Õigusteaduse mõisteid

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Õigusteaduse mõisteid

Sellel leheküljel on loetletud õigusteaduse mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YA[muuda | muuda lähteteksti]

Aasta ja päev - Abandoon - Abielu - Abielu kaitse seadus - Abielulahutus - Abieluvaraleping - Abikaasade ühisvara - Abipolitseinik - Abrogatsioon - ACTA - Adopteerimine - Aegumistähtaeg - Ajalooline koolkond - Aktsia - Aktsiaselts - Aktsionär - Alaealisus - Alaline Vahekohus - Alamkorrakohus - Alammaakohus - Alammaakohus (asutus) - Alampalk - Alibi - Altkäemaks - Amicus curiae - Amnestia - Annak - Apellatsioon - Apellatsioonikohus - Apellatsioonimenetlus - Arrogatio - Asi - Asitõend - Asjaõigus - Audi alteram partem - Autopant - Autoriõigus - Autoriõiguse seadus - Autoriõigusega kaasnevad õigused - Avalik veekogu - Avalik õigus - Avalik teave - Avalik teenistus - Avaliku ja eraõiguse eristamine - Avaliku teenistuse kohus - Avalikud ülesanded - Avalikult kasutatav veekogu - Avalik-õiguslik juriidiline isik - Avatud aktsiaselts - Asutus

B[muuda | muuda lähteteksti]

Balti eraseadus - Balti provintsiaalseadustik - Bill of Rights - Bioloogiliste relvade konventsioon - BSD litsents

C[muuda | muuda lähteteksti]

California Osariigi Seadusandlik Kogu - capitis deminutio - Corpus iuris civilis

D[muuda | muuda lähteteksti]

de iure - de minimis - dekreet - "Dekreet Lääne-Euroopa kalendri kehtestamisest Venemaa Vabariigis" - Deliktiskeem - Denonsseerimine - Diplomaatiline õigus - Direktiiv 2001/29/EC - Direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul - Dublini konventsioon

E[muuda | muuda lähteteksti]

Eelnõu - Eesti kodakondsus - "Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta" - Eesti lipu päev - Eesti NSV taluseadus - Eesti Rahvusraamatukogu seadus - Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord - Eestis kehtiva õiguse määrus - Eestkoste - Eetikakoodeksid - Ehitusseadus - Eksekutsioon - Eksemptsioon - Elatis - Eluaegne vangistus - Enesemääramine - Eraelu puutumatus - Eraisiku pankrot - Erakonnaseadus - Erakorraline seisukord - Erastamine - Eraõigus - E-residentsus - Erimajandusvöönd - Erisoodustus - Eriõigus - Esimese astme kohus - Esimese Astme Kohus - Esindusõigus - Ettearmustus - Euratomi leping - Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Konventsioon - Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon - Euroopa Inimõiguste Kohus - Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents - Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte - Euroopa vahistamiskäsk - Euroopa äriühing - Ex officio

F[muuda | muuda lähteteksti]

Faktiküsimus - Fideikomiss - Foogtikohus - Force majeure

G[muuda | muuda lähteteksti]

Garantiivastutus - Genfi konventsioon haavatud, haigete ja merehädaliste sõjaväelaste olukorra parandamiseks merel - Genfi konventsioon sõjavangide raviks - Genfi protokoll - Genotsiid - GNU GPL

H[muuda | muuda lähteteksti]

Haagi eraõiguse konverents - Hageja - Haldusakt - Halduse kandja - Halduskohus - Haldusleping - Haldusorgan - Haldusõigus - Haldusüksus - Hammurabi seadused - Hea usu põhimõte - Helsingi leping - Hooletus - Hüpoteek

I[muuda | muuda lähteteksti]

Igaüheõigus - "Iggaüks" - Ihunuhtlus - Illegaalsus - Immuniteedikiri - Impeachment - Inimkaubandus - Inimrööv - Inimsusvastane kuritegu - Inimõigused - Inimõiguste Ülddeklaratsioon - Inkorporeerimata ala - Internetivabadus - Intress - Iseseisvus - Isik - Isiku tuvastamine - Isikuandmete kaitse seadus - Isikuandmete kaitse üldmäärus - Isikutunnistus - Isikuvastased vägivallateod - Ius soli - Ius sanguinis

J[muuda | muuda lähteteksti]

Juhatus - Juriidiline isik - Jurisdiktsioon - Jurist - Juurdepääs õigusemõistmisele - Jõustumine - Jäätmeseadus

K[muuda | muuda lähteteksti]

Kahtlustatav - Kaitstavate loodusobjektide seadus - Kanooniline õigus - Kapitulatsioon - Karistusseadustik - Kassatsioon - Kassatsioonikohus - Kasutusvaldus - Kaubamärgiseadus - Kaubandusliku meresõidu koodeks - Kautsjon - Kavatsetus - Keeleseadus - Keelutsoon - Keemiarelvade keelustamise konventsioon - Kelmus - Keskkonnaõigus - Kihelkonna politseikohus - Kihelkonnakohus - Kindlustusasutus - Kindlustusselts - Kindlusvangistus - Kinkeleping - Kinnipeetavate valimisõigus - Kinnipidamiskoht - Kinnispant - Kinnisturaamat - Kinnisvara - Kodakondsus - Kodakondsuseta isik - Koerakandmine - Kohalik omavalitsus - Kohaliku omavalitsuse asutus - Kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus - Kohaliku omavalitsuse volikogu - Kohaliku omavalitsuse volikogu revisjonikomisjon - Kohaliku omavalitsuse õigus - Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus - Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse hallatav asutus - Kohtuasutus - Kohtuballistika - Kohtuistungi sekretär - Kohtulik hüpoteek - Kohtumäärus - Kohtunik - Kohtupsühholoogia - Kohtutäitur - Kohtuvõim - Kohus - Kohustus - Kokkuleppemenetlus - Kollektiivleping - Kolmas Genfi konventsioon - Komandanditund - Kommunistlik kuritegu - Konstitutsioonikohus - Konventsioon - Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta - Kooseluseadus - Korrakaitseseadus - Korrakohane õigusemõistmine - Kostja - Krediidileping - Kriminaalõigus - Kriminalistika - Kriminoloogia - Kuritegevus - Kuritegevuse tase - Kuritegu - Kuriteokoosseis - Kurjategija - Kuuendikumaa - Kvoodimaa - Käendaja - Käsipant - Käsundusleping - Käsutamine - Küberkuritegevus - Külgvöönd - Kyōto kliimaprotokoll

L[muuda | muuda lähteteksti]

Laen - Laenuleping - Lanzarote konventsioon - Laokohaõigus - Lapse õiguste konventsioon - Lapsetoetus - Legaaldefinitsioon - Leping - Leppetrahv - Lex ferenda - Lex lata - Liivimaa vallakogukonna seadus - Liivimaa õiguspeegel - Lindprii - Linnakodanik - Linnakodanikuseisus - Linnaseadus - Linnaõigus - Linnudirektiiv - Linnusekohus - Loodusdirektiiv - Loomuõigus - Lov om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)

M[muuda | muuda lähteteksti]

Maanõukogu (haldus- ja kohtuorgan) - Maaomand - Maaraamat - Maarent - Maaseadus - Maavalitsus - Madalmaade Kuningriigi statuut - Magdeburgi õigus - Magna Carta - Majanduskuritegu - Majutusettevõte - Meeskohus - Menetlus - Meremehe teenistusraamat - Merepiir - Mereõigus - Mitteavalik veekogu - Mittekodanik - Mittetulundusühendus - Mõisamaa - Mõisapolitsei - Mõrv - Mõttevabadus - Määratlemata õigusmõiste - Määrus - Määrus (Euroopa) - Määruskaebus - Müügileping

N[muuda | muuda lähteteksti]

narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus - Naturalisatsioon - Ne bis in idem - negotiorum gestio - Neljas Genfi konventsioon - New Yorgi Osariigi Ülemkohus - notar - Nullum crimen, nulla poena sine lege - nõue

O[muuda | muuda lähteteksti]

Obligatsiooniõigus - Offshore-piirkond - Omand - Omanduslik tarkvara - Omavalitsus - Orbteos - Organ - Organiseeritud ala - Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon - Orjuse kaotamise akt - Osaühing

P[muuda | muuda lähteteksti]

Pagulase reisidokument - Pagulasseisundi konventsioon - Pangarööv - Pankrot - Pandiõigus - Panoraamivabadus - Pant - Parlament - Patendivolinik - Patendiõigus - Patent - Paterfamilias - Pealinn - Peaprokurör - Pederastia - Perekonnaõigus - Piinamine - Piirkonnakohus - Pistis - Planeerimisseadus - Politseikohus - Positiivne õigus - Prahileping - Preambul - Privileeg - Prokurör - Prokuura - Promulgeerimine - PROTECT IP Act - Psühhiaatrilise abi seadus - Puhkepäev - Põhikiri - Põhiseadus - Põhiseaduslik kriis - Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuasi nr 3-4-1-6-12 - Põhivabadused - Põhiõigused - Pädevus - Päraldis - Pärand - Pärandaja

R[muuda | muuda lähteteksti]

Raamatupidamise eest vastutav isik - Raamatupidamise sise-eeskiri - Raamatupidamiskohustuslane - Rahaline karistus - Rahatrahv - Rahukohus - Rahvaalgatus - Rahvahääletused põhiseaduse muutmiseks - Rahvakohtunik - Rahvusvaheline eraõigus - Rahvusvaheline humanitaarõigus - Rahvusvaheline Kohus - Rahvusvaheline Kriminaalkohus - Rahvusvaheline leping - Rahvusvaheline sanktsioon - Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus - Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut - Rahvusvahelised veed - Rapporteur - Ratifitseerimine - Reaalservituut - Regionaalkeel - Registerpant - Reisidokument - Relvakaubandusleping - Relvastatud jõu kasutamine rahvusvahelises õiguses - Reparatsioon - Repressaal - Reproduktiivõigused - Revolutsiooniline tribunal - Riia õigus - Riigi tunnustamine - Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest - Riigi õigusjärglus - Riigiasutus - Riigikeel - Riigikohus - Riigikontrolör - Riigireetmine - Riigiõigus - Riik - Riiklik järelevalve - Ringkonnakohus - Rooma leping - Rooma õigusRööv

S[muuda | muuda lähteteksti]

Saksamaa kodakondsus - Saksi õiguspeegel - Salakaubavedu - Samasooliste abielu - Sarimõrvar - Seadus - Seadusandlus - Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus - Seaduste Kogu - Seadlus - Seltsimehelik kohus - Servituut - Skandinaavia õigusrealism - Societas - Soorituskondiktsioon - Spordiseadus - Stare decisis - Stop Online Piracy Act - Subjektiivne õigus - Sundvõõrandamine - Sunniraha - Surmanuhtlus - Sõjahaudade kaitse seadus - Sõjakuritegu - Sõjaseisukord - Sõjatribunal - Sõnavabadus - Südametunnistuskohus - Sündik - Süütegu - Süüteokoosseis - Süütuse presumptsioon

T[muuda | muuda lähteteksti]

tagakiusamine - talumatud seadused - talurahvaasjade komissar - talurahvaseadus - tapmine - tarastamiskohustus - tarkvarapiraatlus - tarvitamisõigus - tavaõigus - teabenõue - teenetemärkide seadus - teeninduslik järelevalve - tegu - tehing - teovõime - territoriaalmeri - territoriaalseisus - terrorism - testament - testeerimisvabadus - testeerimisvõime - topeltkodakondsus - tsiviilmenetlus - tuletatud teos - tulumaks - tulundusühistu - tuumarelvade leviku tõkestamise leping - tähtaeg - tähtpäev - täidesaatva riigivõimu asutus - täisealisus - tööleping - töölepingu seadus - töötasu - töövõtuleping - tõlgendamine - tüüptingimus

U[muuda | muuda lähteteksti]

Usaldusühing

V[muuda | muuda lähteteksti]

Vaba õiguse koolkond - Vabakaubanduspiirkond - Vabariigi Presidendi valimise seadus - Vabariigi Valitsuse korraldus - Vabariigi Valitsuse määrus - Vabavara - Vahekohus - Vaherahu - Vahistamine - Vaidemenetlus - Valdus - Valimisõigus - Valimisliit - Valitsusasutus - Vallakohus - Vallarendimaa - Vallaseadus - Vallaspant - Vallavanem - Vandekohus - Vandetõlk - Vanemahüvitis - Vang - Vargus - Veeseadus - Vihakõne - Viimse tahte avaldus - Viivis - Volikiri - Volikogu - Volikogu tegutsemisvõimetus - Volitus - Volitus Eesti Omavalitsuse juhtidele - Volksgesetzbuch - Võimude lahusus - Võlasuhe - Võlausaldaja - Võlaõigus - Võlaõiguslik leping - Võlgnik - Võltsimine - Vägistamine - Välismaalase pass - Väljapressimine - Väljaspool võimude kolmikjaotust asuvad asutused - Vääramatu jõud - Väärtegu

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

Õhuruum - Õigus - Õigusakt - Õiguse ennustusteooria - Õigusemõistmise eksitamine - Õigusfilosoofia - Õigushüve - Õigusinformaatika - Õiguskantsler - Õiguskord - Õigusküsimus - Õigusnorm - Õigusperekond - Õiguspositivism - Õigussüsteem - Õigustatud kasutus - Õigusvõime - Õuekohus

Ä[muuda | muuda lähteteksti]

Ärakiri - Ärisaladus - Äriseadustik - Äriühing

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

Ühendus - Ühendus (USA saareala) - Ühingute ja nende liitude seadus - Üldakt - Üldine õigus - Üldkohus - Ülemtalurahvakohus - Ületunnitöö - Ülikoolide seadus (1937) - Ülikooliseadus - ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta - Ütlus - Üür - Üürileandja - Üürileping - Üürimine - Üürnik