Aserbaidžaani NSV hümn

Allikas: Vikipeedia

Aserbaidžaani Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi hümn oli kasutusel Aserbaidžaani NSV-s 19441991. Selle muusika autor oli Üzeyir Hacıbəyov, sõnad kirjutas Süleyman Rustam, Samad Vurgun ja Huseyn Arif.

1991. aastal NSV Liidust iseseisvudes võttis Aserbaidžaani Vabariik kasutusele 1918–20 kehtinud hümni "Azərbaycan marşı".

Sõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Sõnad 1944—1978[muuda | muuda lähteteksti]

Kirillitsa Ladina transkriptsioon Ingliskeelne tõlge
Азәрбајҹан - дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар,
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри -
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.
Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.
Устадымыз бөјүк Ленин - шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир - бизим һәјат нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан -
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.
Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән
Гоҹа шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөхрәтисән.
Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын бајрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөхрәтидир шанлы Совет торпағымыз -
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары...
Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән
Гоҹа шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөхрәтисән.
Azərbaycan - dünya görmüş bu şərəfliç şanlı diyar,
Vətən eşli babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri -
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var.
Qoy var olcun Azərbaycanç Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyacıdırç
Yaşa vətən! Xalqımızın şərədicən,şöhrətisən.
Ustadımız böyük Lenin - şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir - birzim həyat növrağımız.
Gözəl Bakı! Qüdrətindən inham aldır Azərbaycan -
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız.
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöxrətisən.
Qardaşımız rus xalgıdır azadlığın bayraqrı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilgarı,
Yer üzünün şöxrətidir şanlı Sovet torpağımız -
Bu torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı...
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən.
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalgımızın şərəfisən, şöxrətisən.
Azerbaijan - the world has seen this glorious , glorious land ,
Memory of a dear fathers who love the motherland ,
Bloody Days on the battlefield , we have created a network -
From generation to generation our country 's reputation .
Whether you have to let of the Land of Fire - Motherland
East of the sun 's power arises from the old country .
World of sister provinces flag of socialism ,
Long live the homeland ! Azerbaijan our people , Azerbaijan .
Master of Lenin - a glorious victory flag,
Stalin's leadership - Strong our life.
Beautiful Baku! Is inspired by the power of Azerbaijan -
Handed release, release-time native Soviet land.
Whether you have to let of the Land of Fire - Motherland
The sun rise in the east of the country, the power of the old man.
World of sister provinces flag of socialism,
Long live the homeland! Azerbaijan our people, Azerbaijan.
Brother-bearer of freedom for the Russian people,
Blood Of Heros this friendship United,
The earth the glorious Soviet land -
This is the first spring in the soil of humanity blossomed
Whether you have to let of the Land of Fire - Motherland
The sun rise in the east of the country, the power of the old man.
World of sister provinces flag of socialism,
Long live the homeland! Azerbaijan our people, Azerbaijan!


Sõnad 1978—1991[muuda | muuda lähteteksti]

Kirillitsa Ladina transkriptsioon Ingliskeelse tõlke
Азәрбајҹан! Чичәкләнән Республика, шанлы дијар!
Гадир Совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк Совет өлкәсиндә!
Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк Совет өлкәсиндә!
Рәшадәтли Рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк Совет өлкәсиндә!
Azərbaycan! Çiçəklənən Respublika, şanlı diyar!
Qadir Sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük Sovet ölkəsində!
Odlar yurdu! Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük Sovet ölkəsində!
Rəşadətli Rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük Sovet ölkəsində!
Azerbaijan! Prosperous country, the glorious land!
Soviet provinces capable of free and blissful.
October has been the strength you have attained happiness,
Blessed be this Powerful , Blessed be this powerful!
Our way is the way of Lenin, the party leader,
Risen sun city of communism.
We are among the winners going into the future,
Glory, the age of the great Soviet countries!
Land of Fire! This is the result of the power of the white days of rounds,
Heroism, the courage and enthusiasm of a free man.
Diyanet memory from generation to generation,
Communism, we are going to set a firm, steady step.
Our way is the way of Lenin, the party leader,
Risen sun city of communism.
We are among the winners going into the future,
Glory, the age of the great Soviet countries!
The valiant Russian people friendly, community-bearer,
Sacred, it Up Our friendly hands.
Union of fraternal peoples have the power, the power of we
Let's get this alliance - the glorious Soviet Motherland!
Our way is the way of Lenin, the party leader,
Risen sun city of communism.
We are among the winners going into the future,
Glory, the age of the great Soviet countries!

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]