Mine sisu juurde

E-portfoolio

Allikas: Vikipeedia

E-portfoolio ehk elektrooniline portfoolio ehk digitaalne portfoolio on uue põlvkonna modulaarne curriculum vitae, mis võimaldab kasutajatel kõiki teadmisi ja oskusi interaktiivselt sortida ja värskendada ning tõendada oma erialaseid ja sotsiaalseid saavutusi.

Digitaalset portfooliot võib vaadelda kui oskuste tõendamise vahendit, mille eesmärgiks on indiviidi, valdkonna, organisatsiooni või institutsiooni digitaalse identiteedi kujundamine. Selles kontekstis esitatakse seda määratluste komplektina.[1]

Elektrooniline portfoolio on kogum elektroonilisi tõendusmaterjale: tekste, faile, pilte, multimeediumelemente, blogisid, linke ja muid komponente.

Ajalooliselt sai portfoolio – loometööde ja saavutuste portfelli – idee alguse kunstnike, fotograafide ja teiste loominguliste elukutsete esindajate eneseesitluse vahendina oma kolleegide-professionaalide ringis. Peale oma tööde kogutakse portfooliosse ka retsensioone ja vastukajasid, loominguliste plaanide kirjeldusi ja nende täitmise aruandeid.

Ülemaailmselt on e-portfoolio valdkonna üks tuntumaid eestvedajaid Helen Barrett, kes peab oluliseks, et lisaks kogutud materjalide esitlemisele oleksid tähtsustatud ka refleksioonid endaloodud materjalide kohta, aga ka refleksioonid arengu kohta portfoolios esitatud teemal. Barrett peab oluliseks, et e-porfoolios oleksid kajastatud refleksioonid mineviku, oleviku ja tuleviku kohta.[2]

E-portfoolio tüübid ja eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

Digitaalsel portfooliol võib olla mitu eesmärki, vastavalt sellele, kas struktuur ja vorm on ette antud või kujundab sisu e-portfoolio omanik ise. Enamasti sõltub e-portfoolio sisu autori loovusest, võimalustest ja eesmärgist.

Rahvusvaheline e-portfoolio standardite arendaja IMS (Instructional Management Systems) eristab 6 e-portfoolio tüüpi:

 • hindamisportfoolio (ingl Assessment ePortfolio) – oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud kutsestandardi või õppekava suhtes;
 • esitlusportfoolio (ingl Presentation ePortfolio) – saavutuste, oskuste ja kvalifikatsiooni demonstreerimine, tõendite esitamine. Esitlusportfooliosse on tihti kaasatud juhendid, kuidas esitatud sisu mõista;
 • õpiportfoolio (ingl Learning ePortfolio) – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine teatud aja jooksul, mis näitab õppija arengut; õppimise e-portfoolio sisaldab tavaliselt refleksiooni ja seda kasutatakse metakognitsiooni edendamiseks, et planeerida oma õppimist või lõimida omavahel mitmekülgseid õpikogemusi. Õpiportfooliot kasutatakse väga tihti formaalse õppekava raames;
 • personaalse arengu portfoolio (ingl Personal Development ePortfolio) – toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). See võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud erialase arengu ja tööga;
 • rühmaportfoolio (ingl Multiple Owner ePortfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). See võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe ja meenutab enim esitluse või õppimise e-portfooliot ning leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks;
 • tööportfoolio (ingl Working Portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab erinevaid vaateid. Portfoolio täies ulatuses on juurdepääsetav vaid omanikule, kuid selle vaated on suunatud erinevatele sihtrühmadele.[3]

E-portfoolio õppetöös[muuda | muuda lähteteksti]

Ühe võimaliku lähtekohana võib digitaalset portfooliot klassiruumi kontekstis käsitada kui õppevahendit, mis võimaldab kasutada teistsugust metodoloogiat ning õpetamise-õppimise protsessi mitmekülgselt jälgida ja hinnata.

See on elektrooniline toimik õppimise teekonna ja omandatud oskuste kohta. Selles kontekstis sisaldab e-portfoolio ka kommentaare, hinnanguid ja refleksioone autori tööde kohta. E-portfoolio peegeldab hästi indiviidi isiklikku ja erialast arengut õppimise teekonna igal hetkel.

Portfoolio puhul peab arvesse võtma mitmeid aspekte:

 • keskendumine õppijale ja õpetamise-õppimise protsessile;
 • erialane areng (teadmise loomine, kasutades kujutlusi, kujutisi, tõekspidamisi);
 • õppimise ja oskuste demonstreerimine nii koolis kui kooliväliselt.

Portfoolio peaks "austama iga õppija ainulaadsust, tema konteksti ning elamistingimusi, tema kultuurikonteksti, tema teadmisi ja "teadmatust" ning eelkõige veendumust ja eneseusku (mis on nähtav julgustava tagasiside kaudu) toimetulekuks, kuna on võimalik loota kaastundliku Teise abile." (Idalia Sa-Chaves, 2008)

Sel juhul on õpetajal täita vahendaja roll, kuna tema jälgib õppija tööd, tunneb seda, saab sellest aru ning saab vajaduse korral koolitusprotsessi sekkuda, anda õigeaegset, asjakohast ja positiivset tagasisidet.

Esitatud nägemuse kohaselt on portfoolio:

 • personaalne protsess/tulem;
 • autentne ja loomulik;
 • jagatud (õpetajaga ja võib-olla ka rühmaga);
 • peegeldab seda, mida õppijad juba teavad, aga mida meie veel ei tea;
 • tõstab esile autori kultuure, keeli, kogemusi ja refleksioone;
 • avatud uutele kahtlustele ja küsimustele;
 • proaktiivne alternatiivide otsimisel;
 • avatud töötlemiseks (kui võimalus teadmiste, inimeste, olukordade, kogukondade muutumiseks, uuenemiseks ja teisenemiseks).

Lisaks omandatud oskustele ja teadmistele peaks portfoolio jäädvustama ka vead, nende kohta saadud tagasiside ja katsed nendega toimetulemiseks. Ainult sel juhul kirjeldab õppija portfoolio teadvustamise protsessi ja sellest tulenevalt järkjärgulist arengut, mis jätkub kestva õppimisena.

Iga portfoolio on ainulaadne, kuna igal portfooliol on ainulaadne struktuur, mis on loodud eesmärke silmas pidades; kuna toob välja kogemused (kirjeldus/argument/refleksioon) ja teooriad, mis seda õigustavad; kuna toetub mitmetele teabeallikatele, jäädvustab kasvu ja muutuse teadmistes ning õppija õppimise kogu elu jooksul ühes autentses dokumendis.[4]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Kursus "Uued hindamismeetodid" http://hindamismeetodid.weebly.com/e-portfoolio.html
 2. Barrett, H. (2010). Balancing the Two Faces of ePortfolios. Educação, Formação & Tecnologias, 3(1), 6-14. http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/
 3. Klaos, S. TLÜ, Kasvatusteaduste Instituut https://web.archive.org/web/20140910215745/http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/minu_eportfoolio/11_miste.html
 4. Kursus "Uued hindamismeetodid" http://hindamismeetodid.weebly.com/e-portfoolio.html