Eesti ruumiandmete loend

Allikas: Vikipeedia

Eesti riigiametite ja asutuste loodud veebiallikad ja andmekogud, mis pakuvad Eesti kohta allalaadimiseks tasuta ruumiandmeid, mida saab kasutada geoinfosüsteemides (GIS) maakaartide koostamiseks ja ruumianalüüsiks.

Maa-ameti avalik WMS-teenus[1][muuda | muuda lähteteksti]

Teema Kirjeldus
Aluskaart WMS https://kaart.maaamet.ee/wms/alus? Värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed) ja baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed), katastriüksused, teed, haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid, mullakaart, kõige uuemad ortofotod, sh metsanduslikud, metainfo kaardilehtede jaotuse järgi
Geograafiliste koordinaatidega (WGS84) WMS - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo? Sisu on sarnane esimesele aluskaartide komplektile
Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed WMS https://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? Joon- ja pindobjektid (teed, tänavad, rööbasteed, vetevõrk, kõlvikud, hooned, rajatised), kohanimed, hoonete numbrid, riigipiir, kontrolljoon, halduspiirid ja asutusüksused, pinnavormid, loodus-, vete- ja kohanimed, Topo250 ja baaskaart (sh piiritagune maakasutus ja kohanimed), ETAK lisa (elektriliinid, torujuhtmed, kirikud)
Halltoonides aluskaart WMS https://kaart.maaamet.ee/wms/hallkaart? Valmiskujundusega aluskaart halltoonides
Hübriidkaart WMS https;//kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart? Maa-ameti veebikaardi kõige uuemate ortofotode kiht, kõrgusandmed, reljeefivarjutus, maakatte ja taimkatte kõrgusmudel, hübriidkaardi vektorkihid ( haldus- ja asutusjaotus, kohanimed, hoonete numbrid, teede- ja vetevõrk, ehitised), tänavate info, teede nimed, metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
Ajaloolised aluskaardid WMS https://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline? Eri mõõtkavas ja ajal valminud topograafilised aluskaardid alates 1866, katastrikaardid (1930-1944, 1978-1989) ja ortofotod alates 1993, katastriüksused, hübriidkaardi vektorkihid, reljeefivarjutus, maakatte kõrgusmudel
Ajaloolised halduspiirid WMS

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-ajalooline-haldus?

Ajaloolised haldusüksused 1917. aastast kuni tänaseni
Eesti geoloogiline baaskaart WMS https;//teenus.maaamet.ee/ows/wms-geoloogia? Geoloogilise baaskaardi andmed (10 geoloogilist teemakaarti ja faktiline materjal), metaandmed, andmepunktid, maavarad, geofüüsika, aluspõhi, pinnakate, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstus, geoloogiafondi aruanded
Maardlad ja maavarad WMS

https;//teenus.maaamet.ee/ows/maardlad?

Maardlad, maardlate varud, mäeeraldised, uuringualad, maavarad, turbaalad
Geodeetiliste punktide andmekogu WMS, WFS

https;//teenus.maaamet.ee/ows/gpa?

Riiklik ja kohalik geodeetiline võrk, gravimeetriline ja kõrgusvõrk, geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart
Aadressid WMS kaart.maaamet.ee/wms/aadressid? Aadressid, administratiivkeskused, nimeobjekti ja endise kohanime tunnuspunktid, mitteametlikud aadressiobjektid (sh Võrumaa ja KNABi kohanimed), hooned, katastriüksuse, väikekoha ja liikluspinna aadressid, liikluspinnad, väikekohad, katastriüksuse infopäring
INSPIRE teenused WMS, WFS, AtomFeed

https://metadata.geoportaal.ee/geonetwork/srv/est/csw?

Eesti ruumiandmete päring, EESTI RUUMIANDMETE KATALOOG

Maa-ameti geoportaal[2][muuda | muuda lähteteksti]

Üldistatud topograafilised avaandmed Eesti topograafia andmekogu vektorandmed generaliseerituna mõõtkavadetailsusele 1:250 000 (tee, rööbastee, vooluvesi, piir, kohanimi, kõlvik) allalaadimiseks Mapinfo MID/MIF, ESRI Shape ja AutoCAD DXF formaadis. Sobivad väikesemõõtkavaliste ülevaatekaartide loomiseks.
Katastriüksuste andmed Maakatastri andmed vormingus OGC GeoPackage, Esri SHP, Bentley DGN, Mapinfo TAB, AutoCAD DXF.
Kitsenduste andmed Kitsenduste mõjualad GPKG vormingus; administratiivsete, tehnovõrkude, keskkonna- ja transpordialaste, veekogude ja hüdroloogiliste rajatiste kitsenduste mõjualad SHP vormingus
Ortofotod Topokaardistuse tarbeks loodud ortofotod ja aeropildistamise käigus valminud metsanduslikud ortofotod (GeoTIFF, ECW rasterandmed mõõtkavas 1:4000 ja 1:10000), kaardiruudustikud
Geo3D Aerolaserskaneerimise kõrguspunktid, kõrgusmudelid, ETAK hoonete ja rajatiste 3D mudelid, puud
Kaldaerofotod Alates 2006.a. kogutav Eestit kattev fotode kogum
Kõrgusandmed Aerolaserskaneerimise kõrguspunktid, maapinna, maakatte, taimkatte kõrgusmudelid ja reljeefivarjutuspildid eraldusvõimega 0,25 m, 1 m, 5 m,10 m (GeoTIFF, XYZ), 1 m samakõrgusjoon (Esri SHP), Eesti põhikaardi kõrguspunktid ja horisontaalid (1:10000 mustvalge ja värviline rasterkaart Esri GDB, SHP, Mapinfo TAB)
ESTHUB teenused ESTHub on riiklik satelliidiandmete keskus, mis kogub Eesti huviala kohta Sentinel ja Landsat 8 andmeid. Copernicus programmi andmeid on võimalik otsida ja alla laadida, riigiasutustel ka andmeid töödelda.
Aadressiandmed Ametlikud aadressiandmed, posti sihtnumbrid, mitteametlikud aadresside ning aadressiobektidega seotud andmed, sh mitteametlikud asumid, linnaosad ja kvartalid ning üldkasutatavad hoonete nimetused (näiteks Ülemiste keskus, Linnahall jne)
Haldus- ja asustusjaotus Haldus- ja asutusjaotus: maakond, omavalitsus, asustusüksus DGN, DXF, SHP, MAP
Kohanimed Kohanimeregistri avalik ja X-tee teenus, kaardirakendus, päring
Mullakaart Vektorformaadis andmestik 2012-2015, ruumianalüüsiddeks Esri SHP, GDB, Mapinfo TAB, taustakaardiks GeoTiff vormingus rasterkaart
Geoloogilised andmed 1:50 000 geoloogilise baaskaardi teemakaardid (aluspõhi ja aluspõhja reljeef, aluspõhja läbilõiked, pinnakate, pinnakatte paksus ja pinnakatte läbilõiked, geomorfoloogia, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstus, hüdrogeoloogilised läbilõiked, FM faktiline materjal, maavarad, gravimeetrilised ja aeromagnetilised anomaaliad - GDB, SHP, TAB, PDF kaardid ja seletuskirjad), ehitusgeoloogia uuringualad (xlsx, csv, SHP, DGN, KMZ, TAB), puursüdamike andmebaas (csv), põlevkivi altkaevandatud alad (SHP, TAB), geoloogilised teemakaardid kogu Eesti kohta mõõtkavas 1:400 000 (pinnakatte, aluspõhja, aluskorra, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstuse kaart SHP, MDK, TAB)
Geodeetilised andmed Eesti geodeetiline süsteem, geodeetilised võrgud ja punktide andmekogu
ESTPOS Riiklik GNSS ehk globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi satelliitandmete keskuse püsijaamade võrgustik, vaatlusandmed, reaalaja mõõtmised
Topograafilised kaardid ja aluskaardid Eesti põhikaart vektor ja raster Esri GDB, ESRI Shape, MapInfo TAB, GeoTIFF (värviline ja mustvalge kaart); hübriidkaart, reljeefivarjutus, Euroopa aluskaardid
Kaardiruudustikud Eesti põhikaardi 1:10 000 ja topograafilise kaardid 1:2000 ruudustik (MapInfo TAB, Esri SHP; MicroStation DGN v7); 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 topograafilise kaardi ruudustik (Esri SHP)
Planeeringute andmed Planeeringute otsing ja validaator, juhendid
Kinnisvara tehingute andmebaas Kinnisvara tehingute statistika ja hinnastatistika päringud, 2001.a. korralise hindamise tulemused
Sihtnumbrid Postiaadresside sihtnumbrid CSV-formaadis

Keskkonnaagentuur[3][muuda | muuda lähteteksti]

Seireandmed Keskkonnaseire infosüsteem KESE .csv
Metsaregister Avalik veebirakendus metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta
Keskkonnaportaal Kaardikihid teemadel looduse kaitse, vesi, loodusvarad, jäätmed ja ohuobjektid- SHP, GeoJSON
ELME kaardikihid Ökosüsteemide baaskaart, ökosüsteemide seisund ja teenusgrupid - rasterkihid
CORINE WMS/WFS, TMS CORINE Land Cover ehk CORINE maakate on ühtse metoodika alusel koostatud andmebaas, kuhu kogutakse ruumiandmeid Euroopa maakatte kohta.

Keskkonnainvesteeringute Keskus[4][muuda | muuda lähteteksti]

Turbauuringute andmekogud Projekti I etapis digitaliseeritud Harju-, Rapla- ja Pärnumaa turbamaardlate plaanid ja andmed: xlxs, SHP, georefereeritud JPG

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)[5][muuda | muuda lähteteksti]

Põllumassiivid, poollooduslikud kooslused, loomakasvatushooned ESRI SHP, MapInfo TAB, XLS, CSV - otsing erinevate näitajate põhjal: alad, hooned, ettevõtted, maakasutus, põllukultuurid, looma- ja linnuliigid, tootmissuunad jne haldusüksuses või vabalt valitud piirkonnas

Statistikaamet[6][muuda | muuda lähteteksti]

Loendused, majandus, rahvastik, sotsiaalelu Valikud piirkonna, näitaja, ala ja aasta põhjal : ESRI SHP, MapInfo MIF,TAB, Google KML, GML (2.1.2)

Tallinna Geoportaal[7][muuda | muuda lähteteksti]

Digitaalne aluskaart WMS gis.tallinn.ee/aluskaardid? Erinevad Tallinna aluskaardid 1:2000 GIS ja CAD vektorandmetena
Ruumiandmed Tallinna asumipiirid, aadressid (tabelina), jalgrattateede võrgustik (SHP, KML), müra- ja radiatsiooniandmed (GDB, TAB)
Tallinna linnaosad, asumite piirid linnaosade üldskeemid *.pdf, asumipiirid *.shp, *.gdb, *.dwg või *.dgn, aadresside loetelu asumite kaupa *.xlsx formaadis
Planeeringute kaardirakendus Üld-, detail- ja teemaplaneeringud, maaüksus, maaomand, piirangualad, kaitsevööndid jm (DGH; GML)
Tallinna kaardiarhiiv 1990ndate algusest pärinevad topo- ja trassiplaanid mõõtkavas 1:500 TIF-idena; 2006.a. 1:2000 aluskaardi lehed (DGN, DGW)

Tartu linna kaardid[8][muuda | muuda lähteteksti]

Avaandmed Tartu linna detailplaneeringud ja tänavavalgustus (WMS)

Kaardid ja olemasolevad XML-andmed on vaadatavad kodulehel https://tartu.ee/et/linna-kaardid

Tartu Ülikool[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti haldusjaotus ja administratiivpiirid 20. sajandil Kihelkonnad, rajoonid, vallad aastatel 1897, 1922, 1934, 1938, 1959, 1979, 1989 : SHP, TAB (Tartu Ülikooli ja Avatud Eesti Fondi projekt 1999)

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. "Avalik WMS teenus".
  2. "Maa-amti ruumiandmed".
  3. "Keskkonnaagentuur".
  4. "Turbauuringute andmebaas".
  5. "PRIA veebikaart".
  6. "Statistikaameti e-teenused : teemakaardi koostamine".
  7. "Tallinna geoportaal".
  8. "Tartu linn". Originaali arhiivikoopia seisuga 1. mai 2019.