Kasutaja:Estopedist1/Säästva arengu sõnaseletusi

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
 • NB! sellest allikast võetud infot ei pea ümber sõnastama, vt [1]
 • Seisuga juuni 2019 oli viimane ID number 677 (planeeringu rohefaktor)
 1. Agenda 21
 2. Aineringe
 3. Aktsepteerimisvalmidus
 4. Alaareng
 5. Altpoolt tulev algatus ehk bottom-up
 6. Arenenud maad
 7. Areng
 8. Arenguideoloogia
 9. Arengumaa
 10. Århusi konventsioon
 11. Aruandlusstandardid AccountAbility 1000
 12. Arukas kasv ehk mõistlik kasv
 13. Avalik arutelu
 14. Avalik huvi ehk avalikkuse huvi ehk üldine huvi
 15. Avalik hüvis ehk üldkasutatav hüvis
 16. Avatud menetlus
 17. Bioakumulatsioon
 18. Bioenergia
 19. Biofilter
 20. Biogaas ehk käärimisgaas
 21. Bioindikaator
 22. Biokütus
 23. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
 24. Biomajandus
 25. Biopiraatlus
 26. Bioregionalism
 27. Biosfäär
 28. Biosfääri programmiala (*TEE ART?
 29. Biotehnoloogia
 30. Biovesinik ehk bioloogiline vesinik
 31. Brundtlandi aruanne (*TEE ART?
 32. CO2-tootlus ehk CO2-tõhusus
 33. DDT
 34. Dematerialiseerimine
 35. Diskonteerimine
 36. Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksid
 37. Ebamäärasus ehk määramatus (*on DAB
 38. Eesti 21
 39. Eesti säästva metsanduse standard
 40. Eetiline investeering ehk sotsiaalselt vastutustundlik investeering
 41. Elatusmajandus
 42. Elukvaliteet
 43. Elurikkus ehk looduse mitmekesisus ehk bioloogiline mitmekesisus ehk elustiku mitmekesisus
 44. Elustandard
 45. Energeetika
 46. Energia
 47. Energiakriis
 48. Energiamahukus
 49. Energiamets ehk energiavõsa
 50. Energiasääst ehk säästev energiakasutus
 51. Energiatõhusus
 52. Entroopia
 53. Esimene Maailm
 54. Ettevaatuspõhimõte
 55. Ettevõtte keskkonnategevuse seire
 56. Ettevõtte ühiskondlik vastutus ehk vastutustundlik ettevõtlus
 57. Euroopa maastiku konventsioon
 58. Eutrofeerumine
 59. Faktor 10
 60. Faktor 4
 61. Fossiilenergia
 62. Fossiilkütus
 63. Füüsiline planeerimine
 64. Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO
 65. Geotermiline energia ehk maapõueenergia
 66. Globaalne küla
 67. Globaalne soojenemine
 68. Globaalne ühisomand
 69. Globaalne ümberorienteerumine ehk globaalne relokaliseerumine
 70. Globaalprobleemid
 71. Haavatavus
 72. Hajaenergeetika ehk hajutatud energeetika
 73. Hapnikubilanss
 74. Hapnikuringe
 75. Happevihmad ehk happesademed
 76. Hartwicki reegel
 77. Hea tava
 78. Hea valitsemistava
 79. Heaolu
 80. Heide ehk emissioon
 81. Heitkogustega kauplemine
 82. Heitsoojus
 83. Hoiuala
 84. Holism
 85. Holistlik mõtlemine
 86. Huvirühm
 87. Hüdroenergia ehk veeenergia
 88. Igaüheõigus
 89. Imikusuremus
 90. Inimarengu indeks
 91. Inimene ja biosfäär
 92. Inimkapital
 93. Inimkesksus
 94. Inimlikud vajadused
 95. Inimökoloogia ehk antropoökoloogia
 96. Institutsioon
 97. ISO 14001 standard
 98. Juurdepääs õigusemõistmisele
 99. Juurdepääsu-põhimõtted
 100. Jõutamine
 101. Jänest-sõitja-probleem ehk tasuta kasutaja probleem
 102. Jätkusuutlik ettevõtlus
 103. Jätkusuutlik saak
 104. Jätkusuutlik säästumäär ehk kohandatud netosäästmine (*TEE ART?
 105. Jätkusuutlikkus
 106. Jätkusuutlikkuse hindamine
 107. Jätkusuutlikkuse teadus
 108. Jätkusuutliku ühiskonna indeks
 109. Jääkreostus
 110. Jäätmed
 111. Jäätmehooldus
 112. Jäätmekäitlus
 113. Jäätmete kogumine
 114. Jäätmete kõrvaldamine
 115. Kaebeõigus
 116. Kaitseala
 117. Kaitstav loodusobjekt
 118. Kallasrada
 119. Kapital
 120. Kapitalimahukas tootmine
 121. Kasvuhoonegaasid ehk KHG
 122. Kasvuhoonegaaside heite ülekandumine ehk süsinikdioksiidi leke
 123. Kasvuhoonenähtus ehk kasvuhooneefekt
 124. Kaubeldavad load
 125. Kergliiklus
 126. Keskkond
 127. Keskkondlik paradigma
 128. Keskkonna isepuhastusvõime
 129. Keskkonna taluvusvõime ehk keskkonnamahutavus
 130. Keskkonna välismõju
 131. Keskkonna väärtuse rahaline hindamine
 132. Keskkonnaaruanne
 133. Keskkonnaarvestus
 134. Keskkonnaaudit
 135. Keskkonnabilanss
 136. Keskkonnaeetika
 137. Keskkonnaesteetika
 138. Keskkonnafond
 139. Keskkonnafunktsioon ehk keskkonnafunktsioonid
 140. Keskkonnaharidus
 141. Keskkonnahoidlik riigihange ehk roheline riigihange
 142. Keskkonnahoidlik tarbimine ehk säästev tarbimine
 143. Keskkonnahoidlik tootearendus ehk ökodisain
 144. Keskkonnaindikaator ehk keskkonnanäitaja ehk keskkonnamõõdik
 145. Keskkonnainfo ehk keskkonnateave
 146. Keskkonnainnovatsioon ehk ökoinnovatsioon (*TEE ART?
 147. Keskkonnajuhtimine
 148. Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem ehk EMAS
 149. Keskkonnajuhtimissüsteem
 150. Keskkonnajulgeolek
 151. Keskkonnakahju
 152. Keskkonnakaitse
 153. Keskkonnakompleksluba
 154. Keskkonnakorraldus
 155. Keskkonnakulutus
 156. Keskkonnakvaliteedinorm ehk keskkonnanorm
 157. Keskkonnaküsimuste sidumine ehk keskkonnaküsimuste seostamine
 158. Keskkonnaluba
 159. Keskkonnamajandus
 160. Keskkonnamaks
 161. Keskkonnamõju
 162. Keskkonnamõju hindamine ehk KMH
 163. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ehk KSH
 164. Keskkonnamärgis
 165. Keskkonnapagulane ehk keskkonnapõgenik (*TEE ART?
 166. Keskkonnapoliitika
 167. Keskkonnapoliitika vahend
 168. Keskkonnarisk
 169. Keskkonnariski hindamine
 170. Keskkonnaruum
 171. Keskkonnaruumi seadus
 172. Keskkonnaseire
 173. Keskkonnasertifitseerimine
 174. Keskkonnastrateegia
 175. Keskkonnatasu
 176. Keskkonnateadlikkus
 177. Keskkonnateadvus
 178. Keskkonnategevuse tulemuslikkus
 179. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaator
 180. Keskkonnategevuskava
 181. Keskkonnatehnika
 182. Keskkonnavastutus
 183. Keskkonnaõiglus
 184. Kinnine tootmistsükkel ehk suletud tootmistsükkel
 185. Kliimamuutus
 186. Kliimamuutuse leevendamine
 187. Kliimamuutusega kohanemine (*TEE ART?
 188. Kodanikuühiskond ehk kolmas sektor
 189. Kogukond
 190. Kohalik Agenda 21
 191. Kohalik areng
 192. Kohanemisvõime
 193. Kolmanda maailma võlakriis
 194. Kolmas Maailm
 195. Kolonialism
 196. Kompensatsiooniala
 197. Komplekssus
 198. Kompostimine
 199. Konservatiivne ökoloogia
 200. Konsumerism
 201. Kontsentreeritud hajutamine
 202. Korduskasutus
 203. Korrastamine
 204. Kriitiline koormus
 205. Kulutõhususe analüüs
 206. Kumulatiivne mõju ehk liitmõju
 207. Kõrbestumine
 208. Käsukorrapoliitika ehk top-down
 209. Kütuseelement
 210. Kyoto protokoll
 211. Laenu vahetamine looduskaitse vastu
 212. Lahti sidumine (*link?, enwiki en:Eco-economic decoupling
 213. Laissez-faire
 214. Lapstööjõud
 215. Liikuvuskorraldus
 216. Linnaline liikuvus
 217. Linnauuendus
 218. Linnaökoloogia
 219. Linnuala
 220. Loodusala ehk ühenduse tähtsusega ala
 221. Looduse õigused
 222. Looduskaitse
 223. Looduskaitseseadus
 224. Looduskapital
 225. Looduskasutus
 226. Looduskesksus
 227. Looduslik ja tehislik (looduslikkus ja tehislikkus)
 228. Loodusmälestis
 229. Looduspõhised lahendused
 230. Loodusturism
 231. Loodusvara
 232. Loodusvara kasutusõiguse tasu ehk loodusvara maks
 233. Loodusvara lubatava kasutuse määr
 234. Loodusvara säästev hind
 235. Loodusvarade nappus
 236. Läänemere Agenda 21
 237. Maa Harta (*TEE ART?
 238. Maa taluvuspiirid ehk planetaarsed piirid (*TEE ART?
 239. Maa Tippkohtumine
 240. Maailma looduskaitseharta
 241. Maailmamudel
 242. Maailmapärand
 243. Maastik
 244. Maastike mitmekesisus
 245. Maastikuarhitektuur
 246. Maastikuhooldus
 247. Maastikukaitseala
 248. Maastikupoliitika
 249. Mahepõllumajandus
 250. Maistu
 251. Majandushoob
 252. Majandusindikaator ehk majandusnäitaja ehk majandusmõõdik
 253. Majanduskasv
 254. Majanduslik stiimul
 255. Maksevalmidus
 256. Maksusoodustus
 257. Marginaalsus
 258. Maslow vajaduste hierarhia ehk inimvajaduste hierarhia
 259. Materiaalne jalajälg (*TEE ART?
 260. Materjalikulu
 261. Materjalikulu teenuseühiku kohta ehk MIPS
 262. Materjalivoo arvestus (*vaid enwiki en:Material flow accounting, vs Materjalivoo analüüs, materjalivoog (enwiki material flow
 263. Metsade Sertifitseerimise Kinnitamise Programm ehk PEFC
 264. Metsahool
 265. Metsahoolekogu ehk FSC
 266. Metsatustumine ehk raadamine
 267. Mikroenergeetika
 268. Mitme-kriteeriumi hindamine
 269. Mittekasv ehk tasaareng
 270. MMN-sündroom ehk mitte-minu-naabrusse-sündroom
 271. Monokultuur ehk ainukultuur
 272. Mullakaitse
 273. Märgalapuhasti
 274. Naftatootmise tipp ehk naftatootmise tipnemine ehk naftatootmise kõrgpunkt
 275. Natura 2000
 276. Natura hindamine
 277. Neljas Maailm
 278. Neokapitalism ehk uuskapitalism
 279. Neokolonialism
 280. Normaalteadus
 281. Nullkasv
 282. Nõudluse ohjamine
 283. Oht
 284. Ohtlikud jäätmed
 285. Olelusring
 286. Olelusringi hindamine ehk elukaare hindamine
 287. Olelusringipõhine lähenemine
 288. Olmejäätmed
 289. Osalusareng
 290. Osalusdemokraatia
 291. Osoon
 292. Osoonikihi hõrenemine
 293. Otsedemokraatia
 294. Otsene piiramine
 295. Otsustusprotsess
 296. Parim võimalik tehnika
 297. Partnerlus
 298. Passiivmaja
 299. Piiriülene saaste
 300. Piisavus
 301. Planeeringu rohefaktor (*TEE ART?
 302. Poliitiline ökoloogia
 303. Poollooduslik kooslus
 304. Populatsiooniplahvatus
 305. Positivism
 306. Postkolonialism
 307. Postnormaalteadus
 308. Probleemtoode
 309. Prügi
 310. Prügila
 311. Puhastuskulu ehk saneerimiskulu
 312. Puhta arengu mehhanism
 313. Puhtam tootmine
 314. Punane raamat
 315. Puutumus
 316. Põhi-Lõuna
 317. Põhjavesi
 318. Põlisrahvad
 319. Põlvkondadesisene õiglus
 320. Põlvkondadevaheline õiglus
 321. Päikeseenergia
 322. Pärandmaastik
 323. Püsielupaik
 324. Radioaktiivsed jäätmed
 325. Rahvastikuplahvatus
 326. Rahvuspark
 327. Rahvusvaheline korporatsioon
 328. Reduktsionism
 329. Regionaalareng
 330. Regionaalplaneerimine
 331. Reoveepuhastus
 332. Ressursitõhusus (*TEE ART?
 333. Ringlussevõtt
 334. Ringmajandus
 335. Risk
 336. Riskijuhtimine
 337. Riskiühiskond
 338. Roheala ehk haljasala
 339. Roheline kasv
 340. Roheline revolutsioon
 341. Roheline SKT
 342. Rohelised
 343. Rohemajandus
 344. Rohepesu ehk ökoeksitamine
 345. Roheturundus (*TEE ART?
 346. Rohetöökoht
 347. Rooma Klubi
 348. Ruumiline planeerimine
 349. Saastaja rahalise vastutuse põhimõte (*TEE ART?
 350. Saaste eksport
 351. Saaste vältimine ehk saastamise vältimine
 352. Saastekoormus
 353. Saastetasu
 354. Saastus ehk reostus
 355. Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll
 356. Saneerimine ehk maaala tervendamine
 357. Segakultuur
 358. Selgus ehk arusaadavus (*mõiste otsustusprotsessi avatuse hindamiseks, tähelepanuväärsus?
 359. Siduja
 360. Sidus juhtimiskorraldus ehk terviklik juhtimiskorraldus
 361. Sidus rannikukorraldus
 362. Sinine majandus
 363. Sisekolonialism
 364. Sisemajanduse kogutoodang ehk SKT
 365. Soojuse ja elektri koostootmine
 366. Soojuspump
 367. Sooline võrdsus
 368. Sotsiaaldarvinism
 369. Sotsiaalne areng
 370. Sotsiaalne aruanne
 371. Sotsiaalne audit
 372. Sotsiaalne dumping
 373. Sotsiaalne ettevõtlus
 374. Sotsiaalne hind
 375. Sotsiaalne indikaator ehk sotsiaalne näitaja
 376. Sotsiaalne kapital
 377. Sotsiaalne konstruktivism
 378. Sotsiaalne metabolism
 379. Sotsiaalne märgis
 380. Sotsiaalne vahetus
 381. Sotsiaalne vastutus ehk sotsiaalne aruandekohustus
 382. Sotsiaalse mõju hindamine
 383. Sotsiaalse vastutuse standard SA 8000
 384. Sotsiaalsed probleemid ehk sotsiaalprobleemid
 385. Sotsiaalsed väärtused ehk ühiskondlikud väärtused
 386. Sotsiaalökoloogia
 387. Standard
 388. Strateegiline planeerimine
 389. Stsenaarium
 390. Subsiidium
 391. Sudu
 392. Surverühm
 393. Suutlikkuse tõhustamine
 394. Sõõrik-majandus (*TEE ART?
 395. Säästev areng ehk kestlik areng
 396. Säästev Eesti 21 ehk SE 21
 397. Säästev elatis ehk jätkusuutlikud elatusvahendid
 398. Säästev eluviis
 399. Säästev energeetika
 400. Säästev inimareng
 401. Säästev kalandus
 402. Säästev kasutus
 403. Säästev linnaplaneerimine
 404. Säästev metsandus
 405. Säästev põllumajandus
 406. Säästev tarbimine ja tootmine (säästev tarbimine ja säästev tootmine)
 407. Säästev tehnoloogia ehk keskkonnahoidlik tehnoloogia
 408. Säästev transport
 409. Säästev turism
 410. Säästev tööstus
 411. Säästva arengu haridus
 412. Säästva arengu indikaator ehk säästva arengu näitaja
 413. Säästva majandusliku heaolu indeks ehk ISEW
 414. Sünergiline mõju
 415. Süsinikdioksiidimaks ehk süsinikumaks
 416. Süsiniku jalajälg
 417. Süsinikuringe
 418. Süsteem
 419. Süsteemianalüüs
 420. Süsteemidünaamika
 421. Süsteemne mõtlemine
 422. Süvaökoloogia
 423. Taaskasutus
 424. Taaskasutusühiskond
 425. Taastumatu energiaallikas ehk taastumatu energiavaru
 426. Taastuv energiaallikas ehk taastuv energiavaru
 427. Taastumatu loodusvara
 428. Taastuv loodusvara
 429. Taastuvenergia
 430. Tagasilöögiefekt
 431. Tagatisrahasüsteem ehk pandipakendisüsteem
 432. Taimekaitse
 433. Tarbimisharjumuste muutmine
 434. Tarbimisühiskond
 435. Tasakaalumajandus
 436. Tasakaalustusmaks
 437. Tasuvusanalüüs
 438. Tavajäätmed
 439. Teadmatus
 440. Tehnoloogiline optimism
 441. Teine Maailm
 442. Teisene toore ehk sekundaartoore
 443. Teostatavusuuring
 444. Terviklik tootepoliitika
 445. Tervise mõju hindamine
 446. Tingliku hindamise meetod ehk tingliku väärtustamise meetod
 447. Toiduga kindlustatus ehk toidujulgeolek
 448. Toimetulekuvõime ehk taastuvus
 449. Toormemahukas tootmine
 450. Tootemaks
 451. Tootja vastutuse põhimõte
 452. Tootlikkus
 453. Toruotsatehnoloogia
 454. Traditsioonilised teadmised
 455. Transport ehk veondus
 456. Tulemuste kolmikmõõde
 457. Turvas
 458. Tuuleenergia
 459. Tuumaenergia
 460. Tõelise arengu indeks ehk TAI
 461. Tööjõumahukas tootmine
 462. Tööstusrevolutsioon
 463. Tööstusökoloogia
 464. UNESCO maailmapärandi kaitse konventsioon
 465. Uus keskkonnaparadigma
 466. Uus-urbanism
 467. Vabatahtlikud keskkonnalepped ehk vaba tahte lepingud
 468. Vabaühendus
 469. Vaesus
 470. Vaesuse tsükkel
 471. Vaesusindeks ehk HPI
 472. Valgala ehk valgla
 473. Valglinnastumine
 474. Valitsustevaheline kliimamuutuse nõukogu ehk IPCC
 475. Vangide dilemma
 476. Varihind
 477. Vastutusekindlustus
 478. Veebilanss
 479. Veemajandus
 480. Veemajanduskava
 481. Vesikondade tervikmajandamine
 482. Vesinikuenergeetika
 483. Vihmamets
 484. Võrdlusanalüüs
 485. Vähimarenenud riigid
 486. Vähimast kulust lähtuv planeerimine
 487. Välisabi
 488. Väliskulu
 489. Väärtus ehk väärtushinnang
 490. Väärtushinnangute muutumine
 491. Win-win
 492. Õhutransport
 493. Õiglane kaubandus
 494. Ökofeminism
 495. Ökokaardistamine
 496. Ökokolonialism
 497. Ökoloogiline defitsiit ehk ökodefitsiit
 498. Ökoloogiline dumping
 499. Ökoloogiline ehitamine ehk ökoloogiline ehitus
 500. Ökoloogiline jalajälg
 501. Ökoloogiline kasvatus
 502. Ökoloogiline majandus
 503. Ökoloogiline seljakott
 504. Ökoloogiline tasakaal ehk ökosüsteemi tasakaal
 505. Ökomaksureform ehk ökoloogiline maksureform
 506. Ökomärgis
 507. Ökooptimism
 508. Ökopank ehk keskkonnapank
 509. Ökopessimism
 510. Ökopolis
 511. Ökorelv
 512. Ökosüsteem
 513. Ökosüsteemi taastamise kulu (*TEE ART?
 514. Ökosüsteemiteenused
 515. Ökosüsteemne juhtimiskorraldus
 516. Ökosüsteemne käsitlus
 517. Ökosüsteemne tehnoloogia
 518. Ökotehnoloogia ehk ökoloogiline tehnoloogia
 519. Ökoterrorism
 520. Ökotoksikoloogia
 521. Ökoturism
 522. Ökotõhusus ehk ökoefektiivsus
 523. Ökovõlg
 524. Ühendivoo analüüs
 525. Ühisauto kasutamine ehk ühisauto
 526. Ühishüvis
 527. Ühisomand
 528. Ühisomanditragöödia ehk ühisvaratragöödia
 529. Ühisrakendus
 530. Üldine süsteemiteooria
 531. Üldsus ehk avalikkus
 532. Üldsuse kaasamine ehk avalikkuse kaasamine
 533. Üldsuse osalemine ehk avalikkuse osalemine
 534. Üleilmastumine ehk globaliseerumine
 535. Üleminekujuhtimine
 536. Ülerahvastus
 537. ÜRO arenguprogramm
 538. ÜRO keskkonna- ja arengukonverents
 539. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon