Mine sisu juurde

Stilistika

Allikas: Vikipeedia

Stilistika on rakenduslingvistika üks haru, mis uurib ja tõlgendab eri liiki tekste ja/või kõnekeelt ja nende keelelist eripära, mis võib varieeruda kasutus- või kasutajakeskselt. Näiteks argikeelt võidakse kasutada sõprade vahel, samas kui ametlikumat keelt, pruugitakse ametlikes või akadeemilistes suhtlusolukordades. [1]

Stilistika kui distsipliin seob kirjanduskriitikat ja keeleteadust. See ei toimi iseseisva valdkonnana ning stilistikat saab uurida nii kirjanduses, ajakirjanduses kui ka keeleteaduses. Stilistika uurimisallikad võivad ulatuda kanoonilistest kirjandusteostest kuni populaarteaduslike tekstideni, reklaamtekstidest kuni uudiste, ilukirjanduse ja popkultuuri ning poliitilise ja religioosse diskursuseni. Nagu hiljutised tööd kriitilise stilistika, multimodaalse stilistika ja vahendatud stilistika valdkonnas on näidanud, võivad mittekirjanduslikud tekstid pakkuda stiiliuurijatele sama suurt huvi kui kirjanduslikud tekstid. Teisisõnu, kirjanduslikkus on siin suhteline, mitte absoluutne mõiste.[1]

Stilistika kui kontseptuaalne distsipliin püüab kehtestada põhimõtteid, mis suudaksid seletada üksikisikute ja sotsiaalsete rühmade konkreetseid valikuid keelekasutuses, näiteks kirjandusliku žanri loomes ja vastuvõtus, rahvakunsti uurimises, ka murrete ja registrite uurimisel ning seda saab rakendada sellistes valdkondades nagu diskursuseanalüüs ja kirjanduskriitika. Tavakeelel on erinevad omadused. Üldised stiilielemendid on dialoogi, piirkondlike aktsentide ja üksikute kõnepruukide (või idiolekti) kasutamine. Stiililiselt on olulised ka lause pikkus ja keeleregistri kasutamine.[1]

20. sajandi algus[muuda | muuda lähteteksti]

Kirjandusliku stiili analüüs ulatub tagasi klassikalise retoorika uurimiseni, kuigi kaasaegse stilistika juured on Vene formalismi ja sellega seotud Praha koolkonnas, mis rajati 20. sajandi alguses.[1]

Aastal 1909 tegi Charles Bally ettepaneku käsitleda stilistikat kui eraldi akadeemilist distsipliini, mis täiendaks Saussure'i keeleteadust. Bally jaoks ei suutnud Saussure'i lingvistika iseenesest täielikult kirjeldada isikliku väljenduse keelt. Bally programm sobib hästi Praha koolkonna eesmärkidega.[1]

Vene formalistide ideid edasi arendades tugines Praha koolkond esiletõstmise kontseptsioonile, mille kohaselt eeldatakse, et poeetiline keel eristub mittekirjanduslikust taustakeelest kõrvalekaldumise (argikeele normidest) või parallelismi läbi. Praha koolkonna alusel ei ole see taustakeel aga konstantne, mistõttu poeetilise keele ja argikeele suhe on alati muutuv.[1]

20. sajandi lõpp[muuda | muuda lähteteksti]

Roman Jakobson oli enne 1940. aastatel Ameerikasse emigreerumist Vene formalistide ja Praha koolkonna aktiivne liige. Ta ühendas vene formalismi ja Ameerika uuskriitika 1958. aastal Indiana Ülikoolis toimunud stilistikat käsitleval konverentsil. 1960. aastal Lingvistika ja Poeetika nime all avaldatud Jakobsoni loengut peetakse sageli stilistika mõiste esimeseks täpseks sõnastuseks. Tema argument oli, et poeetilise keele uurimine peaks olema keeleteaduse allharu. Poeetiline funktsioon oli üks kuuest keele funktsioonist, mida ta oma loengus kirjeldas.[1]

Michael Halliday on Briti stilistika arengus oluline figuur. Tema üks olulisemaid esseesid on 1971. aastal ilmunud Keeleline funktsioon ja kirjanduslik stiil: Uuring William Goldingu "Pärijad" keelekasutusse.[1]

Halliday üks panuseid on olnud registri mõiste kasutamine keele ja selle konteksti vaheliste seoste selgitamiseks. Halliday jaoks erineb register dialektist. Dialekt viitab konkreetse kõneleja harjumuspärasele keelekasutusele mingis konkreetses geograafilises või sotsiaalses kontekstis. Register kirjeldab kõneleja tehtud keelelisi valikuid, mis sõltuvad kolmest muutujast: tegevusväljast ("mida osalejad... tegelikult teevad", näiteks arutavad konkreetset teemat või teemat), suhtelaadist (kes osaleb sõnavahetuses) ja toimeviisist (keelekasutus).[1]

Fowler kommenteerib, et erinevad tegevusväljad toovad esile erinevat keelt, kõige otsesemalt sõnavara tasandil. Keeleteadlane David Crystal märgib, et Halliday "suhtelaad" on ligikaudu samaväärse tähendusega kui "stiil", mis on keeleteadlaste poolt mitmetähenduslikkuse vältimiseks kasutatav täpsem alternatiiv. Halliday kolmas kategooria, toimeviis, on see, mida ta nimetab situatsiooni sümboolseks korralduseks. Downes tunnustab toimeviisi kategoorias kahte erinevat aspekti ja väidab, et see ei kirjelda mitte ainult suhet meediumiga (kirjalik, suuline jne), vaid kirjeldab ka teksti žanri. Halliday viitab žanrile kui eelkodeeritud keelele, mille varem kasutus määrab teksti tähenduse. Keeleteadlane William Downes toob välja, et registri peamine omadus, ükskõik kui omapärane või mitmekesine see ka poleks, on selle kohene äratuntavus.[1]

Kirjanduslik stilistika[muuda | muuda lähteteksti]

Cambridge'i keeleentsüklopeedias märgib Crystal, et praktikas on enamik stiilianalüüsi püüdnud tegeleda kirjanduse keerulise ja "hinnatud" keelega, st "kirjandusliku stilistikaga". Ta jätkab, et sellises uurimises on tehtud kitsendusi, keskendudes rohkem kirjanduskeele silmatorkavamatele tunnustele, näiteks selle ebanormaalsetele omadustele, mitte aga laiematele struktuuridele, mis esinevad terviklikes tekstides või diskursustes. Näiteks luuletuste kompaktne keel paljastab stiiliuurijale tõenäolisemalt rohkem saladusi kui näidendite ja romaanide keel.[1]

Luule[muuda | muuda lähteteksti]

PM Wetherill toob esile oma teoses Kirjanduslik Tekst: Kriitiliste Meetodite Uurimine kaks probleemi seoses luule stiilianalüüsiga. Esimene on see, et võidakse liigselt keskenduda ühele konkreetsele tunnusele, mis võib seeläbi vähendada teiste sama oluliste tunnuste tähtsust. Teine on see, et igasugune katse näha teksti lihtsalt stiilielementide kogumina kipub unustama teisi viise, mille abil tähendust luuakse.[1]

Implikatuur[muuda | muuda lähteteksti]

Oma teose Poeetilised Efektid raames analüüsib keeleteadlane Adrian Pilkington "implikatuuri" ideed, nagu seda on eelnevalt käsitlenud Dan Sperber ja Deirdre Wilson oma varasemates töödes. Implikatuuri võib jagada kahte kategooriasse: "tugev" ja "nõrk" implikatuur, kuid nende kahe äärmuse vahel on veel mitmesuguseid alternatiive. Kõige tugevam implikatuur on see, mida kõneleja või kirjutaja rõhutatult vihjab, samas kui nõrgemad implikatuurid on kuulaja või lugeja jaoks laiema tähendusega ja rohkem on võimalusi erinevateks järeldusteks.[1]


Viited[muuda | muuda lähteteksti]