Õigusteaduse mõisteid

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Õigusteaduse mõisteid

Sellel leheküljel on loetletud õigusteaduse mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YA[muuda | muuda lähteteksti]

B[muuda | muuda lähteteksti]

Balti eraseadus - Balti provintsiaalseadustik - Bill of Rights - Bioloogiliste relvade konventsioon - BSD litsents

C[muuda | muuda lähteteksti]

California Osariigi Seadusandlik Kogu - capitis deminutio - capitis deminutio minima - Corpus iuris civilis

D[muuda | muuda lähteteksti]

de iure - de minimis - dekreet - "Dekreet Lääne-Euroopa kalendri kehtestamisest Venemaa Vabariigis" - Deliktiskeem - Denonsseerimine - Digesta - Diplomaatiline õigus - diferentsihüpotees - Direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul - Dublini konventsioon

E[muuda | muuda lähteteksti]

Eelnõu - Eelotsusetaotlus - Eesti kodakondsus - "Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta" - Eesti lipu päev - Eesti NSV taluseadus - Eesti Rahvusraamatukogu seadus - Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord - Eestis kehtiva õiguse määrus - Eestkoste - Eetikakoodeksid - Ehitusseadus - Eksekutsioon - Eksemptsioon - Elamisõigus - Elamisõigus Euroopa Liidus - Elatis - Elektrituruseadus - Eluaegne vangistus - Eluvastased süüteod - Enesemääramine - Eraelu puutumatus - Eraisiku pankrot - Erakonnaseadus - Erakorraline seisukord - Erastamine - Eraõigus - E-residentsus - Erimajandusvöönd - Erisoodustus - Eriõigus - Esimese astme kohus - Esimese Astme Kohus - Esindusõigus - Ettearmustus - Ettevaatamatus - Euratomi leping - Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Konventsioon - Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon - Euroopa Inimõiguste Kohus - Euroopa kodanikualgatus - Euroopa Liidu direktiiv - Euroopa Liidu kodaniku seadus - Euroopa Liidu pädevused - Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents - Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte - Euroopa vahistamiskäsk - Euroopa äriühing - Ex officio

F[muuda | muuda lähteteksti]

Faktiküsimus - Fideikomiss - Foogtikohus - Force majeure - Frantsiis - Frantsiisileping

G[muuda | muuda lähteteksti]

Garantiivastutus - Genfi konventsioon haavatud, haigete ja merehädaliste sõjaväelaste olukorra parandamiseks merel - Genfi konventsioon sõjavangide raviks - Genfi protokoll - Genotsiid - GNU GPL

H[muuda | muuda lähteteksti]

Haagi eraõiguse konverents - Hageja - Hagi - Hagita menetlus - Haldusakt - Halduse kandja - Halduskohus - Haldusleping - Haldusorgan - Haldusõigus - Haldusüksus - Hammurabi seadused - Hea usu põhimõte - Heauskne omandamine - Helsingi leping - Hooletus - Hoonestusõigus - Hõivamine - Hädaseisund - Hüpoteek

I[muuda | muuda lähteteksti]

Igaüheõigus - "Iggaüks" - Ihunuhtlus - Illegaalsus - Immuniteedikiri - Impeachment - Indemniteet - Infotehnoloogiaõigus - Inimkaubandus - Inimrööv - Inimsusvastane kuritegu - Inimõigused - Inimõiguste Ülddeklaratsioon - Inkorporeerimata ala - Internetivabadus - Intress - Iseseisvus - Isik - Isiklik kasutusõigus - Isiku kahtlustatavana kinnipidamine - Isiku tuvastamine - Isikuandmete kaitse seadus - Isikuandmete kaitse üldmäärus - Isikupuutumatus - Isikutunnistus - Isikuvastased vägivallateod - Ius soli - Ius sanguinis

J[muuda | muuda lähteteksti]

Juhatus - Juriidiline isik - Jurisdiktsioon - Jurist - Juurdepääs õigusemõistmisele - Jõustumine - Järelpärija - Jäätmeseadus

K[muuda | muuda lähteteksti]

Kahjunõue Euroopa Liidu vastu - Kahtlustatav - Kaitstavate loodusobjektide seadus - Kanooniline õigus - Kapitulatsioon - Karistusseadustik - Karistusteooria - Karistusõigus - Kassatsioon - Kassatsioonikohus - Kasutusvaldus - Kaubamärgiseadus - Kaubandusliku meresõidu koodeks - Kaubandusõigus - Kautsjon - Kavatsetus - Keeleseadus - Keelutsoon - Keemiarelvade keelustamise konventsioon - Kelmus - Keskkonnavastane süütegu - Keskkonnaõigus - Kihelkonna politseikohus - Kihelkonnakohus - Kindlustusasutus - Kindlustusselts - Kindlusvangistus - Kindlustusõigus - Kinkeleping - Kinnipeetavate valimisõigus - Kinnipidamiskoht - Kinnispant - Kinnisturaamat - Kinnisvara - Kodakondsus - Kodakondsuseta isik - Kodakondsusseadus - Kodakondsuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus (1957) - Koerakandmine - Kohalik omavalitsus - Kohaliku omavalitsuse asutus - Kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus - Kohaliku omavalitsuse volikogu - Kohaliku omavalitsuse volikogu revisjonikomisjon - Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus - Kohaliku omavalitsuse õigus - Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus - Kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse hallatav asutus - Kohtuasutus - Kohtuballistika - Kohtuekspertiis - Kohtuistungi sekretär - Kohtulik hüpoteek - Kohtumäärus - Kohtunik - Kohtuotsus - Kohtupraktika - Kohtupsühholoogia - Kohtupsühholoogiaekspertiis - Kohtutäitur - Kohtuvõim - Kohus - Kohustus - Kokkuleppemenetlus - Kollektiivleping - Kolmas Genfi konventsioon - Komandanditund - Komisjoniline kohtupsühhiaatriaekspertiis - Kommunistlik kuritegu - Konstantinos Adeneler ja teised v Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) - Konstitutsioonikohus - Konventsioon - Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta - Kooseluseadus - Korrakaitseorgan - Korrakaitseseadus - Korrakohane õigusemõistmine - Kostja - Krediidileping - Kreeka õigus - Kriminaalkohtupidamise seadustik - Kriminaalmenetlus - Kriminaalmenetlus Maria Pupino vastu - Kriminaalprotsess - Kriminaalõigus - Kriminalistika - Kriminoloogia - Kuritegevus - Kuritegevuse tase - Kuritegu - Kuriteokoosseis - Kurjategija - Kuuendikumaa - Kvoodimaa - Käendaja - Käendus - Käsipant - Käsundusleping - Käsutamine - Küberkuritegevus - Külgvöönd - Kyōto kliimaprotokoll

L[muuda | muuda lähteteksti]

Laen - Laenuleping - Laiendatud teovõime - Laim - Lanzarote konventsioon - Laokohaõigus - Laoleping - Lapse õiguste konventsioon - Lapsetoetus - Legaaldefinitsioon - Legaliteedipõhimõte - Lennuhüvitis - Lennundusseadus - Leping - Lepinguõigus - Leppetrahv - Lex ferenda - Lex lata - Liivimaa vallakogukonna seadus - Liivimaa õiguspeegel - Lindprii - Linnakodanik - Linnakodanikuseisus - Linnaseadus - Linnaõigus - Linnudirektiiv - Linnusekohus - Loodusdirektiiv - Loomuõigus - Lov om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

M[muuda | muuda lähteteksti]

Maanõukogu (haldus- ja kohtuorgan) - Maaomand - Maaraamat - Maarent - Maaseadus - Maavalitsus - Madalmaade Kuningriigi statuut - Magdeburgi õigus - Magna Carta - Majanduskuritegu - Majutusettevõte - Makaagi selfi autoriõiguste vaidlus - Maksekäsu kiirmenetlus - Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA - Meeskohus - Menetlus - Menetlusautonoomia - Meremehe teenistusraamat - Merepiir - Mereõigus - Mitteavalik veekogu - Mittekodanik - Mitteresident - Mittetulundusühendus - Mõisamaa - Mõisapolitsei - Mõjutusvahend - Mõrv - Mõttevabadus - Määratlemata õigusmõiste - Määrus - Määrus (Euroopa) - Määruskaebus - Müügileping

N[muuda | muuda lähteteksti]

Napoleoni koodeks - narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus - naturalisatsioon - ne bis in idem - negotiorum gestio - neljas Genfi konventsioon - New Yorgi Osariigi Ülemkohus - notar - nullum crimen, nulla poena sine lege - nõue

O[muuda | muuda lähteteksti]

Obligatsiooniõigus - Offshore-piirkond - Omand - Omandipuutumatus - Omandireservatsioon - Omanduslik tarkvara - Omanikujärelevalve - Omavalitsus - Opinio juris sive necessitatis - Oportuniteedipõhimõte - Orbteos - Organ - Organiseeritud ala - Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon - Orjuse kaotamise akt - Osaühing

P[muuda | muuda lähteteksti]

Pagulase reisidokument - Pagulasseisundi konventsioon - Pangarööv - Pankrot - Pandiõigus - Panoraamivabadus - Pant - § 58 - Parlament - Patendivolinik - Patendiõigus - Patent - Paterfamilias - Patsienditestament - Pealinn - Peaprokurör - Pederastia - Perekonnaõigus - Piinamine - Piiratud teovõime - Piirkonnakohus - Pistis - Planeerimisseadus - Politseikohus - Positiivne õigus - Prahileping - Preambul - Pretsedent - Privileeg - Prokurör - Prokuura - Promulgeerimine - PROTECT IP Act - Psühhiaatrilise abi seadus - Puhkepäev - Põhikiri - Põhipuhkus - Põhipuhkuse hüvitamine - Põhiseadus - Põhiseaduslik kriis - Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuasi nr 3-4-1-6-12 - Põhivabadused - Põhiõigused - Pädevus - Päraldis - Pärand - Pärandaja - Pärimisõiguse põhiprintsiibid

R[muuda | muuda lähteteksti]

Raamatupidamise eest vastutav isik - Raamatupidamise sise-eeskiri - Raamatupidamiskohustuslane - Rahaline karistus - Rahatrahv - Rahukohus - Rahvaalgatus - Rahvahääletused põhiseaduse muutmiseks - Rahvakohtunik - Rahvusvaheline dokumendisuhtlus - Rahvusvaheline eraõigus - Rahvusvaheline humanitaarõigus - Rahvusvaheline keskkonnaõigus - Rahvusvaheline Kohus - Rahvusvaheline Kriminaalkohus - Rahvusvaheline leping - Rahvusvaheline sanktsioon - Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus - Rahvusvaheline tavaõigus - Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut - Rahvusvahelised veed - Rapporteur - Ratifitseerimine - Reaalservituut - Regionaalkeel - Registerpant - Rei vindicatio - Reisidokument - Relvakaubandusleping - Relvastatud jõu kasutamine rahvusvahelises õiguses - Reparatsioon - Repressaal - Reproduktiivõigused - Res mancipiRes nec mancipi - Revolutsiooniline tribunal - Riia õigus - Riigi järjepidevus - Riigi tunnustamine - Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest - Riigi õigusabi - Riigi õigusjärglus - Riigiabi -Riigiasutus - Riigikeel - Riigikogu valimise seadus - Riigikohus - Riigikontrolör - Riigilõiv - Riigireetmine - Riigiõigus - Riik - Riiklik järelevalve - Rikkumismenetlus - Ringkonnakohus - Rooma leping - Rooma õigusRööv

S[muuda | muuda lähteteksti]

Saadikupuutumatus - Saksamaa kodakondsus - Saksi õiguspeegel - Salakaubavedu - Samasooliste abielu - Sarimõrvar - Seadus - Seadusandlus - Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus - Seadusereservatsioon - Seadusjärgne pärimineSeadusjärgne pärimine (Rooma eraõigus)Seaduste Kogu - Seadlus - Seltsimehelik kohus - Servituut - Skandinaavia õigusrealism - Societas - Soorituskondiktsioon - Spordiseadus - Stare decisis - Stop Online Piracy Act - Subjektiivne õigus - Subsumeerimine - Sundosa - Sundtoomine - Sundvõõrandamine - Sunniraha - Surmanuhtlus - Sõjahaudade kaitse seadus - Sõjakuritegu - Sõjaseisukord - Sõjatribunal - Sõnavabadus - Südametunnistuskohus - Sündik - Sünnitoetus - Süü - Süütegu - Süütegude kogum - Süüteo aegumine - Süüteokoosseis - Süütuse presumptsioon

T[muuda | muuda lähteteksti]

tagakiusamine - tahtlus - talumatud seadused - talurahvaasjade komissar - talurahvaseadus - tapmine - tarastamiskohustus - tarkvarapiraatlus - tarvitamisõigus - tavaõigus - teabenõue - teenetemärkide seadus - teenistuslik järelevalve - tegu - tehing - teise astme kohus - teovõime - territoriaalmeri - territoriaalseisus - terrorism - tervisevastane süütegu - testament - testeerimisvabadus - testeerimisvõime - toetamisleping - topeltkausaalsuse põhimõte - topeltkodakondsus - tsiviilkohus - tsiviilmenetlus - tuletatud teos - tulumaks - tulumaksuseadus - tulundusühistu - tuumarelvade leviku tõkestamise leping - tõendamiskohustus - tähtaeg - tähtpäev - täidesaatva riigivõimu asutus - täisealisus - tööleping - töölepingu seadus - töötasu - töövõtuleping - tööõigus -tõlgendamine - tüüptingimus

U[muuda | muuda lähteteksti]

Usaldusühing - Uurimisprintsiip

V[muuda | muuda lähteteksti]

Vaba õiguse koolkond - Vabakaubanduspiirkond - Vabariigi Presidendi valimise seadus - Vabariigi Valitsuse korraldus - Vabariigi Valitsuse määrus - Vabavara - Vacatio legis - Vahekohus - Vaherahu - Vahistamine - Vaidemenetlus - Valdus - Valimisõigus - Valimisliit - Valitsusasutus - Vallakohus - Vallarendimaa - Vallaseadus - Vallaspant - Vallavanem - Vandeadvokaadi abi - Vandeadvokaat - Vandekohus - Vandetõlk - Vanemahüvitis - Vang - Varalahusus - Vargus - Veeseadus - Vihakõne - Viimse tahte avaldus - Viivis - Volikiri - Volikogu - Volikogu tegutsemisvõimetus - Volitus - Volitus Eesti Omavalitsuse juhtidele - Volksgesetzbuch - Von Colson ja Kamann v Land Nordrhein-Westfalen - Võimude lahusus - Võlasuhe - Võlatunnistus - Võlausaldaja - Võlaõigus - Võlaõiguslik leping - Võlgnik - Võltsimine - Vägistamine - Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus - Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon - Välismaalase pass - Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus - Välismaalaste seadus - Väljapressimine - Väljaspool võimude kolmikjaotust asuvad asutused - Vääramatu jõud - Väärtegu

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

Õhuruum - Õigus - Õigus rahule - Õigusakt - Õiguse ennustusteooria - Õiguseetika - Õigusemõistmise eksitamine - Õigusfilosoofia - Õigushüve - Õigusinformaatika - Õiguskantsler - Õiguskord - Õigusküsimus - Õigusnorm - Õigusperekond - Õiguspositivism - Õigusriigi põhimõte - Õigussubjekt - Õigussuhe - Õigussüsteem - Õigustatud kasutus - Õigusteenus - Õigusvõime - Õuekohus

Ä[muuda | muuda lähteteksti]

Ärakiri - Ärisaladus - Äriseadustik - Äriõigus - Äriühing

Ö[muuda | muuda lähteteksti]

Ökotsiid

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

Ühendus - Ühendus (USA saareala) - Ühingute ja nende liitude seadus - Ühinguõigus - Üldakt - Üldine õigus - Üldkohus - Üldtuntud kaubamärk - Ülemtalurahvakohus - Ületunnitöö - Ülikoolide seadus (1937) - Ülikooliseadus - ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta - Ütlus - Üür - Üürileandja - Üürileping - Üürimine - Üürnik