Vaeakau-taumako keel

Allikas: Vikipeedia
Vaeakau-taumako keel (Pileni, Pilheni keel)
Piirkonnad Riffi saared ja Taumako saared, Saalomoni saared
Kokku kõnelejaid 1660 (1990)[1]
Keelesugulus

Austroneesia hõimkond

  • Vaeakau-Taumako keel
Keelekoodid
ISO 639-3 piv

Vaeakau-taumako (tuntud ka kui Pileni või Pilheni) on Polüneesia keel, mida kõneldakse peamiselt Saalomoni saartel, Taumako saartel (Duffi saarte osa) ja Riffi saartel.[2]

Samuti räägitakse seda ka Matema, Nupani, Nukapu, Pileni ja Nifiloli saartel.[1]

Foneetika[muuda | muuda lähteteksti]

Täishäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Vaeakau-taumako keele häälikud ei erine suuresti tavalisest Polüneesia ja Austroneesia häälikute süsteemist. See sisaldab viit häälikut, mida võib kasutada nii pikas kui ka lühikeses vormis. Lühikesed häälikud, mis esinevad sõnade lõppsilpides, on sageli kas palataliseeritud või ei hääldata neid üldse. Pikad häälikud, mis esinevad samal positsioonil, on alati rõhulised. Kuid nende kahe vahel on väike häälduserinevus.[2]

Tabel vaeakau-taumako keele täishäälikute loendist:

Eesvokaal Keskvokaal Tagavokaal
Kõrge i: /i/ ja /ī/ u: /u/ ja /ū/
Keskmadal e: /e/ ja /ē/ o: /o/ ja /ō/
Madal a: /a/ ja /ā/

Vokaalide assimilatsioon

Assimilatsioon ehk sarnastumine tähendab seda, et häälikud muutuvad osaliselt või täielikult üksteisega sarnaseks.[3]

Vaeakau-taumako keeles on kahte liiki assimilatsiooni:

1) a hääliku muutumine o-ks kui talle järgneb või eelneb: u; au>ou, ua> uo.

Näiteks:

mägi – maunga [mauŋa, mouŋa]

esimene – huamua [huamua, huomua].[3]

2) a hääliku muutumine e-ks: ai> ei, au> eu, ua> ue.

Näiteks:

sööma – kaina [kaina, keina, kina]

jälgima – taulia [taulia, teulia].[3]

Kaashäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Vaeakau-taumako keel eristub teistest Polüneesia keeltest oma keerulise struktuuriga konsonandisüsteemi poolest, milles on 19 erinevat foneemi ning veel lisaks suur hulk variatsioone erinevates dialektides. Näiteks häälikud /b/ ja /d/ esinevad pigem laenatud sõnades, kui omasõnades.[2]

Tabel vaeakau-taumako keele kaashäälikute loendist:

Laminaalsed Dorsaalvelaarsed Velaarsed
Sulghäälikud (klusiilid) Helitud

Helitud, aspiratoorsed

Helilised

p

b

t

d

k

Ninahäälikud (nasaalid) Helilised

Helitud, aspiratoorsed

m

n

ŋ

ŋʰ

Külghäälikud (lateraalid) Helilised

Helitud, aspiratoorsed

l

Hõõrdhäälikud (frikatiivid) Helilised

Helitud

v

s

h

Mõned näited hääldusest:

/h/ - hääldatakse kas [h] või [f]

/t/ - hääldatakse [r][3]

Aspiratsioon ehk hõngus – lühike h-taoline heli, mis on vaeakau-taumako keelele väga iseloomulik. Need helid on tavaliselt tugevad ja kõlavad. Ometi on aspiratsiooni kasutamine erinevates dialektides erinev ning lisaks sellele teeb aspiratsioon keele uurimisese raskemaks.[3]

Näiteks:

isa – thama või tama

lugema – phau või pau

Morfoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Asesõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Vaeakau-taumako keeles eristatakse esimese, teise ja kolmanda isiku asesõnu. Keeles on mitmeid inklusiivseid ja eksklusiivseid erinevusi.[2]

Iseseisvad isikulised asesõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Vaeakau-taumako keeles eristatakse kahte liiki iseseisvaid isikulisi asesõnu – tavavormid ehk kirjakeelsed ja argikeelsed. Tavavorme kasutatakse peamiselt ametlikus kontekstis, argikeelset vormi kasutatakse igapäeva suhtluses. Duaalses ja mitmuslikus vormis saab esimese isikuga väljendada klusiivsust, see tähendab, et saab vahet teha inklusiivil: „mina ja sina“ ja eksklusiivil: „mina ja tema, aga mitte sina“.[2]

Isik Standardne vorm Argikeelne vorm
Ainsus 1

2

3

iau, au

koe

ia

Duaal 1 inklusiiv

1 eksklusiiv

2

3

thaua

mhuaua

khoulua, kholua

lhaua

haua

houlua, holua

haua

Mitmus 1 inklusiiv

1 eksklusiiv

2

3

thatou, thatu

mihatou, mhatu

khoutou, khotou

lhatou, lhatu

hatou, hatu

houtou

hatou, hatu

Innustavad asesõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Duaal, mitmuse ja teise isiku ainsusel on erilised asesõnad, mida kasutatakse käsklausetes ja innustavates lausetes.[2]

Isik Ainsus Duaal Mitmus
1 inklusiiv ta tatu, hatu, tatou
1 eksklusiiv ma matu
2 ko lu tu
3 la latu, hatu

Rõhutatud samaosutuslikud asesõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Kui subjekt ja objekt tähendavad lauses sama asja, kasutatakse sellel puhul iseseisva asesõna kordust.[2]

Isik Ainsus Duaal Mitmus
1 inklusiiv okhitaua okithatou
1 eksklusiiv okhoiau okhimaua okimhatou
2 okhoe okhoulua okhoutou
3 okhoia okhilaua okilhatou

Üldine asesõna nga[muuda | muuda lähteteksti]

Nga on kolmanda isiku asesõna, mida kasutatakse ainsuse ja mitmuse nimetamisel, kuid vajab täpsustuseks arvsõna. Sõna nga kasutatakse tavaliselt sõna tunderõhulisel kordamisel lausetes.[2]

Keeles esineb aluse, verbi ja sihitise vahekord lauses: SVO (subjekt, verb, objekt).[3]

Vaeakau-taumako keeles puudub sõnadel sugu.[4]

Keele kaks peamist sõnaliiki on: nimisõnad ja tegusõnad.[3]

Nimisõnu jaotatakse omakorda: harilikud nimisõnad, asukoha nimisõnad, vahemaa/ mõõtnimisõnad, ajanimisõnad.[3]

Keeles on veel eessõnad, mis eelnevad nimisõnadele ja mis koos moodustavad omaette tähendusega fraasi.[3] Omadussõnad ja relatiivlaused on ühildunud.[4]

Arvsõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Üks tahi
Kaks lua
Kolm tolu
Neli ha/ fa (orig. hā/ ƒā)
Viis lima
Kuus ono
Seitse hitu
Kaheksa valu
Üheksa iva
Kümme katoa [3]

Artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

e – ainsuse artikkel

te – ainsuse artikkel

ni – mitmuse artikkel

a – mitmuse artikkel

ngha/ nangha – mitmuse artikkel[3]

Keelenäited[muuda | muuda lähteteksti]

Kone au i muahea? – Kust sa tuled? [5]

Mhatou no fulo. – Meie jookseme.[6]

Lhaua no inu-mia a vai o laua. – Nemad joovad nende vett.[6]

Te matangi na ko-i vahi-a a lakau na. – Tuul tegi puud katki.[6]

Huvitavat[muuda | muuda lähteteksti]

Nagu ka eesti keeles on ka vaeakau-taumako keeles murdeid. Vaeakau-taumako keele 3 peamist murret on: Nupani murre, Vaeakau murre ja Taumako murre. Nupani murre on kõige vanem ja seda räägib peamiselt vanem põlvkond. Murrete erinevusi leidub fonoloogias, morfoloogias, süntaksis ja samuti ka leksikoloogias. Olenemata erinevustest, pole probleemi dialektide aru saamisega erinevaid dialekte kõnelevatel inimestel.[3]

Tabel vaeakau-taumako keele murretest:

Nupani Taumako Vaeakau
saatma fakautania hatonia huatonia,huatenia
juuksed laulu lailu laulu
laev lohiu lehiu lehiu,lohiu
peatama/lõikama motuia motia motia
matma thanumia thanumia,thamunia thanumia [3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]