Tallinna Linnakantselei linna personaliteenistus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Linna personaliteenistus töötab Vabaduse väljak 7 kinnistul asuvas hoones.
Tallinna Linnakantselei linna personaliteenistuse põhimäärus 06.03.2015 seisuga.

Tallinna Linnakantselei linna personaliteenistus on Tallinna Linnakantselei koosseisus moodustatud linna valdkondlik teenistus, mille ülesanne on koordineerida oma pädevuse piires ülelinnalist tegevust personalitöö valdkonnas ning tagada personalialaste ülesannete täitmine.

Alates 13. veebruarist 2018 täidab kuni uue personalidirektori ametisse nimetamiseni linna personalidirektori ülesandeid linna personaliteenistuse personali- ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ly Väljaots. Varem juhtis teenistust Esta Heinmaa.

Teenistuse postiaadress on Vabaduse väljak 7, Tallinn.

Teenistuse nimi inglise keeles "city personnel service" ja vene keeles городская служба персонала.

Struktuuriüksused ja ülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Tugedes oma põhimäärusele on teenistusel mitmed allüksused, täites vastavalt järgmisi ülesandeid:

personali arendamise osakond[muuda | muuda lähteteksti]

 • korraldab linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste teenistujate koolituse korra väljatöötamist ja rakendamist;
 • korraldab linnakantselei teenistujate ja linnavalitsuse liikmete koolitus- ja arendustegevust ning peab sellekohast arvestust;
 • värbab ja valib linnakantselei personali, osaleb ametiasutuste juhtide värbamisel ning koostöös ametiasutuste juhtide ja personalitöötajatega aitab kaasa ametiasutuste teenistujate värbamisele;
 • töötab välja arenguvestluste korra ja koordineerib selle rakendamist linna ametiasutustes, korraldab arenguvestluste läbiviimise linnakantseleis;
 • töötab välja linna ametiasutusse üliõpilaste praktikale võtmise eeskirja ja koordineerib selle rakendamist linna ametiasutustes, korraldab üliõpilaste praktikale võtmise linnakantseleis ja peab sellekohast arvestust;
 • tagab traditsioone kujundavate ürituste (kauaaegsetele linnateenistujatele rinnamärkide andmine) ettevalmistamise;
 • juhendab ja nõustab linna ametiasutuste teenistujaid koolitus- ja arendustegevuse korraldamisel, personali värbamise ja valiku, teenistujate arenguvestlustega seonduvates ning töökeskkonna küsimustes;
 • valmistab ette käskkirjad ja korraldused osakonna töövaldkonnas, osaleb koolitus- ja arendustegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning personali koolituskulude planeerimisel;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.
 • koordineerib linna ametiasutuste töökeskkonnaalast tööd, töötab välja asjakohased linna õigusaktide eelnõud ning korraldab linnakantselei töökeskkonnaalast tööd.

personali- ja avaliku teenistuse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

 • töötab välja linna ametiasutuste personali- ja palgapoliitika põhisuunad ja korraldab nende elluviimise;
 • osaleb linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kavandamisel ning peab teenistujate koosseisu arvestust;
 • töötab välja linna ametiasutuste palgajuhendi ja osaleb personalikulude planeerimisel;
 • teeb linnakantselei personali kavandamise ja personalikulude planeerimise ettepanekuid;
 • töötab välja personalialaste õigusaktide eelnõud;
 • teenindab linnavalitsuse liikmeid personalivaldkonnas, vormistab ametiasutuste juhtide ja linnakantselei ametnike ametikohale nimetamise ning teenistusest vabastamise ja linnakantselei töötajate töölepingute sõlmimise, muutmise ning lõpetamisega seonduvaid dokumente;
 • haldab personalialast dokumentatsiooni, peab personaliarvestust, valmistab ette personalialaseid käskkirju ja korraldusi;
 • korraldab linnakantselei teenistuja ja tema vahetu juhi vahelise katseaja lõpu vestluse läbiviimise;
 • juhendab ja nõustab linna ametiasutusi personalitöö, avaliku teenistuse ning tööõiguse küsimustes;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.

personalitarkvara juurutamise sektor[muuda | muuda lähteteksti]

 • juurutab ja arendab linna asutuste ühtse personali- ja koolitusarvestuse infosüsteemi;
 • viib linna asutuste personali- ja koolitusarvestuse ühtsesse infosüsteemi;
 • töötab välja ja ühtlustab protseduurid linna asutuste ühtsesse personali- ja koolitusarvestuse infosüsteemi üleminekuks ning osaleb nende rakendamises;
 • töötab välja linna asutustele vajalikud personali- ja koolitusarvestuse aruandlus- ja statistikavormid ning tagab nende kättesaadavuse aruandluskeskkonna vahendusel;
 • pakub ühtse personali- ja koolitusarvestuse infosüsteemiga liitunud asutustele kasutajatuge;
 • täidab muid teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesandeid.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]