Eesti hea raamatupidamistava

Allikas: Vikipeedia

Eesti hea raamatupidamistava on vastavalt kehtivale raamatupidamise seadusele (2002) raamatupidamistava, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele[1] ja mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning täiendavalt Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste tarvis kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuetega.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on:

  • Raamatupidamisarvestust tuleb pidada selliselt, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine;
  • Kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida ja seda mõistliku ajaperioodi jooksul;
  • Kõik majandustehingud tuleb raamatupidamisregistrites kirjendada kas algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel;
  • Raamatupidamisaruanded koostatakse raamatupidamisregistrites tehtud kokkuvõtete põhjal;
  • Kõiki majandustegevuse ning raamatupidamise läbiviimise aluseks olevaid dokumente (algdokumendid, lepingud, raamatupidamise aruanded, raamatupidamise registrid, kirjavahetus deebitoridega ja kreeditoridega, äriplaanid, raamatupidamise sise-eeskirjad jne) tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduses sätestatud tingimustele ja korrale;
  • Majandustehinguid lähikondlastega (abikaasad, sama firma kaasomanikud, lähisugulased või lähihõimlasedjt) kirjeldatakse üksikasjalikult raamatupidamise aastaaruande lisades;
  • Likvideeritud juriidilise isiku asutamis- ja algdokumendid, raamatupidamisregistrid, lepingud, raamatupidamise aasta-aruanded ja teised seadustega sätestatud dokumendid antakse likvideerimise järgselt üle riiklikule registrile;
  • Raamatupidamise aruannete koostamisel ja esitamisel rakendatakse seaduseid, raamatupidamise alusprintsiipe ja rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisaruannete koostamise üldpõhimõtteid GAAP[2];
  • Üksikküsimustes tuleb lähtuda raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, vastu võetud standarditest ning kinnitatud metoodilistest soovitustest.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]