Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse põhimäärus 07.11.2013 seisuga.

Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistus on Tallinna Linnakantselei koosseisus moodustatud valdkondlik teenistus, mille ülesanne on tagada linna tõhus ja jätkusuutlik finantshaldus, linna majandustegevuse vastavus õigusaktidele ning osutada kvaliteetseid finantsteenuseid linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevatele äriühingutele, sihtasutustele ning mittetulundusühingutele.

Linna finantsteenistust juhib finantsdirektor Katrin Kendra.

Teenistuse postiaadress on Rotermanni tänav 14, Tallinn.

Struktuuriüksused ja ülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Tugedes oma põhimäärusele on teenistusel mitmed allüksused, täites vastavalt järgmisi ülesandeid:

finantsplaneerimise osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Finantsplaneerimise osakond koordineerib linna eelarveprotsessi, tagades seejuures:

 • linna eelarvestrateegia koostamise;
 • linna eelarve ja vajadusel lisaeelarvete koostamise ja menetlemise koordineerimise;
 • linna tooteplaani ja eelarve tunnuste haldamise;
 • eelarve aktualiseerimise ja administreerimise linna finantsinfosüsteemis, eelarve täitmise jälgimise ja analüüsimise ning vajalike aruannete koostamise;
 • eelarve täitmise analüüsi tulemusena selgunud hälvetest direktori ja asjaomase ametiasutuse teavitamise;
 • eelarve täitmise aastaaruande ning tegevusaruande koostamise linna majandusaasta aruande koosseisus;
 • linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute juhendamise ja nõustamise finantsplaneerimise küsimustes;
 • muude teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesannete täitmise.

linnakassa[muuda | muuda lähteteksti]

Linnakassa juhib linna rahahaldust, tagades seejuures:

 • linna rahavoogude planeerimise ja linna likviidsuse juhtimise, sh laekumiste ja väljamaksete kohta igapäevase arvestuse pidamise ja linna rahavoo aruannete perioodilise avalikustamise linna veebilehel;
 • linna igapäevase rahapositsiooni juhtimise;
 • linna finantsvarade investeerimise vastavalt õigusaktides sätestatud piirangutele, investeerimiskeskkonna jälgimise ja analüüsimise;
 • linna asutuste makseliikluse korraldamise, sh makseettepanekute ja maksenõuete panka edastamise;
 • linna kontsernikonto optimaalse struktuuri kujundamise, linna asutusi teenindavate pangakontode avamise ja sulgemise korraldamise;
 • viitenumbrite süsteemi administreerimise;
 • pika- ja lühiajalise laenu ning välisrahastusega projektide sildfinantseerimiseks laenu võtmise ja tagastamise korraldamise;
 • linna reitingu uuendamise korraldamise;
 • linna asutuste sularaha käitlemise koordineerimise;
 • linna nõuete haldamise koordineerimise;
 • meetmete rakendamise linna finantsriskide maandamiseks ja finantsriskide juhtimise komisjoni töö korraldamise;
 • linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute juhendamise ja nõustamise rahavoogude, võlakohustuste ja finantsriskide juhtimise küsimustes ning nende oluliste tehingute kooskõlastamise;
 • muude teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesannete täitmise.

finantsarvestuse osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Finantsarvestuse osakond korraldab linna raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse vastavalt õigusaktidele, tagades seejuures:

 • linna raamatupidamisarvestuse ühtse metoodika väljatöötamise;
 • linna raamatupidamise koondaruandluse koostamise;
 • linna raamatupidamiskohustuslaste finantsaruannete õigsuse kontrolli;
 • linna audiitori valimise korraldamise;
 • linna raamatupidamiskohustuslaste majandustehingute kirjendamise vastavuse kontrolli õigusaktidele ning metoodilistele juhenditele;
 • linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise;
 • linna kontoplaani, tehingupartnerite koodide nimekirja ja sihtfinantseeritavate projektide projektikoodide administreerimise;
 • raamatupidamisteenuse osutamise linna asutustele ja vajadusel linna valitseva mõju all olevatele äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele;
 • linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute juhendamise ja nõustamise finantsarvestuse küsimustes;
 • muude teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesannete täitmise.

finantsinfosüsteemide osakond[muuda | muuda lähteteksti]

Finantsinfosüsteemide osakond haldab ja arendab linna ühtset finantsinfosüsteemi (FIS), tagades seejuures:

 • FISi funktsionaalsuse, käideldavuse ja turvalisuse vastavuse linnas kehtestatud nõuetele;
 • finantsplaneerimise, finantsarvestuse, rahahalduse ning teiste finantshaldusega seotud protsesside tarkvaralahenduste haldamise ning vajaduse korral täiendava funktsionaalsuse arendamise ja uute tarkvaralahenduste juurutamise;
 • linna asutustele toe osutamise FISi kasutamisel ja vajadusel kasutajate koolitamise;
 • FISi kasutajaõiguste ja andmeregistrite administreerimise;
 • linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute juhendamise ja nõustamise FISi kasutamisega seotud küsimustes;
 • muude teenistuse tööplaanis või muudes asjaomastes dokumentides määratud ülesannete täitmise.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]