Trastusumaabemtansiin

Allikas: Vikipeedia

Siin tutvustatakse ravimit või ravimeetodit, kuid kirjutatu pole arstlik nõuanne ja see ei asenda arsti konsultatsiooni. Vikipeedia ei vastuta iseravimise tagajärgede eest. Trastusumaabemtansiin (ka trastuzumabemtansiin)[1][2] on uurimis- ja vähiravimi toimeaine, mis kuulub kasvajatevastaste ainete – monoklonaalsete antikehade hulka. Trastusumaabemtansiini toodab Lonza AG ja seda kasutatakse immunoteraapias.

Trastusumaabemtansiini turustatakse infusioonilahuse (veeni tilgutatava lahuse) kontsentraadina.

Trastusumaabemtansiini ametlikult kinnitatud näidustuseks on monoteraapia HER2-positiivse rinnanäärmevähi (HER2-positive mbca) raviks täiskasvanutel, kes on eelnevalt saanud ravi trastusumaabi ja taksaaniga kas eraldi või kombineeritult.[3]

Vajadus uuemate bioloogiliste vähiravimite järele[muuda | muuda lähteteksti]

 Pikemalt artiklis Trastusumaab

Enne T-DM1 oli (on) HER2 positiivse metastaatilise rinnavähi standardravi preparaadiks, Eestis ka Haigekassa[4] rinnakasvajate kemoteraapiakuuri raames rahastatav vähiravim Herceptin (toimeaine trastusumaab). Trastusumaab on inimesele omaseks muudetud IgG1 monoklonaalne antikeha, (toodetud imetaja (hiina hamstri munasari) rakususpensiooni kultuuri abil) inimese epidermaalse kasvufaktori retseptori 2 (HER2) vastu.

Trastusumaab on trastusumaabemtansiini koostisosa.

Trastusumaabi III faasi kliinilised uuringud (osaline) [3][5]

Uuring Uuritavate arv (n) TTP või PFS (kuudes) Üldine elumus (OS) (kuudes) Ravivastuse määr (%)
Slamon jt, 2001 469 7,4 50 25,1
Robert jt, 2006 196 10,7 35,7 52
Burstein jt, 2007 81 6,0 NR 58
Andersson jt, 2011 (HERNATA) 284 12,4 35,7 59
Valero jt, 2011 (BCIRG 007) 263 10,4 37,4 72

FDA kiitis trastusumaabi ravi heaks 1998. aastal. Trastusumaabi arendas välja Genentech Inc (San Francisco, USA)

Herceptini kliiniliste uuringute efektiivsusnäitajad olid lubavad[6], kuid on rohkelt teateid trastusumaabiresistentsuse kohta, osadel HER2+ rinnavähipatsientidel puudub positiivne ravivastus, teistel haigus progresseerub ja osadel kujuneb omandatud resistentsus ravimi suhtes (trastusumaabiresistentne metastaatiline HER2+ rinnavähk), selle täpsed mehhanismid pole teada (2009[7]) (2012[8]) kõigi eelduste kohaselt on kliinilised doosid sellised, mis peaksid HER2- retseptori "üleküllastama" ja seega vähirakuvastaseid toimeid avaldama.

Eesti Haigekassa kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnangu kohaselt (taotleti kolmikravi pertusumaab + trastusumaab + docetaxel kompenseerimist HER2 positiivse metastaseerunud või lokaalselt retsidiveerunud mitteresetseeritava rinnanäärmevähi -esmavaliku ravina patsientidele, kes ei ole varem saanud HER2-vastast ravi või kemoteraapiat metastaatilise haiguse tõttu) on metastaatiline rinnavähk valdavalt ravimatu ja ravi eesmärgiks on palliatsioon, s.o säilitada või parandada patsiendi elukvaliteeti ning võimaluse korral pikendada elu.[9] Trastusumaabi kasutamine kauem kui 1 aasta ei ole kliinilistes uuringutes näidanud täiendavat ravitoimet, mistõttu rahvusvahelised ravijuhised soovitavad trastusumaabi standardravi kestuseks kuni ühe aasta. (Adamson jt, 6:2016)

Valdaval osal trastusumaabravi saanud metastaatilise HER2+ rinnavähi patsientidest toimub 12–24 kuu jooksul relapse.[10]

Trastusumaabravi kuuri maksumuseks (ainult ravim) on Eesti Haigekassa arvestanud 2329 eurot. Ravimiameti 2015. aasta ravimistatistika alusel müüdi Eestis 2015. aastal kokku 1463 g trastusumaabi. Ravimite käibe edetabelis oli trastusumaab esikohal kogumaksumusega 5,26 mln eurot, mis teeb 1 mg maksumuseks 3,6 eurot.

Trastusumaabi patendikaitse Euroopas lõppes 2014. aastal ja see toob ravimiturule konkurentsi, kuna müügiloa võivad saada mitmed trastusumaabi biosimilarid[11] (Adamson jt, 29:2016), nagu MYL-1401O ( Mylan Pharmaceuticals[12]).

Uuringuravimina[muuda | muuda lähteteksti]

Antikeha ja ravimi konjugaadid pakuvad vähimeditsiinile täiesti uut vähiravimite põlvkonda. Uuritakse mitmeid antikeha ja ravimi konjugaate, neist T-DM1 on läbinud mitmeid kliinilisi uuringuid (sõltuvalt uuringuplaanist pole uuringutesse südamehaigustega rinnavähipatsiente kaasatud).

Kliiniliste uuringutega on tõestatud, et T-DM1 parandab progressioonivaba elumust ja üldelumust võrreldes lapatiniibi + kapetsitabiini kombinatsioonravi või raviarsti poolt vabalt valitud raviskeemiga.[13]

Kliiniliste inimuuringute lühikava
 • I faasi uuringud – uuringute eesmärgiks on uuritava aine maksimaalse talutava annuse tuvastamine inimesel ja esmase terapeutilise efektiivsuse andmed (20–80 patsienti);
 • II faasi uuringud – uuringute eesmärgiks on uuritava aine terapeutilise efektiivsuse ja ohutuse olemasolu

välja selgitamine teatud haigusliku seisundi korral (100–300 patsienti);

 • III faasi uuringud – uuringute eesmärgiks on uuritava(te) aine(te) ja uuritavate inimestega toimuva "ühtlustamine" selliselt, et uuritavast ainest saaks, nii ravimi efektiivuse kui ravimiohutuse seisukohalt, heaks kiidetud (drug approval) ja registreeritud ravim (1000–3000 patsienti);
 • IV faasi uuringud – uuringute eesmärgiks on registreeritud ja kliinilisse praktikasse jõudnud ravimi edasine uurimine, kinnitamaks kõrvaltoimeid ja selgitamaks ravimiga rahulolu (tuhanded patsiendid).[14]
Juhuslikustatud III faasi kliinilised uuringud
EMILIA
 Pikemalt artiklis EMILIA

Juhuslikustatud trastusumaabemtansiini efektiivsuse III faasi kliinilises uuringus EMILIA (kliinilise uuringu tunnus NCT00829166), 23. veebruarist 2009 kuni 13. oktoobrini 2011, millese olid kaasatud vähemalt heas üldseisundis (ECOG väärtused 0 ja 1) metastaatilise HER2+ rinnavähiga 991 patsienti 26. riigist, kelle südame vasaku vatsakese funktsioon oli vähemalt rahuldav (LVEF 50% või enam) ja kel ei olnud metastaase kesknärvisüsteemis.(Adamson jt, 26:2016)

Uuringusse kaasatud patsiendid olid eelnevalt saanud kemoteraapiat, valdavalt taksaani ja trastusumaabi (sh 9% pertusumaabi).

Võrreldi T-DM1 ning lapatiniibi ja kapetsitabiini kombinatsiooni efektiivsust metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi teise rea ravis.[15]

EMILIA uuringu ravimeid saavast 495. heas üldseisundis rinnavähiga katsealusest progresseerus haigus 265 (53,5%), suri 149 (30,1%) patsienti (neist 9 ravimiga seotud kõrvaltoimetesse). EMILIA uuring näitas, et T-DM1 parendas eelnevat vähiravi saanute üldist elumust.[16]

EMILIA uuringu kohaselt oli trastusumaabemtansiini kliiniline efektiivsus, st positiivne ravitoime (ingl objective response-rate) vähem kui pooltel – 44%-l trastusumaabemtansiini ja 31%-l lapatiniibi ja kapetsitabiini saanud haigetest, neil ravitoimet ei olnud ja haigus progresseerus.(Adamson jt, 26:2016)

Ravimi efektiivsust haigetel, kelle üldseisund ei ole enam hea (ECOG staatus 2 ja enam), hinnatud ei ole. Samuti on uurimata küsimuseks, kuidas hinnata haige elukvaliteeti, kui vaatamata ravile haigus areneb edasi. (Adamson jt, 28:2016)

EMILIA uuringu tulemused olid trastusumaabemtansiini kasuks mitme tulemusnäitaja osas, nagu progressioonivaba elumus (PFS) 9,6 kuud vs. 6,4 kuud samuti pikenes üldine elumus (OS) 30,9 kuud vs 25,1 kuud võrdlusravimi alarühma patsientidega võrrelduna. (Adamson jt, 31:2016).

EMILIA uuringu tulemuste alusel kiitis Kadcyla ravi heaks USA Ravimi ja Toiduamet (FDA) (veebruaris 2013).(Adamson jt, 18:2016)

MARIANNE uuringus (NCT01120184; N=1095 ;sponsor Hoffmann-La Roche) hinnati 1092 T-DM1 ja kontrollravimeid saavate HER2+ rinnavähiga ja metastaatilise HER2+ rinnavähiga patsientide tulemusnäitajaid esimese rea ravimi spektris, kuid uuring ei andnud oodatud tulemusi progressioonivaba elumuse osas (PFS).[17][18][19]

III faasi uuringus TH3RESA (Krop jt. 2014) (NCT01419197) osales 602 patsienti 22 riigis. Uuringu sponsoriks on Hoffmann-La Roche. Valimisse kaasati HER2-positiivse metastaatilise või lokaalselt taastekkinud rinnavähiga patsiendid, kelle südame vasaku vatsakese väljutusmaht oli ≥ 50%, kes olid heas üldseisundis (ECOG 0−1), ja kellel ei olnud varem esinenud südameinfarkti ega ebastabiilset südame isheemiatõbe.

TH3RESA uuringu eesmärk oli hinnata trastusumaabemtansiini efektiivsust (N=404) võrreldes raviarsti valitud raviskeemiga (N0192) HER2-positiivse metastaatilise rinnavähi ravis, kui haigus oli edasi arenenud pärast ravi trastusumaabi ja lapatiniibi sisaldanud raviskeemidega.

TH3RESA uuringu esmaseid tulemusnäitajaid oli kaks – raviarsti hinnatud progressioonivaba elumus ja üldine elumus, mille mediaan trastusumaabemtansiini kasutamise korral oli 6,2 kuud vs. 3,3 kuud raviarsti valitud raviskeemiga (sisaldas 80%-l trastusumaabi).

Surnuid trastusumaabemtansiini saavas rühmas 247 ja raviarsti raviskeemi rühmas 122. [20]

Üldine ravivastuse määr oli 51% trastusumaabemtansiini ning 41% raviarsti valitud raviskeemi korral. (Adamson jt, 31:2016)

Käimasolevad juhuslikustatud III faasi uuringud on KAITLIN (NCT01966471)[21], KATHERINE (NCT01772472) (1484 HER2+ rinnavähi patsienti)[22].

Rinnavähi kemoterapeutikumina[muuda | muuda lähteteksti]

Trastusumaabemtansiin
Identifitseerimine
CAS-i number 1018448-65-1
ATC-kood L01L01XC14
Keemiline info
Keemiline valem C6448H9948N1720O2012S44·(C47H62ClN4O13S)n
Molaarmass 148,5 kg/mol

Trastusumaabemtansiin ehk Kadcyla ehk T-DM1 on vähiravimi bioloogiline toimeaine, antikeha ja ravimi konjugaat, mida kasutatakse mitmetes riikides kemoterapeutikumina metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi ravis.

Trastusumaabemtansiinil on müügiluba Euroopa Liidus (Kadcyla®, Roche, november 2013) ja USAs (Kadcyla®, Genentech, veebruar 2013).

Kadcyla on ravimituru müügiartikkel.

Kadcyla on infusioonilahuse kontsentraadi pulber, mis koosneb trastusumaabist (inimesele omaseks muudetud IgG1 monoklonaalset antikeha, mis on toodetud imetaja (hiina hamstri munasarja rakususpensiooni kultuuri abil) ja stabiilse tioeeter-linkeri MCC (4-[N-maleimidometüül]tsükloheksaan-1-karboksülaat) kaudu kovalentselt seotud mikrotuubulite inhibiitorist DM1-st (maitansiini derivaat).

Nimetused ja tähised[muuda | muuda lähteteksti]

Trastusumaabemtansiin on ravimi geneeriline nimetus. Ravimi tootenimi on Kadcyla.

Trastusumaabemtansiini teised nimetused on T-DM1, Trastuzumab-MCC-DM1, trastuzumab emtansine, trastuzumab-DM1, trastuzumab-MCC-DM1, trastuzumab-MCC-DM1 antibody-drug conjugate, trastuzumab-MCC-DM1 immunoconjugate, ado trastuzumab emtansine[23], RO5304020.

CAS-i registreerimisnumber on 1018448-65-1. Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ained, teised kasvajavastased ained, monoklonaalsed antikehad.

ATC-kood: L01XC14.

Ravimi garantiid[muuda | muuda lähteteksti]

 Pikemalt artiklis Metastaatiline HER2+ rinnavähk

Metastaatiline HER2+ rinnavähk on agressiivne rinnavähi vorm, mida esineb nii meestel kui ka naistel ja selle esinemissagedus on ligi 20% kõikidest rinnavähijuhtudest. HER2+ rinnavähk reageerib halvemini standardsele keemiaravile, annab lühema ravivastuse on progresseeruv ja metastaseerub kiiremini ning suremus on kõrgem kui teiste rinnavähi vormide korral.

Trastusumaabemtansiini (T-DM1, Kadcyla) ravi eesmärgiks on palliatsioon, s.o säilitada või parandada patsiendi elukvaliteeti ning võimaluse korral pikendada elu.[13]

Ravimi tootenimi on KADCYLA™ ja selle kasutamise metastaatilise HER2-positiivse rinnanäärmevähi vähiravis täiskasvanutel, kes on eelnevalt saanud ravi trastusumaabi ja taksaaniga kas eraldi või kombineeritult, on heaks kiitnud USA Ravimi ja Toiduamet (FDA) (veebruaris 2013) ja Euroopa Meditsiiniagentuur (EMA).

FDA kiitis Kadcyla ravi heaks toetudes EMILIA-uuringu (TDM4370g/BO21977) tulemustele, mille kohaselt elasid uuringus osalenud ja Kadcyla ravi saanud vähipatsiendid ligi kuus kuus kuud kauem[24].[25]

FDA «must kast»

HOIATUS: hepato-, kardio- ja lootetoksiline.

 • KADCYLA ravi on põhjustanud tõsist hepatotoksilisust, kaasa arvatud maksapuudulikkus ja surm;
 • KADCYLA ravi on põhjustanud vasaku vatsakese talitluse alanemist;
 • KADCYLA ravi on põhjustanud loote surma või sünnidefekte.[26]

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel[27][muuda | muuda lähteteksti]

Hepatotoksilisus

Patsientidel on täheldatud raskeid maksa ja sapiteede häireid, kaasa arvatud maksa nodulaarset regeneratiivset hüperplaasiat (NRH). Mõned ravijuhud on ravimist tingitud maksakahjustuse tõttu lõppenud surmaga.

Kardiotoksilisus

Kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kellel oli anamneesis südame paispuudulikkus, raske ravi vajav südame rütmihäire, müokardiinfarkt või ebastabiilne stenokardia. Ravimist tingitud südame vasaku vatsakese düsfunktsioon – väljutusfraktsiooni (LVEF) < 40% alanemise tõttu võib tekkida sümptomaatiline südame paispuudulikkus.

Lisaks hepatotoksilisusele, kardiotoksilisusele ja lootetoksilisusele on Kadcyla kasutajatel tuvastatud:

Pulmonaalne toksilisus

Kliinilistes uuringutes on kirjeldatud interstitsiaalse kopsuhaiguse, sh pneumoniidi juhtusid – mõned neist on viinud ägeda respiratoorse distressi sündroomi tekkeni või lõppenud surmaga. Nähtudeks ja sümptomiteks on hingeldus, köha, väsimus ja kopsuinfiltraadid.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Enamikul patsientidel taandusid infusioonijärgsed ülitundlikkusreaktsioonid mõne tunni kuni päeva jooksul. Ülitundlikkust iseloomustavad üks või mitu järgnevalt loetletud sümptomit: õhetus, külmavärinad, palavik, hingeldus, hüpotensioon, vilistav hingamine, bronhospasm ja tahhükardia aga on täheldatud ka raskekujulisi anafülaktilisi reaktsioone. Kohe kasutamiseks peavad käepärast olema vajalikud ravimid ja elustamisvahendid.

Verejooksud

On teatatud verejooksudest, sealhulgas kesknärvisüsteemi, hingamisteede ja seedetrakti hemorraagiast, mõned neist lõppesid surmaga.

Neurotoksilisus

Ravi saavatel patsientidel on tuvastatud perifeerset neuropaatiat.

Lootetoksilisus

Ravi ajal tuleb tõhustada kontratseptsiooni nii meestel kui ka naistel. Trastusumaab (trastusumaabemtansiini koostisosa) võib rasedale manustatuna põhjustada lootekahjustust või loote surma, teatatud on loote surma kopsude hüpoplaasiaga seotult.

Kõrvaltoimed[muuda | muuda lähteteksti]

Ravimi kulud[muuda | muuda lähteteksti]

Ravimi väljatöötaja Genentechi andmetel on Kadcyla kulud ühe patsiendi kohta 9800 dollarit kuus ja ravikuuri maksumuseks 94 000 dollarit.[28]

Kadcyla kulutõhusus[muuda | muuda lähteteksti]

Kadcylat ei peeta mitte kõikides riikides kulutõhusaks vähiravimiks, nii on NICE (Inglismaa) ravimi hindamisel võtnud arvesse, et ravim vastab elulõpu ravi kriteeriumitele, kuid võrreldes lapatiniib + kapetsitabiiniga ei hinnata ainet kulutõhusaks isegi pärast ravimitootja pakutud täiendavat hinnaalandust. NCPE (Iirimaa) hinnanud T-DM1 kulutõhusust võrdluses trastusumaabi + keemiaraviga leidis, et T-DM1 ei ole kulutõhus ja pCODR (Kanada) leidis samuti, et ravim ei ole kulutõhus.[13]

Eesti Onkoteraapia Ühing MTÜ (liikmed Vahur Valvere, Andrus Mägi, Peeter Padrik, Anneli Elme, Helis Pokker[29]) on taotlenud Eesti Haigekassalt ravimi trastusumaabemtansiin lisamist tervishoiuteenuste teenusele – Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R, prognooside kohaselt oleks Eesti HER2+ metastaatilise rinnavähi esmavaliku ravi aastaseks vajaduseks ca 40 patsienti, kellest ligikaudu 40%-l (15 patsiendil) toimub relaps ning 5 patsienti on prognoostiliselt trastusumaabrefraktaarsed (ei saa ravivastust trastusumaabiga), seega kokku 20 patsienti aastas. Võrreldes kaksikraviga (trastusumaab + paklitakseel) kaasneks 20 patsiendi trastusumaabemtansiinraviga lisakulu 416 915 eurot.[13]

Osaline ravivastus trastusumaabemtansiinile[muuda | muuda lähteteksti]

Vaatamata soodsatele ravimiuuringute efektiivsusnäitajatele, enamiku patsientide seisund progresseerub, mõned HER2+ rinnavähid ei anna trastusumaabemtansiinile ravivastust ja trastusumaabemtansiinravi on seotud märkmisväärsete toksiliste toimetega.[30]

Kadcyla ravimituru müügiartiklina[muuda | muuda lähteteksti]

2013. aasta seisuga oli Kadcyla müügiosa 243 miljonit dollarit, kuid III faasi kliiniline uuring TH3RESA (NCT01419197 (N = 602), Hoffmann-La Roche ja suurepärane ravimitaluvus koos väheste kõrvaltoimetega lubavad Kadcyla müügiartiklile aastaks 2023 müügiedu – selle müügimahuks prognoositakse 4,943 miljonit dollarit.[31]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Niculescu-Duvaz I (2010). "Trastuzumab emtansine, an antibody-drug conjugate for the treatment of HER2+ metastatic breast cancer". Curr. Opin. Mol. Ther. 12 (3): 350–60. PMID 20521224.
 2. USAN Council (2009). "Statement On A Nonproprietary Name Adopted By The Usan Council: Trastuzumab Emtansine" (PDF). American Medical Association. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 28.09.2012. Vaadatud 22.02.2013.
 3. 3,0 3,1 Adamson A, Jaal J, Jõgi K, Pisarev H, Kiivet R-A. HER2-positiivsete rinnakasvajate kemoteraapia kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus., Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2016., lk 30, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017)
 4. Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika, Sotsiaalministeeriumi määrus, Vastu võetud 19.01.2007 nr 9, RTL 2007, 8, 135, jõustumine 29.01.2007,
 5. X. Zhu, MD ja S. Verma, MD MSEd, Targeted therapy in her2-positive metastatic breast cancer: a review of the literature, Curr Oncol. 2015 märts; 22(Suppl 1): S19–S28, doi: 10.3747/co.22.2363, PMCID: PMC4381788, veebiversioon (vaadatud 12. septembril 2017) inglise keeles
 6. EMA, RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, veebiversioon (vaadatud 11. septembril 2017)
 7. Paula R. Pohlmann, Ingrid A. Mayer ja Ray Mernaugh, Resistance to Trastuzumab in Breast Cancer, veebiversioon (vaadatud 11. septembril 2017) inglise keeles
 8. Thuy Vu, Francois X. Claret, Trastuzumab: Updated Mechanisms of Action and Resistance in Breast Cancer, Front Oncol. 2012; 2: 62., 18. juuni 2012, doi: 10.3389/fonc.2012.00062 PMCID: PMC3376449, veebiversioon (vaadatud 11. septembril 2017) inglise keeles
 9. Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang, veebiversioon (vaadatud 12. septembril 2017)
 10. Isabell Witzel, Volkmar Müller, Wolfgang Abenhardt, Manfred Kaufmann, Winfried Schoenegg, Andreas Schneeweis, ja Fritz Jänicke, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4230522/ Long-term tumor remission under trastuzumab treatment for HER2 positive metastatic breast cancer – results from the HER-OS patient registry, BMC Cancer. 2014; 14: 806., 4. november 2014, doi: 10.1186/1471-2407-14-806, PMCID: PMC4230522, veebiversioon (vaadatud 13. septembril 2017 inglise keeles
 11. Nick Mulcahy, As Herceptin Goes Off Patent, 'Biosimilars' Emerge, 13. detsember 2013, veebiversioon (vaadatud 13. septembril 2017 inglise keeles
 12. Jason Harris, Trastuzumab Biosimilar MYL-1401O Recommended for Approval by ODAC, 19. juuli 2017, veebiversioon (vaadatud 13. septembril 2017 inglise keeles
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang, veebiversioon (vaadatud 12. septembril 2017)
 14. Genentech, Cancer Clinical Trial Phases and Design, veebiversioon (vaadatud 13. septembril 2017) inglise keeles
 15. Juhuslikustatud III faasi uuring EMILIA, A Study of Trastuzumab Emtansine Versus Capecitabine + Lapatinib in Participants With HER2-positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer (EMILIA), Sponsor Hoffmann-La Roche, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 16. Diéras V, Miles D, Verma S, Pegram M, Welslau M, Baselga J, Krop IE, Blackwell K, Hoersch S, Xu J, Green M, Gianni L, Trastuzumab emtansine versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer (EMILIA): a descriptive analysis of final overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial, Lancet Oncol. 2017 juuni;18(6):732-742. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30312-1. Epub 16. mai 2017, Lühikokkuvõtte veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 17. ClinicalTrials.gov, A Study of Trastuzumab Emtansine (T-DM1) Plus Pertuzumab/Pertuzumab Placebo Versus Trastuzumab [Herceptin] Plus a Taxane in Participants With Metastatic Breast Cancer (MARIANNE), veebiversioon (vaadatud 12. septembril 2017) inglise keeles
 18. American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2015, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 19. Anna Azvolinsky, T-DM1 Trial Disappoints in HER2-Positive Breast Cancer, 5. jaanuar 2015, veebiversioon (vaadatud 11. septembril 2017) inglise keeles
 20. ClinicalTrialsCov, A Study of Trastuzumab Emtansine in Comparison With Treatment of Physician's Choice in Participants With HER2-positive Breast Cancer Who Have Received at Least Two Prior Regimens of HER2-directed Therapy (TH3RESA), veebiversioon (vaadatud 13. septembril 2017) inglise keeles
 21. A Study of Trastuzumab Emtansine (Kadcyla) Plus Pertuzumab (Perjeta) Following Anthracyclines in Comparison With Trastuzumab (Herceptin) Plus Pertuzumab and a Taxane Following Anthracyclines as Adjuvant Therapy in Participants With Operable HER2-Positive Primary Breast Cancer, Sponsor: Hoffmann-La Roche, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 22. A Study of Trastuzumab Emtansine Versus Trastuzumab as Adjuvant Therapy in Patients With HER2-Positive Breast Cancer Who Have Residual Tumor in the Breast or Axillary Lymph Nodes Following Preoperative Therapy (KATHERINE), Sponsor: Hoffmann-La Roche, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 23. Riiklik Vähiinstituut, ado trastuzumab emtansine, NCI Drug Dictionary, veebiversioon (vaadatud 11. septembril 2017) inglise keeles
 24. mõeldud vast progressioonivaba elumust
 25. Genenteh, FDA Approves Genentech's Kadcyla (Ado-Trastuzumab Emtansine), the First Antibody-Drug Conjugate for Treating Her2-Positive Metastatic Breast Cancer, 22. veebruar 2013, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 26. FULL PRESCRIBING INFORMATION, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 27. Ravimi omaduste kokkuvõte, veebiversioon (vaadatud 13. septembril 2017)
 28. The New York Times, ANDREW POLLACKFEB, F.D.A. Approves a New Drug for Advanced Breast Cancer, 22. veebruar 2013, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 29. Eesti Onkoteraapia Ühing MTÜ, veebiversioon (vaadatud 12. septembril 2017)
 30. ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINE (KADCYLA®) DRUG DESCRIPTION, veebiversioon (vaadatud 10. septembril 2017) inglise keeles
 31. REFERENCE CODE GDHC465DFR, PUBLICATION DATE SEPTEMBER 2014, KADCYLA (HER2-POSITIVE BREAST CANCER) - FORECAST AND MARKET ANALYSIS TO 2023, veebiversioon (vaadatud 12. septembril 2017 inglise keeles

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Rinnavähirakuliinid ja loomkatsed
 • Kirsten Achilles Poon, Kelly Flagella, Joseph Beyer, Jay Tibbitts, Surinder Kaur, Ola Saad, Joo-Hee Yi, Sandhya Girish, Noel Dybdal, Theresa Reynolds,

Preclinical safety profile of trastuzumab emtansine (T-DM1): Mechanism of action of its cytotoxic component retained with improved tolerability, Toxicology and Applied Pharmacology 273. väljaanne, nr 2, 1. detsember 2013, lk 298–313,

Kliinilised inimuuringud
Ib/II faasi uuringud
II faasi uuringud
Juhuslikustatud III faasi uuringud
III faasi uuringud
 • EMILIA
 • Sunil Verma, M.D., David Miles, M.D., Luca Gianni, M.D., Ian E. Krop, M.D., Ph.D., Manfred Welslau, M.D., José Baselga, M.D., Ph.D., Mark Pegram, M.D., Do-Youn Oh, M.D., Ph.D., Véronique Diéras, M.D., Ellie Guardino, M.D., Ph.D., Liang Fang, Ph.D., Michael W. Lu, Pharm.D., Steven Olsen, M.D., Ph.D., and Kim Blackwell, M.D., for the EMILIA Study Group,

Trastuzumab Emtansine for HER2-Positive Advanced Breast Cancer, N Engl J Med 2012; 367:1783-1791, 8. november 2012, DOI: 10.1056/NEJMoa1209124

Kadcyla