Ehitise kasutusluba

Allikas: Vikipeedia

Ehitise kasutusluba (ingl use permit) on kohaliku omavalitsuse (KOV) nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile ning valminud ehitist või selle osa võib kasutada vastavalt otstarbele.

KOV alustab menetlust ja määrab komisjoni koosseisu hoone ülevaatuseks. Komisjoni koosseisu kuulub Päästeameti esindaja. Päästeasutus ei vii kasutusloa menetlustes ise läbi haldusmenetlust, vaid annab oma heakskiidu või keeldub selle andmisest omavalitsuse menetluses. [1]

Ehitise kasutusluba tuleb taotleda peale ehitustegevuse lõppu ja enne ehitise kasutamisele asumist ehitusseadustiku lisas 2 [1] sätestatud juhtudel. Ehitise kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda.[2]

Ehitusseadustikust tulenevalt on kasutusloa eesmärk:

 • tõendada ehitise nõuetele vastavust kasutusloa andmise ajal;
 • lubada ehitist kasutada kasutusloa taotluses märgitud eesmärgil;
 • määrata ehitise kasutamise otstarve.

Ehitisele kehtivad selle kasutusotstarbest tulenevad nõuded. Ehitise kasutamise otstarvete loetelu kehtestatakse ministri määrustega.[3]

Kasutusloa taotlemine[muuda | muuda lähteteksti]

Kasutusloa saamiseks tuleb esitada taotlus kasutusloa väljastajale, kelleks üldjuhul on KOV. Kasutusluba võib väljastada ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kui näiteks kasutusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise aluseks on riigi eriplaneering.[4]

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse KOV-ile elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.[5]

Kasutusloa taotluses tuleb märkida:

 • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 • kasutusloa kättetoimetamise viis;
 • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 • taotlemise eesmärk, sh ehitise kirjeldus, kasutamise otstarve ja ehitamise liik;
 • ajutise ehitise kasutamise korral kasutamiseks taotletav aeg;
 • ehitise hooldusjuhend juhul, kui see on ehitusprojekti lisa;
 • ehitist ehitanud isiku andmed ning ehitusprojekti koostanud isiku andmed;
 • ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollinud sõltumatu pädeva isiku andmed;
 • energiamärgis, kui see on nõutav;
 • tõendid ehitise auditi kohta;
 • ehitusdokumendid, v.a juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks;
 • andmed riigilõivu tasumise kohta.[5]

Ehitise kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv. Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet, tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloa kohustusliku hoone eest eraldi. Riigilõivu suurus on sätestatud riigilõivuseaduses.[6]

Koos ehitise kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille alusel peab olema võimalik hinnata ehitise nõuetele vastavust, et ehitis ja selle kasutamine oleks ohutu. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutusotstarbe muutmiseks.[5]

Kasutusloa andmine[muuda | muuda lähteteksti]

Ehitise kasutusluba väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides ehitisele sätestatud nõuetele ja ehitusloale.[7]

Kui ehitise mingi osa on valmis ja täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, sh ehitist on võimalik ohutult kasutada, võib anda ehitise osale osakasutusloa.[8]

Kasutusloa väljastamisest keeldumine[muuda | muuda lähteteksti]

Keeldumise põhjused:

 • ehitis ei vasta nõuetele või on ohtlik;
 • ehitis ei vasta ehitusloale, planeeringule, planeeringu elluviimise tegevuskavale, projekteerimistingimuste või ehitusloa taotlemise hetkel esitatud ehitusprojektile;
 • on algatatud ehitusloa kehtetuks tunnistamise menetlus;
 • ehitise audit on tegemata;
 • kasutusluba väljastav asutus on jätnud kasutusloa eelnõu põhjendatud juhul kooskõlastamata;
 • ehitise kasutamisega kaasneb oluline keskkonnamõju;
 • kasutusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid.[9]

Kasutusloa andmisest keeldumist tuleb alati põhjendada, viidates täpsematele asjaoludele, mis ei võimalda kasutusloa väljastamist.[10]

Kasutusloa kehtivus[muuda | muuda lähteteksti]

Kasutusluba on tähtajatu, kui kasutusloas ei sätestata teisiti.[11]

Kasutusloa kehtetuks tunnistamine[muuda | muuda lähteteksti]

Kasutusloa andnud asutus tunnistab kasutusloa kehtetuks, kui kasutusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid.[12]

Kasutusloa andnud asutus võib kasutusloa kehtetuks tunnistada, kui:

 • audit on tegemata;
 • ehitis või ehitise kasutamine ei vasta kasutusloale või ehitisele esitatavatele nõuetele.[13]

Enne kasutusloa kehtetuks tunnistamist peab olema kasutatud leebemaid võimalusi rikkumise kõrvaldamiseks või selle kahjulike tagajärgede ärahoidmiseks, näiteks ehitusloa peatamine, muutmine, ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks jms.[14]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Estonian Rescue Board, permits for use
 2. Building Code § 50 lg 3 – Riigi Teataja, 12.04.2023.
 3. Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
 4. Ehitusseadustik § 51 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 5. 5,0 5,1 5,2 Ehitusseadustik § 52 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 6. Riigilõivuseadus § 3313 - Riigi Teataja, 31.03.2023
 7. Ehitusseadustik § 54 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 8. Ehitusseadustik § 50 lg 5 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 9. Ehitusseadustik § 57 lg 1 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 10. Proosa, M., Pettai, P. Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Tallinn: Kinnisvarakool OÜ 2015, lk 242.
 11. Ehitusseadustik § 56 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 12. Ehitusseadustik § 57 lg 1 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 13. Ehitusseadustik § 57 lg 2 – Riigi Teataja, 31.03.2023.
 14. Proosa, M., Pettai, P. Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Tallinn: Kinnisvarakool OÜ 2015, lk 245.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Ehitusseadustik

Building Code