Tallinna linnasekretär

Allikas: Vikipeedia

Tallinna linnasekretär on Tallinna Linnavalitsuse ametnik.

Tallinna linnasekretär

 • 1) juhib Tallinna Linnakantseleid ja tagab selle eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;
 • 2) teeb Tallinna linnapeale ettepanekuid linnakantselei ülesannete, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;
 • 3) kinnitab linnakantselei struktuuriüksuste põhimäärused ning teenistujate ametijuhendid;
 • 4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest;
 • 5) sõlmib ja lõpetab töölepinguid;
 • 6) annab linnakantselei töö korraldamiseks käskkirju;
 • 7) kinnitab linnakantselei asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
 • 8) koordineerib linna direktorite ja linnasekretärile otse alluvate osakonnajuhatajate tegevust;
 • 9) esindab linnakantseleid ja annab volitusi linnakantselei esindamiseks;
 • 10) sõlmib lepinguid linnakantselei ülesannete täitmiseks linnakantseleile linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires, tagab linnakantselei eelarvest kinnipidamise;
 • 11) korraldab linnakantselei valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning juhib linnakantselei majandustegevust;
 • 12) korraldab linnakantselei eelarve projekti koostamise ja esitamise Tallinna õigusaktides kehtestatud korras; jälgib linnakantselei eelarve täitmist ning esitab vajaduse korral selle muutmise ettepanekuid;
 • 13) tagab sisekontrollisüsteemi toimimise linnakantseleis;
 • 14) täidab teisi riigi ja Tallinna õigusaktides ning ametijuhendis linnasekretärile pandud ülesandeid[1].

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Tallinna linna kohaliku omavalitsusorganina moodustati 1887. aastal 26. märtsil Tallinna Linnavalitsus, kui kehtestati Läänemere kubermangude linnades 1870. aasta Vene üldine linnaseadus. Uue Linnaseaduse kohaselt said linna omavalitsusorganiks neljaks aastaks valitav linnavolikogu (gorodskaja duuma, vene keeles Ревельская Городская Дума), kes omakorda valis neljast linnanõunikust koosneva linnaameti – gorodskaja uprava (vene keeles Ревельская Городская Управа), eesotsas Tallinna linnapeagagorodskaja golovaga, vene keeles Ревельская городская голова). Esimene Tallinna linnapea raejärgsel ajal oli Oskar Artur von Riesemann.

Tallinna raekoda 1930. aastail

Linnavalitsus tegutses linnapea juhtimisel ja koosnes volikogu poolt valitud kolmest kuni neljast linnanõunikust ja Tallinna linnasekretärist. Linnavalitsusele allusid kõik teised linna täidesaatvad organid, nagu osakonnad, komisjonid, hoolekogud, asutiste juhatajad ning linnaametnikud, samuti ka linna ettevõtted ja linnamõisad, mille tegevust juhtis linnavalitsus oma liikmete kaudu[2]. Linnavolikogul ja -valitsusel oli ühine kantselei, mille tööd juhtis linnasekretär, Tallinna linnavalitsus tegutses Tallinna raekojas.

Tallinna linnasekretäride loend[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]