Cauchy jada

Allikas: Vikipeedia

Fundamentaaljadaks ehk Cauchy jadaks nimetatakse (arvude, üldisemalt meetrilise ruumi punktide) jada vn, mille elemendid indeksi n kasvades üksteisele lõputult lähenevad, st iga etteantud positiivse kauguse korral leidub jada element, millest alates kõik jada elemendid on üksteisest etteantud kaugusest väiksemal kaugusel.

Cauchy jadad on nime saanud prantsuse matemaatiku Augustin-Louis Cauchy järgi. Neil on matemaatilises analüüsis põhjapanev tähtsus.

Arvude fundamentaaljadad on defineeritud mingi arvuhulga suhtes (kui jutt on reaalarvudest, siis peetakse vaikimisi silmas reaalarvude hulka, aga seda hulka võidakse ka eksplitsiitselt kitsendada). Selles hulgas ei pruugi kõikidel fundamentaaljadadel piirväärtust olla, näiteks kõikidel ratsionaalarvude fundamentaaljadadel ei ole piirväärtust ratsionaalarvude seas. Kui ratsionaalarvude fundamentaaljadal ei ole piirväärtust ratsionaalarvude seas, siis reaalarvude hulga suhtes on tal piirväärtus, mis on irratsionaalarv. Iga arvuhulk on meetriline ruum. Meetrilise ruumi punktide kõik fundamentaaljadad koonduvad selles ruumis parajasti siis, kui see ruum on täielik. Reaalarvud moodustavad täieliku meetrilise ruumi, ratsionaalarvud mitte. Mittetäieliku meetrilise ruumi saab täielikustada, lisades uute elementidena nende fundamentaaljadade ekvivalentsusklassid, mis selles ruumis ei koondu. (Fundamentaaljadad on ekvivalentsed, kui nad tulevad üksteisele kui tahes lähedale). Ratsionaalarvude ruumi täielikustamisel saame reaalarvude ruumi.

Reaalarvude fundamentaaljadad[muuda | muuda lähteteksti]

Definitsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Reaalarvude jada nimetatakse fundamentaaljadaks ehk Cauchy jadaks, kui mis tahes korral leidub indeks , millest alates kõik jada elemendid on üksteisest väiksemal kaugusel kui :

kus on arvu absoluutväärtus.

Näited[muuda | muuda lähteteksti]

  • Jada on fundamentaaljada. Tõepoolest, mis tahes etteantud korral saab valida niisuguse naturaalarvu , et kehtib . Kui nüüd valida suvalised naturaalarvud , siis kehtib
.
  • Jada ei ole fundamentaaljada. Olgu valitud ja olgu suvaline naturaalarv. Siis saab valida ja ning alati kehtib[1]
.

Koonduv jada on fundamentaaljada[muuda | muuda lähteteksti]

Teoreem. Iga koonduv reaalarvude jada on fundamentaaljada.

Tõestus. Olgu suvaline koonduv jada piirväärtusega . Olgu . Siis leidub nii, et kõikide korral, nii et , kehtib

Olgu nüüd suvalised. Kolmnurga võrratusest järeldub, et

.

Fundamentaaljada on tõkestatud[muuda | muuda lähteteksti]

Teoreem. Iga reaalarvude fundamentaaljada on tõkestatud.

Tõestus. Olgu fundamentaaljada. Niisiis leidub iga korral niisugune , et kõikide korral . Olgu . Niisiis leidub niisugune , et kõikide korral . Olgu , siis kõikide korral Seega asetsevad kõik jada elemendid , mille korral , vahemikus . Seega on kõik jada elemendid alates indeksist ülalt tõkestatud arvuga ja alt tõkestatud arvuga :

Enne elementi asetseb ainult lõplik hulk jada elemente . Need on seetõttu tõkestatud. Seetõttu on nad ülalt tõkestatud arvuga ja alt tõkestatud arvuga . Saame:

Kogu jada on niisiis ülalt tõkestatud arvuga ja alt tõkestatud arvuga .

Koonduva osajadaga fundamentaaljada on koonduv[muuda | muuda lähteteksti]

Lemma. Iga reaalarvuline fundamentaaljada , millel on arvuks koonduv osajada , koondub selle koonduva osajada piirväärtuseks .

Selgitus. Olgu fundamentaaljada ja selle fundamentaaljada koonduv osajada piirväärtusega . Fundamentaaljada definitsiooni järgi jõuavad ja jäävad selle jada elemendid üksteisele kui tahes lähedale. Koonduva osajada elemendid jõuavad ja jäävad koonduva jada definitsiooni järgi kui tahes lähedale arvule .

Olgu . Nüüd tuleb leida niisugune , et kõikide korral . Alustame võrratusest . Kui jada element asetseb osajadas , ei ole sellega probleemi, sest piisavalt suurte indeksite puhul võrratus kehtib. Vaatleme jada elementi , mis ei ole kõnealuse osajada element. Fundamentaaljada definitsioonist järeldub, et lõpuks peab jada liikme mis tahes ümbruses olema osajada elemente. Need aga on piirväärtusele kui tahes lähedal. Kolmnurga võrratusest järeldub, et

Mõlemad absoluutväärtused saab teha kui tahes väikeseks. Kui mõlemad on väiksemad kui , siis on kindlasti väiksem kui . Alustame avaldisest . Siin leiame indeksi , mille korral kõikide korral . Arv leidub, sest osajada koondub arvuks .

Vaatame nüüd teist avaldist: leidub niisugune , et kõikide korral . Meil on asemel . Niisiis tuleb tagada, et . Üldiselt on, sest on naturaalarvude kasvav jada. Seega võime valida , sest siis . Et aga ka peaks olema suurem kui , siis valime ükskõik millise .

Muutuja esines seni ainult avaldises . Seal me nõudsime, et kehtiks. Sellepärast me nõuame indeksilt ainult seda, et see oleks suurem kui. Sellepärast valime koonduvuse tõestuses .

Tõestus. Olgu Cauchy jada ja selle Cauchy jada koonduv osajada piirväärtusega . Olgu suvaline. Cauchy jada definitsioonist järeldub, et leidub niisugune , et kõikide korral .

Täielikkus[muuda | muuda lähteteksti]

On ratsionaalarvude jadasid, mille liikmed küll kuhjuvad kirjeldatud viisil, kuid millel ei ole piirväärtust ratsionaalarvude hulgas. Üks näide on ratsionaalrvude jada järgmise eeskirjaga (Heroni iteratsioonivalem)

.

See jada on fundamentaaljada, aga selle piirväärtus on irratsionaalarv , nii et see ratsionaalarvude hulga piires ei koondu. Asjaolu, et paljude ratsionaalarvuliste fundamentaaljadade piirväärtused ei kuulu ratsionaalarvude hulka , viis ideeni, et reaalarve saab konstrueerida ratsionaalarvude hulga täielikustamise teel.

Fundamentaaljadad meetrilistes ruumides[muuda | muuda lähteteksti]

Definitsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Üldisemalt defineeritakse fundamentaaljada mõiste meetrilistes ruumides , st hulkades , millel on antud meetrika . Hulga elementide jada nimetatakse siis fundamentaaljadaks, kui

[2]

See tähendab, iga reaalarvu korral leidub indeks , nii et kõikide naturaalarvude korral on vastavate jadaliikmete kaugus .

Samaväärne geomeetriline formuleering on järgmine: iga korral leiduvad punkt ja indeks , nii et kõik jada elemendid alates elemendist asetsevad lahtises keras raadiusega punkti ümber. See versioon erineb koonduvuse definitsioonist ainult selle poolest, et siin tohib keskpunkt sõltuda raadiusest , kuna aga koonduvuse korral peab piirväärtus olema raadiusest sõltumatu.

Täielikkus[muuda | muuda lähteteksti]

Iga koonduv jada meetrilises ruumis on ka fundamentaaljada. Tõepoolest, kui jada koondub ja selle piirväärtus on , siis leidub iga korral indeks , nii et kõikide korral. Koos kolmnurga võrratusega, mis meetrilistes ruumides kehtib, järeldub sellest kõikide korral, et

ja järelikult on see jada fundamentaaljada. Ümberpöördu ei pruugi siiski tõsi olla, mistõttu on võetud kasutusele täieliku ruumi (täieliku meetrilise ruumi) mõiste. Täielikus ruumis on definitsiooni kohaselt igal fundamentaaljadal piirväärtus ning koonduva jada mõiste langeb fundamentaaljada mõistega kokku. Ent iga mittetäieliku meetrilise ruumi saab täielikustada, moodustades fundamentaaljadade ekvivalentsusklassid. Seejuures loetakse kaks hulga elementide fundamentaaljada ja ekvivalentseteks, kui

ehk

.

Kui ühe jada piirväärtus kuulub hulka , siis kuulub sinna ka teise jada piirväärtus ja need piirväärtused on võrdsed.


Definitsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Olgu M meetriline ruum kaugusega . Jada nimetatakse fundamentaaljadaks, kui iga positiivse reaalarvu ε > 0 korral leidub selline naturaalarv N, et iga naturaalarvu n, m > N korral kehtib

.

Seda asjaolu märgitakse lühemalt kujul

Kui jada on fundamentaaljada, siis öeldakse, et ta koondub fundamentaalselt.

Erinevalt koonduvusest, mis sõltub sellest, millises ruumis jada vaadeldakse, on jada fundamentaalsus tema sisemine omadus.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Märkused[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Vastutõestuse jaoks tuleb definitsioon ümber pöörata: .
  2. Dirk Werner. Funktionalanalysis, 2005, lk 2.