Süütegude loend

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Siin on loetletud süütegusid.# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YA[muuda | muuda lähteteksti]

- Abita jätmine - Agressioon - Aine ja eseme ebaseaduslik üleandmine kinnipidamiskohas - Aktsiatest tulenevate õiguste ebaseaduslik kasutamine - Alaealise kaasatõmbamine kuriteo toimepanemisele - Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele - Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele - Alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel - Alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine - Alaealise prostitutsioonile kallutamine - Alaealisele vägivalla eksponeerimine - Alarmsõiduki tähistuse ebaseaduslik kasutamine - Alkoholi ebaseaduslik tootmine - Alkoholi käitlemise korra rikkumine - Altkäemaksu andmine - Altkäemaksu vahendus - Altkäemaksu võtmine - Ametialane lohakus - Ametialane võltsimine - Ametiruumi tungimine - Ametiseisundi kuritarvitamine - Ametniku vormiriietuse ja ametitunnistuse ebaseaduslik kasutamine - Andmekogu pidamise nõuete rikkumine - Arhivaali ebaseaduslik hävitamine - Arhivaali kasutamiskõlbmatuks muutmine - Arhivaali kasutamiskõlbmatuks muutmine ettevaatamatusest - Arvuti, arvutisüsteemi ja arvutivõrgu ebaseaduslik kasutamine - Arvutikahjurlus - Arvutikelmus - Arvutiviiruse levitamine - Arvutivõrgu ühenduse kahjustamine - Asja omavoliline kasutamine - Asja rikkumine ja hävitamine - Asja rikkumine ja hävitamine ettevaatamatusest - Asutusesisese teabe edastamine - Audiitor- ja erikontrolli tulemuste esitamata jätmine ja ebaõige esitamine - Autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu maksmisest kõrvalehoidumine - Autorõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava kaitsevahendi kõrvaldamiseks mõeldud tehnilise vahendi käitlemine - Avaliku asja rikkumine ja hävitamine - Avaliku korra raske rikkumine - Avaliku korra rikkumine

D[muuda | muuda lähteteksti]

- Diskrimineerimine pärilikkusriskide alusel - Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine - Dokumendi, pitsati ja stambi hävitamine, rikkumine, vargus ja peitmine - Doonorlusele kallutamine

E[muuda | muuda lähteteksti]

- Ebaõigete andmete esitamine audiitorile ja erikontrolli läbiviijale - Ebaõigete andmete esitamine kohturegistri pidajale, Eesti väärtpaberite keskregistrile, abieluvararegistrile, notarile ja kohtutäiturile - Ebaseaduslik agitatsioon - Ebaseaduslik asendusemadus - Ebaseaduslik inimuuringute tegemine - Ebaseaduslik investeerimine - Ebaseaduslik jälituse eri- ja erandtoiming - Ebaseaduslik kiirgustegevus - Ebaseaduslik läbiotsimine ja väljatõstmine - Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine - Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine laibalt - Ebaseaduslik süüdistatavana vastutuselevõtmine - Ebaseaduslik ülekuulamine - Ebaseadusliku tegevuse võimaldamine ja prostitutsiooni vahendamine - Ebaseaduslikud toimingud tollisoodustusega kaubaga - Eesti riigilipu ebaseaduslik heiskamine laeval - Eesti riigilipu kandmise kohustuse rikkumine laeval - Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamine - Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivaldne tegevus - Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus - Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine - Eestkoste- ja hooldusõiguse kuritarvitamine - Elule ja tervisele ohtliku ehitise ehitamine - Elutähtsa rajatise kahjustamine - Elutähtsa süsteemi häirimine ja kahjustamine - Emitendi väärtpaberitega sooritatud tehing - Eraviisiline jälitustegevus - Eri- ja ainuõigust ja olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste rikkumine - Eritalituste vale väljakutsumine - Ettevõtluskeelu ja teataval erialal ning ametikohal töötamise keelu rikkumine

G[muuda | muuda lähteteksti]

- Garnisoni-, sise- ja distsiplinaarmäärustiku rikkumine - Genotsiid

H[muuda | muuda lähteteksti]

- Hääle ostmine - Hääletamissaladuse rikkumine - Haige, haavatu ja merehätta sattunu abita jätmine - Hukkuva sõjalaeva mahajätmine

I[muuda | muuda lähteteksti]

- Inimloote kahjustamine - Inimloote väärkohtlemine - Inimsusvastane kuritegu - Investeerimiskelmus - Isikule määratud ja teatavaks tehtud koormise täitmata jätmine ning täitmise võimatusest teatamata jätmine - Isikusamasuse tuvastamise kohustuse mittetäitmine - Isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine

K[muuda | muuda lähteteksti]

- Kahtlustatava, süüdistatava, kohtualuse, õigeksmõistetu, süüdimõistetu, tunnistaja, eksperdi, tõlgi ja kannatanu suhtes vägivalla toimepanemine - Kaitsejõudude vara pillamine - Kaitsekoodide üleandmine - Kaitseteenistusest kõrvalehoidumine - Kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramine - Kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramine ettevaatamatusest - Kaitstud isiku vastane rünne - Kallutamine dopingu kasutamisele - Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine - Keelatud avalik koosolek - Keelatud ja eriluba nõudva kauba salakaubavedu - Keelatud relvade kasutamine - Keelatud relvade tootmine ja levitamine - Keelatud toimingud embrüoga - Kehaline väärkohtlemine - Kelmus - Keskkonna kahjustamine sõjapidamisviisina - Keskkonna saastamine - Keskkonna saastamine ettevaatamatusest - Kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine - Kindlustuskelmus - Kinnipeetava ebaseaduslik vabastamine - Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu ebaseaduslik kohtlemine - Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu poolt alkohoolse joogi ning muu piiritust sisaldava aine valmistamine, omandamine, valdamine ja arsti ettekirjutuseta tarvitamine - Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu poolt narkootilise ja psühhotroopse aine valmistamine, omandamine, valdamine ja arsti ettekirjutuseta tarvitamine - Kinnipidamiskohast ja vahi alt põgenemine - Kohtu ja kohtuniku laimamine - Kohtukordniku tegevuse takistamine - Kohtumenetlust tagava toimingu ebaseaduslik kohaldamine - Kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema lähedase vara rikkumine ja hävitamine - Kohtunikule, rahvakohtunikule, uurijale, prokurörile, kaitsjale, kannatanu esindajale ja tema lähedasele raske tervisekahjustuse tekitamine - Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus - Konkurentsi kahjustav koondumine - Kultuuriväärtuste vastu suunatud rünne - Kuritegelik ühendus - Kuritegeliku ühenduse organiseerimine - Kuriteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine - Kuriteo varjamine - Kuriteost mitteteatamine - Kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine - Kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine

L[muuda | muuda lähteteksti]

- Laevade kokkupõrkel teise laeva päästmiseks abinõude tarvitusele võtmata jätmine - Laevajuhtimisnõuete rikkumine - Laibarüvetamine - Lapse müümine ja ostmine - Lapse tapmine - Lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine - Lapseealise seksuaalne ahvatlemine - Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine - Leiutise ja tööstusdisainilahenduse avalikustamine - Lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete rikkumine - Lennuohutusvastane rünne - Liiklusohutusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumine - Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusel saadud vedelkütuse käitlemine - Lõhkematerjali ebaseaduslik käitlemine - Lõhkematerjali käitlemise nõuete rikkumine - Lõhkeseadeldise ja selle olulise osa ebaseaduslik käitlemine - Looduskasutus- ja saasteloata tegutsemine - Looduskasutuse ja saaste arvestuse pidamise korra rikkumine - Loodusliku loomastiku kahjustamine - Loodussaaduste veo, hoiustamise ja töötlemise nõuete rikkumine - Looma julm kohtlemine


M[muuda | muuda lähteteksti]

- Maakasutuse ja geodeetilise võrgu märkide kahjustamine - Maakasutusnõuete ja maakatastri pidamise korra rikkumine - Maastiku kahjustamine - Maastiku kahjustamine ettevaatamatusest - Maksejõuetuse põhjustamine - Maksevahendi ja väärtpaberi võltsimine - Maksude väärarvutus - Maksuhalduri tegevuse takistamine - Maksumärgi võltsimine - Maksusumma kinni pidamata jätmine - Marodeerimine - Masinate juhtimise ja käitusnõuete rikkumine - Massilise korratuse organiseerimine - Massilised korratused kinnipidamiskohas - Menetlusosalise, tunnistaja, kannatanu, eksperdi ja tõlgi ilmumise takistamine - Mittesõjalise objekti ründamine - Mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine - Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis - Mõrv

N[muuda | muuda lähteteksti]

- Nakkushaiguse ja loomataudi leviku ohu põhjustamine - Nakkushaiguse ja loomataudi leviku põhjustamine - Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamine - Narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui kaheksateistaastasele isikule - Narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine - Narkootilise ja psühhotroopse aine ning nende lähteaine käitlemise, arvestuse ja aruandluse nõuete rikkumine - Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine - Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine

O[muuda | muuda lähteteksti]

- Ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumine - Ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumine ettevaatamatusest - Ohtu asetamine - Omastamine - Omavoli - Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast - Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast teenistusrelvaga - Omavoliline sissetung - Orjastamine - Osanike ja aktsionäride koosoleku kokku kutsumata jätmine


P[muuda | muuda lähteteksti]

- Pantvangi võtmine - Patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõiguse rikkumine - Perekondliku kuuluvuse muutmine - Piinamine - Piraatkoopia avalik esitamine - Piraatkoopia valmistamine - Piraatkoopiaga kauplemine - Piraatlus - Pistise andmine - Pistise vahendus - Pistise võtmine - Plahvatuse tekitamine - Postimaksevahendi ja selle jäljendi võltsimine - Proovijärelevalve märgise võltsimine ja võltsituna kasutamine - Provotseeritud tapmine - Punase signaalraketi ebaseaduslik laskmine - Puude ja põõsaste ebaseaduslik raie - Puude ja põõsaste kahjustamine ja hävitamine - Puude ja põõsaste kahjustamine ja hävitamine ettevaatamatusest

R[muuda | muuda lähteteksti]

- Raadiohäire tekitamine ning vale ja eksitava teate saatmine - Raha, pangakaardi ja muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi, postimaksevahendi ja selle jäljendi ning proovijärelevalve märgise võltsimise ettevalmistamine - Rahapesu - Rahapesu kahtlusest mitteteatamine ja ebaõigete andmete esitamine - Rahvusvahelise õhusõidu eeskirjade rikkumine - Rahvusvaheliselt kaitstud isiku laimamine - Rahvusvahelist kaitset tähistavate embleemide ja märkide väärkasutus - Raseduse hilinenud katkestamine - Raseduse katkestamise lubamine - Raseduse kuritahtlik katkestamine - Raseduse õigustamatu katkestamine - Raske tervisekahjustuse tekitamine - Raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest - Ravimi ebaseaduslik levitamine - Registreeritud geograafilise tähise ebaseaduslik kasutamine - Reisija poolt kergesti süttiva ja sööbiva aine vedu õhusõidukis - Riigihangete teostamise nõuete rikkumine - Riigikaitselise sundkoormise täitmata jätmine - Riigilipu kasutamise korra rikkumine - Riigireetmine - Riigisaladuse avalikustamine - Riigisaladuse avalikustamine ettevaatamatusest - Riikliku järelevalve teostamise takistamine - Riikliku teenetemärgi võltsimine - Rongi omavoliline ilma vajaduseta peatamine - Röövimine - Rünne kõrge riigiametniku elule ja tervisele - Rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele

S[muuda | muuda lähteteksti]

- Salakaubavedu - Salakuulamine - Seadusele mittevastava kohtuotsuse või -määruse tegemine - Seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamine ja selle laialiajamine vägivallaga - Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumine - Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumine ettevaatamatusest - Sõidupileti ja sõidukaardi võltsimine - Sõjajõudude üleandmine ja vara jätmine vaenlasele - Sõjapidamisvahendite ebaseaduslik kasutamine tsiviilelanike vastu - Sõjapropaganda - Sõjavangi ja interneeritud tsiviilelaniku õigusvastane kohtlemine - Sõjavangi ja interneeritud tsiviilelaniku vastane rünne - Sõnumisaladuse rikkumine - Soodustuskelmus - Sordikaitsest tulenevate õiguste rikkumine - Sotsiaalse vaenu õhutamine - Sugulise kire rahuldamine lapseealisega - Sugulise kire vägivaldne rahuldamine - Suguühendus järeltulijaga - Suguühendus lapseealisega - Suguühendusele sundimine - Sundimine valeütlust ja vale eksperdiarvamust andma ning valetõlget tegema - Sünnist ja surmast teatamata jätmine - Surma põhjustamine ettevaatamatusest - Surnu mälestuse teotamine - Süütamine - Süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal

T[muuda | muuda lähteteksti]

- Tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine - Tähtsa isikliku dokumendi võltsimine - Taimestikku ohustav tegevus - Tapmine - Teenistusalane lohakus - Tegevteenistuses oleva isiku ähvardamine - Tegevusloata ja keelatud majandustegevus - Tehnilise normi nõuetele mittevastava toote valmistamine, töötlemine ja turustamine - Teose, leiutise, tööstusdisainilahenduse ja mikrolülituse topoloogia autori ning teose esitaja isiklike õiguste rikkumine - Teose, leiutise, tööstusdisainilahenduse ja mikrolülituse topoloogia autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja varaliste õiguste rikkumine - Terrorism - Tõendi kunstlik loomine - Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning tehnilisele järelevalvele allutatud objektile kehtestatud nõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus - Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning tehnilisele järelevalvele allutatud objektile kehtestatud nõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm - Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning tehnilisele järelevalvele allutatud objektile kehtestatud nõuete eiramine ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus ja põhjustatud inimese surm - Tsiviilelanikkonna vastu suunatud sõjategevus - Tsiviilelanikuvastane rünne - Tubakatoodete käitlemise korra rikkumine - Tuleohu tekitamine looduses - Tulirelva helisummuti, laser- ja öösihiku ebaseaduslik käitlemine - Tulirelva lohakas hoidmine - Tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine - Tungimine diplomaatilist puutumatust omavale maa-alale, hoonesse ja ruumi - Tungimine riigikaitseliselt tähtsale maa-alale, hoonesse ja ruumi - Tunnistaja, kannatanu ja tõlgi poolt kohustuste täitmisest keeldumine - Turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamine

U[muuda | muuda lähteteksti]

- Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine - Uppunud võõra asja loata ülestõstmine - Usulisse ühendusse astuma ja selle liikmeks olema sundimine - Usuvabaduse rikkumine

V[muuda | muuda lähteteksti]

- Vabaduse võtmine seadusliku aluseta - Väejooks - Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras - Vägistamine - Vägivald kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema lähedase suhtes - Vägivald tegevteenistuses oleva isiku suhtes - Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes - Vale eksperdiarvamus ja valetõlge - Vale teenistusalane ettekanne - Valeandmete esitamine - Valekaebus - Valeütlus - Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine - Valimisagitatsiooni takistamine - Valimise ja rahvahääletuse takistamine - Valimise võltsimine - Valimispettus - Välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone - Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimine - Välismaalase poolt toimepandud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevus - Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni ametliku sümboli teotamine - Väljapressimine - Vanema ülalpidamise kohustuse rikkumine - Vara hävitamine ja omastamine sõjategevuse piirkonnas ja okupeeritud territooriumil - Vara ja võlgade varjamine pankroti- ja täitemenetluses - Varalise seisundi ebaõige kirjeldamine - Varavastane süütegu väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu - Vargus - Võimu kuritarvitamine - Võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku laimamine ja solvamine - Võimuesindaja seadusliku korralduse eiramine - Võimuhaaramine kaitsejõududes - Võimuliialdus - Võitlusvõimetu võitleja ründamine - Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine - Võltsitud kaubaga kauplemine - Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi kasutamine - Võltsitud maksumärgi kasutamine ja käibelelaskmine - Võltsitud postimaksevahendi ja selle jäljendi käibelelaskmine - Võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutamine ja kasutada andmine - Võõra lapse hõivamine - Võõrast hoonest, ruumist, sõidukist ja piirdega alalt lahkumise nõude täitmata jätmine - Võrdõiguslikkuse rikkumine - Võrgugaasi ja energia ebaseaduslik kasutamine

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

- Õhusõiduki kaaperdamine

Ä[muuda | muuda lähteteksti]

- Ähvardamine - Ärisaladuse avaldamine - Ärisaladuse õigustamatu kasutamine

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

- Ühinemisvabaduse rikkumine - Üldohtlik mürgitamine - Üleskirjutatud vara hoidmise nõuete rikkumine - Üleskutse kuriteo toimepanemisele Eesti Vabariigi vastu - Üleskutse kuriteo toimepanemisele välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu - Üleujutuse, soostumise ja veehulga lubamatu vähenemise põhjustamine - Üleujutuse, soostumise ja veehulga lubamatu vähenemise põhjustamine ettevaatamatusest