Mine sisu juurde

Omanikujärelevalve

Allikas: Vikipeedia

Omanikujärelevalve on ehitusseadustikust tulenev tellija kohustus teha ehitamise üle kontrolli. Ehitusloakohustusliku ehitise rajamisel või ehituskohustusliku tee ehitamisel on tellijal kohustus kaasata ehitusprotsessi kvalifikatsiooniga pädev isik, kes kontrollib ehitamist. Omanikujärelevalve tegija peab olema erapooletu isik. Ta ei tohi olla järelevalve aluse ehitise ehitaja ega olla seotud nende isikute ja ettevõtetega, kelle üle ta järelevalvet teeb. Omanikujärelevalve tegemisega kehtib töövõtja vastutus, seda ei piirata ega ka välistata.[1]

Omanikujärelevalve õigused ja kohustused määrab ehitusseadus. Ehituse omanikujärelevalve tegemise kord on vastu võetud majandus- ja taristuministri määrusega.[2]

Omanikujärelevalve korraldamine

[muuda | muuda lähteteksti]

Määruse "Omanikujärelevalve tegemise kord" kohaselt tehakse omanikujärelevalvet kuni ehitise kasutusteatise esitamiseni või kasutusloa saamiseni, teede ehitusel vastuvõtmiseni. Omanikujärelevalve tegija peab olema ehitajatest sõltumatu isik, ning kui esineb valdkondi, mille puhul omanikujärelevalve tegijal puudub pädevus ja tuleb kaasata teisi isikuid, siis peab ta sellest teavitama tellijat. Kui omanikujärelevalvet teeb ettevõte, peab ta esitama vastutava pädeva isiku andmed nii omanikule kui ka ehitajatele. Kui vastutajaid on üle ühe, peab omanik teatama ehitajale igaühe vastutava valdkonna.[3]

Omanikujärelevalvet ei pea tegema kvalifitseeritud pädev isik väikeehitise (ehitusealune pind kuni 60 m2 ja kõrgus kuni 5 m), üksikelamu, aiamaja, suvila, taluhoone ja ehitamise teenindamiseks vajaliku rajatise ehituse korral. Nendel juhtudel võib omanik olla ise järelevalve tegija, aga järelevalvet ei tohi tegemata jätta.[2]

Omanikujärelevalve tegija kohustus on kontrollida (Omaniku järelevalve tegemise kord, 2015)[3]:

 • ehitamise aluseks oleva projekti ja ehitusloa saamiseks esitatud projekti vastavust;
 • ehitusprojekti nõuetele vastavust ja ehitamise ajal ehitamise nõuetele vastavust;
 • ehitamise korrektset dokumenteerimist. Võtab vastu kaetud tööde akte ja kontrollib töö vastavust ehitusprojektis olevaga, vajaduse korral lükkab kaetud tööde aktid tagasi ja esitab ettekirjutused;
 • ehitaja nõuetekohast ettekirjutuste täitmist;
 • ehitamisel kasutatava materjali kvaliteeti;
 • ehitamise käigus tekkinud puuduseid, neist teavitama omanikku ja ehitajat ning esitama ülesanded puuduste kõrvaldamiseks.

Omanikujärelevalve tegijal on õigus nõuda (Omaniku järelevalve tegemise kord, 2015)[3]:

 • ehitusprojekti viimist vastavusse seadusest ja lepingutest tulenevate nõuetega;
 • ehitajalt iga materjali, toote ja seadme sertifikaati ning olemasolul kasutusjuhendit;
 • ehitajalt ehitustööde korrektset dokumenteerimist;
 • seadme, toote ja materjali asendamist nõuetele mittevastamise korral;
 • nende tööde ümbertegemist, mis ei vasta lepingule;
 • ehitustööde peatamist.