Vikipeedia:Vikiprojekt LGBT

Allikas: Vikipeedia

Tere tulemast Vikiprojekti LGBT! Käesoleva Vikiprojekti eesmärgiks on aidata täiustada eestikeelse Vikipeedia käsitlusi lesbide, geide, biseksuaalsete- ja transsooliste inimeste (LGBT) ja queer-uuringute teemadel. Vikiprojekt LGBT (VP: LGBT) toob kokku erinevate seksuaalsete sättumuste, sooidentiteetide ja elukogemustega Vikipeedia kasutajad eesmärgiga arutleda ja teha koostööd LGBT teemade käsitlemisel Vikipeedias. Kui sa soovid näha, mida me oleme siiani teostanud, siis vaata allpool olevat projekti lehekülge.

Kui sa soovid aidata, siis palun lisa enda nimi projekti liikmete nimekirja! Iga Vikipeedia kasutajakonto omanik – olenemata seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist – on oodatud liituma.

Kui sa otsid projekti arutelulehekülge, siis vajuta siia. Sõnumi kirjutamiseks ei pea olema projekti liige.

Eesmärgid[muuda lähteteksti]

 1. Viia kõik LGBT teemaga seotud artiklid hea artikli tasemele.
 2. Hooldada või täiustada artikleid, mis tulevad meie haldusalasse.
 3. Luua uusi artikleid kas ise kirjutades või tõlkides teistest Vikipeediatest

Projekti ulatuseks on:

 1. Määratleda ja kategoriseerida olemasolevad LGBT ja queer-uuringute teemalised artiklid.
 2. Parandada olemasolevate LGBT ja queer-uuringute artiklite kvaliteet eeskujulikuks.
 3. Määratleda kindlaks ja luua LGBT ja queer-uuringute teemad, mille kohta puuduvad Vikipeedias artiklid.
 4. Kindlustada, et LGBT ja queer-uuringute artiklid on vastavuses Vikipeedia minimaalsete standardite ja poliitikatega. Hõlmates muu hulgas endas neutraalset vaatepunkti, tõendatavust ja originaalse uuringu keeldu.

Mida see vikiprojekt ei ole[muuda lähteteksti]

 1. See projekt ei ulatu kaugemale LGBT ja intersooliste kehade, identiteetide, külgetõmmete, suhete ja nendega seotud sotsiaalsete reaktsioonide kultuurilistest, poliitilistest ja ajaloolistest ilmingutest.
 2. See projekt ei sea esile mitte ühtegi vaatenurka (poliitilist või muud) peale neutraalse dokumentatsiooni.
 3. See projekt ei piirdu vaid Lääne kultuuri ja ühiskondade käsitlusega.

Tasks you can do Mida saab teha?[muuda lähteteksti]

 • Märgistada Vikipeedias olevad LGBT ja queer-uuringutega seonduvad artiklite aruteluleheküljed kategooriaga Vikiprojekti LGBT artiklid.
 • Tõlkida teistest Vikipeediatest LGBT ja queer- uuringutega seotud häid artikleid.
 • Leida teistest Vikipeediatest kvaliteetseid LGBT ja queer-uuringute teemalisi artikleid, mida tõlkida eestikeelsesse Vikipeediasse.
 • Luua või täiustada projekti tuumartikleid.
 • Luua Eesti LGBT kogukonna, kultuuri, õiguste, ajaloo ja inimestega seotud artikleid.
 • Vajadusel korrigeerida biograafiates LGBT teemade sõnastust lähtudes projekti soovitustest.
 • Teha ettepanekuid uute LGBT ja queer-uuringutega seotud artiklite kohta, mis võiksid olla Vikipeedias.
 • Hoida silm peal LGBT ja queer-uuringutega seotud artiklite viimastel muudatustel.

Alljärgnevalt on esitatud nõuanded, kuidas lähtudes VP: LGBT võiks vormindada ja esitada artiklite sisu. See vikiprojekti nõuande lehekülg ei ole ametlik Vikipeedia poliitika või juhis ja ta ei pruugi esindada Vikipeedia kogukonna praktika standarte.

Inimese sugu ja seksuaalsus on oluline osa sellest, kes ta on. Kuidas see võib mõjutada konkreetse isiku personaalset ja professionaalset elu varieerub. Artiklit kirjutades tuleb hoolitseda selle eest, et vältida lubamatult suure rõhu panemist neile aspektidele. Väitest "Mets on avalikult gei" täiesti piisab juhul, kui seda fakti ei ole võimalik siduda mõjuga, mida see võib omada Metsa karjäärile või elule. Mõnikord võib kapist välja tulemise fakt ise olla märkimisväärne. Oluline on seda artiklis esitada kiretult ja neutraalselt. Näiteks: "2009. aastal teavitas Mets ETV-le antud intervjuuga avalikkust, et ta on transsooline." Lugejale on kasulik, kui väitele lisatakse kontekst. Selleks on soovitav kasutada subjekti enda sõnu.

Vikipeedia on entsüklopeedia, mitte ajaleht: me järgneme teistele, mitte ei juhi teed. Vikipeedia poliitika elavate inimeste biograafiate kohta lähtub eeldusest, et Vikipeedia artiklid peavad austama oma subjektide inimväärikust. Vikipeedia eesmärgiks on olla mainekas entsüklopeedia, mitte kõmuajakiri. Meie artiklite eesmärgiks ei ole kedagi otseselt või kaudselt narrida või halvustada. Näiteks ei ole aktsepteeritav kasutada Vikipeediat paigana, kus kedagi kapist välja tirida. Vikipeedia artikleid peegeldatakse ja jagatakse globaalselt. See, mida meie siin kirjutame, võib negatiivselt mõjutada inimeste elusid: nii artikli subjekti, kui ka tema perekonda ja lähedasi. Eriti oluline on see juhul, kui indiviidi märkimisväärsus tuleneb esmajoones sellest, et ta on kellegi teise tegude tõttu ohvriks langenud. Vikipeedia toimetajad ei tohi tahtlikult või tahtmata toimida viisil, mis pikendab kellegi tagakiusamist või aitab sellele kaasa. Artiklis tuleb alati otsida õige tasakaalu. Kõrgeimad eetilised standardid on osa Vikipeedia eesmärgist luua ja jagada vabalt sisu.

 1. Seksuaalsus, sooidentiteet ja sugutunnused ei ole üksteisega äravahetatavad. Sageli need on üksteisega läbipõimunud ning ühe või teise täpset mõju on raske kui mitte võimatu hinnata.
 2. Vikipeedia stiilijuhend soovitab transsoolistest inimestest rääkides kasutada nimesid ja sõnu millega nad end identifitseerivad.
 3. Inimeste määratlemine ja kategoriseerimine on seotud Vikipeedia poliitikaga elavate inimeste kohta. Selleks, et lisada sisu isiku religiooni, seksuaalsuse ja soo erisuste kohta, on vaja usaldusväärset allikat. Peale selle arvestamist tuleb lähtuda järgnevast:
  1. Elavat inimest võib kategoriseerida ja määratleda lesbi, gei, biseksuaalse või transsoolise inimesena (LGBT) ainult siis, kui nad on end avalikult sellena identifitseerinud. Näiteks Billie Joe Armstrong.
  2. Soo, seksuaalsuse ja meditsiiniliste aspektide kategoriseerimisel on erinevad reeglid.
  3. Surnud inimest võib kategoriseerida ja määratleda lesbi, gei või biseksuaalsena, kui eksisteerib dokumenteeritud ja märkimisväärne suhe samast soost või mõlemast soost isikutega. Näiteks Marlon Brando.
  4. Intersoolisus on bioloogiline seisund, mis on seotud sootunnustega. Harilikult on tegemist meditsiinilise faktiga ning vajab usaldusväärset allikat. Intersoolised inimesed võivad olla mehed, naised või mitte-binaarsed. Intersooline isik võib näha intersoolisust seotuna enda bioloogilise sooga või mitte. Samuti võib ta seostada seda meditsiinilise seisundina või mitte. Osad intersoolised inimesed võivad olla LGBT, teised heteroseksuaalsed ja cis-soolised. Sellel põhjusel tuleb LGBT ja intersoolisuse lehekülgede omavahelisi suhteid piirata.

Kuidas kirjutada transsoolistest ja mitte-binaarsetest inimestest?[muuda lähteteksti]

Sünninimede juhiste järgi peaks transsooliste ja mitte-binaarsete inimeste sünninimesid lisama juhtlausesse ainult siis, kui isik oli märkimisväärne enne enda sooidentiteedi avalikustamist. (See on kooskõlas põhimõttega anda teabele sellele väärilist kaalu.) Juhtlause asemel võib selle teabe põimida rubriiki "Varasem elu" — "Mets sündis naisena, aga ta ei tundnud, et see sugu peegeldaks teda. Kodust lahkudes tegi ta koheselt läbi sookorrigeerimise." Ideaalsel juhul saavad inimese enda avaldused selgitada, kuidas nad end sellel ajaperioodil nägid. Nii saame me lasta neil enda eest ise rääkida.

Mõnikord on saadud inimese varasem nimi teada allikatest, kus seda mainiti inimese tahte vastaselt. Toimetajad võivad tunda, et nime artiklisse lisamine annaks sellele lubamatut kaalu. Seda välja arvatud juhul, kui seda teatati laialdaselt usaldusväärsetes allikates. Silmas peab pidama, et Vikipeedia ei aitaks tänu vigasele ringviitamisele tahtmatult kaasa varasema nime levitamisele. (Näiteks 2014. aastal lisati nimeka transsoolise naise sünninimi tema Vikipeedia artiklisse, kuna selle oli avaldanud üks usaldusväärne allikas. See allikas aga võttis artikli kiiresti tagasi, et austada isiku õigust privaatsusele. Katses jätta nime artiklis vahetasid osad toimetajad vana allika uute vastu. Tuli välja, et uued allikad olid saanud teabe sünninime kohta mitte algallikast vaid Vikipeedia artiklist.)

Transsooline on omadussõna. Siit tulenevalt öeldakse, et "Mets on transsooline naine (või "transnaine")". Sõna kasutamist nimisõnana (näiteks "Filmis on kaks transsoolist") peetakse sageli solvavaks ning seda soovitatakse vältida.[1][2][3] Sarnaselt on sõna transseksuaalne omadussõna ja seda ei tohiks kasutada nimisõnana.[4] (Otseseid tsitaate ei tohiks sellele vaatamata muuta.)

Gei ja lesbi või homoseksuaalne?[muuda lähteteksti]

Kirjeldades elavat inimest peaks vaikimisi kasutama nende endi poolt eelistatud seksuaalse sättumuse kirjeldust. Kui isikupoolne kirjeldus ei ole kättesaadav, siis eelistatakse elavatest inimestest rääkivates artiklis sõnu gei ja lesbi sõnale homoseksuaalne. Ajaloolistes artiklites, kus isikud elasid enne nende identiteetide laiemat avalikku omaksvõttu (laias laastus enne 1970. aastat) kirjeldab isikut adekvaatselt omadussõna homoseksuaalne. Üldiselt peaks sõna homoseksuaalne kasutus olema piiratud seksuaalse käitumise või kliinilise sättumuse kirjeldustega.

Artiklites sõna gei muutmine sõnaks homoseksuaalne või vastupidi vajab sellekohast toetavat konsensust. Vastasel juhul peetakse seda segadusttekitavaks.

Näitelaused[muuda lähteteksti]

Kuidas mainida fakti, et inimene kuulub LGBT-kogukonda?

 • Mets on gei.
 • Mets on avalikult lesbi.
 • 2011. aastal teavitas Mets avalikkust, et ta on biseksuaalne.

Seksuaalsust kirjeldavate sõnade kasutamisel eelistada sõnu "homoseksuaalne", "heteroseksuaalne" jne sõnadele "homoseksuaal", "heteroseksuaal".

Kuidas rääkida transsoolistest inimestest?

 • Mets on transsooline naine (ehk transnaine). NB! sõna transseksuaalne kasutada ainult juhul, kui inimene soovib enda sugu korrigeerida!
 • 2011. aastal läks Mets üle enda soovitud soole.
 • Mets tegi 2011. aastal läbi sookorrigeerimise operatsiooni.

Nb! Sõna soovahetus antud kontekstis ei sobi, kuna transsooline inimene ei vaheta oma sugu, vaid korrigeerib enda bioloogilisi näitajaid.

Väldi järgnevaid sõnu ja väljendeid![muuda lähteteksti]

 • "Tuli kapist välja" ja "tunnistas avalikult enda (seksuaalset sättumust)" – parem: "on avalikult X" või "teavitas avalikkust, et ta on X".
 • "Homoseksuaalsed kalduvused" – parem: on homoseksuaalne; eelistatult gei või lesbi.
 • "Homoseksualist", "omasooihar" – parem: homoseksuaalne inimene; eelistatult gei või lesbi.
 • "Homoseksualism", "omasooiharus" – parem: homoseksuaalsus.
 • "Homoabielu", "homosuhe", "homoaktivist", "homoparaad" jne homo-eesliited – parem: samasooliste abielu; samasooliste suhe; geiparaad või LGBT-paraad; LGBT-aktivist.
 • "Lesbiline", "lesbism", "gay" – parem: lesbi, gei,
 • "Soovahetus", "soovahetusoperatsioon" – parem: sookorrigeerimise operatsioon või üleminek enda soovitud soole.

Kategooriad[muuda lähteteksti]

Liikmete nimekiri[muuda lähteteksti]

Kõik Vikipeedia kasutajad olenemata seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist on oodatud liituma!

 1. Taavik27
 2. Mariupolianus

...

 1. Reuters Handbook of Journalism, "transgender": "Ära kasuta transsoolist nimisõnana. Mitte kedagi ei peaks viitama kui 'transsoolist'.
 2. GLAAD Media Reference Guide, "Transgender Issues":"Problemaatilised: 'transsoolised', 'transsooline'. Eelistatud: 'transsooline inimene' 'transsoolised inimesed'. Sõna transsooline peaks kasutama omadussõnana, mitte nimisõnana. Ära ütle 'Paraadil oli palju 'transsoolisi'. Selle asemel ütle 'Paraadil oli palju transsoolisi inimesi.'
 3. Dictionary.com, "transgender": "Omadussõna on tavalisem kui nimisõna; osad inimesed on vastu sõna 'transsooline' nimisõnana kasutamisele.
 4. BBC News Style Guide, "Gender/sex": "Ära ütle 'transseksuaalid'. Samamoodi me ei räägi 'homoseksuaalidest' või 'mustadest'."