Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Linna infotehnoloogia teenistus töötab Vabaduse väljak 7 kinnistul asuvas hoones.
Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistuse põhimäärus 25.05.2017 seisuga.

Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistus on Tallinna Linnakantselei koosseisus moodustatud linna valdkondlik teenistus, mille ülesanne on tagada linna põhitegevuse eesmärkide saavutamine infotehnoloogiliste (IT) vahenditega ning linna IT-süsteemide edasise arengu igakülgne toetamine, järgides Eesti infoühiskonna toimimise põhimõtteid.

Linna infotehnoloogia teenistust juhib 2000. aastast linna infotehnoloogia direktor Väino Olev.

Teenistuse postiaadress on Vabaduse väljak 7, Tallinn.

Teenistuse nimetus inglise keeles on "city information technology service" ja vene keeles городская инфотехнологическая служба.

Struktuuriüksused ja ülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Tugedes oma põhimäärusele on teenistusel mitmed allüksused, täites vastavalt järgmisi ülesandeid:

arvutiabi osakond[muuda | muuda lähteteksti]

 • organiseerib linna ametiasutustele IT-tugiteenust ning analüüsib regulaarselt selle toimivust;
 • osutab IT-tugiteenust ametiasutustele;
 • töötab välja ametiasutuste riist- ja tarkvara standardi ja teeb selle kehtestamise ettepaneku;
 • peab ametiasutuste riist- ja tarkvara arvestust ning kontrollib selle vastavust standardile;
 • korraldab koostööd ametiasutuste IT-spetsialistide ja –tugiisikutega;
 • koordineerib ITIL-metoodikale (rahvusvaheliselt üldtunnustatud kvaliteedijuhtimise metoodika) tugineva IT kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamist ja rakendamist teenistuses ning ametiasutustes;
 • töötab välja ametiasutuste IT-vahendite turvalise ja tõhusa kasutamise reeglid ning teeb nende kehtestamise ettepaneku;
 • haldab ametiasutustele osutatavate IT-tugiteenuste, arvutitöökoha IT-seadmete garantii ja hoolduse ning tarkvaralitsentside lepinguid;
 • korraldab IT-vahendite, -komponentide ja -tarvikute soetamist;
 • annab soovitusi linna personaliteenistuse personali arendamise osakonna teenistujatele ametiasutuste teenistujate IT-täiendusõppe vajaduste kohta lähtuvalt IT-kasutajatoe analüüsi järeldustest;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.

arvutisüsteemide osakond[muuda | muuda lähteteksti]

 • haldab, hooldab ja soetab linna ametiasutuste servereid ja IT-keskseadmeid ning serverteenuseid;
 • töötab välja ja rakendab serverite riistvara ja süsteemitarkvara konfiguratsioonid;
 • haldab kasutajaõiguste halduse süsteemi, e-posti süsteemi, failikaustade ja muid IT-süsteeme, mis kuuluvad teenistuse vastutusalasse;
 • korraldab ametiasutuste koht- ja laivõrkude ning internetiühenduste (edaspidi andmeside) hankimist, haldust ja hooldust;
 • töötab välja ja peab arvestust ametiasutuste andmeside arhitektuuri ja spetsifikatsiooni üle;
 • seirab ametiasutuste andmesidet ja serverite käideldavust ja koormust;
 • rakendab ametiasutuste andmesidele ja serveritele määratud ning andmekogudele kinnitatud nõuetele vastavaid turvameetmeid;
 • peab arvestust ametiasutuste käsutuses olevate serverite ja arvutivõrguseadmete arvulise koosseisu, spetsifikatsioonide ja seadistuse üle;
 • teostab järelevalvet ametiasutuste käsutuses oleva dokumentatsiooni olemasolu üle vastavalt kehtestatud korrale;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.

avalike teenuste infosüsteemide arendamise osakond[muuda | muuda lähteteksti]

 • osaleb linna arengukavade väljatöötamisel IT uuenduslike võimaluste rakendamiseks;
 • korraldab linna ametiasutuste nõustamist IT-süsteemide loomisel, arendamisel ja kasutusele võtmisel ning IT-vahendite valikul;
 • osaleb ametiasutuste infosüsteemide analüüsi- ja arendusprojektides;
 • korraldab linna andmekogude kajastamist riigi infosüsteemi haldussüsteemis;
 • osutab tuge linna infosüsteemide teenuste kvaliteedi ja töökindluse tagamisel;
 • korraldab ja viib läbi infosüsteemide, rakendustarkvara, IT-teenuste ja IT-taristu riigihankeid koostöös teenistuse teiste struktuuriüksustega;
 • korraldab Tallinna avalike teenuste andmekogu pidamist;
 • osaleb linna ametiasutuste infosüsteemide ning rakendustarkvara koosseisu ja kasutusnõuete reeglite koostamises;
 • organiseerib koostööd riigi ja teiste kohalike omavalitsuse infosüsteemide haldajatega;
 • teeb ja korraldab koostööd riigiasutustega riigi infosüsteemide edasiseks kasutamiseks ametiasutuste töös;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.

linnaasutuste IT-teeninduse büroo[muuda | muuda lähteteksti]

 • töötab linna hallatavatele asutustele välja tsentraalsete IT-teenuste ja IT-varade spetsifikatsioonid ning korraldab teenuste osutamist ja järelevalvet;
 • teeb ettepanekuid hallatavatele asutustele tsentraalsete IT-teenuste ulatuse muutmise kohta;
 • korraldab hallatavatele asutustele tsentraalseid IT-teenuseid puudutavat teabevahetust;
 • haldab hallatavate asutuste tsentraalsete IT-teenuste ja IT-varade garantii- ja hoolduslepinguid;
 • töötab koostöös teenistuse teiste struktuuriüksustega välja hallatavate asutuste riist- ja tarkvara ning kohtvõrkude ehitamise standardnõuded;
 • korraldab hallatavate asutuste IT-varade soetamist, arvestuse pidamist ja väljavahetamist;
 • teeb ettepanekuid hallatavate asutuste IT-spetsialistide ja -tugiisikute ametijuhendite koostamiseks;
 • annab hallatavate asutuste juhtidele soovitusi IT-spetsialistide ja -tugiisikute valikul, värbamisel ja töö korraldamisel;
 • korraldab koostööd hallatavate asutuste IT-spetsialistide ja –tugiisikutega;
 • korraldab hallatavate asutuste nõustamist IT-küsimustes;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]