusel, näiteks nagu GNU General Public License, mis lubab näidete kasutamist tasuta tarkvaras.