Mine sisu juurde

Lastekaitse

Allikas: Vikipeedia

Lastekaitse on laste kaitsmine vägivalla, kuritarvitamise, ärakasutamise ja hooletusse jätmise eest. [1]

Lastekaitse eesmärgiks on seista laste huvide eest. Igale lapsele peab olema tagatud võimalus hariduse omandamiseks, tervishoiuteenusute kasutamiseks, huviringides osalemiseks ning ka vaba aja veetmiseks.[2]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Lastekaitse kui sihipärane tegevus, sai alguse USA-st 1870. aastatel ja levis 1880. aastatel ka mujale maailmas. [3] Lastekaitse ühing kasvas välja Ameerika abi andmise seltsi tegevusest, kes tuli Eestile appi eeskätt lastele toidu- ja materiaalse abi pakkumiseks. See andis Eestile tõuke loomaks Eesti Lastekaitse Ühingu. Lisaks andsid lastekaitsega seotud ühingu loomiseks mitmesugused seltsid, näiteks 1905 loodud Tartu Lasteaia Selts, 1906 loodud Eesti Noorsookasvatuse Selts ning mõni kuu hiljem Eestimaa Rahvahariduse Selts. [4]

Lastekaitseseadus[muuda | muuda lähteteksti]

Lastekaitseseaduse seletuskirjas on lapse õiguste kaitse seisukohalt välja toodud oluliste dokumentidena järgnevad õigusaktid. [5] :

  • 1992. aastal jõustunud Eesti Vabariigi põhiseadus, millega sätestatakse Eestis viibivate isikute põhiõigused, vabadused ja kohustused;
  • 2010. aastal jõustunud perekonnaseadus, millega sätestatakse muu hulgas sugulusest tulenevad õigused ja kohustused, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanemate õigused ja kohustused ning lapsendamise ja eestkostega seonduv;
  • 1993. aastal jõustunud Eesti Vabariigi lastekaitse seadus, milles sätestatakse lapse rahvusvaheliselt tunnustatud õigused, vabadused ja kohustused ning nende kaitse Eesti Vabariigis.

Lastekaitseseadus on aluseks ka teistele lastekaitset reguleerivatele ja korraldavatele normatiivaktidele. Eestis kehtivas lastekaitseseaduses on kirja pandud laste kaitsmisega seotud kohustused ja ülesanded, mis on aluseks laste õiguste ja heaolu tagamisel, ning vastutus seaduse rikkumisel. Seadus on kooskõlas laste õiguste konventsiooni, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja teiste asjakohaste õigusaktidega (näiteks põhiseadus, perekonnaseadus). Lastekaitseseaduse väljatöötamise eesmärkideks on seaduse seletuskirja kohaselt lapse huvide kaitse parimal moel, riikliku lastekaitse korralduse väljaarendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine ning kohaliku omavalitsuse üksuste lastekaitsetöö kvaliteedi parandamine. [5]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. The United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2006). What is Child Protection? [Brochure]. Retrieved from https://web.archive.org/web/20170830042351/https://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf
  2. Taidla, A. M. (2017). Võrgustikutöö lastekaitses Pärnu linna näitel. (Lõputöö). Loetud aadressil https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/58109/taidla_anna_maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  3. Ferguson, H. (2011). Child Protection Practice. Retrieved from https://books.google.ee/books?hl=en&lr=&id=iqscBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=child+protection+practice&ots=I_TbXt5dF8&sig=NxXTiuiYHXOKf_6P14ARbsCEoJo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  4. Torm, M. (2004). Intervjuu lastekaitse ajaloost. Loetud aadressil https://arhiiv.err.ee/vaata/spekter-spekter-intervjuu-lastekaitse-ajaloost
  5. 5,0 5,1 Sotsiaalministeerium. (2014). Seletuskiri lastekaitseseaduse eelnõu juurde. Loetud aadressil https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/seletuskiri.pdf