Tööturuteenus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tööturuteenus (ingl labor market service, vn услуга рынка труда) on „teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks“.[1]

Mõisted[muuda | muuda lähteteksti]

„Tööotsija on isik, kes otsib tööd ja on tööotsijana arvele võetud Eesti Töötukassas.“[1]

„Töötu on isik, kes ei tööta, on töötuna arvele võetud Eesti Töötukassas ja otsib tööd. Töötu otsib tööd, kui ta täidab individuaalset tööotsimiskava ning on valmis vastu võtma sobiva töö ja kohe tööle asuma“.[1]

„Puudega töötu on töötu, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või keda on nimetatud sama seaduse § 21 lõike 2 punktis 2 või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel“.[1]

Tööturuteenuste osutaja[muuda | muuda lähteteksti]

Riiklikke tööturuteenuseid pakub Eesti Töötukassa oma piirkondlike osakondade kaudu.[2]

Tööturuteenuste sihtrühm[muuda | muuda lähteteksti]

Riiklikke tööturuteenuseid osutatakse:[2]

1) töötule ja tööotsijale, et nad leiaksid töö ja et soodustada nende tööalast arengut;

2) töötajale, et soodustada tööalast arengut;

3) tööandjale, et ta leiaks sobiva tööjõu.

Tööturuteenuste liigid[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Töötukassa pakub järgmisi teenuseid.

1. Teavitamine tööturu olukorrast ning tööturuteenustest ja -toetustest

Teenus hõlmab info jagamist tööturu seisu ja muudatuste, tööturuteenuste sisu ja nende saamise tingimuste ning tööturutoetuste kohta.[1]

2. Töövahendus

Töövahendus on nii töötule kui ka tööotsijale sobiva töö leidmine ning tööandjale sobiva töötaja leidmine.[1]

3. Tööturukoolitus

Koolitust saab isik, kel puuduvad erialased oskused või kelle oskused vajavad täiendamist või kelle eesti keele oskus või digioskused on ebapiisavad.[3] .

4. Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamisel saavad osaleda kõik inimesed. Teenus on mõeldud edasiste valikute, karjääri, õppimise või töötamise võimaluste analüüsimiseks.[4]

5. Tööpraktika

Teenus on mõeldud praktilise töökogemuse ja oskuste saamiseks tööandja juures. Tööpraktika vajaduse aitab välja selgitada töövahenduskonsultant või juhtumikorraldajaga, arvestades varasemaid töökogemusi, oskusi, teadmisi ja töösoove.[5]

6. Tööharjutus

Teenus on mõeldud töötutele nende motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks, mille tulemusena on pikaajaline töötu valmis iseseisvalt tööd otsima ning tööle asuma.[6]

7. Palgatoetus

Seda teenust pakutakse tööandjale pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega inimese, rahvusvahelise kaitse saaja või hiljuti vanglast vabanenud isiku tööle võtmiseks. Töötukassa hüvitab tööandjale osaliselt töötaja töötasu.[7]

8. Ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi ettevõtlusega alustavale isikule.[8]

9. Tööruumide ja -vahendite kohandamine

Töötukassa aitab muuta vähenenud töövõimega inimese tööruumid või töövahendid ligipääsetavaks või kasutatavaks.[9]

10. Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine

Kui vähenenud töövõimega töötaja vajab terviseprobleemide tõttu töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks abivahendit, siis töötukassa hangib selle. Abivahendite hulka kuuluvad näiteks ekraanilugemistarkvara, punktkirjaklaviatuur, tõste-, teisaldamis- ja kallutusabivahendid.[10]

11. Abistamine tööintervjuul

Teenus on mõeldud vähenenud töövõimega inimesele, kes vajab abi tööandjaga suhtlemisel tööintervjuul. Abi osutatakse näiteks kuulmis- või kõnepuude või muude suhtlemisprobleemide korral.[11]

12. Tugiisikuga töötamine

Teenus on mõeldud vähenenud töövõimega inimestele, pikaajalistele töötutele, sotsiaalsete erivajadustega või sõltuvusprobleemidega inimestele, kes vajavad abi ja juhendamist tööl.[12]

13. Tööalane rehabilitatsioon

Teenus on mõeldud vähenenud töövõimega inimestele, kellel on tema terviseprobleemide tõttu mitmeid takistusi tööle asumiseks või töö jätkamiseks ning kes vajab seetõttu erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.[13]

Tööhõiveprogrammiga kehtestatud tööturuteenused[muuda | muuda lähteteksti]

Tööhõiveprogrammi 2017–2020 alusel osutatakse peale tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud teenuste järgmiseid tööturuteenuseid.[14]

1. Karjääriinfo vahendamine

2. Tööotsingunõustamine

3. Individuaalne töölerakendamine

4. Nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks

4.1. Psühholoogiline nõustamine

4.2. Võlanõustamine

4.3. Sõltuvusnõustamine

5. Töövalmiduse toetamine

6. Vabatahtlik töö

7. Tööklubi

8. Kvalifikatsiooni saamise toetamine

9. Tasemeõppes osalemise toetus

10. Koolitustoetus tööandjale

11. Ettevõtluse toetamine

Tööturuteenuste rahastamine[muuda | muuda lähteteksti]

Tööturuteenuste rahastus saadakse peamiselt töötuskindlustusmaksetest ja riigieelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondi toetustest.[1] Teenuseid, mis on mõeldud vähenenud töövõimega inimestele, kaasrahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist.[2]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus. (2005). Riigi Teataja I, 2005, 54, 430. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/121122010016
 2. 2,0 2,1 2,2 Sotsiaalministeerium. (s. a.). Tööturuteenused. Loetud aadressil https://www.sm.ee/et/tooturuteenused
 3. Eesti Töötukassa. (s. a.). Koolitused. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused
 4. Eesti Töötukassa. (s. a.). Karjäärinõustamine. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaarinoustamine
 5. Eesti Töötukassa. (s. a.). Tööpraktika. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/teenused/toopraktika-0
 6. Eesti Töötukassa juhatus. (2018). Protseduurireegel. Tööharjutus. Tallinn
 7. Eesti Töötukassa. (s. a.). Palgatoetus. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/palgatoetus
 8. Eesti Töötukassa. (s. a.). Ettevõtluse alustamise toetus. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus
 9. Eesti Töötukassa. (s. a.). Tööruumide ja -vahendite kohandamine. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooruumide-ja-vahendite-kohandamine
 10. Eesti Töötukassa. (s. a.). Tööks vajalik abivahend. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooks-vajalik-abivahend
 11. Eesti Töötukassa juhatus. (2016). Protseduurireegel. Abistamine tööintervjuul. Tallinn
 12. Eesti Töötukassa juhatus. (2017). Protseduurireegel. Tugiisikuga töötamine. Tallinn
 13. Eesti Töötukassa. (s. a.). Tööalane rehabilitatsioon. Loetud aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon
 14. Tööhõiveprogramm 2017–2020. (2016). Riigi Teataja RT I, 22.11.2016, 6. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/122112016012