Võrgupinge

Allikas: Vikipeedia

Võrgupinge all mõeldakse eelkõige elektrivõrgu nimipinget. Üldiselt kasutusel olevas kolmefaasilises vahelduvvooluvõrgus loetakse nimipingeks elektriseadmete (sh elektriliinide ja -tarvitite) faasijuhtide vaheline pinge (täpsemalt selle efektiivväärtus), näiteks kõrgepinge 110 kV ja madalpinge 400 V.

Madalpingevõrgus saab suurt osa tarviteid toita faasijuhi ja neutraaljuhi vahelise pingega, lühemalt faasipingega, milleks Euroopas on 230 V. Seepärast esitatakse niisuguse kolmefaasilise võrgu nimipinge murruna 230/400 V. Euroopas on faasipinge nimiväärtus 230 V ± 23 V ja võrgusageduse nimiväärtus 50 Hz ± 0,2 Hz kindlaks määratud Euroopa Liidu standardiga EN 50160, vastav Eesti standard EVS-EN 50160:2010+A1+A2+A3:2019.

Madalpingevõrgu nimipinged ja -sagedused maailma elektrivõrkudes